RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKĖJŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. vasario 1 d. Nr. T-881

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsniu, Socialinių paslaugų katalogo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, 6.1 ir 6.2 punktais, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022-11-23 įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vytautas Simelis

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-881

 

 

KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKĖJŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Radviliškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos, kuriai Bendruomeninių šeimos namų funkcijų vykdymas paskirtas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, įgyvendinančios kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos organizavimo tvarką, vertinimo ir atrankos eigą.

2. Šis tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022-11-23 įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Kompleksinės paslaugos šeimai – tai paslaugos, kaip tai nustatyta tuo metu galiojančiame Socialinių paslaugų kataloge.

4. Kompleksinės paslaugos šeimai finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“.

5. Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus, teiksiančius Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančioms šeimoms, kompleksines paslaugas, nurodytas šio Aprašo 3 punkte.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI BŪSIMIEMS PASLAUGOS TEIKĖJAMS

 

6. Kompleksinių paslaugas šeimai teikėjai, turi atitikti šias sąlygas:

6.1. turėti ne mažesnę nei 2 metų socialinių paslaugų šeimoms teikimo patirtį;

6.2. turėti reikiamos profesinės kvalifikacijos specialistus, teiksiančius paslaugas šeimoms; 

6.3. turėti tinkamas patalpas ir sąlygas paslaugoms teikti;

6.4. gali teikti ne mažiau kaip 2 paslaugų rinkinį, nustatytų šio tvarkos aprašo 3 punkte.

7. Paslaugos teikėju negali būti teikėjas, jei:

7.1. yra likviduojamas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

7.2. atrankos dieną yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Pateikiama pažyma turi būti išduota ne anksčiau nei 30 dienų iki atrankos dienos. Jei pažyma išduota anksčiau, tačiau jos galiojimo terminas ilgesnis nei atrankos dienos terminas, tokia pažyma yra priimtina;

7.3. yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad būsimas paslaugos teikėjas yra pažeidęs sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės ar Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

8. Paslaugos teikėjų atranką (toliau – Atranka) atlieka socialinių paslaugų įstaiga, kuriai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu paskirta vykdyti Bendruomeninių šeimos namų funkciją. Apie Atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

9. Atranką vykdanti institucija tvirtina Kompleksinių paslaugų šeimai būsimų teikėjų atrankos komisiją, jos darbo reglamentą ir reikalavimus atrankai, vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašo ir jų vertinimo metodika“ nustatytų reikalavimų partneriams.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ATRANKAI

 

10. Būsimas Paslaugos teikėjas Institucijai, vykdančiai būsimų paslaugos teikėjų atranką, teikia paraišką dalyvauti atrankoje. Paraiškos formą tvirtina Institucija, vykdanti Atranką.

11. Atrankai pateikiamas vienas originalus Paraiškos egzempliorius, pasirašytas Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vardu.

12. Kartu su Paraiška Paraiškos teikėjas pateikia šiuos dokumentus:

12.1. įstaigos steigimo dokumentą (nuostatus, įstatus);

12.2. jei Paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti įstaigos / organizacijos vardu;

12.3. darbuotojų, kurie vykdys Apraše nurodytą veiklą, kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus (diplomus, licencijas ir kt.);

12.4. Aprašo 6 ir 7 punktuose nurodytus reikalavimus įrodančius dokumentus.

13. Paraiškos teikėjas gali pateikti ir kitus dokumentus, kuriuos, Paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATRANKAI TEIKIMAS

 

14. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba ir pasirašyta Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei įstaiga / organizacija antspaudą privalo turėti. Visi Paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti ir susegti į aplankalą. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė.

15. Paraiškos teikėjas Paraiškos originalą ir prie jos pridedamus dokumentus gali pateikti šiais būdais: registruotu paštu, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatyti į Atranką vykdysiančią instituciją. Paraiška pateikiama užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyti Paraiškos teikėjo pavadinimas ir atrankos pavadinimas.

16. Paraiškos teikėjas gali pateikti tik vieną Paraišką. Pateiktą Paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus Paraiškos teikėjo iniciatyva negalima.

17. Paraiška turi būti pateikta iki kvietime teikti Paraiškas nustatyto termino paskutinės dienos. Jeigu Paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip kvietime teikti Paraiškas nurodyta galutinė Paraiškų pateikimo data. Paraiškos, pateiktos kitu, nei kvietime teikti Paraiškas nurodytu būdu ir (ar) nurodytu adresu, neregistruojamos ir nevertinamos.

18. Kartu su Paraiška teikiamų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

19. Paraiškos teikėjas iki galutinio Paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą Paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad Paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu jis pateikiamas raštu iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos.

20. Apie tai, kad Paraiška gauta ir jai suteiktas registracijos numeris, Paraiškos teikėjas informuojamas elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo Paraiškos pateikimo dienos.

21. Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti Paraiškas paskelbimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Paraiškos teikėjas yra atsakingas už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.

23. Atranką vykdanti institucija neprisiima atsakomybės, jei dėl Paraiškos teikėjo Paraiškoje nurodytų klaidingų ryšiams palaikyti duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, el. pašto adreso ir kt.) Paraiškos teikėjo nepasiekia laiškai arba su paraiškos teikėju negalima susisiekti telefonu.

24. Teikdamas Paraišką atrankai, Paraiškos teikėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su atranka susijusioje medžiagoje.

 

_________________________

 

part_4064b69febd445d6a13039421ceccc68_end