Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. lapkričio 28 d. Nr. TS-272

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsniu, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu               Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinę mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui Priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo vykdymo kontrolę.

3. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio       28 d. sprendimą Nr. TS-237 „Dėl Mokinių priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                       Algirdas Notkus