LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 1, 16, 20, 21, 28, 32, 34, 37, 372, 78 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 373 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. XIII-2249

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šis Įstatymas finansų įstaigoms taikomas tiek, kiek kiti įstatymai ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinantys kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, nenustato kitaip.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 16 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:

6) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje;“.

2. Buvusį 16 straipsnio 1 dalies 6 punktą laikyti 7 punktu.

 

3 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:

6) priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo;“.

2. Buvusius 20 straipsnio 1 dalies 6–25 punktus laikyti atitinkamai 7–26 punktais.

 

4 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Bendrovė gali sudaryti galimybę akcininkams visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, privalo užtikrinti, kad tais atvejais, kai akcininkas ar jo įgaliotinis visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo ir balsavo elektroninių ryšių priemonėmis, jam nedelsiant būtų išsiųstas balsavimo elektroninių ryšių priemonėmis rezultato gavimo patvirtinimas ir akcininko ar jo įgaliotinio prašymu, kuris gali būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo dienos, būtų pateiktas patvirtinimas, kad jo balsas užregistruotas ir įskaitytas tinkamai (nebent jis jau turi šią informaciją). Jeigu šioje dalyje nurodytą patvirtinimą gauna juridinis asmuo, kuris, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, yra atidaręs ir tvarko akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, jis nedelsdamas bet kokiomis priemonėmis šį patvirtinimą perduoda akcininkui ar jo įgaliotiniui. Jeigu perduodant patvirtinimą yra daugiau negu vienas juridinis asmuo, kuris, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, taikomos Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 straipsnio 9–11 dalys.“

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 28 straipsnio 1 dalį nauju 13 punktu:

13) patvirtinti akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politiką;“.

2. Buvusius 28 straipsnio 1 dalies 13–16 punktus laikyti atitinkamai 14–17 punktais.

 

6 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Stebėtojų taryba:

1) svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

2) renka valdybos narius (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovą) ir atšaukia juos iš pareigų. Jeigu bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovas) tinka eiti pareigas;

3) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 372 straipsnyje;

4) prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

5) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Akcijų suteikimo taisyklių projekto;

6) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos ir bendrovės vadovo veiklos;

7) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto ir jam priimti sudaryto tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio bei parengto tarpinio pranešimo;

8) teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

9) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai atsiliepimus ir pasiūlymus dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projekto ir atlygio ataskaitos projekto;

10) sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.“

 

7 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 34 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo atlygį, kitas darbo sutarties sąlygas, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas.“

2. Papildyti 34 straipsnį 21 dalimi:

21. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, valdyba, nustatydama bendrovės vadovo atlygį, vadovaujasi atlygio politika, kaip nustatyta šio Įstatymo 373 straipsnyje.“

3. Papildyti 34 straipsnį 31 dalimi:

31. Valdybai patvirtinus bendrovės metinį pranešimą, visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimą pritarti atlygio ataskaitai. Visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas priima sprendimą nepritarti atlygio ataskaitai, valdyba, tvirtindama kitų metų atlygio ataskaitą, joje nurodo, kaip buvo atsižvelgta į visuotinio akcininkų susirinkimo nepritarimo argumentus.“

4. Papildyti 34 straipsnį 92 dalimi:

92. Valdyba analizuoja ir vertina akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos projektą ir jį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.“

 

8 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlygį, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – stebėtojų taryba, o jeigu nesudaroma ir stebėtojų taryba, – visuotinis akcininkų susirinkimas). Bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje sutartyje nenustatyta kitaip.“

2. Papildyti 37 straipsnio 12 dalį nauju 3 punktu:

3) atlygio politikos projekto parengimą;“.

3. Papildyti 37 straipsnio 12 dalį nauju 4 punktu:

4) atlygio ataskaitos projekto parengimą;“.

4. Papildyti 37 straipsnio 12 dalį nauju 5 punktu:

5) atlygio politikos ir atlygio ataskaitos viešą paskelbimą akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje;“.

5. Buvusius 37 straipsnio 12 dalies 3–13 punktus laikyti atitinkamai 6–16 punktais.

 

9 straipsnis. 372 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 372 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Šio straipsnio nuostatos, išskyrus šio straipsnio 9 dalyje nustatytą reikalavimą, netaikomos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi, sudaromiems verčiantis įprasta ūkine veikla. Papildomai bendrovės metiniame pranešime nurodoma tokių sandorių, sudarytų per finansinius metus su ta pačia susijusia šalimi, verčių suma.“

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 373 straipsniu

Papildyti Įstatymą 373 straipsniu:

373 straipsnis. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politika

1. Akcinė bendrovė, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi patvirtinti atlygio politiką. Atlygio politika turi būti taikoma bent bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

2. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinta atlygio politika.

3. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas nedelsdamas po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinta atlygio politika, bendrovės interneto svetainėje paskelbia atlygio politiką, visuotinio akcininkų susirinkimo datą ir balsavimo rezultatus, kurie viešai skelbiami ir nemokamai prieinami visą atlygio politikos taikymo laikotarpį.

4. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikoje turi būti nurodyta:

1) kaip atlygio politika atitinka bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus;

2) visos atlygio sudedamosios dalys, įskaitant fiksuotas ir kintamąsias atlygio dalis, premijas, priemokas, taip pat šių atlygio sudedamųjų dalių santykinė dalis, atsižvelgiant į visą atlygį. Jeigu akcinė bendrovė moka kintamąją atlygio dalį, atlygio politikoje turi būti nurodyti aiškūs, išsamūs ir varijuojantys kintamosios atlygio dalies kriterijai;

3) informacija apie bet kokio atlygio mokėjimo atidėjimo laikotarpius ir galimybes susigrąžinti kintamąjį atlygį;

4) nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai ir kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų, taip pat metodai, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, kokiu mastu rezultatų kriterijai tenkinami;

5) sutarčių su bendrovės vadovu, valdybos ir stebėtojų tarybos nariais terminai ir taikomi įspėjimo terminai, esminės susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygos, sutarties nutraukimo sąlygos ir su sutarties nutraukimu susiję mokėjimai;

6) kaip, nustatant atlygio politiką, atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlygio ir įdarbinimo sąlygas;

7) kai taikoma, nurodyta su socialine atsakomybe susiję kriterijai ir paaiškinta, kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;

8) jeigu skiriamas atlygis suteikiant akcijas, turi būti nurodyta, kaip šio Įstatymo 471 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Akcijų suteikimo taisyklės prisideda prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;

9) atlygio politikos rengimo, vykdymo, peržiūrėjimo ir įgyvendinimo procesas, sprendimų, susijusių su atlygio politika, priėmimo procesas, įskaitant interesų konflikto vengimo ir valdymo priemones;

10) jeigu yra sudaryti, atlygio komiteto ar kito atitinkamo komiteto vaidmuo;

11) jeigu atlygio politika keičiama, apibūdinami ir paaiškinami esminiai atlygio politikos pakeitimai ir, jeigu keičiama atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodyti argumentai;

12) kita akcininkų nuomonei dėl atlygio politikos pareikšti svarbi informacija.

5. Atlygio politika teikiama tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas ketverius metus, taip pat jeigu esama esminių atlygio politikos pakeitimų. Keičiant atlygio politiką, visuotiniam akcininkų susirinkimui pateikiamos visos atlygio ataskaitos, patvirtintos po paskutinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio politikos.

6. Kai siūloma keisti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintą atlygio politiką, tačiau visuotinis akcininkų susirinkimas nepatvirtina naujos atlygio politikos, akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis galiojančia atlygio politika, o siūloma nauja atlygio politika teikiama tvirtinti kitame visuotiniame akcininkų susirinkime.

7. Šiame straipsnyje nustatyti papildomi reikalavimai, palyginti su kitų įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančių teisės aktų, reglamentuojančių finansinių paslaugų teikimą ar finansų įstaigų veiklą arba finansų įstaigų ir finansų įstaigų sistemos stabilumą, reikalavimais, finansų įstaigoms taikomi kartu su šių teisės aktų reikalavimais.“

 

11 straipsnis. 78 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 78 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 20 straipsnio 1 dalies 6 punkto, 22 straipsnio 3 ir 4 dalių, 261, 262 straipsnių, 28 straipsnio 1 dalies 13 punkto, 302, 303 straipsnių, 32 straipsnio 1 dalies 9 punkto, 34 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 21, 31 ir 92 dalių, 37 straipsnio 12 dalies 3, 4 ir 5 punktų, 373 straipsnio nuostatos netaikomos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nurodytiems kolektyvinio investavimo subjektams, išskyrus uždaro tipo kolektyvinio investavimo subjektus.“

 

12 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Papildyti Įstatymo priedą 11 punktu:

11. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu (OL 2017 L 132, p. 1).

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2020 m. rugsėjo 3 d.

2. Akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politika turi būti patvirtinta artimiausiame akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

3. Iki akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo artimiausiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime šių bendrovių vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams atlygis mokamas vadovaujantis iki šio įstatymo įsigaliojimo taikyta atlygio mokėjimo praktika.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė