KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ (VALDYTOJŲ) Veiklos PlanINIŲ PATIKRINIMŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR RIZIKOS VEIKSNIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. sausio     d. Nr.  

                                                                                             

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-429 patvirtintomis Kelmės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis ir jų pakeitimais:

           1. T v i r t i n u Kelmės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos planinių patikrinimų atrankos kriterijus ir rizikos veiksnius:

           1.1. atsitiktinės atrankos būdu atrenkant ne mažiau kaip po 1/3 gyvenamųjų namų iš bendro sąrašo;

           1.2. einamaisiais metais gavus argumentuotų fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų, butų ir kitų patalpų savininkų skundų, pretenzijų, pranešimų dėl valdytojo organų galimai netinkamai atliekamų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų funkcijų, vykdant administravimo veiklą konkrečiame name;

           1.3. valdytojo veikla konkrečiame daugiabučiame name nebuvo tikrinama per paskutinius 3 (tris) metus;

           1.4. ankstesnių patikrinimų metu nustatyti reikalavimai trūkumams pašalinti neįvykdyti per vienerius metus nuo valdytojo veiklos patikrinimo akto registravimo datos.

            2. N u s t a t a u, kad  valdytojas, atrinktas planiniam patikrinimui pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą metinį patikrinimo planą, turi atitikti bent vieną nustatytą kriterijų.

           3. L a i k a u netekusio galios 2017 m. gruodžio 20 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-1516 ,,Dėl tikrinamų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijų, patikrinimo tvarkos ir trukmės nustatymo“.

      Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Stasys Jokubauskas