LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KIBERNETINIO SAUGUMO IR TELEKOMUNIKACIJŲ TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1321

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ ___ punktu:

1. T v i r t i n u Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus ir struktūrą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. V-663 „Dėl Ryšių ir informacinių sistemų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                                Juozas Olekas