LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 356, 459, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. spalio 19 d. Nr. XIII-694

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 356 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 356 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

356 straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus

Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, išskyrus šio kodekso 235 straipsnio 3 ir 5 dalyse, 265 straipsnio 5 dalyje, 281 straipsnio 2 dalyje, 314 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 3561, 3562, 357, 3571, 361, 363, 365 straipsniuose, 385 straipsnio 2 ir 4 dalyse, 459 straipsnio 3 ir 8 dalyse, 460 straipsnyje numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkiasdešimt iki vieno tūkstančio eurų.“

 

2 straipsnis. 459 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 459 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

459 straipsnis. Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimas

1. Krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo N2, N3, O3 ir O4 klasių transporto priemonėse reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto eurų ir (ar) krovinius pateikusiems ir juos pakrovusiems asmenims, ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių vežimo veiklai, – nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

2. Teisės aktuose nustatytų reikalavimų prižiūrėti kelius, kelio statinius (įrenginius) taip, kad jie būtų saugūs eismui, pažeidimas, nesiėmimas priemonių laiku uždrausti ar apriboti eismą atskiruose kelių ruožuose, kai naudojimasis jais kelia grėsmę eismo saugumui,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

3. Automobilių kelių tiesimo, kelio statinių, sankryžų statybos (įrengimo), apželdinimo projektų, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo (nuėmimo), renginių keliuose organizavimo nesuderinimas su policija ir kitomis teisės aktuose nurodytomis institucijomis

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

4. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 0,6 tonos, bet ne daugiau kaip 2 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 1 tona, bet ne daugiau kaip 4 tonomis, važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija leidžiamus,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo trijų šimtų iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

5. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 2 tonomis, bet ne daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 4 tonomis, bet ne daugiau kaip 8 tonomis

užtraukia baudą vairuotojams nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

6. Važiavimas be leidimo kelių transporto priemonėmis (jų junginiais) viršijant leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 4 tonomis ir (ar) didžiausiąją leidžiamąją masę daugiau kaip 8 tonomis

užtraukia baudą vairuotojams nuo devynių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų ir (ar) juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims, kuriems pavesta vadovauti krovinių ar keleivių vežimo veiklai, – nuo vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt iki trijų tūkstančių penkių šimtų eurų.

7. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

8. Darbų automobilių keliuose ir prie jų vykdymas, prekybos, maitinimo ir kitokių aptarnavimo punktų įrengimas, kelių tiesimas ar statinių pakelėse statymas, šūkių, plakatų, reklaminių skydų ir kitų priemonių kelio apsaugos zonoje įrengimas nesuderinus su teisės aktuose nurodytomis institucijomis

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

9. Automobilių kelių, kelio statinių, įrenginių ar kelių eismo techninių reguliavimo priemonių sugadinimas, važiavimas asfalto danga vikšriniu transportu, kliūčių eismui keliuose sudarymas, kelio dangos užteršimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

10. Krovinių pateikimas ar pakrovimas vežti kelių transporto priemonėmis (jų junginiais), kai viršijama leidžiama ašies (ašių) apkrova ir (ar) didžiausioji leidžiamoji masė arba viršijami leidžiami kelių transporto priemonės (jų junginių) matmenys, neįsitikinus, kad gautas kelio savininko ar jo įgalioto asmens leidimas vežti tokius krovinius,

užtraukia baudą vežti krovinius pateikusiems ir juos pakrovusiems asmenims, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims (siuntėjams) nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki devynių šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 459 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 460, 461, 462, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 219, 221, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 308 straipsnio 3, 6 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 10, 11 dalyse, 312 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 3, 4 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 4, 5, 6, 9 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 63 punktą ir jį išdėstyti taip:

63) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos – dėl šio kodekso 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 150, 306, 307 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 straipsniuose, 413 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnio 2 dalyje, 425 straipsnyje, 426 straipsnio 4 dalyje, 429 straipsnyje, 434 straipsnio 1, 2 dalyse, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458 straipsniuose, 459 straipsnio 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 dalyse, 463, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

4 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 84 punktu:

84. 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/47/ES dėl Sąjungoje važinėjančių komercinių transporto priemonių techninio patikrinimo kelyje, kuria panaikinama Direktyva 2000/30/EB (OL 2014 L 127, p. 134).“

2. Buvusius Kodekso priedo 84–91 punktus laikyti atitinkamai 85–92 punktais.

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. gegužės 20 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė