VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-179 „dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. sausio 2 d. Nr. VA-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17 punktu ir 18.11 papunkčiu:

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. AVMI kontroliuoti, kad miškų valdytojai, deklaruodami privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką, naudotų FR0463 formos 02 versiją ir vadovautųsi šiuo įsakymu patvirtintomis Taisyklėmis.“

1.2. Pakeičiu ir išdėstau nauja redakcija nurodytuoju įsakymu patvirtintas pridedamas:

1.2.1. Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaraciją FR0463 02 versiją;

1.2.2. Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisykles.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus iki 2015 m. birželio 30 d. teikia deklaracijos FR0463 01 versiją, nuo 2015 m. liepos 1 d. visi miško valdytojai teikia deklaracijos FR0463 02 versiją;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                   Dainoras Bradauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos  

prie Lietuvos Respublikos finansų   

ministerijos viršininko

2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179

(Valstybinės mokesčių inspekcijos  

prie Lietuvos Respublikos finansų   

ministerijos viršininko

2015 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. VA-1

redakcija)

 

 

PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ IŠ PAJAMŲ UŽ PARDUOTĄ ŽALIAVINĘ MEDIENĄ IR NENUKIRSTĄ MIŠKĄ DEKLARACIJOS FR0463 FORMOS UŽPILDYMO

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir parduotą nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos 02 versijos (toliau – deklaracija FR0463) užpildymo tvarką. 

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimu Nr. 1229 „Dėl Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis.

3. Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, praėjusio mėnesio privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau — VMI), atitinkamo mokestinio laikotarpio kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 pateikimo termino pabaigos.

4. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti VMI, kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio pusmečio, 15 dienos. Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 pateikimo termino pabaigos.

5. Miško valdytojai mokesčių administratoriui deklaracijas teikia Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), nustatyta tvarka.

6. Deklaracijos turi būti užpildomos, laikantis tokių taisyklių:

6.1. užpildyti juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;

6.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius, aiškiai, be braukymų; kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų negu jam skirta langelių, tai tušti langeliai gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus deklaracijos laukelyje nurodomą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (kodą), kurį įrašant tušti langeliai turi būti paliekami dešinėje pusėje);

6.3. tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.4. deklaracijoje FR0463 sumos nurodomos eurais. Įrašomos sumos apvalinamos: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi euru;

6.5. prie įrašomų skaičių nepridedama jokių kitų simbolių (kablelių, brūkšnelių ar pan.);

6.6. laukelius, kurių vienetas neužpildo, palikti tuščius (nerašyti jokių brūkšnelių, kryželių, nulių ar kitokių simbolių);

6.7. kompiuteriu duomenis įrašyti į apibrėžtus laukus, nepažeisti jų linijų;

6.8. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos FR0463 formoje turi išlikti deklaracijos formos nustatytos proporcijos (atstumai tarp formoje esančių specialių žymų bei atstumai tarp specialių žymų ir užpildomų laukų);

6.9. Miško valdytojo, kuris yra juridinis asmuo, užpildytą popierinę deklaraciją FR0463  pasirašo vadovas ir vyriausias buhalteris (buhalteris). Miško valdytojas, kuris yra fizinis asmuo, užpildytą popierinę deklaraciją FR0463 pasirašo pats arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu miško valdytojui, kuris yra juridinis asmuo, apskaitos ir deklaracijų rengimo paslaugas pagal rašytinę sutartį teikia kitas vienetas, tai deklaraciją FR0463 vietoj vyriausiojo buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip numatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo, nurodyti savo vardą, pavardę, pareigų pavadinimą ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą bei kodą.

7. Deklaracija FR0463 turi būti pateikiama per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba gali būti pateikta bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui Deklaracijų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Elektroniniu būdu deklaracija teikiama, vadovaujantis Dokumentų elektroniniu būdu teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

8. Deklaracijos FR0463 1 laukelyje įrašomas miško valdytojui suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), t. y. įrašomas Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka Mokesčių mokėtojų registre suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Miško valdytojas, kuris yra fizinis asmuo, 1 laukelyje „Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas)“ įrašo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, kuris turi sutapti su jo asmens kodu, o jei nuolatinis Lietuvos gyventojas asmens kodo neturi, tai turi būti įrašomas jam priskirtas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

9. 2 laukelyje – miško valdytojo pavadinimas; jeigu deklaraciją FR0463 teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė;

10. 3 laukelyje – miško valdytojas pažymi X ženklu vieną iš langelių, nurodydamas, ar jis yra valstybinio miško, ar privataus miško valdytojas;

11. 4 laukelyje – asmuo, pažymėjęs 3 laukelyje langelį „Privataus miško valdytojas“, 4 laukelio langelį pažymi X ženklu, nurodydamas, ar jis yra juridinis, ar fizinis asmuo;

12. 5 laukelyje – deklaracijos FR0463 užpildymo data (metai, mėnuo, diena), o „Registracijos Nr.“ – miško valdytojo tvarkomos deklaracijų įregistravimo atitinkamoje knygoje eilės numeris. Miško valdytojams, kurie neregistruoja deklaracijų atitinkamoje knygoje, 5 laukelio užpildyti nereikia;

13. 6 laukelyje – vadovaujantis šių Taisyklių 6 ir 7 punktuose nurodytais mokestinio laikotarpio terminais, užpildomi laukeliai, nurodant, už kurį mokestinį laikotarpį teikiama deklaracija FR0463. Pvz., jeigu privalomieji atskaitymai iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką, deklaruojami už kalendorinį pusmetį, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., „nuo 2015-01 iki 2015-06“; jeigu mokestinis laikotarpis yra mėnuo, tai 6 laukelis užpildomas, pvz., „nuo 2015-01 iki 2015-01“;

14. 7 laukelyje – miško valdytojo per mokestinį laikotarpį gautos žaliavinės medienos pardavimo pajamos; 

15. 8 laukelyje – miško valdytojo per mokestinį laikotarpį gautos nenukirsto miško pardavimo pajamos;

16. 9 laukelyje – visos miško valdytojo mokestinio laikotarpio pajamos, nuo kurių skaičiuojami privalomi atskaitymai (7 laukelis + 8 laukelis);

17. 10 laukelyje – privalomųjų atskaitymų tarifas:

17.1. privataus miško valdytojas įrašo 5 proc. privalomųjų atskaitymų tarifą;

17.2. valstybinio miško valdytojas įrašo 15 proc. tarifą. 

18. 11 laukelyje – mokėtina privalomųjų atskaitymų suma (9 laukelis x 10 laukelio / 100).

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Miško valdytojai deklaracijos FR0463 duomenis teikia pagal atitinkamu mokestiniu laikotarpiu galiojančias taisykles. Teikiant ar tikslinant iki 2015 m. birželio 30 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 01 versija, o teikiant ar tikslinant po 2015 m. liepos 1 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 02 versija.

20. Jei deklaracija užpildyta nesilaikant šiose taisyklėse nurodytų reikalavimų, tai mokesčių administratorius deklaraciją FR0463 pateikiančiam miško valdytojui gali nurodyti ją pataisyti.

21. Už deklaracijos FR0463 ir / ar patikslintos deklaracijos FR0463 nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, už pavėluotą deklaracijos pateikimą ar neteisingų duomenų į ją įrašymą taikoma Lietuvos Respublikos atitinkamuose teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

 

___________________