isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T-241

Pakruojis

 

               Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

     Pakeisti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-300 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės 2019–2020 metų strateginio veiklos plano 4 priedą „Pakruojo rajono savivaldybės Modernios rajono infrastruktūros plėtojimo programa“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

      Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis