isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. T-110

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Saulius Margis


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 30 d. Nr. T-110

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I.                  ĮVADAS

1. Bendra informacija

 

Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų planas (toliau – Socialinių paslaugų planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“. Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų planai rengiami nuo 2007 metų. Pagrindinis prioritetas išlieka nepakitęs – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, nes būtent šios paslaugos yra priimtinesnės, artimesnės namų aplinkai, pigesnės.

Socialinių paslaugų įstatymas bei jo poįstatyminiai aktai reglamentuoja socialinių paslaugų valdymą, skyrimą, jų teikimą, finansavimą, mokėjimą už paslaugas ir aiškiai apibrėžia savivaldybių ir valstybės reikalavimų specifiką detalizuojant šių paslaugų priežiūrą ir kontrolę. Socialinių paslaugų įstatymas numato, kad kiekvienos savivaldybės administracijoje turi būti įsteigtas skyrius, atsakingas už socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos organizavimą. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius, vadovaudamasis šio įstatymo nuostatomis, kasmet analizuoja socialinių paslaugų poreikį, planuoja jų rūšis, apimtį.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83 patvirtino Perėjimo nuo institucinės globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą. Vadovaudamasi šiuo teisės aktu Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2016 metų birželio 30 d. sprendimu Nr. T-201 patvirtino Pakruojo rajono savivaldybės socialinių paslaugų deinstitucionalizacijos priemonių planą. Dalis priemonių yra numatyta šiame Socialinių paslaugų plane.

Socialinės paslaugos traktuojamos kaip paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės paslaugos teikiamos įvertinus atskirų asmenų, socialinių žmonių grupių, bendruomenės socialinius poreikius.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai

 

          Pakruojo rajono savivaldybės socialinėse įstaigose socialinių paslaugų organizavimas, jų teikimas ir plėtra orientuojami į socialines paslaugas, kaip socialinės atskirties mažinimo veiksnį.

Keliami tokie šios vizijos įgyvendinimo tikslai:

          1. Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones.

          2. Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, vedėjos pavaduotoja Alma Stankevičienė, socialinių paslaugų specialistė Virginija Andrušaitienė, vyriausioji specialistė Šarūnė Slavinskaitė.

Socialinių paslaugų planas rengiamas konsultuojantis su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos darbuotojais, seniūnijų specialistais, rajono socialinių įstaigų vadovais, socialiniais darbuotojais bei kitais socialiniais partneriais. Parengto socialinių paslaugų plano projektas aptartas rajono socialinių įstaigų vadovų pasitarime ir Socialinių paslaugų teikimo komisijos posėdyje. Projektas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje. Per susitikimus buvo analizuojami gyventojų socialinius poreikius lemiantys veiksniai, esama socialinių paslaugų infrastruktūra, aptarti socialinio darbo prioritetai ir tikslai, priemonės, kaip pasiekti tikslus, numatytos socialinių paslaugų plėtros kryptys.

II.       BŪKLĖS ANALIZĖ

 

4. Savivaldybės socialinės ekonominės ir demografinės situacijos įvertinimas

 

Pakruojo rajono savivaldybė yra viena šiauriausių savivaldybių šalyje. Pakruojo rajonas užima 1 316 kv. km teritoriją. Pakruojo rajonas šiaurinėje dalyje ribojasi su Latvijos siena, šiaurės vakaruose su Joniškio rajonu, vakaruose – su Šiaulių rajonu, pietuose – su Radviliškio rajonu, o pietryčiuose ir pietuose – su Panevėžio bei Pasvalio rajonais. Rajone yra 2 miestai – Pakruojis ir Linkuva bei 5 mažesni miesteliai. Rajoną sudaro 8 seniūnijos: Guostagalio, Klovainių, Lygumų, Linkuvos, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio. Pakruojo rajono administracinis centras – Pakruojo miestas, turintis gerą susisiekimą su didžiaisiais Lietuvos miestais.

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis:

 

Gyventojų skaičius Pakruojo rajono savivaldybėje 2007-2018 m.

1 lentelė

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų skaičius savivaldybėje mažėja. 2018 m. pradžioje Pakruojo rajono savivaldybėje gyveno 19 546 gyventojai. Palyginus duomenis su 2008 m., gyventojų skaičius savivaldybėje sumažėjo 25 %.

Įvertinus bendrąjį socialinį visuomenės padėties pjūvį ir socialinių rodiklių kaitos dinamiką, galima apžvelgti šiandienos aktualijas, kurios sudaro prielaidas vertinti ir numatyti konkrečią socialinių paslaugų teikimo viziją. Didelės emigracijos fone vyksta akivaizdus visuomenės senėjimas ir daugėja su emigracija susijusių socialinių problemų.

Pakruojo rajone daugiau žmonių gyvena kaimuose. Tai reiškia, kad daugiau dėmesio turime skirti kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų socialinės atskirties prevencijai. Reikalinga daugiau socialinių darbuotojų, teikiančių socialines paslaugas namuose, dienos socialinę globą, asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimui.


 

Pakruojo rajono savivaldybės gyventojų skaičius ir sudėtis

Eil. Nr.

Rodiklis

 

 

                                  Gyventojų skaičius

 

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gyventojų skaičius iš viso, iš jų:

21 979

21 555

20956

20311

19546

 1.1.

Miestuose:

6 322

6 286

6172

5977

5755

1.1.1.

Pakruojyje

4 919

4 896

4826

4632

4444

1.1.2.

Linkuvoje

1 403

1 390

1346

1345

1311

 1.2.

Kaimuose

15657

15 269

14784

14334

13791

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

 

 

 

 

 2.1

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) asmenų

4374

4393

4373

4387

4330

 2.2.

Suaugę neįgalūs asmenys

3 061

3 449

3794

3174

2588

 2.3.

Vaikai (0-17 metų amžiaus)

4120

3972

3774

3606

3403

 2.4.

43.

Jaunimas(14-29 metų amžiaus)

4 117

4 393

4247

4081

3849

 2.5.

Neįgalūs vaikai

208

191

180

171

164

 2.6.

Socialinės rizikos vaaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvaikaivaikai

50

56

92

24

37

 2.7.

Šeimų (trys ir daugiau vaikų) skaičius

359

232

201

301

349

3.

Socialinės rizikos šeimos

138

138

153

170

170

4.

Vaikų skaičius socialinės  rizikos šeimose

356

331

375

390

417

5.

Globojamų vaikų skaičius

163

157

148

160

139

6.

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius

11 864

12 944

12 648

12244

11731

2 lentelė

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2018 metais Pakruojo rajono gyventojų sudėtis procentais:

*      Pagyvenę (65 metų ir vyresnio amžiaus) asmenys – 22,2 % ;

*      darbingo amžiaus asmenys – 60,2 % ;

*      vaikai – 17,4 % , iš jų

 

Kiti rodikliai:

*      suaugę neįgalūs asmenys – 13,2% visų rajono gyventojų;

*      neįgalūs vaikai – 0,8 % visų rajono gyventojų.

 

Demografinis senatvės koeficientas Pakruojo savivaldybėje :

3 lentelė

Rodiklis / Metai

2014

2015

2016

2017

2018

Pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų ).

106

111

116

122

127

Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas- oficialios statistikos portalas

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius sąlygojantys veiksniai

 

Socialinių paslaugų tikslas – suteikti socialinę pagalbą asmenims (šeimoms), nesugebantiems (-čioms) pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu, sudarant jiems sąlygas stiprinti savo gebėjimus patiems spręsti iškylančias socialines problemas ir siekiant sumažinti ar išvengti socialinės atskirties. Pagrindinis uždavinys – teikti prioritetą nestacionarių socialinių paslaugų teikimui, grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi, suteikti pagalbą tiems, kurie negali be jos savarankiškai gyventi, tai yra ieškoti priemonių ir efektyvių paslaugų teikimo būdų, suteikti rajono gyventojams daugiau paslaugų, sudaryti galimybę jiems gyventi pilnavertį gyvenimą. Socialinių paslaugų įstaigų tinklas rajone kurtas keletą metų: veikia stacionarios socialinės globos įstaigos, nestacionarių socialinių paslaugų centrai, dienos centrai. Savivaldybė atsakinga už socialinių paslaugų teikimą jos teritorijoje nuolat gyvenantiems asmenims, todėl ji ir yra didžiosios dalies socialinių paslaugų steigėja. Čia teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, nes pastarųjų metų ekonominės ir socialinės permainos palietė ir daugumą rajono gyventojų. Socialinių paslaugų gavėjai gali būti įvairaus amžiaus, skirtingų socialinių grupių asmenys.

Socialinių paslaugų poreikį lemia daug faktorių:

1. Rajono visuomenės senėjimo tendencijos, jaunimas išvyksta studijuoti ir dažnai lieka didžiuosiuose Lietuvos miestuose, dalis darbingo amžiaus žmonių yra išvykę dirbti į užsienį, lieka seni tėvai, seneliai, todėl socialinių paslaugų poreikis didėja.

          2. Nemažėjantys socialinės rizikos šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičiai.

3. Asmenų (šeimų), patekusių į krizinę situaciją arba turinčių priklausomybę, problemos ir jų

4. Mažos pajamos, bedarbystė ir kita.

Socialinės paslaugos gali būti teikiamos tiek socialinių paslaugų įstaigose (globos namuose, nakvynės namuose, dienos centre, socialinių paslaugų centre ir kt.), tiek asmens namuose. Vis dėlto didžiausias išlieka nestacionarių paslaugų poreikis. Ypač aktualios socialinės priežiūros paslaugos. Pagalbos į namus paslaugas teikia Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojai. Aktyviai veikia visuomeninės neįgalių žmonių organizacijos, ieškoma savanorių nestacionarių paslaugų teikimui, siekiama padėti žmogui, sudaryti sąlygas kuo ilgiau gyventi jam pažįstamoje ir artimoje aplinkoje. Didesnėms bendruomenėms reikalingi centrai, kuriuose galėtų rinktis bendravimui, užimtumui, tarpusavio pagalbai socialiai remtinų šeimų asmenys, vieniši, seni asmenys ir neįgalūs žmonės.

 

4.3. Kiti rodikliai

 

Pakruojo rajone savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skiriama socialinėms paslaugoms finansuoti ir pirkti, nežymiai kinta. Didžiausia lėšų dalis skiriama biudžetinėms įstaigoms, kurių steigėja yra Pakruojo rajono savivaldybės taryba: Linkuvos socialinių paslaugų centrui, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrui, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrui. Šios įstaigos finansuojamos tiesiogiai. Su kitomis socialinėmis įstaigomis Socialinės rūpybos skyrius yra sudaręs socialinių paslaugų finansavimo sutartis, jos finansuojamos pagal programas arba vykdant viešuosius pirkimus.

Socialinėms paslaugoms skiriamos savivaldybės biudžeto lėšos (su dotacijomis ir tikslinėmis lėšomis) 2018 metais sudarė 7,9 %, tai yra 1 858,4 tūkst. eurų, (2017 m. 7,6 % ), socialinėms išmokoms ir kompensacijoms – 5,5 %,1 305,0 tūkst. eurų, vienkartinei socialinei paramai – 0,2 % (38,8 tūkst. eurų).

 

1 pav. Finansų skyriaus ir Socialinės rūpybos skyriaus informacija

 

4.4. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

 

          Pakruojo rajone veikiančios socialinės įstaigos ir organizacijos

4 lentelė

Eil.

Nr.

Įstaigos tipas pagal žmonių socialines grupes

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas

 

Vietų (gavėjų) skaičius

Iš viso

Iš jų finansuojamų savivaldybės

1.

Socialinės globos namai

 

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Savivaldybė taryba

 

20

20

2.

Linkuvos socialinių paslaugų centro Globos namai „Saulė‘

32

32

3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

24

24

4.

 

Linkuvos socialinių paslaugų centro Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“

10

10

 

Linkuvos socialinių paslaugų centro bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“

8

8

5.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

Pamūšio parapija

20

20

6.

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

Rozalimo parapija

20

20

7.

Linkuvos socialinės globos namai

SADM

290

8

8.

Šeimynos

Olgos Sipavičienės šeimyna

šeimyna

12

12

9.

Renetos Kalėdienės šeimyna

šeimyna

6

6

10.

Rimanto Mundrio šeimyna

šeimyna

8

8

11.

Laikino gyvenimo namai

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namai

Savivaldybės taryba

 

 

20

20

12.

Savarankiško gyvenimo namai

Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai  „Spindulys“

30

30

13.

Socialinės priežiūros centrai (vaikų dienos centrai)

Lygumų bendruomenės centras

Bendruomenė

24

24

14.

 

Pakruojo parapijos vaikų dienos centras

Pakruojo parapija

26

26

15.

Pamūšio kaimo bendruomenės „Gerovės namai“

bendruomenės

 

18

18

16.

Žeimelio vaikų dienos centras

31

30

17.

Triškonių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

20

20

18.

Pašvitinio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

20

20

19.

Kitos socialinių paslaugų įstaigos/ organizacijos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras 

Savivaldybės taryba

×

×

20.

Pagalbos namuose tarnyba

×

×

21.

Integralios pagalbos tarnyba

×

×

22.

Bendruomeninė paslaugų tarnyba

×

×

23.

Globos centras(GIMK)

×

×

24.

Sutrikusios intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“

visuomeninės, nevyriausybinės organizacijos

×

×

25.

VšĮ „Retenė“

×

×

26.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“

×

×

27.

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

×

×

28.

Pakruojo neįgaliųjų draugija

×

×

29.

Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas

x

x

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

5. Socialinių paslaugų infrastruktūros išdėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis

 

Pastarųjų metų ekonominės ir socialinės permainos palietė ir daugumą mūsų rajono gyventojų. Kasdieniniame darbe susiduriame su labai įvairiomis socialinėmis žmonių grupėmis ar pavieniais asmenimis, kurie gyvena žemiau skurdo ribos ar yra labai pažeidžiami. Pakruojo rajone yra sukurtas socialines paslaugas teikiančių įstaigų tinklas vaikams, pensinio amžiaus žmonėms, neįgaliems rajono gyventojams, vaikams, netekusiems tėvų globos.

 

Pakruojo rajone veikiančios socialinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos pagal seniūnijas:

5 lentelė

Guostagalio seniūnija

Klovainių seniūnija

Pakruojo seniūnija

Pašvitinio seniūnija

Rozalimo seniūnija

Lygumų seniūnija

Linkuvos seniūnija

Žeimelio seniūnija

Iš viso

1 (SADM)

2

8

2

2

1

4

1

21

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

6. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

6 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Skaičius asmenų (šeimų), kuriems nustatytas socialinių paslaugų poreikis 2018 m.:

1 000 gyventojų tenka vietų

Iš jų finansuoja savivaldybė

viso

teikiamos

neteikiamos

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1.

Ilgalaikė socialinė globa

 

57

24

33

6,55

6,55

2.

Trumpalaikė socialinė globa

55

54

1

0,76

0,76

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

1

1

-

0,46

0,46

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

18

14

4 (atsisakė paslaugų)

X

X

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

5

1

4

1,53

1,53

6.

Pagalba į namus

 

41

24

8

9 (atsisakė paslaugų)

X

X

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

23

23

-

7,11

7,11

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

26

26

-

X

X

9.

Laikinas apnakvindinimas

 

-

-

-

1,02

1,02

10.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos

-

-

-

X

X

11.

Iš viso

 

226

167

59

X

X

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

6.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

         Bendrosios socialinės paslaugos

 

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimai savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime gali būti ugdomi ar kompensuojami atskiromis, be nuolatinės specialistų pagalbos teikiamomis paslaugomis.

Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, sociokultūrinės paslaugos, transporto organizavimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne bei kitos paslaugos.

Svarbus uždavinys – skatinti visuomenines organizacijas aktyviai teikti socialines paslaugas, suteikti visokeriopą pagalbą visuomeniniams partneriams siekiant sudaryti optimalias sąlygas žmogui jam įprastoje aplinkoje.

Pagrindiniai bendrųjų socialinių paslaugų teikėjai Pakruojo rajone yra biudžetinės socialinės įstaigos: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras, Linkuvos socialinių paslaugų centras ir jų padaliniai. Jau daugelį metų aktyviai veikia visuomeninės neįgalių žmonių organizacijos, NVO, bendruomenės, ieškoma savanorių, kurie galėtų teikti nestacionarias paslaugas, siekiama padėti žmogui, sudaryti sąlygas kuo ilgiau gyventi jam pažįstamoje ir artimoje aplinkoje. Visos nevyriausybinės socialinės krypties organizacijos teikia bendrąsias socialines paslaugas.

 

Bendrosios socialinės paslaugos suteiktos Pakruojo rajono gyventojams 2018 metais rajono visuomeninėse organizacijose ir kitose įstaigose

            7 lentelė

Eil. Nr.

Įstaigos, organizacijos pavadinimas

Maitinimo

organizavimas

Aprūpinimas

būtiniausiais drabužiais   ir avalyne

Transporto

organizavimas

Sociokultūrinės

paslaugos

Asmens higienos paslaugos

Iš viso asmenų, gavusių paslaugas skaičius

1.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“

100 asm.

350 asm.

-

-

-

400 asm.

2.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“

-

112 asm.

35 asm.

46 asm.

-

193 asm.

3.

VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono Policijos komisariato

150 asm.

-

-

-

-

150 asm.

4.

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

158 asm.

3675 asm.

-

-

-

3833 asm.

5.

VšĮ „Retenė“

 

-

-

2 asm.

15 asm.

-

 17 asm.

6.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

-

-

49 asm.

75 asm.

4 asm.

128 asm.

7.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-

-

34 asm.

-

-

34 asm.

9.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

32 asm.

-

-

-

-

32 asm.

10.

Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas

-

760 asm.

-

260 asm.

-

1020 asm.

11.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

10 asm.

-

-

-

24 asm.

34 asm.

Iš viso

450 asm.

4897 asm.

120 asm.

396 asm.

28

 asm.

5729 asm.

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

          Aprūpinimo būtinaisiais darbužiais ir avalyne paslaugą teikia:

Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas; Pakruojo dekanato „Caritas“; Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius.

          Transporto organizavimo paslaugą teikia:

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“, VšĮ „ Retenė“, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija.

          Asmens higienos ir priežiūros paslaugas organizuoja:

Linkuvos socialinių paslaugų centras; Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija.

Tarpininkavimo, atstovavimo ir sociokultūrines paslaugas teikia visos biudžetinės socialinės įstaigos, vaikų dienos centrai, vaikų globos namai ir kitos įstaigos.

          Maitinimo organizavimas (parama maisto produktais):

1. Pakruojo rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, yra įgyvendinama Maisto banko iniciatyva, kurios metu nevyriausybinės organizacijos surenka ir suteikia paramą skurstantiems žmonėms ilgai negendančiais maisto produktais. Tai Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono Policijos komisariato.

2. Paskutinės dienos galiojimo maisto produktų surinkimas iš prekybos centro IKI ir jų išdalinimas nepasiturintiems gyventojams. Šioje iniciatyvoje talkina nevyriausybinės organizacijos: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras, Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai.

3. Trečia iniciatyva, kuri įgyvendinama visose savivaldybėse – Europos Sąjungos finansuojamas Paramos maisto produktais projektas, skirtas labiausiai skurstantiems rajono gyventojams. Nuo 2017 metų projektą vykdo Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

4. Maitinimo paslaugą Linkuvos miestelio gyventojams organizuoja Linkuvos socialinių paslaugų centras. Galima užsakyti karštą maistą, kurį dažniausiai paslaugos gavėjams pristato lankomosios priežiūros darbuotojai.

 

          Specialiosios socialinės paslaugos

 

Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

Specialiosioms paslaugoms priskiriama: 1) socialinė priežiūra, 2) socialinė globa.

Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros. Socialinei priežiūrai priskiriamos pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laikino apnakvindinimo bei kitos paslaugos.

Socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba, kuriai reikia nuolatinės specialistų priežiūros. Socialinė globa pagal trukmę skirstoma į dienos, trumpalaikę ir ilgalaikę.

Specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos Pakruojo rajone

8 lentelė

Metai

Socialinė priežiūra (gavėjų skaičius)

Socialinė globa (g.sk.)

Pagalba į namus

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Laikinas apnakvindinimas

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (LGN)

Dienos socialinė globa

Trumpalaikė socialinė globa

Ilgalaikė socialinė globa

2015

172

47

3l

35

5

9

15

91

2016

172

205

36

42

-

27

15

75

2017

202

187

31

39

-

28

14

81

2018

200

32

33

25

-

9

30

78

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Socialinės priežiūros paslaugos

 

Pagalbos į namus paslaugos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos namuose tarnybos teikiamos pagalbos į namus paslaugos yra labiausiai ekonomiškos, suteikiančios galimybę įvertinti seno ar neįgalaus žmogaus individualius poreikius, išlaikančios žmogų namuose ir padedančios nenutraukti ryšių su bendruomene, pagerinančios gyvenimo kokybę.

 

Pagalbos į namus paslaugos gavėjų apskaita                                                                                    9 lentelė

Eil. Nr.

Vertinimo parametrai

Metai

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, skaičius

160

172

172

202

200

2.

Asmenų, kuriems neteikiamos paslaugos, skaičius

19

2

10

12

8

3.

Specialistų skaičius

16

18

18

20

21

4.

Asmenų, kuriems naujai nustatyta paslauga, skaičius

42

37

46

34

41

Informacijos šaltinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

Socialinių įgūdžių ugdymo paslaugą teikia Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai rajono šeimoms, patiriančioms riziką. Bendruomeninių paslaugų tarnyboje įsteigta 18 etatų, 2018 metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos suteiktos 165 šeimoms ir 386 jose augantiems vaikams. Laikino gyvenimo namuose gyveno 10 šeimų, patiriančių riziką, jose 13 vaikų.

10 lentelė

Seniūnija

 

 

 

 

Darbuotojų

skaičius

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Šeimų sk.

Vaikų sk.

Pakruojo

4

32

56

33

60

37

78

43

64

37

65

Linkuvos

3

23

65

24

61

26

20

31

80

34

66

Žeimelio

2

16

41

16

43

20

57

24

54

21

62

Lygumų

3

22

65

22

64

26

89

30

75

27

77

Klovainių

1

11

24

12

26

12

25

11

18

8

25

Rozalimo

2

12

36

19

52

21

60

25

65

19

46

Pašvitinio

1

10

25

13

32

14

31

15

32

9

23

Guostagalio

1

12

44

11

43

10

35

8

27

10

22

Iš viso

17

138

356

150

381

166

395

187

415

165

386

Informacijos šaltinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

          Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos vaikų dienos centruose

11 lentelė

Vaikų dienos centras

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

23

21

20

27

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

30

32

28

32

Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

6

18

13

20

Iš viso

59

71

61

79

 

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

12 lentelė

Savarankiško gyvenimo namai

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Linkuvos socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“

31

36

31

33

 

Laikino apnakvindinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos

 

Šios paslaugos teikiamos Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Laikino gyvenimo namuose. Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama smurto aukoms, rizikos grupėms priklausantiems asmenims, šeimoms, benamiams ir kitiems asmenims, esant krizinei situacijai, kai nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei. Paslaugos trukmė iki 3 parų.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba teikiama asmeniui, atsidūrusiam krizinėse situacijoje, neterminuotai - pagal poreikį, kai reikalinga ne vien socialinių darbuotojų pagalba.

 

Laikino gyvenimo namų gyventojų apskaita

13 lentelė

Metai

Paslauga

2017 m.

2018 m.

Asmenų skaičius iš viso

Laikinas apnakvindinimas (iki 3 parų)

39

25

Iš jų šeimų: tėvų /vaikų skaičius

4/14

4/5

Asmenų skaičius iš viso

Socialinė priežiūra-apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose

40

44

Iš jų šeimų: tėvų /vaikų skaičius

9/9

10/13

Iš viso:

 

79

69

Informacijos šaltinis: Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

 

Socialinės globos paslaugos

 

Socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams

 

Rajone veikia stacionarios socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos: Linkuvos socialinių paslaugų centras ir šio centro padaliniai, Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai. Čia nukreipiami seni ir neįgalūs rajono gyventojai, kuriems nestacionarios paslaugos yra nebeveiksmingos. 2015 metų rugsėjo mėnesį įsikūrusi ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikianti socialinė įstaiga - Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai – patenkino paslaugų poreikį, sumažino eilėje laukiančių senolių skaičių.

          Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos tarnyba teikia dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras teikia dienos socialinės globos paslaugas institucijoje.

 

          Šiose įstaigose trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa 2018 metais buvo suteikta:

14 lentelė

Gyventojų skaičius

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro Integralios pagalbos tarnyba

93

15

21

21

         

         

Pakruojo rajono gyventojai, 2018 m. gavę ilgalaikės socialinės globos paslaugas kito pavaldumo socialinėse įstaigose:

15 lentelė

Gyventojų skaičius

Linkuvos socialinės globos namai

Jurdaičių socialinės globos namai

Aukštelkės socialinės globos namai

Skemų socialinės globos namai

Ventos socialinės globos namai

VšĮ „Beržėnų senjorų namai“

Utenos socialinės globos namai

12

1

1

1

2

2

1

 

   Nors socialinių paslaugų gavėjų skaičius kinta, socialinės globos paslaugas gaunančių asmenų skaičius išlieka vidutiniškai stabilus, dėl turimų vietų socialinėse įstaigose skaičiaus.                    

Specialiosios socialinės paslaugos, teikiamos asmenims, turintiems sunkią negalią:

16 lentelė

Metai

Socialinės įstaigos

Specialiųjų socialinių paslaugų gavėjai

Iš viso

Bendras gavėjų skaičius įstaigoje

Iš jų: asmenys su sunkia negalia

2016

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

577

23

14

Linkuvos socialinių paslaugų centras

111

34

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

423

1

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

20

9

2017

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

659

22

14

Linkuvos socialinių paslaugų centras

112

40

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

505

34

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

20

8

2018

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

272

23

13

Linkuvos socialinių paslaugų centras

126

37

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

103

38

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

20

7( iš jų 5 Pakruojo r. sav. admin. siuntimu)

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

           

Socialinės globos paslaugos vaikams.

Vaikams, likusiems be tėvų globos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos: Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijos vaikų globos namai, Linkuvos socialinių paslaugų centro Vaikų namai „Naminukas“, Renetos Kalėdienės šeimyna (įregistruota 2010 m. liepos 21 d.), Olgos Sipavičienės šeimyna (įregistruota 2010 m. liepos 29 d.) ir Rimanto Mundrio šeimyna (įregistruota 2014 m. kovo 14 d.). Nuo 2018 m. balandžio 26 d. įsteigtas Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys – Bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“.

 

Informacija apie Pakruojo rajono vaikų globos įstaigas ir šeimynas:

17 lentelė

Eil. Nr.

Rodiklis

Metai

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Vaikų globos įstaigų skaičius

5

5

5

5

6

2.

Vietų skaičius vaikų globos įstaigose

54

54

54

55

62

3.

Vaikų skaičius vaikų globos įstaigose

56

56

59

56

64

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, socialinės globos įstaigas, teikiančias trumpalaikes ar ilgalaikes socialinės globos paslaugas ir kurias nustatyta tvarka pasirenka pats gavėjas, finansuoja tiesiogiai. Sudaromos socialinių paslaugų teikimo sutartys. Socialinės globos kainą nustato socialinės globos įstaigos steigėjas, atsižvelgdamas į socialinės globos organizavimo išlaidas ir šių išlaidų efektyvų panaudojimą.

Pakruojo savivaldybės pirktų ar finansuotų socialinių paslaugų 2015 – 2018 metais vidutinės kainos:                                                                                                      18 lentelė

Eil. Nr.

Socialinės įstaigos pavadinimas

Socialinės paslaugos

Asmenų grupė

2015 m

2016 m

2017 m

2018 m

1.

Linkuvos socialinių paslaugų centro Vaikų globos namai „Naminukas“

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

649,91

512,00

607,26

682,00

2.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

724,05

724,05

780,00

780,00

780,00

3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Dienos socialinė globa

Asmenims su vidutine ir sunkia negalia

405,47

482,21

477,00

554,00

497,00

580,00

545,00

633,00

4.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Trumpalaikė socialinė globa

Asmenims su vidutine ir sunkia negalia

503,94

570,55

596,00

674,00

640,00

723,00

700,00

789,00

5.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Ilgalaikė socialinė globa

Senyvo amž. asmenims ir asmenims su vidutine ir sunkia negalia

462,81

528,56

 

502,00

558,00

 

559,65

620,26

 

640,00

724,00

 

6.

Pakruojo nestacionarių paslaugų centro Laikino gyvenimo namai

Trumpalaikė socialinė globa

Suaugusiems socialinės rizikos asmenims

177,83

182,00

260,00

270,00

7.

Aukštelkės socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su vidutine ir

sunkia negalia

542,50

579,20

543,00

580,00

543,00

580,00

543,00

580,00

8.

Linkuvos socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su vidutine ir

sunkia negalia

522,20

621,50

522,20

521,50

522,20

521,50

522,20

521,50

9.

Jurdaičių socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su sunkia negalia

582,70

591,00

609,00

609,00

10.

Skemų socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

suaugusiems asmenims su sunkia negalia

602,10

603,00

605,00

615,00

11.

Ventos socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

vaikams su

sunkia negalia

suaugusiems asmenims su sunkia negalia

763,70

768,00

768,00

 

688,00

853,00

 

785,00

12.

VšĮ Senolių namai

Trumpalaikė socialinė globa

Asmenims su sunkia negalia

-

-

25,00 (para)

 

13.

Utenos socialinės globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

asmenims su

sunkia negalia

-

-

620,00

700,00

14.

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai

Ilgalaikė socialinė globa

Senyvo amžiaus žmonėms, suaugusiems asmenims su vidutine ir

sunkia negalia

576,00

616,00

700,00

576,00

616,00

700,00

576,00

616,00

700,00

576,00

616,00

700,00

15.

VšĮ „Beržėnų senjorų namai“

Ilgalaikė socialinė globa

asmenims su

sunkia negalia

-

-

623,00

700,00

16.

VšĮ Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namai

Ilgalaikė socialinė globa

asmenims su

sunkia negalia

-

-

-

709,00

17.

VšĮ „Namučiai Jums“

Ilgalaikė socialinė globa

asmenims su

sunkia negalia

-

-

-

775,00

18.

Olgos Sipavičienės  šeimyna (1 asm. 1 mėn. vidurkis)

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

376,33

378,17

399,20

 

424,88

19.

R. Kalėdienės  šeimyna(1 asm. 1 mėn. vidurkis)

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

369,00

393,00

494,40

573,00

20.

R. Mundrio  šeimyna

(1 asm. 1 mėn. vidurkis)

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

Be tėvų globos likusiems vaikams

347,40

359,63

423,00

449,37

  

Socialinių paslaugų tinklas Pakruojo rajono savivaldybėje formuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagal statistinius duomenis pastebimos rajono gyventojų senėjimo tendencijos, kasmet sudaromos eilės vienišų ir neįgalių rajono gyventojų  nukreipimui į socialinės globos namus. Reikalingos atokvėpio paslaugos neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimų nariams.

 

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto faktinės išlaidos (su perduotomis savivaldybei funkcijomis), skiriamos socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms

19 lentelė

Rodikliai

2018 m. 

 

2019 m.

1. Savivaldybės biudžetas, iš viso

23 632,2

22 358,3

2. Išlaidos rajono socialinių paslaugų įstaigoms. Iš jų:

1 095,2

1 202,7

1)    Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras, iš jų:

savivaldybės biudžetas (su tikslinėmis lėšomis)

163,9

 

140,5

 

2) Linkuvos socialinių paslaugų centras, iš jų:

savivaldybės biudžetas (su tikslinėmis lėšomis)

575,4

 

627,0

 

3) Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, iš jų:

savivaldybės biudžetas (su tikslinėmis lėšomis)

355,9

 

435,2

 

3. Išlaidos socialinių paslaugų planui įgyvendinti. Iš jų:

238,4

290,0

1) Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

4,8

5,0

2) Pamūšio kaimo bendruomenės „Gerovės namų“ vaikų dienos centras

3,5

3,5

3) Žeimelio bendruomenės vaikų dienos centras

-

5,0

4) Pašvitinio bendruomenės vaiku dienos centras

-

5,0

5) Triškonių kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

-

5,0

6) Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

5,1

5,5

7) Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai

131,0

150,0

8) Rimanto Mundrio šeimyna

13,9

16,0

9) Olgos Sipavičienės šeimyna

11,1

14,0

10) Renetos Kalėdienės šeimyna

12,9

14,0

11) Kitoms socialinėms įstaigoms, Iš jų:

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai

56,1

39,1

67,0

40,0

4. Socialinės rūpybos skyriui (programų vykdymui)

13,7

51,0

1) Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje

6,0

7,0

2) Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

2,4

13,0

3) Neįgaliųjų socialinės integracijos programa

4,8

15,0

4) Šeimos stiprinimo politikos priemonės

-

10,0

5) Smurto artimoje aplinkoje prevencijos programa

0,5

6,0

5. Valstybės biudžeto dotacijos paslaugoms teikti ir organizuoti. Iš jų:

471,0

511,9

1) Šeimų socialinei priežiūrai

271,6

376,6

2) asmenų su sunkia negalia globai

199,4

135,3

Iš viso (2+3+4+5):

1 818,3

2 055,6

Savivaldybės biudžeto dalis (įskaitant tikslines lėšas ir dotacijas)

7,7 %

9,2 %

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Finansų skyrius, Socialinės rūpybos skyrius

 

Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms  finansuoti 2018 metais:

1) savivaldybės administracijai skirta 723,1 tūkst. eurų, iš jų:

- dotacijos 471,0 tūkst. eurų, iš jų: 199,4 tūkst. eurų asmenų su sunkia negalia globai, 271,6 tūkst. eurų šeimų socialinei priežiūrai;

2) biudžetinėms socialinėms įstaigoms (su tikslinėmis lėšomis) skirta 1 095,2 tūkst. eurų.


 


 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2018 METAI

       20 lentelė

Rodikliai

Savivaldybės biudžeto lėšos 

Viso:

Socialinių paslaugų finansavimas

 

 

 

 

 

Pamūšio parapijiniai vaikų      globos namai

Pakruojo šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

Pamūšio kaimo bendruomenė "Gerovės namai"

Rimanto Mundrio šeimyna

VšĮ Motinos Teresės šeimų namai

Linkuvos soc. globos namai

Pakruojo nestacionarinių socialinių paslaugų centras

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Pakruojo Viltis

Rozalimo Švč.M.Marijos vardo parapijos senjorų namai

Olgos Sipavičienė šeimyna

Renatos Kalėdienės šeimyna

Žeimelio bendruomenės centras

Triškonių bendruomenės cen.

Pašvitinio bendruomenės centr.

Iš viso

Skirtos lėšos

130977,12

5148,00

4774,90

3452,80

13912,06

1900,00

10955,48

2995,50

0,00

0,00

0,00

39090,93

11112,10

12912,00

417,00

272,00

500,00

213863,41

Sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

260000,00

Vasario mėn.

12216,99

426,40

509,60

284,70

952,00

 

891,88

 

 

 

 

2781,27

952,00

952,00

 

 

 

19966,84

Kovo mėn.

12200,05

326,30

427,70

230,10

952,00

300,00

918,78

 

 

 

 

2911,47

952,00

952,00

 

 

 

20170,40

 

Balandžio mėn.

11490,45

435,50

462,80

278,20

952,00

400,00

918,78

 

 

 

 

3206,80

952,00

952,00

 

 

 

20048,53

 

Gegužės mėn.

12226,70

423,80

443,30

261,30

952,00

400,00

911,67

 

 

 

 

3276,91

952,00

952,00

 

 

 

20799,68

 

Gegužės papildomai

 

 

 

 

1000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,00

 

Birželio mėn.

11279,09

486,20

488,80

287,30

952,00

400,00

918,78

2000,00

 

 

 

3451,86

952,00

952,00

 

 

 

22168,03

 

Liepos mėn.

10891,20

461,50

451,10

318,50

952,00

400,00

918,78

 

 

 

 

3501,53

952,00

952,00

 

 

 

19798,61

 

Rugpjūčio mėn.

11932,00

469,30

431,60

317,20

952,00

0,00

918,78

 

 

 

 

3427,58

952,03

952,00

 

 

 

20352,49

 

Rugsėjo mėn.

11932,00

453,70

426,4

380,90

952,00

0,00

918,78

 

 

 

 

3310,50

952,02

952,00

 

 

 

20278,30

 

Rugsėjo papildomai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

Spalio mėn.

9656,00

406,90

408,20

273,00

952,00

 

918,78

 

 

 

 

3310,50

952,02

952,00

 

 

 

17829,40

 

Lapkričio mėn.

8931,06

462,80

300,30

305,50

1200,01

 

918,78

 

 

 

 

3304,17

600,03

1200,00

417,00

272,00

500,00

18411,65

Lapkričio papild.

 

 

 

 

744,03

 

 

 

 

 

 

 

743,94

744,00

 

 

 

2231,97

Gruodžio papild.

 

 

 

 

 

 

 

995,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

995,50

Gruodžio mėn.

8571,02

409,50

232,70

248,30

1200,01

 

882,91

 

 

 

 

3304,17

600,03

1200,00

 

 

 

16648,64

Gruodžio mėn.

9650,56

386,1

192,40

267,80

1200,01

 

918,78

 

 

 

 

3304,17

600,03

1200,00

 

 

 

17719,85

IŠ VISO:

130977,12

5148,00

4774,90

3452,80

13912,06

1900,00

10955,48

2995,50

0,00

0,00

0,00

39090,93

11112,10

12912,00

417,00

272,00

500,00

238419,89

 

 

 

21 lentelė

 

Valstybės biudžeto lėšos (perduotoms savivaldybei funkcijoms vykdyti)

Rodikliai

Aukštelkės socialinės globos namai

Ventos socialinės globos namai

Linkuvos socialinės globos namai

Klovainių sutikusio intelekto jaunuolių centras

Skemų socialinės globos namai

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Lavėnų socialinės globos namai

Pakruojo nestacionarinių paslaugų centras

Joniškio "Saulės" pagrindinė mokykla

Utenos socialinės globos namai

Rozalimo Švč. Marijos vardo parapijos senjorų namai

"Sagera" Beržėnų senjorų  namai

VšĮ Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namai

VšĮ "Namučiai Jums"

Iš viso

Skirtos lėšos

1594,12

7543,20

12519,58

56258,48

2819,33

76383,17

605,50

14238,64

4351,63

4440,00

9461,02

4267,38

409,78

86,74

194978,57

Sausio mėn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

Vasario mėn.

215,32

673,12

882,49

5307,12

233,89

5502,30

0,00

1370,16

 

370,00

880,79

326,40

 

 

15761,59

Kovo mėn.

193,86

673,12

912,44

5364,11

235,04

5507,87

0,00

1159,57

 

370,00

949,49

326,40

 

 

15691,90

Balandžio mėn.

193,86

673,12

883,36

5458,60

235,04

5609,15

0,00

1391,85

 

370,00

901,22

326,40

 

 

16042,60

Gegužės mėn.

193,86

673,12

884,96

4797,99

235,04

5904,97

0,00

1056,37

 

370,00

866,35

326,40

 

 

15309,06

Birželio mėn.

193,86

673,12

993,63

4965,84

235,04

6024,19

0,00

1064,41

388,02

370,00

866,35

326,40

 

 

16100,86

Liepos mėn.

193,86

673,12

1140,97

5095,39

235,04

6276,79

0,00

1302,78

556,34

370,00

846,23

326,40

58,54

 

17075,46

Rugpjūčio mėn.

68,25

520,48

1147,25

902,82

235,04

6436,16

0,00

1017,58

535,20

370,00

745,64

326,40

58,54

70,48

12433,84

Rugsėjo mėn.

68,25

596,80

1136,39

2845,38

235,04

6856,19

0,00

979,04

535,20

370,00

745,64

189,52

58,54

16,26

14632,25

Spalio mėn.

68,25

596,80

1136,39

5027,39

235,04

7038,59

96,22

1094,82

520,95

370,00

696,41

326,40

58,54

0,00

17265,80

Lapkričio mėn.

68,25

596,80

1136,39

5615,68

235,04

7171,22

169,76

1591,86

526,72

370,00

654,30

482,56

58,54

0,00

18677,12

Gruodžio mėn.

68,25

596,80

1128,92

5579,60

235,04

7114,92

169,76

1286,46

704,50

370,00

654,30

437,65

58,54

0,00

18404,74

Gruodžio mėn.

68,25

596,80

1136,39

5298,56

235,04

6940,82

169,76

923,74

584,70

370,00

654,30

546,45

58,54

 

17583,35

IŠ VISO:

1594,12

7543,20

12519,58

56258,48

2819,33

76383,17

605,50

14238,64

4351,63

4440,00

9461,02

4267,38

409,78

86,74

194 978,57

194 978,57


 

Vaiko teisių apsauga

Siekiant sukurti nepertraukiamai veikiančią vaiko teisių apsaugos sistemą, kuri užtikrintų vienodos praktikos, apsaugant ir ginant vaiko teises ir teisėtus interesus, formavimąsi ir taikymą valstybėje, savalaikį reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ir operatyvų sprendimų priėmimą, nuo 2018 m. liepos 1 d. buvo centralizuojamas sistemos valdymas ir jos koordinavimas.

 

Vaikai, likę be tėvų globos

Politikos ir ekonomikos pokyčiai keičia kiekvieno žmogaus gyvenimą, tačiau ne visi žmonės pasirengę prisitaikyti prie pokyčių, keliamų reikalavimų. Aktuali pasikeitusios visuomenės problema yra krizės ištiktos šeimos, kurios negeba tinkamai pasirūpinti vaikais, užtikrinti sveiką ir saugią jiems aplinką. Tik šeimoje gali būti sudaromos vaiko poreikius atinkančios sąlygos, emocinis saugumas, stabilumas. Nesant tokių galimybių vaikai, netekę tėvų globos, buvo apgyvendinti ir socialinės globos įstaigoje.                                                                                                                                         22 lentelė

Globos forma

2014

2015

2016

2017

2018

Vaikai, netekę tėvų globos, gyvenantys šeimose, šeimynose, institucijose

163

157

148

160

139

Šeimose globojami vaikai

100

93

89

104

84

Šeimynose globojami vaikai

25

25

25

23

20

Institucijose globojami vaikai

38

39

34

33

32

Globos centre globojami vaikai

x

x

x

x

3

Per metus likę be tėvų globos vaikai

26

24

14

62

35

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

2018 metų gruodžio 31 d. Pakruojo rajone buvo globojami 139 likę be tėvų globos vaikai. Iš jų 84 gyvena šeimose, 20 – šeimynose, 32 – globos institucijose, 3 – globos centre. 113 vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), 26 vaikams - laikinoji globa (rūpyba). Pakruojo rajone yra 3 šeimynos, kuriose gyvena 20 vaikų: Rimanto Mundrio šeimynoje auga 7 likę be tėvų globos vaikai, Renetos Kalėdienės šeimynoje 4 likę be tėvų globos vaikai, iš kurių du yra su negalia. Olgos Sipavičienės šeimynoje 9 likę be tėvų globos vaikai, iš kurių trys yra su negalia.

Per 2017 metus vaikams buvo nustatytos 64 laikinos globos (rūpybos), 2018 metus 35 laikinos globos (rūpybos), 33 atvejai dėl to, kad tėvai ar turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina, nesidomi vaiku, jo neprižiūri, netinkamai auklėja, naudoja fizinį ar psichinį smurtą ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam, protiniam dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui, 1 atvejis dėl to, kad tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali juo rūpintis dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos, suėmimo, bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių, 1 atvejis, dėl to, kad abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra neveiksnus nepilnametis.

Laikinoji globa nustatyta 35 vaikams: 15 berniukų ir 20 mergaičių 3 m. – 7 vaikai, 4-6 m. – 5 vaikai, 7-9 m. – 4 vaikai, 10-14 m. – 10 vaikų, 15-17 m. – 9 vaikai). Globa šeimoje nustatyta 18 vaikų, šeimynoje – 0, socialinės globos įstaigoje – 13 vaikų, globos centre – 3 vaikams.

Likusius be tėvų globos vaikus dažniausiai globoti imasi giminaičiai, svetimi žmonės vis dar retai ryžtasi globoti vaikus. 2018 metais vaikus priėmė 6 giminaičių šeimos, 2 globėjais tapo ne vaikų giminaičiai.

                                                                                                                                                       Vaikų globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys

Per 2018 metus globa (rūpyba) nutraukta 47 vaikams: 30 vaikų grąžinti tėvams, 16 sulaukė pilnametystės (arba buvo emancipuoti), 1 mirė, 17 vaikų nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Dažniausiai iš šeimų vaikai paimti dėl netinkamos priežiūros ir tėvų girtavimo.

Vaikai buvo paimti iš Skyriui žinomų šeimų, kuriems socialines paslaugas teikia Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką.

 

Vaiko globa institucijoje

23 lentelė

Eil. Nr.

Metai

Globos institucija

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai

22

20

21

20

20

2.

Samariečių vaikų globos namai „Naminukas“

8

10

9

10

8

3.

Linkuvos socialinių paslaugų centro bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“

 

 

 

 

3

4.

Kiti vaikų globos namai: Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai; Ventos socialinės globos namai; Šiaulių vaikų globos namai „Šaltinis“.

8

(6 kūdikių namuose)

9

(7 kūdikių namuose)

4

(2 kūdikių namuose)

3

(2 kūdikių namuose)

3

(2 kūdikių namuose)

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Nuo 2018 m. liepos 1 d. suorganizuota 117 atvejo vadybos posėdžių, kuriuose išspręsti skubios ir planuotos vaikų globos klausimai, grąžinimo į šeimą, globos formos keitimo klausimai.

 

Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

24 lentelė

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso soc. darbuo-tojų

 

Socialinių darbuotojų skaičius pagal jų išsilavinimą

Iš jų soc. darbo

Univer-sitetinis

Aukšta-sis

Specia-lusis

Vidu-rinis

1.

Socialinėse įstaigose iš viso, iš jų:

93

27

26

21

19

40

1.1.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

25

3

3

9

10

6

1.2.

Pakruojo nestacionarių soc. paslaugų centras

27

13

14

-

-

16

1.3.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

17

6

2

3

6

7

1.4.

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

12

3

2

5

2

5

1.5.

Rozalimo Švč. M. Marijos Vardo parapijos senjorų namai

6

1

2

3

-

2

1.6.

VšĮ „Retenė“

-

-

-

-

-

-

1.7.

Lygumų bendruomenės vaikų dienos centras

2

-

2

-

-

2

1.8.

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras

2

1

1

-

-

2

1.9.

Pamūšio kaimo bendruomenės vaikų dienos centras

2

-

-

1

1

-

1.10.

Olgos Sipavičienės šeimyna

-

-

-

-

-

-

1.11.

Renetos Kalėdienės šeimyna

-

-

-

-

-

-

1.12.

Rimanto Mundrio šeimyna

-

-

-

-

-

-

1.13.

SOS vaikai

-

-

-

-

-

-

1.14.

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

-

-

-

-

-

-

1.15.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

-

-

-

-

-

-

1.16.

Pakruojo dekanato „Caritas“

-

-

-

-

-

-

2.

Sveikatos priežiūros įstaigose iš viso, iš jų

3

2

1

-

-

3

2.1.

VšĮ PSPC

1

1

-

-

-

1

2.2.

VšĮ Pakruojo ligoninė

2

1

1

-

-

2

3.

Seniūnijose iš viso, iš jų

2

2

-

-

-

2

4.

Iš viso

98

31

27

21

19

45

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Socialines paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai. Pakruojo rajone socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai dirba ne tik socialinės apsaugos sistemos įstaigose, bet ir savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose, sveikatos įstaigose. Analizuojant Pakruojo rajono socialinių paslaugų srityje dirbančių asmenų išsilavinimą nustatyta, kad 59,2 % darbuotojų turi universitetinį ar aukštąjį išsilavinimą, o socialinio darbo išsilavinimą turi 45,9 % darbuotojų.

 

7.        Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ Pakruojo rajono socialinių paslaugų planas kasmet tvirtinamas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu po einamų metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo.

                                                                    

Pakruojo rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano ataskaita

 

Pakruojo rajono socialinių paslaugų 2018 planas patvirtintas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-66. Priemonės buvo įgyvendinamos atsižvelgiant į tikslus:

- Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones.

          - Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo.

Atsižvelgiant į tikslus ir jiems iškeltus uždavinius buvo įgyvendintos priemonės:

1. Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-65 patvirtino Neįgaliųjų socialinės integracijos 2018 metų programą. Socialinės rūpybos skyriaus specialistai koordinavo jos vykdymą, Neįgaliųjų socialinės integracijos 2018 metų programai įgyvendinti buvo planuota skirti 9 000,00 Eur iš Pakruojo savivaldybės biudžeto lėšų. Programos įgyvendinimui panaudota 4 851,60 Eur: transporto priežiūrai ir paslaugoms – 1 400,00 Eur (Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“) sociokultūrinėms paslaugoms (neįgaliųjų žygiui varytuvais VšĮ „Retenė“) – 500,00 Eur, 250,00 Eur – (Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“ organizavo šventinį renginį Šv. Kalėdų proga), 400,00 Eur (Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras panaudojo socialinio darbuotojo dienai paminėti) socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui – 2 301,60 Eur (Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“).

2. Nuo 2012 m. savivaldybėms pavesta organizuoti ir koordinuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vykdymą. 2018 m. Pakruojo rajono savivaldybėje 4 neįgaliųjų organizacijos pateikė projektų paraiškas dalyvauti konkurse. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje vertinimo ir atrankos komisija patenkino visus 4 projektus.

2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtas finansavimas ir lėšų panaudojimas                                               

25 lentelė

Eil

Nr.

Organizacijos, įgyvendinančios projektą, pavadinimas

Patvirtinta lėšų

VISO (metams)

Iš jų

Panaudota

VISO

(nuo metų pradžios)

Iš jų

iš valstybės biudžeto

iš saviv. biudžeto

valstybės biudžeto

Saviv. biudžetas

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras

7 589,00

7 589,00

0,00

7 589,00

7 589,00

0,00

2.

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Pakruojo skyrius

7 589,00

7 589,00

0,00

7 589,00

7 589,00

0,00

3.

Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija

15 541,00

9 541,00

6 000,00

15 541,00

9 541,00

6 000,00

4.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“

7 589,00

7 589,00

0,00

7 589,00

7 589,00

0,00

Iš viso projektams finansuoti

38 308,00

32 308,00

6 000,00

38 308,00

32 308,00

6 000,00

Projektams administruoti

1 467,00

 

 

1 467,00

 

 

IŠ VISO

39 775,00

 

 

39 775,00

 

 

          Vykdant projektus socialinės reabilitacijos paslaugas iš viso gavo 236 asmenys, iš jų: 215 neįgalūs suaugę asmenys, 4 vaikai ir 17 šeimos narių.

3. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektą 2018 metais įgyvendino viena nevyriausybinė organizacija – Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija. Socialines paslaugas gavo 65 asmenys 62 suaugę ir 3 vaikai), panaudota lėšų suma – 2 930,00 eurų, iš jų 2 386,00 eurai valstybės biudžeto lėšų ir 544,00 eurai iš savivaldybės biudžeto.

4. Būsto pritaikymui 2018 metais iš viso panaudota 6 686,82 euro, iš jų: valstybės biudžeto lėšų 4 282,79 euro ir savivaldybės biudžeto 2 404,03 euro. Pritaikyti 3 būstai.

5. Pakruojo rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyriumi ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru nuo 2017 m. kovo mėnesio vykdo projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Pakruojo rajone“. 2018 metais projekte dalyvavo 98 rajono gyventojai, projekto įgyvendinimui panaudota 42 330,00 eurų ES lėšų.

6. Parengta ir rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d.  Nr. T-49 sprendimu patvirtinta Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Pakruojo rajono savivaldybėje 2018-2020 metų programa, kurios tikslas – užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimą. Vykdant šią programą aktyviai bendradarbiaujama su Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Pakruojo skyriumi, Pakruojo policijos komisariatu, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centru, Pakruojo suaugusių ir jaunimo centru, Švietimo skyriumi, Visuomenės sveikatos biuru. Nuo metų pradžios gauti 409 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje atvejų. Pagal šiuos pranešimus pradėti 167 ikiteisminiai tyrimai. Pagal gautus pranešimus specializuotiems pagalbos centrams, vaiko teisių apsaugos skyriams, savivaldos institucijoms išsiųsti 498 pranešimai.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras 2018 m. gruodžio 14 d. Pakruojo sinagogoje organizavo seminarą pašalpų specialistams, socialiniams darbuotojams, jų padėjėjams ir kitiems socialinį darbą dirbantiems asmenims temomis: „Ką kiekvienas turi žinoti apie sisteminį smurtą artimoje aplinkoje“ (500, 00 Eur), „Smurto atsiradimas šeimose ir neigiamos jo pasekmės“, „Smurto ciklas šeimų tarpusavio santykiuose“.

7. Įgyvendinant Maisto produktai labiausiai skurstantiems asmenims programą, buvo išdalinta 141 624,00 kg maisto produktų, iš viso paramą gavo 3 372 rajono gyventojai. Vidutiniškai vienam paramos gavėjui per metus teko 42, 00 kg maisto produktų: miltų, kruopų, sausų pusryčių, cukraus, mėsos konservų ir kt. Iš viso paramą gavusių 3 372 asmenų: Pakruojo seniūnijos gyventojų – 801, Klovainių seniūnijos – 361, Rozalimo seniūnijos – 284, Linkuvos seniūnijos – 558, Lygumų seniūnijos – 504, Guostagalio seniūnijos – 177, Pašvitinio seniūnijos – 318, Žeimelio seniūnijos – 369. Nupirkta sandėliavimo ir produktų transportavimo paslauga, sutartis pasirašyta su UAB „Pakruojo komunalininkas“.

8. VšĮ Vaikų ir jaunimo klubo prie Pakruojo rajono policijos komisariato nariai Pakruojo rajono nepasiturinčioms, daugiavaikėms šeimoms, vienišiems ir neįgaliems žmonėms pristatė į namus ilgai galiojančių maisto produktų, taip pat higienos prekių, kurie buvo paaukoti akcijos „Maisto bankas“ metu. Savanoriai šios akcijos metu iš 273 aukotojų, surinko 732 vienetus įvairių maisto produktų, higienos prekių, iš kurių buvo sudaryta 19 atskirų paketų, kurie ir pasiekė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos seniūnijų ir Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialinių darbuotojų atsakingai atrinktas socialiai pažeidžiamas šeimas.

9. Aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos suteiktos 4 897 rajono gyventojams. Šias paslaugas teikė Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas – 760 gyventojų, Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius – 3675 asmenims, Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos „Caritas“ – 350, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“ – 112 rajono gyventojų.

10. Sociokultūrinės, asmens higienos ir priežiūros, transporto organizavimo ir kitos bendrosios socialinės paslaugos suteiktos 396  rajono gyventojams. Transporto organizavimo paslaugas teikė Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Pakruojo Viltis“, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, VšĮ „Retenė“. Asmens higienos paslaugas teikė Linkuvos socialinių paslaugų centras ir Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija. Sociokultūrines paslaugas teikė VšĮ „Retenė“, Pakruojo rajono neįgaliųjų draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo Viltis“, Agentūros – visos Lietuvos vaikai Pakruojo labdaros ir paramos fondas.

11. Vykdytos Vaikų dienos centrų programos. Pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis Lygumų vaikų dienos centre, Pakruojo vaikų dienos centre, Pamūšio vaikų dienos centre, Žeimelio vaikų dienos centre, Triškonių vaikų dienos centre ir Pašvitinio vaikų dienos centre buvo teikiamos socialinės priežiūros paslaugos vaikams, augantiems socialinės rizikos šeimose. Panaudota 14 564, 70 euro savivaldybės biudžeto lėšų.

12. Socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikė Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai. Socialinės rizikos šeimų skaičius 2018 metais – vidutiniškai 165 šeimos, kuriose augo 386 vaikai. Socialinės priežiūros paslaugas teikė 18 socialinių darbuotojų ir 3 atvejo vadybininkai, kurių darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos kėlimui panaudota 271 600, 00 eurų valstybės biudžeto lėšų.

13. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga suteikta – 33 asmenims, panaudota 70 000 Eur.

14. Kompleksinės pagalbos krizinės motinystės atveju paslaugos buvo teikiamos VšĮ Motinos Teresės namuose. Pirkta paslauga 1 mamai su mažamečiu vaiku, tam panaudota 1900 eurų savivaldybės biudžeto lėšų.

15. Laikino apnakvindinimo paslauga suteikta 25 asmenims, intensyvi krizių įveikimo pagalba Laikino gyvenimo namuose suteikta 44 asmenims. Tam panaudota 37 993,59 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

16. Pagalbos į namus paslaugos teiktos 200 Pakruojo rajono gyventojų. Panaudota 122 343,27 Eur.

17. 2018 m. spalio 30 d. pasirašyta Jungtinė veiklos (partnerystės) sutartis įgyvendinant vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros projektą, kuris finansuojamas ES fondų lėšomis 151 299 Eur, tęsis iki 2021 m. gruodžio 31 d. Gautos lėšos skirtos globos centro padalinio 3 darbo vietoms įrengti ir darbo užmokesčiui.

18. Siekiant efektyvinti globos įstaigų veiklą 2018 m. buvo ieškoma profesionalių problemų sprendimo būdų. Socialinių paslaugų įstaigoms, kurių steigėja yra savivaldybė, finansuoti panaudota 1 095,2 tūkstančiai eurų savivaldybės biudžeto lėšų, iš jų: LSPC - 575,4 tūkst. eurų, KSIJC - 163,9 tūkst. eurų, PNSPC - 355,9 tūkst. eurų. Savivaldybės administracija socialinių paslaugų pirkimui ir finansavimui panaudojo 238,4 tūkst. eurų. Iš viso socialinėms paslaugoms iš savivaldybės biudžeto skirta 1 333,6 tūkst. eurų.

19. Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėja nėra rajono savivaldybė (Pamūšio parapijiniai VGN, šeimynos), finansavimui sudarytos socialinių paslaugų lėšų kompensavimo sutartys. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimui 2018 m. iš viso panaudota 238,4 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų ir 199,4 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų (perduota funkcija asmenų su sunkia negalia globai).

20. Visose socialinėse įstaigose (neatsižvelgiant į pavaldumą) socialines paslaugas gavo 100 rajono gyventojų, turinčių sunkią negalią. Su socialinių paslaugų įstaigomis, kurių steigėja yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija arba privačios socialinės įstaigos, pasirašytos lėšų kompensavimo sutarys. Socialinės paslaugos buvo teikiamos 26 mūsų rajono gyventojams.

21. Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. kovo mėnesio vykdo projektą „Integrali pagalba į namus Pakruojo rajone“. Iš viso dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas gavo 21 rajono gyventojų, dirbo 10 darbuotojų: slaugytoja, slaugytojos padėjėjos, socialinė darbuotoja, socialinės darbuotojos padėjėjos, kineziterapeutas, masažistas. Iš projekto lėšų panaudota  39 009,11 Eur ES lėšų ir 14 238,64 Eur valstybės biudžeto lėšų, skirtų sunkią negalią turintiems. 

 22. Pakruojo rajono savivaldybės administracija nuo 2017 metų vykdo projektą „Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra“, vyksta rekonstravimo darbai, projekto vertė 198 531,00 euras, iš jų: 115 862,65 euro ES lėšos, 82 668,35 euro savivaldybės biudžeto lėšos.

23. Bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“ įkurti 2019 m. balandžio 26 d., juose gyveno 12 vaikų, 4 iš jų apgyvendinti iki 3 parų.

24. Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras parengė projektą ,,Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Šiaulių regione". Sutartis pasirašyta 2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. 14-123 su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto vertė 20 059,20 euro. Planuojamas paslaugų gavėjų skaičius 10.

25. Visus 2018 metus buvo bendradarbiaujama su savivaldybės įstaigomis, administracijos padaliniais, įvairiomis kitomis respublikos institucijomis (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Šiaulių apskrities savivaldybių socialinės paramos skyriais).

26. Kiekvieną mėnesį Socialinės rūpybos skyrius organizavo rajono socialinių įstaigų vadovų pasitarimus, per kuriuos buvo aptariami socialiniai klausimai. Rajono socialinėse įstaigose apsilankyta 68 kartus, vykdyta darbo stebėsena, darbuotojai konsultuoti socialinio darbo klausimais.

27. Plėtotos profesinės kompetencijos, kelta darbuotojų motyvacija. Rajono socialiniai darbuotojai pagal finansines galimybes dalyvavo respublikiniuose seminaruose, konferencijose, kituose mokymuose, tobulino savo žinias. Linkuvos socialinių paslaugų centro 47 darbuotojai kėlė kvalifikaciją, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro - 59 darbuotojai, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centro - 19 darbuotojų, Socialinės rūpybos skyriaus – 9 darbuotojai. Darbuotojams įteikti kvalifikacijos pažymėjimai.

28. Informacija apie rajone atliekamą socialinį darbą buvo skelbta savivaldybės interneto svetainėje, rajoniniame laikraštyje.

 

Išvados:

 

*      Rajone sukurta socialinių paslaugų infrastruktūros sistema. Socialinės paslaugos rajone teikiamos įvairioms asmenų grupėms.

*      Atsižvelgiant į teisės aktus, būtina tęsti vaikų globos namų pertvarką: pertvarkyti Pamūšio parapijinius vaikų globos namus, reorganizuoti vaikų globos namus „Naminukas“.

*      Teikti socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas šeimoms, patyrusioms riziką ir jose gyvenantiems vaikams, skatinti vaikų dienos centrų plėtrą Pakruojo rajone.

*      Būtina užtikrinti Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų plėtrą, didėjant pagalbos į namus paslaugų poreikiui, reikia papildomų lankomos priežiūros darbuotojų.

*      Būtina stiprinti Globos cento veiklą, organizuoti budinčių ir socialinių globotojų paiešką teikiant jiems mokymus, konsultacijas, atokvėpio paslaugas.

*      Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centre veikia Integralios pagalbos tarnyba, teikianti dienos globą ir slaugą asmens namuose, sukurta viena mobili komanda. Siekti projekto tęstinumo.

*      Linkuvos socialinių paslaugų centre planuojama teikti trumpalaikės socialinės globos atokvėpio paslaugas neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų artimiesiems, įrengti sensorinį kambarį, kas užtikrintų centro teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

*      Socialinių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti ir paslaugų poreikiui patenkinti būtina išlaikyti turimus socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų etatus, sudaryti tinkamas sąlygas darbui. Sudaryti sąlygas socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimui.

*      Peržiūrėti esamas ir parengti naujas socialinių paslaugų programas, dalyvauti projektinėje veikloje.

*      Spręsti klausimą dėl Paramos šeimai centro įkūrimo, užtikrinant socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir smurto aukoms.

 

 

 

 

 

 

 

III. UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

8.      Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys

 

            Pakruojo rajono savivaldybės 2014 – 2020 m. strateginiame plėtros plane numatyti uždaviniai socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimosi tikslui pasiekti: efektyviai organizuoti socialinių paslaugų teikimą, skatinti integraciją ir teikti kokybiškas paslaugas. Todėl pagrindiniai socialinio darbo prioritetai 2019 metais nukreipti į socialinių paslaugų užtikrinimą:

1. Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones:

-                 Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas rengiant ir įgyvendinant socialines programas: įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos, atskirties mažinimo ir šeimos socializacijos programas, skatinti savanorystę, telkti visuomenines organizacijas, bendruomenes teikti bendrąsias socialines paslaugas.

-                 Specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų plėtojimas: teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir šiose šeimose augantiems vaikams, asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose, socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims jų namuose, socialines paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

2. Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir paslaugų kokybės gerinimo priemonių

įgyvendinimo

-                 Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimas: teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams, socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos.

-                  Socialinių paslaugų kokybės gerinimas: gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimą, teikiamų socialinių paslaugų kokybę.

Socialinės atskirties mažinimo ir prevencijos priemonės turi būti vykdomos įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos programas, rengiant ir įgyvendinti atskirties mažinimo ir šeimos socializacijos programas, skatinant savanorystę, telkiant visuomenines organizacijas, bendruomenes teikti bendrąsias socialines paslaugas, plėtojant socialinės priežiūros paslaugas.

Socialinės globos paslaugų prieinamumas ir paslaugų kokybės gerinimo priemonės turi būti nukreiptos į socialinių globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus žmonėms ir rajono neįgaliems ir į vaikus, likusius be tėvų globos. Siekiant socialinių paslaugų kokybės gerinimo, būtina efektyvinti socialinių paslaugų organizavimą, gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą, rūpintis darbo vietų atnaujinimu, žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimu. Planuojama skatinti socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, plėtoti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, intensyvinti socialinių įstaigų vykdomos veiklos viešinimą (per rajono masinės informacijos priemones, susitikimus, pasitarimus, seminarus kt.), skatinti visuomeninių organizacijų veiklą.

            Atsižvelgiant į finansines savivaldybės galimybes ir į kasmet didėjantį socialinių paslaugų poreikį, tikslinga ieškoti pigesnių socialinių paslaugų. Viena iš socialinių paslaugų užtikrinimo krypčių yra socialinės paslaugos asmens namuose, tai ir pagalbos į namus paslaugos ir integralios paslaugos ir atokvėpio paslaugos neįgaliesiems ir jų artimiesiems. Tai perspektyvi veiklos plėtros sritis, nes pirmiausiai ekonomiškai palanki ir psichologiškai priimtiniausia klientui bei labiausiai individualizuota, o tai reiškia, kad teikiama socialinių paslaugų kokybė yra optimali.

 

Socialinių paslaugų plano finansuojamos priemonės

2019 m.

Vaikų dienos centrų finansavimas pagal sudarytas sutartis

29,0

Pamūšio Šv. Antano Padūviečio parapijos vaikų globos namų finansavimas pagal sudarytą sutartį

150,0

Šeimynų finansavimas pagal sudarytas sutartis

44,0

Kitų socialinių paslaugų pirkimas ar finansavimas pagal sutartis

67,0

 

290,0

 

9. Priemonių planas 2019 metams

1.             Tikslas. Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą, įgyvendinant prevencijos ir atskirties mažinimo priemones

26 lentelė

Uždaviniai

Priemonės

Eurai

Atsakingi vykdytojai, koordinatoriai

Laukiamas rezultatas

1.        Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas rengiant ir įgyvendinant  socialines programas

 

1.1.Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos programas

1.1.1. Neįgaliųjų socialinės integracijos 2019 metų programa

        15,0 tūkst. eurų

        sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

 

- Programa patvirtinta Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu

- Vykdomi neįgaliųjų socialinės integracijos renginiai, teikiamos socialinės paslaugos

1.1.2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai 2019 m.

38,45 tūkst. eurų, Iš jų:

32,04 tūkst. eurų

v. b. lėšos

6,41 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

 

- Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

-Įgyvendinti  reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai

1.1.3. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai 2019 m.

2,89 tūkst. eurų, Iš jų:

2,31 tūkst. eurų

v. b. lėšos

0,58 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių  skyrius)

- Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

- Įgyvendinti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai

1.1.4. Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliesiems

-          9,67 tūkst. eurų,

-          Iš Jų:

6,9 tūkst. eurų v. b. lėšos,

-          2,8 tūkst. eurų, sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

- Pritaikytas būstas 3 rajono gyventojams.

 

1.2. Įgyvendinti atskirties mažinimo ir šeimos socializacijos programas

 

1.2.1.Šeimos stiprinimo politikos priemonių įgyvendinimas

        10,0 tūkst. eurų

        sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

-          - administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos priemonės

-          - atlikti viešieji pirkimai

-          - įgyvendintos priemonės

1.2.2. Kompleksinių paslaugų šeimai Pakruojo rajone projektas

45,0 tūkst. eurų

ES lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija,

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras,

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius

-          - Suteiktos kompleksinės paslaugos 40 rajono gyventojų

1.2.3.Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Pakruojo rajono savivaldybėje programa

        6,0 tūkst. eurų

        sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Švietimo skyrius,

Socialinės rūpybos skyrius)

-          - Įgyvendinta Smurto artimoje aplinkoje prevencijos programa

1.2.4. Parama maisto produktais projektas

        7,0 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius, seniūnijos)

-          -  Išdalinti maisto produktai 3 000 rajono gyventojų

1.         1.3. Skatinti savanorystę, telkti visuomenines organizacijas, bendruomenes teikti bendrąsias socialines paslaugas

1.3.1. Maisto banko akcija - parama maisto produktais.

Maitinimo organizavimas.

 

NVO

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius,

VšĮ Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie PK,

kitos NVO ir kt.

-          - Suteiktos paslaugos 100 rajono gyventojų

1.3.2. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

NVO

Lietuvos Samariečių bendrijos Pakruojo skyrius,

Pakruojo dekanato „Caritas“ 

-          - Suteiktos paslaugos 500 rajono gyventojų

1.3.3.Transporto paslaugų organizavimas rajono neįgaliesiems

NVO

Pakruojo neįgaliųjų draugija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Pakruojo viltis“

-          - Suteiktos paslaugos 50 rajono gyventojų

1.3.4. Sociokultūrinės, asmens higienos ir priežiūros bei kitos bendrosios socialinės paslaugos

NVO

Nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės

-          - Suteiktos paslaugos 500 rajono gyventojų

-           

-          2. Specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų plėtojimas

2.         2.1.Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir šiose šeimose augantiems vaikams

2.1.1. Vaikų dienos centrų programos.

108,428 tūkst. eurų, Iš jų:

79,428 tūkst. eurų

v. b. lėšos

29,0 tūkst. eurų

-          sav. b. lėšos

-           

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius), Pakruojo Šv. J. Krikštytojo parapija, bendruomenės

-          - Pasirašytos paslaugų teikimo sutartys

-          - įgyvendintos SADM organizuoto konkurso vaikų dienos centrų programos

-          - socialinės priežiūros paslaugos suteiktos 65 vaikams iš socialinės rizikos šeimų

2.1.2. Darbas su

šeimomis patiriančiomis riziką

376,6 tūkst. eurų v. b. lėšos

-           

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-          - suteiktos paslaugos šeimoms, patyrusioms riziką

-           

3.         2.2. Teikti/pirkti paslaugas asmenims, atsidūrusiems krizinėse situacijose

2.2.1. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

        70,0 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

Linkuvos socialinių paslaugų centras

-          - suteiktos paslaugos 30 rajono gyventojų

2.2.2. Kompleksinės pagalbos krizinės motinystės atveju paslaugos rajono soc. įstaigose, VšĮ Motinos Teresės namuose ir kt.

        5,0 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

-          - suteiktos kompleksinės paslaugos vienišoms motinoms ir besilaukiančioms moterims

2.2.3. Laikino apnakvindinimo paslauga

        425,2 tūkst. eurų sav. b. lėšos

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-          - suteiktos paslaugos pagal poreikį socialinės rizikos šeimoms, vaikams, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir kita

2.2.4.Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Laikino gyvenimo namuose

4.         2.3. Teikti socialines  paslaugas senyvo amžiaus asmenims jų namuose

2.3.1. Pagalbos į namus paslaugos

-          - suteiktos socialinės paslaugos 130 senyvo amžiaus rajono gyventojų

5.         2.4. Teikti paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams

2.4.1. Globos centro įkūrimas

(GIMK, budintys globotojai, socialiniai darbuotojai)

72,62 tūkst. eurų ES lėšos

 

 

-          - suteiktos GIMK  paslaugos 30 rajono globėjų

-          - suteiktos paslaugos 15 rajono globojamų vaikų

-          - suteiktos socialinės paslaugos budinčiam globotojui

 

2 Tikslas. Siekti socialinės globos paslaugų prieinamumo ir visų socialinių paslaugų kokybės gerinimo priemonių įgyvendinimo

27 lentelė

Uždaviniai

Priemonės

Eurai

Atsakingi vykdytojai

 

Laukiamas rezultatas

1. Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų poreikio tenkinimas

1.1. Teikti socialines paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams

1.1.1.      Ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų teikimas

 

1.1.1.1.Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas rajono savivaldybė, finansavimas 

Atokvėpio paslaugų teikimas rajono neįgaliesiems ir senyvo amžius žmonėms

627,0 tūkst. eurų

-          sav. b. lėšos

 

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Socialinės 

įstaigos, kurių steigėjas yra rajono savivaldybės taryba finansuojamos tiesiogiai.

 Su kitomis  socialinėmis įstaigomis, kurių steigėja nėra savivaldybės taryba, sudarytos socialinių paslaugų lėšų kompensavimo sutartys.

1.1.1.2. Kito pavaldumo (SADM) įstaigų suteiktų paslaugų finansavimas

 

27,0 tūkst. eurų,

-           

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

1.1.1.3. Kito pavaldumo socialinės globos įstaigų finansavimas

 

40,0 tūkst. eurų

-          sav. b. lėšos

Rozalimo Švč. M. Marijos vardo parapijos senjorų namai  ir kitos įstaigos

 

1.1.2.      Trumpalaikės ir dienos socialinės globos paslaugų teikimas

 

1.1.2.1. Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas rajono savivaldybė, finansavimas

140,5 tūkst. eurų

-          sav. b. lėšos

 

 

 

20,1 tūkst. eurų

V. b. lėšos

 

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

- suteiktos paslaugos 20 rajono gyventojų

1.1.2.2.Atokvėpio paslaugų teikimas rajono neįgaliesiems

Suteiktos  paslaugos 10 rajono gyventojų

1.1.2.3.Integrali pagalba į namus- socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas sunkią negalią turintiems rajono gyventojams

53,0 tūkst. eurų ES lėšos

-           

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

-          Suteiktos integralios pagalbos paslaugos 10 rajono gyventojų

1.1.2.4. Asmenų su sunkia negalia socialinėms paslaugoms organizuoti

511,9 tūkst. eurų

-          v. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius )

-          Suteiktos socialinės globos paslaugos asmenims, turintiems sunkią negalią

1.2. Teikti socialines paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos

 1.2.1. Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos

1.2.1.1.Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas rajono savivaldybė, finansavimas  vaikų globos namai „Naminukas“ ir Bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“

        192,76 tūkst. eurų, iš jų:

        142,6 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

50,16 tūkst. eurų

v. b. lėšos

Linkuvos socialinių paslaugų centras

Socialinės 

įstaigos, kurių steigėja yra savivaldybės taryba finansuojamos tiesiogiai.

 Su kitomis  socialinėmis įstaigomis, kurių steigėjas nėra savivaldybės taryba, sudarytos socialinių paslaugų lėšų kompensavimo sutartys.

1.2.1.2 Socialinių paslaugų įstaigų, kurių steigėjas nėra rajono savivaldybė, finansavimas  - Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai

        150,0 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

 

 

 

 

 

 

        44,0 tūkst. eurų

sav. b. lėšos

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius)

1.2.1.3.Šeimynų finansavimas

-           

-          2 . Socialinių paslaugų kokybės gerinimas

2.1. Gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą

2.1.1. Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas

        136,3 tūkst. eurų, iš jų:

        20,4 tūkst. eurų

sav. b. lėšos,

115,9 tūkst. eurų

ES lėšos

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Strateginės plėtros skyrius ir statybos skyrius)

-          Vykdomas projektas „Linkuvos socialinių paslaugų centro infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų plėtra“

2.1.2. Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra

        277,82 tūkst. eurų

ES lėšos

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Strateginės plėtros skyrius ir statybos skyrius)

-          Vykdomas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Pakruojo rajono savivaldybėje“

2.2. Žmogiškųjų išteklių poreikio tenkinimas

2.2.1.Darbuotojų kompetencijos tobulinimas: seminarai, konferencijos, mokymai

Pagal poreikį

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Socialinės rūpybos skyrius), socialinės įstaigos

Specialistai, Socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose

2.2.2. Darbo patirties sklaida: išvykos į kitus rajonus

Pagal poreikį

-          Darbo patirties pasidalinimas

2.3. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę

2.3.1.Teikiamų socialinių paslaugų kokybės analizė

X

Pakruojo rajono socialinės įstaigos

-          Įstaigos vadovo patvirtintos tvarkos, Atlikta paslaugų kokybės analizė

2.3.2. Plėtoti socialinę partnerystę

        199,8 tūkst. eurų, iš jų:

        15,0 tūkst. eurų

sav. b. lėšos,

15,0 tūkst. eurų

v. b. lėšos,

169,8 tūkst. eurų ES lėšos

(visas projektas)

Pakruojo rajono savivaldybės administracija (Strateginės plėtros skyrius ir statybos skyrius)

-          Projektas Nr.LLI-344 „Socialinė partnerystė – socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į visuomeninį gyvenimą“

 

10. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2019 metams

28 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal žmonių socialines grupes

Įstaiga

Vietų skaičius

1

2

3

4

1.

 Ilgalaikė socialinė globa

Pensionatas asmenims, turintiems proto ir psichinę negalią

18

 

2.

Trumpalaikė socialinė globa

-

5

3.

Kitos socialinės paslaugos

-

-

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

IV. FINANSAVIMO PLANAS

 

11. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

29 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

eurai

2018 metų planas

2019 metų planas

1

2

3

4

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms viso

1 818,3

2 055,6

1.1.

Palyginti su bendru savivaldybės biudžetu  proc.

7,7 %

9,2 %

 

Iš jų:

 

 

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos

471,0

511,9

 

Iš jų:

 

 

2.1.

Šeimų socialinei priežiūrai

271,6

376,6

2.2.

Asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinei globai organizuoti

199,4

135,3

3.

Rajono biudžetinėms įstaigoms, teikiančioms socialines paslaugas

1 095,2

1 202,7

4.

Socialinių programų vykdymui (socialinės rūpybos skyriui)

13,7

51,0

5.

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimui

238,4

290,0

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

11.1. Socialinių paslaugų šaltinių įvertinimas

 

            Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms finansuoti kasmet didėja, vidutiniškai sudaro apie 7–8 % viso savivaldybės biudžeto. 2017 metais tai sudarė – 6 % , 2018 metais – 7,7 %. Planuojama, kad 2019 metais savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms finansuoti sudarys 9,2 %.

           

12. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai (be perduotų funkcijų)

 

30 lentelė

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

eurai

2018

metai

2019 metai

1.

socialinių paslaugų pirkimas / finansavimas pagal sutartis

238,4

290,0

1.1.

SADM pavaldumo įstaigoms (lėšų kompensavimo sutartys)

56,1

67,0

1.2.

Pamūšio parapijiniams vaikų globos namams, šeimynoms

131,0

150,0

1.3.

Vaikų dienos centrams

13,4

29,0

1.4.

Šeimynos

37,9

44,0

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų finansavimas (soc. įstaigoms), iš jo:

1 095,2

1 202,7

2.1.

Linkuvos socialinių paslaugų centras

541,2

627,0

2.2.

Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras

140,5

140,5

2.3.

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras

312,0

435,2

3.

Programos: Neįgaliųjų socialinės integracijos, socialinės reabilitacijos, būsto pritaikymo, smurto prevencijos, šeimos stiprinimo politikos

13,7

51,0

Iš viso Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms  (1+2+3)

1 347,3

1 543,7

Informacijos šaltinis: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

13. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

Žmogiškųjų išteklių plėtra ankstesniuose socialinių paslaugų planuose nebuvo planuojama. Siekiant teikti kokybiškas paslaugas, išlieka poreikis socialinių darbuotojų kompetencijų didinimui, žmogiškųjų ištekių plėtrai, darbui su senyvo amžiaus žmonėmis, neįgaliaisiais ir socialinės rizikos asmenimis bendruomenėse.

 

14. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

Savivaldybės biudžete lėšos socialinei veiklai finansuoti yra numatytos. Atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto finansinius resursus, pokyčius, sutaupytas socialinėms pašalpoms skirtas biudžeto lėšas, socialinių paslaugų planui skirtą finansavimą būtų tikslinga koreguoti. Socialinėms paslaugoms poreikis kasmet didėja, tuo pačiu didėja ir jų finansavimo lėšos.

 

14.1. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų įvertinimas

Rajone veikia stacionarias ir nestacionarias socialinės globos paslaugas teikiančios įstaigos – Linkuvos socialinių paslaugų centras ir šio centro padaliniai, Rozalimo Šv. Mergelės Marijos parapijos senjorų namai, Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centras, Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras, Pamūšio parapijiniai vaikų globos namai, šeimynos, vaikų dienos centrai ir kt. Pertvarkoma vaiko globos institucinė globa. Socialinių paslaugų tinklas Pakruojo rajono savivaldybėje suformuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagal statistinius duomenis yra pastebimos rajono gyventojų senėjimo tendencijos, todėl kasmet sudaromos eilės vienišų ir neįgalių rajono gyventojų, kurie turi būti nukreipiami į socialinės globos namus. Įvertinant savivaldybės organizuojamas socialines įstaigas, galima teigti, kad rajone sukurta gera socialinių paslaugų infrastruktūros sistema. Socialinės paslaugos rajone teikiamos įvairioms asmenų grupėms. Socialinių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti ir paslaugų poreikiui patenkinti būtina išlaikyti turimus socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų etatus.

Skatinti visuomenines organizacijas teikti bendrąsias socialines paslaugas, kad būtų galima plėsti socialines paslaugas ir efektyviai naudoti lėšas, būtina ieškoti pigesnių socialinių paslaugų teikimo, pirkimo galimybių.

 

V. PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

15. Socialinių paslaugų plėtros vizija

Ateinančių 2019 metų socialinių paslaugų plėtros vizija – rajono socialinės įstaigos teikia kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams. Jos patrauklios savo inovatyvumu, socialinių paslaugų kokybe, prieinamumu ir atvirumu visuomenei. Pakruojo rajono socialinės įstaigos veikia pagal suteiktas licencijas.

Pertvarkyta vaikų globos sistema, daugiau vaikų globojama šeimose. Aktyvus darbas su šeimomis, patyrusiomis socialinę riziką ir jose augančiais vaikais, daug mažesnis vaikų, paimtų iš biologinių šeimų, skaičius. Aktyviai socialinės priežiūros paslaugas teikia naujai įsteigti vaikų dienos centrai. Įstaigose teikiamos kokybiškos sociokultūrinės socialinės paslaugos, organizuojamas turiningas gyventojų bei lankytojų užimtumas, pilnai tenkinamas socialinių paslaugų į namus poreikis, teikiamos integralios pagalbos paslaugos, jos prieinamos ir kokybiškos. Teikiamos laikinos atokvėpio paslaugos. Įkurti Mamos ir vaiko namai ir Paramos šeimai centras.

Bendruomenės ir kitos visuomeninės organizacijos teikia bendrąsias socialines paslaugas, bendradarbiauja su Socialinės rūpybos skyriaus specialistais, socialinių įstaigų, seniūnijų socialiniais darbuotojais, skatinama savanorystė.

 

16. Prognozuojamos socialinės paslaugos

Socialinės paslaugos bus organizuojamos pagal poreikius visoms žmonių grupėms: seniems, vienišiems ir neįgaliems asmenims, šeimoms, patyrusioms socialinę riziką ir jose augantiems vaikams bei vaikams, likusiems be tėvų globos. Kasdien planuojama suteikti socialinių paslaugų daugiau kaip 300 rajono gyventojų, iš jų daugiau kaip 100 vaikų.

Ilgalaikių socialinių paslaugų neplanuojama didinti, vidutiniškai per mėnesį numatoma šias paslaugas teikti iki 150 gavėjų. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos vaikų dienos centruose. Kasdien šias socialines paslaugas gaus apie 100 rajono gyventojų. Planuojama plėsti darbą su šeimomis, patyrusiomis socialinę riziką. Didesnį dėmesį skirti darbui su globėjų parengimu, konsultavimu, vaikų globa šeimoje.

Prognozuojama, kad, kaip ir kasmet, daugiausia bus suteikta bendrųjų socialinių paslaugų rajono gyventojams. Daugiau dėmesio reikėtų skirti smurtą šeimoje patiriančioms šeimoms.

Planuojamos stiprinti pagalbos į namus paslaugos, ketinama dalyvauti projektinėje veikloje.

 

17. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva nenumatoma, pokytis neprognozuojamas.

Pakruojo rajone savivaldybės biudžeto lėšų dalis, skiriama socialinėms paslaugoms finansuoti ir pirkti, didėja. Socialinėms paslaugoms finansuoti kasmet skiriamos lėšos sudaro apie 7 % savivaldybės biudžeto lėšų.

 

18. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

Išteklių prognozę ateinantiems 3 metams numatyti sudėtinga.

Numatoma, kad pagrindiniai socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai bus savivaldybės biudžeto, valstybės specialiosios tikslinės dotacijų ir ES lėšos.

 

VI. PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

19. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

Pakruojo rajono savivaldybės 2019 m. socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas.

 

 

22. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir įvertinimo rezultatai

 

31 lentelė

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai

 Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros įvertinimo rezultatai

Vertinimo terminai

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

Gerosios patirties sklaida

 

Pasitarimai socialiniams darbuotojams ir specialistams

2019 metai

 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

Socialinių paslaugų analizė

 

Socialinių įstaigų vadovų pasitarimai

 

2019 metais

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

Socialinių paslaugų plano vertinimas

Socialinių paslaugų plano ataskaita (parengta kaip 2018 metų socialinių paslaugų plano dalis)

2019 metų

I ketvirtis

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

 

Per metus pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas bus vertinamas iki 2020 m. kovo 1 d. pagal 2019 m. socialinių paslaugų plano įgyvendintas priemones. Ataskaita bus pateikta Pakruojo rajono savivaldybės 2019 metų socialinių paslaugų plane.

 

21. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

Pasiekti rezultatai, įgyvendinti tikslai ir uždaviniai bus analizuojami ir tikslinami pasitarimuose, bendrų susirinkimų metu, bendradarbiaujant su socialinių paslaugų įstaigų vadovais bei darbuotojais, seniūnijų socialiniais darbuotojais, nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Vertinant planą, bus analizuojama, ar pasiekti rezultatai, tikslai ir uždaviniai, ar įgyvendinamos visos priemonės laukiamiems rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos lėšos. Bus analizuojama, ar tenkinamas gyventojų poreikis socialinėms paslaugoms, jei ne – ieškoma alternatyvių paslaugų siekiant sumažinti poreikį kuriai nors paslaugų rūšiai. Taip pat bus kontroliuojama, ar visos plane numatytos priemonės įgyvendinamos, jei ne – analizuojamos priežastys.

Atliekant plano priežiūrą ar vertinant numatytų priemonių efektyvumą, bus vertinamas plano ir jo priemonių tikslingumas atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius.

Vertinant vykdomų numatytų priemonių efektyvumą, bus vadovaujamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais.

______________________