LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRas

 

ĮSAKYMAS

DĖL teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, antstolių informacinės sistemos nuostatų, antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir antstolių atestavimo

taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1R-272

Vilnius

 

 

Pakeičiu:

1. Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                     Elvinas Jankevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1R-272

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Šie nuostatai reguliuoja Antstolių viešo konkurso komisijos (toliau – komisija) sudarymą, jos veiklą organizuojant viešus konkursus antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) ir antstolio kvalifikacinius egzaminus (toliau – egzaminas).

2. Organizuodama konkursą ir egzaminą, komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos antstolių įstatymu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – ministras) tvirtinamu antstolių viešo konkurso tvarkos aprašu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Komisiją ketveriems metams įsakymu sudaro ministras, vadovaudamasis Antstolių įstatymu. Komisijos nario įgaliojimai pasibaigia suėjus komisijos sudarymo terminui, komisijos nariui atsistatydinus savo noru arba komisijos narį atšaukus į komisiją jį paskyrusio subjekto.

4. Komisijos darbo forma – komisijos posėdžiai. Visus klausimus dėl konkurso ir egzamino sprendžia komisija. Jei sprendžiamu klausimu nėra komisijos narių bendro sutarimo, komisija balsuoja ir priima sprendimą.

5. Komisijos darbą organizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO TVARKA 

 

6. Komisijos posėdžiams pirmininkauja komisijos pirmininkas. Jei komisijos posėdyje komisijos pirmininkas nedalyvauja arba nuo jo nusišalina (yra nuo jo nušalinamas), posėdžiui pirmininkauja vienas iš ministro paskirtų posėdyje dalyvaujančių komisijos narių.

7. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi komisijos nariai: iš jų du nariai skirti ministro ir du – Lietuvos antstolių rūmų. 

8. Komisija su konkurso dalyvių ir asmenų, pageidaujančių laikyti tik egzaminą, pateiktais dokumentais susipažįsta parengiamajame posėdyje, kuriame sprendžia, ar šie asmenys atitinka Antstolių įstatyme nustatytus reikalavimus. Apie atitiktį minėtiems reikalavimams komisijos sekretorius pažymi konkurso dalyvio ir asmens, laikančio tik egzaminą, anketoje. Šiame posėdyje taip pat aptariami kiti būtini klausimai, susiję su komisijos darbu, konkurso, egzamino organizavimu: testų atnaujinimo būtinybė, konkurso, egzamino data, laikas, vieta ir pan.

9. Komisijos narys, kuris yra konkurso dalyvio sutuoktinis, artimasis giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ar kitais ryšiais, arba kurio atžvilgiu nustatomos aplinkybės, galinčios sukelti abejonių dėl jo nešališkumo, objektyvumo, turi nusišalinti nuo egzamino vykdymo, konkurso dalyvių privalumų vertinimo. Nusišalinęs komisijos narys neturi teisės siūlyti testo klausimų. Apie nusišalinimą komisijos narys informuoja komisiją parengiamajame posėdyje.

10. Iki konkurso dienos arba egzamino laikymo dienos, jei organizuojamas tik egzamino laikymas, konkurso dalyvis arba asmuo, laikantis tik egzaminą, gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui. Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus.

11. Konkurso vykdymo arba egzamino laikymo dieną, jei organizuojamas tik egzamino laikymas, uždarame komisijos posėdyje, dalyvaujant komisijos nariui, kuriam pareikštas nušalinimas, komisijos narių balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Komisijos narys, kuriam pareikštas nušalinimas, balsavime nedalyvauja. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis komisijos narys nušalinamas nuo egzamino vykdymo ir konkurso dalyvių privalumų vertinimo.

12. Apie komisijos nario nusišalinimą, komisijos nariui pareikštą nušalinimą ir komisijos sprendimą dėl šio nario nušalinimo pažymima komisijos posėdžio protokole.

13. Komisijos posėdžius protokoluoja ministro paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys. Komisijos sekretorius taip pat priima konkurso dalyvių ir asmenų, laikančių tik egzaminą, pateiktus dokumentus, komisijos pirmininko pavedimu praneša komisijos nariams, konkurso dalyviams, asmenims, laikantiems tik egzaminą, apie posėdžių organizavimo datą, laiką ir vietą, atlieka kitas funkcijas, būtinas komisijos darbui organizuoti.

14. Komisijos sekretorius per penkias darbo dienas nuo parengiamojo posėdžio konkurso dalyviui ar asmeniui, laikančiam tik egzaminą, registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis išsiunčia pranešimą apie konkurso ar egzamino datą, laiką ir vietą, o konkurso dalyviui ar asmeniui, laikančiam tik egzaminą, kuris neatitinka Antstolių įstatyme nustatytų reikalavimų, – pranešimą apie komisijos priimtą sprendimą neleisti dalyvauti konkurse ar laikyti egzamino.

15. Komisijos posėdžiuose, išskyrus parengiamąjį posėdį ir posėdžio dalį, kurioje komisija priima sprendimą dėl konkurso rezultatų bei laimėtojo, gali dalyvauti konkurso dalyviai ir asmenys, laikantys tik egzaminą.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1R-272

redakcija)

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) paskelbimo ir organizavimo, konkurso rezultatų vertinimo tvarką, kitus konkurso organizavimo ypatumus, taip pat antstolio kvalifikacinio egzamino (toliau – egzaminas) paskelbimo asmenims, pageidaujantiems laikyti tik egzaminą, ir organizavimo taisykles.

2. Konkursas skelbiamas esant laisvai antstolio vietai. Konkursą sudaro egzaminas ir konkurso dalyvių vertinimas.

3. Paskelbus konkursą, asmenys, laikantys tik egzaminą, gali jį laikyti kartu su konkurso dalyviais. Neskelbiant konkurso, egzaminas organizuojamas gavus ne mažiau kaip 10-ies asmenų prašymus leisti laikyti egzaminą.

4. Konkurso dalyviui, kuris pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalį gali būti skiriamas antstoliu nelaikęs egzaminų, už egzaminą skiriami 7 balai. Ši nuostata neatima iš jo teisės laikyti egzaminą kartu su kitais konkurso dalyviais.

5. Konkursas arba egzaminas turi įvykti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų paskelbimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ministerija) interneto svetainėje dienos.

6. Asmuo, neatvykęs į konkursą arba egzaminą, jei organizuojamas tik egzamino laikymas, raštu neinformavęs komisijos apie neatvykimo į konkursą arba egzaminą priežastis, pakartotinai dalyvauti konkurse arba laikyti egzaminą gali ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams nuo konkurso arba egzamino, į kurį jis neatvyko, dienos. Šis ribojimas taikomas ir tais atvejais, kai asmens nurodytos neatvykimo į konkursą arba egzaminą priežastys komisijos pripažįstamos nesvarbiomis.

 

II SKYRIUS

KONKURSO IR EGZAMINO PASKELBIMAS

 

7. Apie organizuojamą konkursą skelbiama ministerijos interneto svetainėje. Skelbime apie konkursą nurodoma: laisvų antstolių vietų skaičius ir veiklos teritorijos, į kurias gali pretenduoti konkurso dalyviai, dokumentai, kuriuos konkurso dalyviams būtina pateikti, dokumentų pateikimo vieta ir terminas. Taip pat nurodomas konkurso dalyvių atrankos būdas – testas raštu bei konkurso dalyvių vertinimas žodžiu ir vieta, kur galima gauti išsamesnę informaciją apie skelbiamą konkursą.

8. Informacija apie organizuojamą egzaminą asmenims, laikantiems tik egzaminą, skelbiama ministerijos interneto svetainėje. Skelbime nurodomi dokumentai, kuriuos asmenims, laikantiems tik egzaminą, būtina pateikti, dokumentų pateikimo vieta ir terminas, taip pat – kur galima gauti išsamesnę informaciją apie organizuojamą egzaminą.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

 

9. Konkurso dalyviai ir asmenys, laikantys tik egzaminą, ministerijai privalo pateikti:

9.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse arba prašymą leisti laikyti egzaminą. Prašyme leisti dalyvauti konkurse prioritetine eilės tvarka, kuri yra nekeičiama, gali būti nurodytos kelios veiklos teritorijos, kuriose pageidaujama eiti antstolio pareigas.

9.2. Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas.

9.3. Aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (vienpakopį ar bakalauro) patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.

9.4. Teisinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus, jų kopijas ir pareigybių aprašymus, jei konkurso dalyvis ar asmuo, laikantis tik egzaminą, ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (-uose). Konkurso dalyvis ar asmuo, laikantis tik egzaminą, Antstolių įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinio darbo stažą privalo turėti dokumentų pateikimo dieną.

9.5. Išsamų gyvenimo aprašymą.

9.6. Pažymą apie atleidimo iš darbo priežastis, jeigu asmuo ėjo pareigas, nurodytas Antstolių įstatymo 5 straipsnio 5 punkte ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo penkeri metai.

9.7. Dokumentą, patvirtinantį suteiktą mokslo laipsnį, jei konkurso dalyvis yra socialinių mokslų srities teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras.

9.8. Užpildytą antstolių viešo konkurso dalyvio ir asmens, pageidaujančio laikyti tik egzaminą, anketą (Aprašo 1 priedas).

10. Konkurso dalyviai ir asmenys, laikantys tik egzaminą, Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis (prašymas leisti dalyvauti konkurse ar prašymas leisti laikyti egzaminą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 20 kalendorinių dienų nuo konkurso ar egzamino paskelbimo ministerijos interneto svetainėje dienos įskaitytinai. Praleidus nustatytą terminą, dokumentai nepriimami.           

11. Jei konkurso dalyviai ar asmenys, laikantys tik egzaminą, Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ministerijai pateikia asmeniškai, komisijos sekretorius Aprašo 9.2–9.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų originalus, patikrinęs jų atitiktį pateikiamoms kopijoms, grąžina per dokumentų priėmimą.

12. Jei Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai ministerijai siunčiami registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiamos Aprašo 9.2–9.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

13. Jei konkurso dalyvio ar asmens, laikančio tik egzaminą, pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos notaro, konkurso dalyvis ar asmuo, laikantis tik egzaminą, notaro patvirtintas dokumentų kopijas arba dokumentų originalus privalo pateikti iki konkurso ar egzamino pradžios.

14. Konkurso dalyvio ar asmens, laikančio tik egzaminą, pateikti dokumentai registruojami prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnale (Aprašo 2 priedas). Užregistravusi dokumentus, ministerija patikrina duomenis ir informaciją apie konkurso dalyvių ir asmenų, laikančių tik egzaminą, teistumą.

 

IV SKYRIUS

EGZAMINAS

 

15. Egzaminas yra konkurso dalyvių ir asmenų, laikančių tik egzaminą, privalomų teisinių žinių patikrinimas ir įvertinimas.

16. Egzaminas pradedamas ir baigiamas tą pačią dieną.     

17. Egzaminas vykdomas raštu, pateikiant atlikti testą.

18. Už testo klausimų rengimą ir konfidencialumą atsakinga ministerija. Klausimai rengiami pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro  (toliau – ministras) tvirtinamą antstolio kvalifikacinio egzamino programą. Komisijos nariai ir Lietuvos antstolių rūmai turi teisę ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki konkurso ar egzamino pradžios pasiūlyti ministerijai testo klausimų.

19. Testą sudaro 100 klausimų ir atsakymų į kiekvieną iš jų trys variantai. Iš parengtų atsakymų vienas yra teisingas. Atsakydamas į klausimą, asmuo turi nurodyti atsakymą, kuris, jo nuomone, yra teisingas. Testui atlikti skiriama viena valanda 30 minučių. Atliekant testą draudžiama naudotis teisine literatūra, užrašais, informacinėmis, ryšio ar kitomis priemonėmis. Asmuo, nesilaikantis egzamino tvarkos reikalavimų, pašalinamas iš egzamino ir tai įrašoma komisijos posėdžio protokole.

20. Asmuo, atvykdamas į egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir pateikti jį komisijos sekretoriui.

21. Komisijos sekretorius, patikrinęs asmens tapatybę, suteikia asmeniui šifrą, kurį sudaro šeši ženklai: unikalus trijų raidžių ir trijų skaičių derinys konkurso dalyviams bei unikalus trijų skaičių ir trijų raidžių derinys asmenims, laikantiems tik egzaminą. Šifro kortelių, teikiamų traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis už atvykusių į egzaminą asmenų skaičių.

22. Egzamino vykdymas:

22.1. Egzamino pradžioje komisijos pirmininkas informuoja atvykusius į egzaminą asmenis apie komisijos sudėtį, egzamino laikymo ir vertinimo tvarką.

22.2. Atvykusiems į egzaminą asmenims testas įteikiamas užklijuotuose vokuose, kurie atplėšiami komisijos sekretoriaus nurodymu. Atplėšus testo vokus pradedamas skaičiuoti testo atlikimo laikas.

22.3. Asmenys turimą šifrą užrašo testo kiekvieno lapo viršutiniame dešiniajame kampe. Šifro kortelė turi būti saugoma visą testo atlikimo laiką ir grąžinta komisijos sekretoriui Aprašo 22.7 papunktyje bei 32 punkte nustatyta tvarka. Atsakomybė už šifro konfidencialumo išsaugojimą tenka asmeniui, turinčiam šifrą.

22.4. Atlikus testą ar pasibaigus testui atlikti skirtam laikui, komisijos sekretorius surenka testo atsakymus. Testo atsakymus tikrina ir vertina komisijos nariai, naudodami teisingų atsakymų lapą. Testo atsakymai gali būti tikrinami dalyvaujant egzaminą laikiusiems asmenims. Patikrinęs testą, komisijos narys teste užrašo teisingų atsakymų skaičių ir pasirašo.

22.5. Testo atsakymų balas apskaičiuojamas teisingų atsakymų skaičių padalijus iš 10.

22.6. Išlaikiusiu egzaminą laikomas asmuo, surinkęs septynis ir daugiau balų. Asmuo, kurio atsakymai į testo klausimus buvo įvertinti penkiais ar mažiau balų, pakartotinai laikyti egzaminą gali ne anksčiau kaip praėjus vieniems metams. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

22.7. Komisijos sekretorius perskaito egzamino neišlaikiusių konkurso dalyvių ir asmenų, laikiusių tik egzaminą, šifrus. Minėti asmenys prisistato pasakydami vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius asmens vardą, pavardę, šifrą ir įvertinimą įrašo komisijos posėdžio protokolo (Aprašo 3 priedas) egzamino vertinimo lentelėje.

23. Egzamino rezultatai tvirtinami komisijos nutarimu dėl egzamino rezultatų (Aprašo 4 priedas). Konkurso dalyvio ar asmens, laikiusio tik egzaminą, rašytiniu prašymu gali būti išduodamas minėto nutarimo išrašas apie jo egzamino rezultatą. Komisijos nutarimo išrašas išsiunčiamas registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo konkurso rezultatų paskelbimo. Konkurso dalyvis ar asmuo, laikęs tik egzaminą, turi teisę apskųsti savo egzamino rezultatą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

24. Paskelbus egzamino rezultatus, egzaminą laikę asmenys turi teisę susipažinti su savo testo atsakymais. Susipažįstant su testo atsakymais, draudžiama daryti testo kopijas, jį fotografuoti, filmuoti ar daryti jo išrašus.

 

V SKYRIUS

KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR KONKURSO REZULTATAI

 

25. Konkurso dalyviai, išlaikę egzaminą, dalyvauja vertinant jų privalumus. Vertinimas vyksta žodžiu, pateikiant konkurso dalyviams klausimų.

26. Konkursas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną, išskyrus atvejus, kai vertinant dalyvauja daugiau nei 10 konkurso dalyvių ir komisijos sprendimu sudaromos dvi arba daugiau konkurso dalyvių grupių. Tokiu atveju tarp pirmos ir paskutinės konkurso dalyvių grupių vertinimo datų turi būti ne ilgesnis kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpis. Konkurso rezultatai skelbiami paskutinę konkurso vykdymo dieną.

27. Konkurso eigai fiksuoti daromas garso įrašas. Taip pat gali būti daromas vaizdo ir garso įrašas. Jeigu konkurso rezultatai Antstolių įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka neapskundžiami, garso ir vaizdo įrašai saugomi vieną mėnesį nuo konkurso rezultatų patvirtinimo.

28. Per vertinimą vertinamos konkurso dalyvių asmeninės ir dalykinės savybės, gebėjimas bendrauti ir organizuoti komandinį darbą, psichologinis pasirengimas antstolio darbui, motyvacija eiti antstolio pareigas, taip pat konkurso dalyvių žinios, susijusios su antstolio profesine veikla.

29. Konkurso dalyvių privalumai vertinami individualiai, kitiems konkurso dalyviams nedalyvaujant. Konkurso dalyviai kviečiami pagal abėcėlę. Per vertinimą kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems konkurso dalyviams. Gali būti pateikiama atsakymus tikslinančių klausimų.

30. Konkurso dalyvių privalumai vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertindami kiekvieną konkurso dalyvį, komisijos nariai pildo konkurso dalyvių individualaus vertinimo lenteles (Aprašo 5 priedas).

31. Komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas konkurso dalyvių individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Komisijos narių konkurso dalyviams skirtus balus komisijos sekretorius įrašo į komisijos posėdžio protokolo konkurso dalyvių vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji šio protokolo dalis, o komisijos narių užpildytos konkurso dalyvių individualaus vertinimo lentelės kaip priedai pridedamos prie komisijos posėdžio protokolo. Konkurso dalyvio įvertinimo balai gaunami susumavus visų komisijos narių skirtus balus, apskaičiavus jų vidurkį ir suapvalinus jį dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Gautus balus komisijos sekretorius įrašo į komisijos posėdžio protokolo konkurso dalyvių vertinimo suvestinę lentelę.

32. Pasibaigus vertinimui ir komisijos sekretoriui perskaičius konkurso dalyvio šifrą, kiekvienas konkurso dalyvis prisistato pasakydamas vardą, pavardę ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius asmens duomenis, šifrą ir įvertinimą įrašo komisijos posėdžio protokolo egzamino vertinimo lentelėje.

33. Bendras konkurso dalyvio rezultatų įvertinimas gaunamas susumavus egzamino ir vertinimo balus. Komisijos sekretorius šiuos balus įrašo į konkurso dalyvių egzamino ir vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji komisijos posėdžio protokolo dalis.

34 Konkursas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo nors vienas konkurso dalyvis ir nors vienas iš jų gavo 14 ir daugiau balų bendrą įvertinimą.

35. Laimėjusiu konkursą laikomas konkurso dalyvis, gavęs didžiausią bendrą konkurso rezultatų įvertinimą. Jeigu vienodą didžiausią bendrą įvertinimą gavo keli konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju skelbiamas asmuo, gavęs didžiausią egzamino vertinimo balą. Jeigu konkurso dalyvių egzamino vertinimo balai vienodi, komisijos nariai konkurso dalyviams užduoda po vieną papildomą klausimą. Vertindami kiekvieno konkurso dalyvio atsakymą, komisijos nariai pildo papildomas konkurso dalyvių individualaus vertinimo lenteles. Konkurso laimėtoju laikomas konkurso dalyvis, kuris, susumavus egzamino ir vertinimo balus, gauna didžiausią bendrą įvertinimą.

36. Jeigu organizuojamas konkursas į antstolio vietą keliose veiklos teritorijose, laimėtojas nustatomas atsižvelgiant į Aprašo 9.1 papunktyje nurodytuose prašymuose konkurso dalyvių nurodytą prioritetinę pageidavimo dalyvauti konkurse į antstolio vietą keliose veiklos teritorijose eilę.

37. Aprašo 35 punkte nustatyta tvarka nustatoma ir kitų konkurso dalyvių, gavusių vienodą bendrą konkurso rezultatų įvertinimą, konkurse užimta vieta.

38. Komisijos sekretorius kiekvieno konkurso dalyvio konkurse užimtą vietą fiksuoja komisijos posėdžio protokole, atskirai nurodo konkurso laimėtojus ir kitas vietas užėmusius konkurso dalyvius skirtingose veiklos teritorijose.

39. Su konkurso rezultatais konkurso dalyviai supažindinami pasirašytinai. Nesant galimybės su konkurso rezultatais supažindinti pasirašytinai, konkurso dalyviui registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną po konkurso rezultatų paskelbimo išsiunčiamas komisijos posėdžio protokolo išrašas, kuriame nurodoma kiekvieno konkurso dalyvio užimta vieta.

40. Konkurso dalyviai po konkurso rezultatų paskelbimo turi teisę susipažinti su komisijos posėdžio protokolu ir savo pokalbio garso bei vaizdo įrašu. 

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Konkurso dalyvis turi teisę per penkias kalendorines dienas nuo konkurso rezultatų paskelbimo dienos pateikti ministrui motyvuotą skundą dėl konkurso vykdymo. Skundą ministras išnagrinėja per 10 kalendorinių dienų nuo jo pateikimo ir priima sprendimą dėl konkurso rezultatų patvirtinimo. Nepatvirtinus konkurso rezultatų, konkursas skelbiamas iš naujo.

42. Ministro įsakymo dėl konkurso rezultatų patvirtinimo ar atsisakymo juos patvirtinti kopija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsakymo priėmimo siunčiama konkurso laimėtojui (laimėtojams).

43. Jei asmuo iki ministro įsakymo skirti jį antstoliu priėmimo atsisako eiti antstolio pareigas, laimėjusiu konkursą laikomas toje veiklos teritorijoje didžiausią bendrą įvertinimą po antstolio pareigas eiti atsisakiusio asmens gavęs konkurso dalyvis. Jei tokių konkurso dalyvių nėra, konkursas skelbiamas iš naujo.

44. Asmenims, laikiusiems tik egzaminą ir jį išlaikiusiems, egzamino rezultatai galioja penkerius metus. Jei asmuo po egzamino išlaikymo dienos buvo paskirtas antstolio atstovu, egzamino rezultatai netenka galios pasibaigus antstolio atstovavimo terminui, bet ne anksčiau kaip po penkerių metų nuo egzamino išlaikymo dienos.

______________

 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

1 priedas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.img?p_id=198188&p_name=image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO antstolio vietai užimti

DALYVIO IR ASMENS, PAGEIDAUJANČO LAIKYTI TIK ANTSTOLIO KVALIFIKACINĮ EGZAMINĄ,

ANKETA

 

1. Vardas (-ai)

 

2. Pavardė

 

3. Ar esate pakeitęs (-usi) pavardę  ar vardą? Jei taip, nurodykite:

 

3.1. priežastį;

3.2. datą;

3.3. ankstesnę pavardę ar vardą

Pakeitęs (-usi)

Nepakeitęs (-usi)

 

 

 

 

 

4. Gimimo data (metai, mėnuo, diena)

 

5. Pilietybė

 

6. Išsilavinimas ir specialybė: kada ir kokią mokslo įstaigą esate baigęs (-usi)

Mokslo įstaigos pavadinimas

 

 

Specialybė

 

Studijų pabaiga (metai)

 

 

 

 

 

7. Mokslo laipsnis, pedagoginis vardas

 

8. Namų adresas, telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas

Namų adresas

Telefono Nr.                                 Fakso Nr.

El. pašto adresas:

 

9. Kokį darbą ir kokiose įstaigose dirbote?

 

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Darbovietė ir pareigos

Įstaigos, organizacijos, įmonės adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ar buvote nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Jei taip, kada ir pagal kokį Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnį?____________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Ar buvote teistas? Jei taip, kada ir pagal kokį Baudžiamojo kodekso straipsnį?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

12. Ar buvote atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų arba iš valstybės tarnybos už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus?_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Ar einate kitas apmokamas pareigas įmonėse, įstaigose ir organizacijose ir ar dirbate kitą darbą, išskyrus darbą antstolių savivaldos institucijose, mokslinę, kūrybinę ar pedagoginę veiklą? ______

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. Ar piktnaudžiaujate alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis?________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Ar esate uždraustų organizacijų narys? _____________________________________________

 

16. Ar esate pripažintas neveiksniu? __________________________________________________

 

17. Ar yra kitų teisės aktuose nurodytų reikalavimų ar apribojimų, dėl kurių negalėtumėte dirbti ar būti skiriamas antstoliu?_________________________________________________________

 

 

 

Parašas _________________________

 

Data_______________________________________________

 

Žyma apie asmens atitiktį Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme nurodytiems reikalavimams___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Komisijos sekretorius                                                                                                                   

 

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

___________________________

 

 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registravimo žurnalas

 

 

Eilės Nr.

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Pateikti dokumentai (nurodyti)

Prašymo ir dokumentų pateikimo data

 

 

 

Prašymą ir dokumentus priėmusio asmens pavardė ir parašas

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, parašas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA

 

ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

 

20…. m. ……………d. Nr.

Vilnius

 

Antstolių viešo konkurso komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20....m. .…………… d. įsakymu Nr. …… (toliau – komisija), posėdis įvyko …………………...…, posėdžio pradžia……………………….., posėdžio pabaiga ….......................

(nurodoma data) (nurodomas laikas) (nurodomas laikas).

 

Komisijos pirmininkas ……………………………………

Komisijos sekretorius……………………………………..

Komisijos nariai: ………………………………………………………………….....……………......

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti (toliau – konkursas) dalyviai ir asmenys, pageidaujantys laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą (nurodomi vardai, pavardės): ………….......................…….................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

…………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

Antstolio kvalifikacinio egzamino vertinimo lentelė

 

Eilės Nr.

Konkurso dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, šifras

 

Konkurso dalyvio ar asmens, pageidaujančio laikyti tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

Išlaikė / neišlaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                                                                                                    

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Konkurso dalyvių privalumų vertinimo suvestinė lentelė

 

 

Eil.

 

Nr.

 

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

 

Komisijos nariai ir jų įvertinimas

 

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Komisijos sekretorius                                                                                                                    

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Konkurso dalyvių antstolio kvalifikacinio egzamino ir privalumų vertinimo suvestinė lentelė

 

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

Antstolio kvalifikacinio egzamino įvertinimo balai

Privalumų

įvertinimo

balai

Bendras įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Komisijos sekretorius                                                                                                                    

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

 

Konkurso į antstolio vietą  .................................................... veiklos teritorijoje rezultatai

 

Konkurse užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

Bendras įvertinimas balais

Konkurso dalyvio parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurso į antstolio vietą  ................................................... veiklos teritorijoje rezultatai

 

Konkurse užimta vieta

Konkurso dalyvio vardas ir pavardė

Bendras įvertinimas balais

Konkurso dalyvio parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                   

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:                                                           ________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_____________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

Komisijos sekretorius                                                                                                                    

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_________________________

 

 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

ANTSTOLIŲ viešo konkurso komisijA

 

Nutarimas

DĖL aNTSTOLIO kValifikacinio EGZAMINO REZULTATŲ

 

20 m. ............................. ......... d.

Vilnius

 

Antstolių viešo konkurso komisija, sudaryta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 20..... m. ..........................d. įsakymu Nr. ....., 20..... m. ........................... .........d. posėdyje įvertinusi antstolio kvalifikacinį egzaminą laikiusių asmenų žinias, nutarė:

 

Eilės Nr.

Viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio ar asmens, laikiusio tik antstolio kvalifikacinį egzaminą, vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

Išlaikė / neišlaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                   ________________________________

                                                      (parašas)                                                          (vardas, pavardė

 

Komisijos nariai:                                                            _________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

_______________________________________________

 

(parašas)                                                                                  (vardas, pavardė)

 

___________________

 

Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo

5 priedas

 

Antstolių VIEŠO KONKURSO ANTSTOLIO VIETAI UŽIMTI DALYVIŲ

Individualaus vertinimo lentelė

 

Eilės Nr.

Antstolių viešo konkurso antstolio vietai užimti dalyvio vardas ir pavardė

Įvertinimas balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos narys                                                                   __________________________________

 

(parašas)                                                                                           (vardas, pavardė)