JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO, MOKĖJIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 21 d. Nr. 1TS-52

Jonava

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 10 punktais, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 ir 11 dalimis, Jonavos rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1 TS-214 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. birželio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                     Mindaugas Sinkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

tarybos 2022 m. balandžio 21 d.

sprendimu Nr. 1TS-52

 

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO, MOKĖJIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir lėšų panaudojimo tvarką.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

3.    Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš vienos dienos atlyginimo už maitinimą ir mėnesinio atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą:

3.1. vienos dienos atlyginimas už maitinimą – apmokamas tėvų (globėjų, įtėvių), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) ir maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti už kiekvieną lankytą dieną; 

3.2. mėnesinis atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – apmokamas tėvų (globėjų, įtėvių), kurių vaikai ugdomi:

3.2.1. pagal ikimokyklinio ugdymo programas, švietimo įstaigos išlaikymo reikmėms;

3.2.2. pagal priešmokyklinio ugdymo programas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo įstaigose, kai priešmokyklinio ugdymo grupės modelis daugiau nei 4 val. per dieną (išskyrus kaimo bendrojo ugdymo įstaigoje, kai tokią grupę vaikas lanko tik 4 val. per dieną), švietimo įstaigos išlaikymo reikmėms.

4Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS

 

5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai, įtėviai) už maitinimą moka už kiekvieną vaiko lankytą dieną 100 procentų nustatytos vaikų vienos dienos dydžio atlyginimą, kurį sudaro atlyginimas už maisto produktus ir maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti:

 

Pusryčiai

Pietūs

Vakarienė

Iš viso

Lopšelio gr. (1-3 metų vaikams)

0,65 Eur

1,00 Eur

0,65 Eur

Iki 2,30 Eur

Darželio ir priešmokyklinio ugdymo gr. (4-7 metų vaikams)

0,70 Eur

1,35 Eur

0,70 Eur

Iki 2,75 Eur

Maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti

0,06 Eur

0,32 Eur

0,06 Eur

0,44 Eur

 

6. Jei švietimo įstaigoje sudaromos mišrios grupės, tai tos grupės vaikų tėvai (globėjai, įtėviai) už maisto produktus moka pagal Aprašo 5 punkte nustatytą darželio gr. (4–7 m. vaikams) dydį.

7. Jei vaikas, kuriam dėl ligos reikia pritaikyto maitinimo ir įstaigoje nėra galimybės pagaminti jį dėl sudėtingumo, tėvams (globėjams, įtėviams)  pateikus prašymą ir gydytojo pažymą bei sudarius sutartį su švietimo įstaiga, maitinamas tą dieną iš namų atsineštu maistu. Švietimo įstaiga iš namų atneštą maistą turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros. Maistas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus.

8. Jei vaikas dėl raidos sutrikimo, neįgalumo valgo tik tam tikrą konkretų maistą, kuris nėra patiekiamas darželyje, tėvams (globėjams, įtėviams) pateikus prašymą, vaikas darželyje maitinamas iš namų atsineštu maistu.

9. Jeigu vaikas švietimo įstaigoje būna ne visą dieną, tėvai (globėjai, įtėviai), pateikę prašymą įstaigos vadovui, ne trumpesniam kaip vieno kalendorinio mėnesio laikui, gali atsisakyti pusryčių ir (ar) vakarienės. Atitinkamai mažinamas Aprašo 5 punkte numatytas atlyginimo už maitinimą ir maisto gamybos išlaidoms padengti dydis.

10. Trumpo buvimo (iki 4 val.) grupių vaikai gali būti nemaitinami.

11. Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, atlyginimo už maitinimą dalis (pietūs) neskaičiuojama, skaičiuojama tik atlyginimo maisto gamybos išlaidoms padengti dalis. Jei vaikas švietimo įstaigoje valgo pusryčius ir (ar) vakarienę – atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo maisto gamybos išlaidoms padengti dalis skaičiuojama pagal Aprašo 5 punkto nustatytas kainas.

12. Tais atvejais, kai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ugdomi švietimo įstaigose, kurios perka maitinimo paslaugas viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tėvai (globėjai, įtėviai) moka atlyginimą už maitinimą pagal sutartyje su maitinimo paslaugų teikėju (- ais) numatytas kainas.

13.  Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, visi tėvai (globėjai, įtėviai) moka 10,00 Eur mėnesinį atlyginimą, o vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, visi tėvai (globėjai, įtėviai) moka 20,00 Eur mėnesinį atlyginimą (pagal Aprašo 3.2. punktą) už ugdymo sąlygų tenkinimą, nepriklausomai nuo to, kiek dienų per mėnesį vaikas lankė švietimo įstaigą.  

14. Vaiko vasaros atostogų metu (birželio – rugpjūčio mėn.), vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu dėl ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos vasaros metu, švietimo įstaigos laikinai gali priimti kitų švietimo įstaigų vaikus. Su laikinai priimtų vaikų tėvais (globėjais, įtėviais) sudaromos Laikinos sutartys, kuriose numatoma, kad vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai, įtėviai) moka nustatytą vienos dienos atlyginimą už maitinimą už kiekvieną vaiko lankytą dieną ir mėnesinį atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą.

15. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai, įtėviai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų švietimo įstaigos lankymą, o jeigu vaikas negali atvykti į švietimo įstaigą, nedelsdami informuoti švietimo įstaigą pagal švietimo įstaigos nustatytą tvarką.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMĄ lengvatų taikymas vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

 

16. Atlyginimo už maitinimą nemoka tėvai (globėjai, įtėviai), jeigu:

16.1. vaikui nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, pateikus prašymą  ir tai patvirtinančius dokumentus;

16.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, pateikus prašymą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopiją;

16.3. vaikas, kuriam dėl ligos reikia pritaikyto maitinimo ir jis tą dieną maitinamas iš namų atsineštu maistu;    

16.4. jei vaikas dėl raidos sutrikimo, neįgalumo valgo tik tam tikrą konkretų maistą, kuris nėra patiekiamas darželyje ir vaikas maitinamas iš namų atsineštu maistu.

17. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, atlyginimo už maitinimą dydis mažinamas 75 procentais, pateikus prašymą ir pažymą iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus kiekvienam skiriamos paramos laikotarpiui.

18. Tėvų (globėjų, įtėvių) prašymu atlyginimo už maitinimą dydis mažinamas 50 procentų, jeigu:

18.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

18.2. tėvai (globėjai, įtėviai) augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, besimokantys bendrojo ugdymo ar profesinėje mokykloje (grupinio mokymosi formos kasdienio mokymosi proceso organizavimo būdu), ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet neilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, arba jiems nustatyta vidutinė ar sunki negalia), pateikus šeimos sudėtį, vaiko neįgalumą ar mokymąsi patvirtinančius dokumentus;

18.3. vaikas auga mokinių šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas (grupinio mokymosi formos kasdienio mokymosi proceso organizavimo būdu), arba studentų šeimoje, kurios vienas iš tėvų yra aukštosios mokyklos nuolatinės studijų formos studentas, pateikus pažymas apie mokymąsi;

18.4. vaikui, kuriam pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pateikus pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo.

19. Tėvams (globėjams, įtėviams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai, įtėviai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme.

20. Prašymai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos (priedas), pateikiami priimant vaiką į švietimo įstaigą, vėliau – kartą per metus iki rugsėjo 30 d. Pasikeitus gyvenimo sąlygoms, tėvai (globėjai, įtėviai) patys informuoja švietimo įstaigą apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos atleidimui nuo atlyginimo už maitinimą ar jo sumažinimui. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Paaiškėjus, apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokestis perskaičiuojamas ir sumokamas per  1 mėnesį.

21. Lengvatos taikymas iforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

22. Švietimo įstaigos direktorius vienašališkai turi teisę išbraukti vaiką, ugdomą pagal ikimokyklinio ugdymo programą, iš sąrašų, jei vaikas be pateisinamos priežasties nelanko švietimo įstaigos daugiau nei vieną mėnesį. Pateisinama priežastis – vaiko liga, tėvų kasmetinės, nemokamos atostogos, prastovos, vaiko vasaros atostogos (birželio – rugpjūčio mėnesiais), tėvų (globėjų, įtėvių) kintamas darbo grafikas, ekstremalūs įvykiai ar esanti 20ºC šalčio ir žemesnė oro temperatūra, švietimo įstaigos ar grupės uždarymas dėl remonto darbų, karantino ir nesudaromos sąlygos vaikams lankyti kitos grupės, ir (ar) kai Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta epidemija rajone.

 

IV SKYRIUS

MĖNESINIO ATLYGINIMO UŽ UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ lengvatų taikymas IR TAM BŪTINŲ dokumentų pateikimas

 

23. Mėnesinio atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą, tėvai nemoka:

23.1. kai vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, pateikus prašymą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopiją;

23.2. laikino švietimo įstaigos uždarymo vasaros laikotarpiu ar remonto darbų metu, jei įstaiga birželio, liepos ir (ar) rugpjūčio mėnesiais negali suteikti,  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų (jei vaikas laikinai vasarą lanko kitą įstaigą, moka šį mokestį kitoje įstaigoje);

23.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visoje šalyje paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar visoje šalyje ar Savivaldybėje paskelbiamas karantinas ir nutraukiamas arba ribojamas ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas kasdieniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

23.4.   kai priešmokyklinio ugdymo grupės modelis tik 4 valandos per dieną.

