Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMO NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 9 d. Nr. 22

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Asignavimų valdytojai ir (arba) kitos įstaigos, laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia ekonominės raidos scenarijui parengti; asignavimų poreikį valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms, skiriamoms savivaldybių biudžetams. Asignavimų poreikis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, kurias valstybė pagal įstatymus perduoda savivaldybėms, atlikti apskaičiuojamas pagal valstybės institucijų ir įstaigų patvirtintas lėšų apskaičiavimo metodikas, asignavimų poreikis ugdymo reikmėms finansuoti – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarką.“

2. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Programų sąmatas sudaro kiekviena valstybės biudžeto asignavimų valdytojo vadovaujama įstaiga, kiekviena jam pavaldi biudžetinė įstaiga, kiekviena ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldi biudžetinė įstaiga ir kiti subjektai ir jas pateikia asignavimų valdytojui.“

3. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, įsigaliojus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, prireikus patikslina programų sąmatas ir užpildytas patvirtinto biudžeto programų sąmatų formas pateikia Finansų ministerijai ne vėliau kaip iki biudžetinių metų sausio 15 dienos, o kitas formas – iki vasario 5 dienos. Asignavimų valdytojas, paskirstydamas asignavimus pagal ketvirčius, juos turi planuoti atsižvelgdamas į realius planuojamus mokėjimus dėl prisiimtų ar numatomų prisiimti įsipareigojimų kiekvieną ketvirtį.

4. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

„60. Asignavimų valdytojai gali ne anksčiau kaip likus 7 darbo dienoms iki biudžetinių metų pabaigos skirti lėšų pirmiausia tiems įsiskolinimams, dėl kurių suėjęs apmokėjimo terminas, padengti iš bendros patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos (išskyrus Europos Sąjungos finansinę paramą ir kitą gaunamą tarptautinę finansinę paramą), nekeisdami patvirtintų programų sąmatų ir neatsižvelgdami į asignavimų paskirstymą pagal funkcijas ir programas.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka