LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO NR. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 19 d. Nr. A1-570

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. parama darbo vietoms steigti:

2.3.1. darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas;

2.3.2. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas;

2.3.3. savarankiško užimtumo rėmimas.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 3.4.2 papunktį.

3. Pakeičiu 20 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

20. Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas gali būti siunčiami profesinio mokymo programos reikalavimus, o trišalės mokymo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus atitinkantys asmenys, jei jie ne anksčiau kaip prieš 3 metus baigė profesinio mokymo programą ir įgijo kvalifikaciją ar ne anksčiau kaip prieš 1 metus įgijo kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją, nes neturi teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo:“.

4. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Profesinio mokymo teikėjas darbo biržai pateikia:

33.1. mėnesiui pasibaigus, per 3 darbo dienas, informaciją apie bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo užsiėmimų lankomumą, nurodydamas lankytas valandas, Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų perdavimo–priėmimo aktą, PVM sąskaitas faktūras už suteiktas profesinio mokymo paslaugas ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą;

33.2. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo dienos informaciją apie sutarties nutraukimą;

33.3. užbaigus profesinį mokymą, per 5 darbo dienas:

33.3.1. Lietuvos darbo biržos direktoriaus nustatytos formos paslaugų perdavimo–priėmimo aktą už praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesius suteiktas paslaugas;

33.3.2. PVM sąskaitas faktūras už suteiktas profesinio mokymo paslaugas ir suteiktą bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą už praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesius;

33.3.3. švietimo ir mokslo ministro patvirtintos formos kvalifikacijos pažymėjimų arba profesinio mokymo baigimo pažymėjimų, išduotų profesinį mokymą užbaigusiems bedarbiams ar įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, kopijas.“

5. Pakeičiu 34 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

34. Finansuojamos profesinio mokymo paslaugų, stipendijos bedarbiams mokėjimo bei šios bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų mokymo išlaidos:“.

6. Pakeičiu 35.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.1. apmoka profesinio mokymo teikėjui:

35.1.1. nutraukus Profesinio mokymo sutartį tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo ne dėl profesinio mokymo teikėjo kaltės ar ne dėl bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kaltės, jam nevykdžius Aprašo 3 priedo 2.2.1–2.2.5 papunkčiuose numatytų įsipareigojimų, praėjusio ir (ar) einamojo mėnesių mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidas iki Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo datos per 10 darbo dienų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, pateikus PVM sąskaitą faktūrą;

35.1.2. kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 d.:

35.1.2.1. už suteiktas mokymo paslaugas pagal profesinio mokymo teikėjo pateiktus paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras, o pasibaigus mokymui – išduotų kvalifikacijos pažymėjimų ar profesinio mokymo baigimo pažymėjimų kopijas;

35.1.2.2. už bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo apgyvendinimą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, bet ne daugiau kaip 15 procentų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio už vieną parą ir ne daugiau kaip 35 procentų BSI dydžio, kai mokymosi metu apgyvendinamas neįgalusis, turintis sunkią judėjimo negalią;“.

7. Pakeičiu 35.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.2. prieš siųsdama mokytis bedarbius, informuoja apie mokymo stipendijos dydį ir mokėjimo sąlygas. Bedarbis, kuriam mokymosi pradžios dieną priklauso nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau – nedarbo draudimo išmoka), pateikia darbo biržai Prašymą dėl mokymo stipendijos dydžio (5 priedas). Mokymo stipendijos, prilygintos nedarbo draudimo išmokai, dydis nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Užimtumo rėmimo įstatymu, Nedarbo socialinio draudimo įstatymu ir Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“;“.

8. Pakeičiu 35.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.4. pagal bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo darbo biržai pateiktą prašymą kompensuoti kelionės išlaidas, gavusi iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie lankomumą, pagal lankytas dienas vieną kartą per mėnesį apmoka bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui šio Aprašo 34.1 papunktyje nurodytas kelionės išlaidas, bet ne daugiau kaip 40 procentų BSI dydžio per dieną. Bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo kelionės išlaidos (išskyrus keliones miesto transportu) apmokamos pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį, kelionės atstumą nustatant naudojantis „Trumpiausio atstumo tarp susisiekimo taškų Lietuvos Respublikos keliais nustatymo programa“ (toliau – GIS programa);“.

9. Pakeičiu 35.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.6. nutraukia profesinio mokymo teikėjui mokymo paslaugų ir apgyvendinimo išlaidų finansavimą, bedarbiui mokymo stipendijos ir bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui kelionės išlaidų apmokėjimą pagal profesinio mokymo teikėjo raštu pateiktą pranešimą dėl Profesinio mokymo sutarties tarp bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo ir profesinio mokymo teikėjo nutraukimo.“

10. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Svarbiomis priežastimis, kurioms esant bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas neprivalo atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, laikoma:

36.1. bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo liga, nėštumas, likus 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, gimdymas, mirtis;

36.2. darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 107 straipsnio 1 dalyje, 127 straipsnio 2 dalyje, 128 straipsnyje, 129 straipsnyje ar 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 137 straipsnyje nurodytais pagrindais;

36.3. darbo sutarties nutraukimas Aprašo 36.2 papunktyje nenurodytais pagrindais arba individualios veiklos nutraukimas, kai bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties arba individualios veiklos nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją. Bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai;

36.4. darbo sutarties nutraukimas, kai trišalėje mokymo sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymas perleidžiamas trečiajam asmeniui, jeigu yra bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo, darbo biržos, darbdavio ir trečiojo asmens rašytinis susitarimas.“

11. Pakeičiu 361 punktą ir jį išdėstau taip:

361. Svarbiomis priežastimis, kurioms esant darbdavys neprivalo atlyginti teritorinei darbo biržai jos patirtų išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, laikoma:

361.1. darbo sutarties nutraukimas Darbo kodekso 107 straipsnyje, 127 straipsnio 1 ir 2 dalyje, jeigu reikalavimas nutraukti darbo sutartį buvo pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu, trukdančiu tinkamai atlikti darbą, arba kitomis svarbiomis priežastimis, nustatytomis kolektyvinėje sutartyje, ar 136 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytais pagrindais;

361.2. darbo sutarties nutraukimas, kai trišalėje mokymo sutartyje įtvirtintų įsipareigojimų vykdymas perleidžiamas trečiajam asmeniui, jeigu yra bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo, darbo biržos, darbdavio ir trečiojo asmens rašytinis susitarimas;

361.3. darbo sutarties nutraukimas Aprašo 361.1 papunktyje nenurodytais pagrindais, kai bedarbis ar įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas per 15 darbo dienų nuo darbo sutarties nutraukimo dienos pradeda dirbti pagal darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją, o bendra darbo pagal darbo sutartį ir (arba) individualios veiklos trukmė ne trumpesnė kaip 6 mėnesiai.“

12. Papildau 362 punktu:

362. Jei darbo biržos patirtos išlaidos, susijusios su profesiniu mokymu, nesant Aprašo 36 ir 361 punktuose nurodytų svarbių priežasčių, nėra grąžinamos darbo biržai per su trišalę ar dvišalę mokymo sutartį sudariusia šalimi suderintą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei 30 darbo dienų, jos išieškomos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

13. Pakeičiu 1 priedą:

13.1. Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. per 3 darbo dienas pranešti darbo biržai apie darbo sutarties nutraukimą, nurodant nutraukimo priežastis ir pagrindą;“.

13.2. Pakeičiu 5.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5. nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių, nurodytų Apraše, ne trumpesnį negu 6 mėnesių laikotarpį;“.

13.3. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. kartą per mėnesį, gavus iš profesinio mokymo teikėjo informaciją apie mokymo programos lankomumą, mokėti įdarbintajam, išskyrus tuos atvejus, kai įdarbinamasis yra įspėtas apie atleidimą iš darbo darbuotojas, Įstatyme nustatyto dydžio profesinio mokymo stipendiją per profesinio mokymosi laikotarpį Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka;“.

14. Pakeičiu 2 priedo 1.6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6.3. Profesinio mokymo sutartis tarp mokymo kupono gavėjo ir profesinio mokymo teikėjo (toliau – mokymo sutartis) turi būti pasirašyta ir mokymas turi prasidėti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo II mokymo kupono dalies užpildymo dienos.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                   Algimanta Pabedinskienė