LIETUVOS RESPUBLIKOS

MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. XI-626 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 15 d. Nr. XIV-2067

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Metinių ataskaitų teikimas

Konkurencijos taryba iki kiekvienų metų vasario 1 dienos pateikia žemės ūkio ministro įgaliotai institucijai, kuri koordinuoja 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/633 dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje teisinio reguliavimo stebėseną, informaciją apie savo veiklą, apimančią šio įstatymo įgyvendinimo ir laikymosi priežiūrą, ir nurodo per praėjusius kalendorinius metus gautų skundų skaičių, pradėtų ir baigtų tyrimų skaičių. Pateikiamas kiekvieno baigto tyrimo dalykas, tyrimo rezultatai ir, kai taikytina, nurodomas priimtas sprendimas, laikantis šio įstatymo 5 straipsnyje nustatytų konfidencialumo reikalavimų, taip pat pateikiami galimi pasiūlymai dėl teisinio reguliavimo tobulinimo tikslingumo.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

2. Žemės ūkio ministras iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda