LIETUVOS RESPUBLIKOS

APLINKOS APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-2223 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 194 STRAIPSNIU IR 194 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. rugsėjo 29 d. Nr. XIV-1433

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Papildyti 1 straipsnį 34 punktu:

34) kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 194 straipsniu

Papildyti Įstatymą 194 straipsniu:

194 straipsnis. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį arba ekstremaliąją situaciją

Šio įstatymo 19 straipsnio antrojoje dalyje nustatytos sąlygos gali būti laikinai netaikomos ūkinės veiklos objektą eksploatuojančiam ir (ar) ūkinę veiklą vykdančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kai tai būtina gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai energetikos padėčiai arba valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, taip pat savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai šilumos energijos gamybos ir šilumos tiekimo srityje valdyti, likviduoti ir (ar) jų padariniams šalinti. Konkrečios laikinosios ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygos, pagal kurias gali būti eksploatuojamas ūkinės veiklos objektas ir (ar) vykdoma ūkinė veikla gresiant arba susidarius ekstremaliajai energetikos padėčiai arba ekstremaliajai situacijai, nustatomos ekstremalių situacijų komisijos ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu, priimtu Civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vyriausybės ar jos įgaliotos valstybės institucijos arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu, priimtu Energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Šioje dalyje nustatyta išimtis negali būti taikoma platesniu mastu ir ilgesnį laikotarpį, negu būtina gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai energetikos padėčiai arba valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, taip pat savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai šilumos energijos gamybos ir šilumos tiekimo srityje valdyti, likviduoti ir (ar) jų padariniams šalinti. Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuojantis ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdantis ūkinę veiklą pagal šioje dalyje nustatyta tvarka nustatytas laikinąsias ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygas, privalo taikyti visas įmanomas neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai mažinančias priemones.

Apie šio straipsnio pirmojoje dalyje priimtą sprendimą dėl laikinųjų ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygų šį sprendimą priėmęs subjektas informuoja Aplinkos ministeriją per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o Aplinkos ministerija, gavusi nurodytą informaciją apie nustatytas laikinąsias ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygas, nedelsdama informuoja Europos Komisiją apie šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatytos išimties taikymą, kai tokią informaciją pateikti būtina pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus.“

 

3 straipsnis. 194 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 194 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

194 straipsnis. Ūkinės veiklos objektų eksploatavimas paskelbus ekstremaliąją energetikos padėtį arba ekstremaliąją situaciją

Šio įstatymo 19 straipsnio antrojoje dalyje nustatytos sąlygos gali būti laikinai netaikomos ūkinės veiklos objektą eksploatuojančiam ir (ar) ūkinę veiklą vykdančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kai tai būtina gresiančiai ar susidariusiai valstybės lygio ekstremaliajai energetikos padėčiai arba valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti, likviduoti ir (ar) jų padariniams šalinti. Konkrečios laikinosios ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygos, pagal kurias gali būti eksploatuojamas ūkinės veiklos objektas ir (ar) vykdoma ūkinė veikla gresiant arba susidarius valstybės lygio ekstremaliajai energetikos padėčiai arba valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, nustatomos ekstremalių situacijų komisijos ar ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimu, priimtu Civilinės saugos įstatymo nustatyta tvarka, arba Vyriausybės ar jos įgaliotos valstybės institucijos sprendimu, priimtu Energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Šioje dalyje nustatyta išimtis negali būti taikoma platesniu mastu ir ilgesnį laikotarpį, negu būtina gresiančiai ar susidariusiai valstybės lygio ekstremaliajai energetikos padėčiai arba valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti, likviduoti ir (ar) jų padariniams šalinti. Fizinis ar juridinis asmuo, eksploatuojantis ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdantis ūkinę veiklą pagal šioje dalyje nustatyta tvarka nustatytas laikinąsias ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygas, privalo taikyti visas įmanomas neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai mažinančias priemones.

Apie šio straipsnio pirmojoje dalyje priimtą sprendimą dėl laikinųjų ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygų šį sprendimą priėmęs subjektas informuoja Aplinkos ministeriją per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o Aplinkos ministerija, gavusi nurodytą informaciją apie nustatytas laikinąsias ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir (ar) ūkinės veiklos vykdymo sąlygas, nedelsdama informuoja Europos Komisiją apie šio straipsnio pirmojoje dalyje nustatytos išimties taikymą, kai tokią informaciją pateikti būtina pagal Europos Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktus.“ 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 3 straipsnis įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_da86471f35c94934923bc61ba1c7425c_end