LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

dėl teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1R-298 „Dėl teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2017 m. liepos 10 d. Nr. 1R-183

Vilnius

 

 

Pakeičiu Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nustatomi teisės akto projekto formos, struktūros, turinio, teisės terminijos, teisės akto keitimo ir pripažinimo netekusiu galios teisės technikos reikalavimai.

2.  Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. Teisės akto pavadinimas (antraštė) turi glaustai atspindėti teisės akto reguliavimo dalyką. Teisės akto turinys turi atitikti jo paskirtį, rūšį, tekstas dėstomas glaustai, logiškai ir aiškiai, be prieštaravimų. Teisės akto straipsnio ar punkto tekstas nekartojamas kituose straipsniuose ar punktuose. Pirmą kartą tekste minimas teisės akto, institucijos, pareigų ir pan. pavadinimas negali būti trumpinamas, išskyrus, kai įstatyme teikiamos nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus, jeigu jie nurodyti įstatymo priede. Jei teisės akto, institucijos, pareigų ir pan. pavadinimas, kuris prasideda žodžiais „Lietuvos Respublika“, minimas ne kartą, pirmą kartą parašius visą pavadinimą, toliau jis gali būti rašomas be žodžių „Lietuvos Respublika“. Prireikus įsivesti kitą trumpinį, jis nurodomas skliaustuose.“

3.  Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Svetimžodžiai keičiami lietuviškais atitikmenimis, laikantis Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1340 „Dėl Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programos ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.“

4.  Pakeičiu 6.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.5. Teisės aktų terminai turi būti tikslūs ir taisyklingi, derėti su jau galiojančių nacionalinių, ypač tos pačios srities, teisės aktų terminais. Viename įstatyme apibrėžta sąvoka neturi būti apibrėžiama kituose įstatymuose, nebent specialiajame įstatyme pateikta sąvokos apibrėžtis yra būdinga tik tam tikrai santykių sričiai (tokiu atveju turėtų būti paminėta, kad šios sąvokos turinys yra būtent toks tik tam tikroje srityje). Įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose neturi būti apibrėžiamos įstatymuose vartojamos ar jau apibrėžtos sąvokos, tačiau gali būti apibrėžiamos tik tame įgyvendinamajame teisės akte vartojamos sąvokos. Prireikus teisės akto tekste galima vartoti termino trumpinį, kuris rašomas po termino skliaustuose neparyškintomis raidėmis, pavyzdžiui, Antrinė valstybės garantuojama teisinė pagalba (toliau – antrinė teisinė pagalba). Sąvokos ir jas įvardijantys terminai turi būti suderinti Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.“

5.  Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Teisės akto projekte virš teisės akto pavadinimo, dešinėje lapo pusėje mažosiomis paryškintomis raidėmis rašomas žodis „Projektas“. Teisės akto projekte herbas nenaudojamas, teisės aktą pasirašančių subjektų vardas (vardai) ir pavardės nerašomos.“

6.  Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Teisės akte nuorodos į kitus teisės aktus pateikiamos šia tvarka:

15.1. Teikiant nuorodą į tam tikrą įstatymą, nurodomas visas įstatymo pavadinimas, prireikus ir straipsnis, jo dalis ar punktas.

15.2. Teikiant nuorodą į kitą teisės aktą, išskyrus įstatymą, nurodomas teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris, visas teisės akto pavadinimas (antraštė). Jei nuoroda teikiama į Seimo nutarimą ar Respublikos Prezidento dekretą, prireikus nurodomas ir straipsnis, jo dalis ar punktas. Jei nuoroda teikiama į kitų valstybės institucijų ir įstaigų priimamus teisės aktus, prireikus nurodomas ir punktas, punkto papunktis ar punkto pastraipa. Kelis kartus kartojant nuorodą į tą patį teisės aktą, skliaustuose gali būti nurodomas toliau vartojamas trumpinys, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – įsakymas).

15.3. Teikiant nuorodą į kitu teisės aktu patvirtintus nuostatus, taisykles, programą, įkainių sąrašą ir pan., nurodomas jų pavadinimas, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris ir visas teisės akto pavadinimas (antraštė). Tekste kartojant nuorodą į tuos pačius nuostatus, taisykles, programą, įkainių sąrašą ir pan., skliaustuose gali būti nurodomas toliau vartojamas trumpinys, pavyzdžiui, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos arba toliau – Rekomendacijos, arba toliau – rekomendacijos).

15.4. Teisės aktais tvirtinamų dokumentų pavadinimai turi turėti dokumento reikšmę. Tvirtinami ne būdai, atvejai, sąlygos ar pan., bet būdų, atvejų, sąlygų ar pan. aprašai. Jeigu būdai, atvejai ar įkainiai tik išvardijami, galima pateikti jų sąrašą. 

15.5. Nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus pateikiamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus.

15.6. Pakeitus teisės akto, institucijos, pareigų ir pan. pavadinimą ar pripažinus netekusiu galios teisės aktą ir vietoj jo priėmus naują teisės aktą, turi būti keičiami ir kiti teisės aktai, kuriuose yra nuorodų į pakeistą teisės akto, institucijos, pareigų ir pan. pavadinimą. Siekiant išvengti kitų teisės aktų, kuriuose yra nuorodų į pakeistą teisės akto, institucijos, pareigų ar pan. pavadinimą, keitimo, teisės akto pabaigoje ar baigiamosiose nuostatose gali būti nurodyta, kad kituose teisės aktuose pateiktos nuorodos reiškia nuorodas į šį teisės aktą, instituciją ar pareigas ir pan. (pavyzdžiui, kituose teisės aktuose vartojama sąvoka ar pavadinimas „(įrašoma reikiama sąvoka ar pavadinimas)“ atstoja sąvoką ar pavadinimą „(įrašoma reikiama sąvoka ar pavadinimas)“). Tačiau tokia nuostata neatleidžia teisėkūros subjekto nuo pareigos esant galimybei pakeisti arba pripažinti netekusiais galios minėtus teisės aktus.

7.  Pakeičiu 18.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.3. Kai įgyvendinant dar neįsigaliojusį pakeistą įstatymą ar jo straipsnį Vyriausybės nutarimu ar kitos įgaliotos institucijos teisės aktu konkreti institucija įgaliojama patvirtinti įgyvendinamąjį teisės aktą, Vyriausybės nutarimo ar kito teisės akto preambulėje nurodant teisinį pagrindą rašomas pirminio įstatymo pavadinimas ir skliaustuose – to įstatymo pakeitimo įstatymo priėmimo data ir numeris, prireikus ir straipsnis, jo dalis ar punktas.

 

Pavyzdžiui:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo (2012 m. birželio 14 d. įstatymo Nr. XI-2068 redakcija) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Įgalioti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją patvirtinti [...].

 

Minėta nuoroda skliaustuose preambulėje nedėstoma tais atvejais, kai įgyvendinant dar neįsigaliojusį pakeistą įstatymą ar jo straipsnį yra tvirtinamas įgyvendinamasis teisės aktas, taip pat jei didesnė preambulėje nurodytų įstatymo nuostatų dalis jau galioja arba įsigalios iki teisės akto priėmimo.“

8.  Pakeičiu 18.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.7. Jei teisės aktas priimamas vadovaujantis nuostatais, taisyklėmis, programa, įkainių sąrašu ir pan., patvirtintais Seimo nutarimu, Respublikos Prezidento dekretu ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimtu teisės aktu, teisės akto preambulėje nurodomi nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris, visas teisės akto pavadinimas (antraštė), prireikus – ir nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. punktas, punkto papunktis, punkto pastraipa.“

9.  Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Kai teisės aktu patvirtinti nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. turi priedų, priedo žymoje nurodomas taisyklių, nuostatų, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas ir atskiroje eilutėje rašomas žodis „priedas“. Jeigu yra daugiau nei vienas priedas, nurodomas ir jo eilės numeris.

 

Pavyzdžiui:

Viešojo valdymo tobulinimo

2012–2020 metų programos

2 priedas

 

Kai teisės aktu patvirtinti nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. turi priedų, juos ir jų priedus ar vien tik priedus dėstant nauja redakcija, priedo žymoje, taip pat, kaip ir šio punkto pavyzdyje, nurodomas tik nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas (jei jų pavadinimas pasikeitė, nurodomas naujasis pavadinimas ir priedo eilės numeris, jei jis yra). Priedo žymoje teisės akto redakcija nenurodoma.“

10. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Tais atvejais, kai pakeitus teisės akto nuostatas nustatomas laikinas šių pakeitimų galiojimas, būtina nustatyti, kokia nuostata galios pasibaigus laikinam galiojimo terminui. Pakeista teisės akto nuostata, pasibaigus laikinam galiojimo terminui, savaime po šios datos neatkuriama, todėl teisės akto projekte turi būti išdėstomos dvi to paties keičiamo straipsnio, jo dalies ar punkto redakcijos – viena straipsnio, jo dalies ar punkto redakcija, kuri, pvz., galios iki 2014 m. gruodžio 31 d. (teisės akte nenurodoma, iki kada galioja ši redakcija), ir kita, įsigaliosianti nuo 2015 m. sausio 1 d. Teisės akto projekto pabaigoje nustatant teisės akto įsigaliojimą, nurodomi keičiamo teisės akto straipsniai, jų dalys ir punktai, įsigaliosiantys skirtingu metu, ar nustatomas vėliau įsigaliosiančių teisės aktų straipsnių, jų dalių ar punktų įsigaliojimo terminas.

 

Pavyzdžiui:

43 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

70 straipsnis. (Straipsnio pavadinimas)

(Straipsnio tekstas).“

 

44 straipsnis. 70 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 70 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

70 straipsnis. (Straipsnio pavadinimas)

(Straipsnio tekstas).“

 

59 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 44 straipsnį, įsigalioja 2015 m. gegužės 1 d.

2. Šio įstatymo 44 straipsnis įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

arba (rekomenduotini variantai, kai teisės aktas dėstomas nauja redakcija):

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti, kad 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtintų Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių 27 punkto redakcija:

„27. (Punkto tekstas).“.“

11. Pakeičiu 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„35.3. Įstatymo straipsniai žymimi arabiškais skaitmenimis ir numeruojami iš eilės. Po žodžio „straipsnis“ dedamas taškas ir straipsnio pavadinimas rašomas toje pačioje eilutėje mažosiomis paryškintomis raidėmis. Jei straipsnio pavadinimas dėstomas keliose eilutėse, kitos eilutės turi būti sulygiuotos su pirmąja, kur prasideda straipsnio pavadinimas.

 

Pavyzdžiui:

11 straipsnis. Teisės akto projekto rengimo ar teisės akto projektui parengti reikalingo tyrimo pirkimas“.

12. Pakeičiu 35.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.6. Įstatymą pildant nauja struktūrine dalimi ar straipsniu arba straipsnį pildant nauja dalimi ar punktu su novela, novelos žymimos papildomais arabiškais skaitmenimis, rašomais pagrindinio ženklo, žyminčio struktūrinės dalies ar straipsnio, dalies, punkto eiliškumą, dešinės pusės viršuje (pvz.: XII2 SKYRIUS, KETURIOLIKTASIS1 SKIRSNIS, 235 straipsnis).“

13. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Įstatymo priedai dėstomi po įstatymą pasirašančio subjekto pareigų pavadinimo atskirame lape (išskyrus nauja redakcija dėstomą įstatymą ar keičiant jau esantį įstatymo priedą). Jeigu įstatymas turi kelis priedus, paskutinis dėstomas tas priedas, kuriame nurodomi įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai. Nauja redakcija dėstomo įstatymo priedas išdėstomas iš karto po naujos redakcijos teksto. Įstatymą pasirašančio subjekto pareigos rašomos po priedo arba po savarankiškų įstatymo, kuriuo dėstoma nauja redakcija, straipsnių, nustatančių įstatymo įsigaliojimą, įgyvendinimą ir pan., jei jų yra.“

14. Pakeičiu 52.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

52.2. Teisės akto rūšies pavadinimas rašomas atskiroje eilutėje centre didžiosiomis paryškintomis raidėmis. Teisės akto pavadinimas (antraštė) rašomas kitos eilutės centre didžiosiomis paryškintomis raidėmis. Tarp teisės akto rūšies pavadinimo ir teisės akto pavadinimo tuščia eilutė neįterpiama.

 

Pavyzdžiui:

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

15. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Seimo nutarimais ir Prezidento dekretais, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimamais teisės aktais tvirtinamus nuostatus, taisykles, programą, įkainių sąrašą ir pan. sudaro punktai, punktų papunkčiai ir punktų pastraipos. Punktai žymimi arabišku skaitmeniu su tašku, punktų papunkčiai žymimi arabiškais skaitmenimis ir turi pradinį punkto ir savo eilės numerį, punktų pastraipos nenumeruojamos. Jei tvirtinamas teisės aktas skirstomas į skyrius, skirsnius, poskyrius ir poskirsnius, jie žymimi mutatis mutandis taikant Rekomendacijų 56 punkto nuostatas.“

16. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Teisės akto pavadinimas (antraštė) turi glaustai atspindėti teisės akto reguliavimo dalyką. Kai teisės aktu tvirtinami nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan., antraštė turi atitikti juo tvirtinamų taisyklių, nuostatų, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimą. Kai vienu teisės aktu tvirtinami ne vieni nuostatai, taisyklės, programos, tvarkos aprašai ir pan., teisės akto pavadinimas rašomas apibendrintai.“

17. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Kai teisės aktu tvirtinami nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan., teisės akto tvirtinimo žymoje nurodomas teisės aktą tvirtinančio subjekto (subjektų) pavadinimas, teisės akto tvirtinimo data, teisės akto rūšis ir teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris.

 

Pavyzdžiui:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento

2007 m. vasario 15 d. dekretu Nr. 1K-880“.

18. Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Jeigu teisės aktas buvo pakeistas ir pakeitimai dar neįsigalioję, tačiau reikia keisti kai kuriuos neįsigaliojusio teisės akto straipsnius, jų dalis ar punktus, tokiu atveju keičiamas dar neįsigaliojęs teisės aktas.“ 

19. Pakeičiu 73 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Teisės akto, kurį sudaro punktai, punktas ir (ar) jo sudedamosios dalys keičiamos, pildomos atskirais punktais. Vienu punktu negali būti keičiama ir pildoma iš eilės einančiais punktais. Iš eilės einantys punktai pripažįstami netekusiais galios vienu punktu. Iš eilės einančios punkto sudedamosios dalys pripažįstamos netekusiomis galios kartu vienu punktu.“

20. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Kai keičiamame teisės akte keičiama daugiau kaip pusė jo straipsnių ar punktų, visas teisės aktas dėstomas nauja redakcija. Ši nuostata mutatis mutandis taikoma ir keičiant skyrių, skirsnį, straipsnį, jo dalis ar punktus.“

21. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Kai teisės aktu tvirtinami nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. išdėstomi nauja redakcija (nors ir ne pirmą kartą), teisės akto tvirtinimo žymoje nurodomas pirminis teisės aktas – teisės aktą patvirtinusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis ir teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris, kitoje eilutėje skliaustuose nurodomi teisės akto, kuriuo nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. dėstomi nauja redakcija, rekvizitai – teisės aktą patvirtinusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris ir žodis „redakcija“. Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai teisės aktas keičiamas ir juo tvirtinami nauji nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan.

 

Pavyzdžiui:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Prezidento

2007 m. vasario 15 d. dekretu Nr. 1K-880

(Lietuvos Respublikos Prezidento

20   m.              d. dekreto Nr. 1K-     

redakcija)“.

22. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Teisės aktas gali būti pripažintas netekusiu galios atskiru teisės aktu arba priimant naują tuos pačius teisinius santykius reglamentuojantį teisės aktą. Vienu teisės aktu gali būti pripažįstami netekusiais galios keli tarpusavyje susiję teisės aktai. Pripažįstant netekusiu galios teisės aktą, kuris buvo keistas, nurodoma, kad jis pripažįstamas netekusiu galios su visais pakeitimais ir papildymais. Atskirai jį keitusių teisės aktų pripažinti netekusiais galios nereikia, laikoma, kad netekus galios pirminiam teisės aktui nebegalioja ir jį keitę teisės aktai.“

23. Pakeičiu 88.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

88.1. Nurodomas visas keičiamo įstatymo pavadinimas, įstatymą priėmusio subjekto suteiktas numeris (numeris nenurodomas keičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kodeksus ir statutus) ir visi keičiami ar pildomi straipsniai, nauji straipsniai, kuriais pildomas įstatymas, taip pat straipsniai, kurie pripažįstami netekusiais galios. Jei keičiamas visas įstatymo skirsnis, skyrius, dalis ar priedas, jie taip pat nurodomi įstatymo pavadinime.

 

Pavyzdžiui:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO PROCESO KODEKSO 42, 62, 152, 303 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO, KODEKSO PAPILDYMO 1631, 1632 STRAIPSNIAIS IR 26, 215 STRAIPSNIŲ BEI LX SKYRIAUS SEPTINTOJO SKIRSNIO

PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS“.

24. Pakeičiu 89.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

89.2. Nepriklausomai nuo straipsnio dalių ar punktų keitimo pobūdžio, straipsnio pavadinime rašomas žodis „pakeitimo“. Keičiamos, pildomos ar pripažįstamos netekusiomis galios straipsnio dalys ar punktai straipsnio pavadinime nenurodomi.

 

Pavyzdžiui:

3 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. (Dalies tekstas).“

2. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalies 5 punkto c papunktį ir jį išdėstyti taip:

„c) (papunkčio tekstas).“

3. Pripažinti netekusia galios 12 straipsnio 5 dalį.

4. Papildyti 12 straipsnį 7 dalimi:

„7. (Dalies tekstas).“

 

arba

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 18 straipsnį nauja 6 dalimi:

„6. (Dalies tekstas).“

2. Buvusias 18 straipsnio 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 7, 8 ir 9 dalimis.

3. Pakeisti 18 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. (Dalies tekstas).“

4. Papildyti 18 straipsnio 8 dalies 5 punktą d papunkčiu:

„d) (papunkčio tekstas).“

5. Papildyti 18 straipsnio 9 dalį 5 punktu:

„5) (punkto tekstas).“

 

arba

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį 7 dalimi:

„7. (Dalies tekstas).“.“

25. Papildau 89.5 papunkčiu:

„89.5. Jei keičiamas nauja redakcija išdėstytas dar neįsigaliojęs įstatymas, jį keičiant vartojama tokia formuluotė, pavyzdžiui:

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 132 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 132 straipsnio 4 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) (punkto tekstas).“.“

26. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

„90. Keičiant įstatymo, kurio straipsnių dalys nebuvo sunumeruotos ir dalies tekstas išdėstytas pastraipomis (pvz., Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymas), straipsnio dalies pastraipą, išdėstoma visa straipsnio dalis, keičiant dalies punkto pastraipą, išdėstomas visas punktas.“

27. Pakeičiu 93.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.3. Jei nauja redakcija dėstomas įstatymas turi priedų, jie išdėstomi iš karto po naujos redakcijos įstatymo teksto. Tokiu atveju kabutės dedamos po priedo teksto.“

28. Pakeičiu 93.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.4. Įstatymą dėstant nauja redakcija, pakeitimo įstatymas gali turėti ir kitų savarankiškų straipsnių, kuriuose paprastai numatomas nauja redakcija išdėstyto įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ar taikymas, pereinamosios nuostatos, pavedimai institucijoms ir kita.

 

Pavyzdžiui, nauja redakcija dėstomas įstatymas įforminamas taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS

ĮSTATYMO NR. IX-1315 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

20   m.                   d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymą Nr. IX-1315 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS

ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Straipsnio pavadinimas

(Įstatymo tekstas).

 

Lietuvos Respublikos sprogmenų

apyvartos kontrolės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. (Tekstas).

2. (Tekstas).“

 

2 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

(Straipsnio tekstas).

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

(Straipsnio tekstas).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas“.

29. Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimti teisės aktai (toliau šiame skirsnyje – teisės aktas) keičiami laikantis šio skyriaus pirmojo ir šio skirsnio nuostatų.

Keičiamo teisės akto pavadinime (antraštėje) nurodomas teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas, keičiamo teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris ir visas teisės akto pavadinimas (antraštė), kuris rašomas kabutėse. Nepriklausomai nuo teisės akto punktų keitimo pobūdžio, teisės akto pakeitimas teisės akto pavadinime (antraštėje) nusakomas žodžiu „pakeitimo“.

Teisės akto keitimo pavadinime (antraštėje) nurodant keičiamą teisės aktą, gali būti nurodomas trumpesnis (be žodžių „Lietuvos Respublikos“) teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas.

 

Pavyzdžiui:

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1R-298 „DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“.

30. Papildau 1011 punktu:

1011. Kai keičiamas tik vienas teisės akto punktas ar papunktis, pakeitimo esmė dėstoma taip, pavyzdžiui: „Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimą Nr. 742 „Dėl Ypatingos svarbos informacinės infostruktūros identifikavimo metodikos patvirtinimo“ ir 2.2 papunktį išdėstyti taip:

„2.2. (papunkčio tekstas).“.“

31. Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

106. Kai keičiami tik teisės aktu patvirtinti nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan., teisės akto antraštė formuluojama kaip to teisės akto pakeitimas, o teisės akto pakeitimo tekste nurodomas keičiamų nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) pavadinimas (pavadinimai), teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, teisės aktą priėmusio subjekto (subjektų) suteiktas numeris ir keičiamo teisės akto pavadinimas (antraštė).

 

Pavyzdžiui:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“:“.

32. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

„107. Jei keičiamas teisės aktu patvirtintų nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas, turi būti keičiamas ne tik pačių nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas, bet ir teisės akto, kuriuo buvo patvirtinti nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan., antraštė ir konkretus to teisės akto punktas.

Tuo pačiu teisės aktu dėstant nuostatus, taisykles, programą, įkainių sąrašą ir pan. nauja redakcija, teisės akto punkte, kuriuo išdėstomas nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pakeitimas, nurodomas senasis nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas, o dėstant nauja redakcija nuostatų, taisyklių, programos, įkainių ir pan. tekstą, rašomas naujasis nuostatų, taisyklių, programos, įkainių sąrašo ir pan. pavadinimas.

 

Pavyzdžiui:

 

lietuvos respublikos krašto apsaugos ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo nr. v-420 „DĖL KOMPENSACIJŲ, MOKAMŲ KARIO ŽŪTIES AR SVEIKATOS SUTRIKIMO ATVEJU, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

20  m.                           Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. V-420 „Dėl Kompensacijų, mokamų kario žūties ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

DĖL KOMPENSACIJŲ, MOKAMŲ KARIO ŽŪTIES (MIRTIES) AR SVEIKATOS SUTRIKIMO ATVEJU, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.

2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. T v i r t i n u Kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).“

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Kompensacijų, mokamų kario žūties ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašą:

3.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

KOMPENSACIJŲ, MOKAMŲ KARIO ŽŪTIES (MIRTIES) AR SVEIKATOS SUTRIKIMO ATVEJU, IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS“.“

3.2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. (Punkto tekstas)“.

33. Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Jeigu nauja redakcija dėstomas tik teisės aktas, o juo patvirtinti nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. ir (ar) jų priedai (jei jų yra) nekeičiami, nurodoma, kad nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. ir (ar) jų priedai nekeičiami. Pavyzdžiui: Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės nekeičiamos).“

34. Papildau 1101 punktu:

1101. Jeigu nauja redakcija dėstomas tik teisės aktas, o juo patvirtinti nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. ir (ar) jų priedai (jei jų yra) keičiami, bet nedėstomi nauja redakcija, nurodoma, kad nuostatai, taisyklės, programa, įkainių sąrašas ir pan. ir (ar) jų priedai nauja redakcija nedėstomi.

 

Pavyzdžiui:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymą Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė nauja redakcija nedėstoma):

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NOTARO PROFESINĖS VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 151 straipsniu,

tvirtinu Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę:

1.2.1. (pakeitimo tekstas);

1.2.2. (pakeitimo tekstas).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja (įrašyti datą).“

35. Pakeičiu 111.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

111.1. Pripažįstant netekusiu galios visą teisės aktą, antraštėje nurodomas teisės aktą priėmusios institucijos pavadinimas, pripažįstamo netekusiu galios teisės akto priėmimo data, teisės akto rūšis, numeris ir teisės akto pavadinimas (antraštė).

 

Pavyzdžiui:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1991 M. LAPKRIČIO 11 D.

NUTARIMO NR. 461 „DĖL DUOMENŲ APIE PILIEČIO GYVENAMĄJĄ

VIETĄ ĮRAŠYMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 461 „Dėl duomenų apie piliečio gyvenamąją vietą įrašymo tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais.“

36. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Rengiant teisės akto pakeitimo projektą, kartu parengiamas ir teisės akto pakeitimo projekto lyginamasis variantas. Keičiant įstatymą, projekto lyginamasis variantas rengiamas visada, išskyrus Rekomendacijų 114 punkte nurodytus atvejus. Keičiant Seimo nutarimus, Prezidento dekretus ir kitus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimamus teisės aktus, projektų lyginamieji variantai turi būti rengiami tada, kai jie teikiami visuomenei svarstyti ir (ar) derinti suinteresuotoms institucijoms, išskyrus Rekomendacijų 114 punkte nurodytus atvejus.“

37. Pakeičiu 113.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

113.3. Projekto lyginamajame variante naujos redakcijos straipsnio ar punkto ir (ar) jų sudedamųjų dalių tekste daromi pakeitimai paryškinami, o siūlomi išbraukti žodžiai perbraukiami plona linija. Jei rengiamas teisės akto pakeitimo projektas, kai yra priimtas, bet neįsigaliojęs to paties teisės akto pakeitimas, o projektu daromi pakeitimai įsigaliotų kartu su neįsigaliojusiomis pataisomis arba vėliau, teisės akto projekto lyginamasis variantas rengiamas suvestinės teisės akto redakcijos, įskaitant priimtus, bet neįsigaliojusius pakeitimus, pagrindu.“

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                                        Milda Vainiutė