23.5. kai vaikas, vasaros laikotarpiu (birželio, liepos ar rugpjūčio mėn.) nelanko švietimo įstaigos visą mėnesį.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

24. Švietimo įstaigoje, kuri teikia maitinimo paslaugas, atlyginimas už maitinimą ir ugdymo sąlygų tenkinimą surenkamas Lėšų, gautų už teikiamas paslaugas, sąskaitoje, pervedamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarka ir naudojamas:

24.1. už maisto produktus – maisto produktų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) įsigijimui;

24.2. maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti – virtuvės darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti, komunalinėms paslaugoms;

24.3. pagal ikimokyklinio ugdymo programą už ugdymo sąlygų tenkinimą - įstaigos išlaikymo reikmėms (ugdymo priemonėms, prekėms ir turtui įsigyti, remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms);

24.4. pagal priešmokyklinio ugdymo programą už ugdymo sąlygų tenkinimą: 50 proc. įstaigos išlaikymo reikmėms (ugdymo  priemonėms, prekėms ir turtui įsigyti, remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms), 50 proc. mokytojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms mokėti.

25. Švietimo įstaigoje, kuri neteikia maitinimo paslaugos, o yra tik tarpininkė  tarp maitinimo paslaugas teikiančio subjekto ir tėvų, lėšos surenkamos:

25.1. už vaikų maitinimą (maisto produktus ir gamybos išlaidoms iš dalies padengti) - Kitų lėšų sąskaitoje ir naudojamos atsiskaitymui su maitinimo paslaugas teikiančiu subjektu;

25.2. pagal ikimokyklinio ugdymo programą už ugdymo sąlygų tenkinimą - Lėšų, gautų už įstaigos teikiamas paslaugas, sąskaitoje, pervedamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarka ir naudojamos įstaigos išlaikymo reikmėms (ugdymo priemonėms, prekėms ir turtui įsigyti, remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms);

25.3. pagal priešmokyklinio ugdymo programą už ugdymo sąlygų tenkinimą - Lėšų, gautų už įstaigos teikiamas paslaugas, sąskaitoje, pervedamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarka ir naudojamos: 50 proc. įstaigos išlaikymo reikmėms (ugdymo priemonėms, prekėms ir turtui įsigyti, remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms), 50 proc. mokytojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms mokėti.

26. Atlyginimo už maitinimą lengvatoms kompensuoti (Aprašo III skyrius) naudojamos biudžeto išlaidų sąmatoje numatytos lėšos.

27. Tėvams (globėjams, įtėviams) sumokėjus ne visą nustatytą atlyginimą, pirmiausia įskaitomas atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą, po to – maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti ir likusi suma – už maisto produktus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Tėvams (globėjams, įtėviams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, atlyginimas už maitinimą skaičiuojamas bendrąja tvarka.

29. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir sumokamas iki kito mėnesio 25 dienos (išskyrus, kai vaikas pabaigia ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir (ar) išvyksta iš švietimo įstaigos, atlyginimas skaičiuojamas ir už einamąjį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki paskutinės vaiko lankytos dienos).

30. Jeigu atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus, įtėvius).

31. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų, įtėvių) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Už šio Aprašo įgyvendinimą atsakingas švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vadovas.

33.  Už aprašo vykdymo kontrolę atsakingas Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

34. Lėšų panaudojimo teisingumas vertinamas audito metu.

35. Tvarkos aprašas skelbiamas ugdymo įstaigų ir Savivaldybės interneto svetainėse.

_________________________

 

 

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų

pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio

ugdymo programas, išlaikymą nustatymo,

mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo

priedas

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

____________________________________

(švietimo įstaigos pavadinimas)

 

direktoriui(-ei)_______________________

(vardas, pavardė)

 

 

PRAŠYMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMĄ lengvatos taikymo vaikui, ugdomam pagal ikimokyklinio ugdymo programą

 

20 m. …………………mėn. ………d.

Jonava

 

 

 

Prašau, mano sūnui (dukrai) ______________________________ gim. _____________ ir

(vaiko vardas, pavardė)                        (metai, mėnuo, diena)

 

lankančiam (-ai) _____________________ grupę, nuo _______________ atlyginimą už maitinimą

( grupės pavadinimas) (data)

 

 

mažinti _______ procentų nes:

 

   vaikui nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis;

   Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

   šeima yra socialiai remtina ir gauna socialinę pašalpą;

   vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia);

   tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, besimokantys dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet neilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, arba jiems nustatyta vidutinė ar sunki negalia);

   vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;

   vaikui, kuriam pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių lygį.

 

( reikiamą atsakymą pažymėti × )

 

 

Pareiškiu, kad visa mano pateikta informacija dėl atlyginimo už maitinimą lengvatos taikymui yra teisinga ir pasižadu informuoti apie atsiradusias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos, taikant šią lengvatą.

 

PRIDEDAMA:

 

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

 

 

__________________                                  _________________________

(parašas)                                                                  (vardas, pavardė)

 

 

__________________