LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 159 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 11 d. Nr. V-2907

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 141 punktu:

141. Komisija Aprašo 7 punkte nurodytus siūlymus išnagrinėja ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo jų įregistravimo Sveikatos apsaugos ministerijoje dienos. Jei nurodytiems siūlymams išnagrinėti Komisijai reikalinga papildoma informacija, institucijos ar asmenys, į kuriuos kreipiasi Komisija, prašomą informaciją turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.

2. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76. Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės įrašymo ar neįrašymo į Sąrašus ir jų kompensavimo sąlygų nustatymo priimamas ne vėliau kaip per 180 dienų nuo paraiškos ir dokumentų užregistravimo VVKT dienos. Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl vieno iš Aprašo 7 punkte nurodytų siūlymų priimamas ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo siūlymo įregistravimo Sveikatos apsaugos ministerijoje dienos. Sveikatos apsaugos ministras, įvertinęs VLK nuomonę, priima sprendimą dėl Sąrašų keitimo ir jį tvirtina įsakymu. Jeigu sprendimas dėl Sąrašų keitimo priimamas neatsižvelgiant į VLK nuomonę, sveikatos apsaugos ministro įsakyme turi būti nurodyti tokio sprendimo motyvai. Pareiškėjas, nesutikdamas su sveikatos apsaugos ministro sprendimu, turi teisę skųsti jį teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                               Aurelijus Veryga