Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA
2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2019 METŲ TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. 648
Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 48 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą (pridedama).

2. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nepavaldžioms valstybės ir savivaldybių institucijoms dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINĖS KOVOS SU KORUPCIJA
2015–2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015–2019 METŲ TARPINSTITUCINIS VEIKLOS PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Programa).

2. Plano paskirtis – užtikrinti koordinuotą ir sklandų Programos įgyvendinimą laiku. Plano parengimą lėmė būtinybė užtikrinti vykdomos antikorupcinės veiklos tęstinumą, ilgalaikį, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemos veikimą Lietuvos Respublikoje. Plano paskirtis – siekiant užtikrinti veiksmingą Programos įgyvendinimą ir išlaikyti jos tęstinumą, nuosekliai ir veiksmingai tobulinti korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, užtikrinti prevencijos ir kontrolės priemonių tęstinumą, darant teigiamą įtaką visuomeninio gyvenimo sritims ir didinant skaidrumą valstybėje.

3. Plano prioritetinės veiklos kryptys:

3.1. didesnis viešojo sektoriaus valdymo efektyvumas, sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei, didesnis valstybės tarnybos atsparumas korupcijai – administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybės gerinimas, priimamų sprendimų ir atliekamų procedūrų skaidrumo didinimas; korupcijos pasireiškimo prielaidų mažinimas didinant teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skaidrumą ir mažinant administracinę naštą paslaugos gavėjams; korupcijos pasireiškimo prielaidų mažinimas gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos, taip pat atliekų tvarkymo srityse;

3.2. atsakomybės neišvengiamumo principo taikymo užtikrinimas – nepakantumo korupcijai formavimas ir didinimas, pilietinio aktyvumo skatinimas; teisėsaugos gebėjimų atskleidžiant korupcinio pobūdžio veikas stiprinimas; tinkamo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kriminalizavimo užtikrinimas;

3.3. veiklos priežiūros ir administracinės naštos ūkio subjektams mažinimas – ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų koordinavimo sistemos pertvarkymas taip, kad tikrinimai būtų vykdomi koordinuotai, atsižvelgiant į nustatytas korupcijos rizikas, ir tikrintojams būtų taikomi aukščiausi skaidrumo standartai; bankroto procedūrų skaidrumo didinimas;

3.4. sąžiningos konkurencijos, skaidraus ir racionalaus prekių, darbų ar paslaugų pirkimo vykdant viešuosius pirkimus užtikrinimas – viešųjų pirkimų priežiūros stiprinimas, viešųjų pirkimų srityje nustatytų korupcijos rizikos veiksnių mažinimas ir šalinimas, papildomų prevencijos priemonių rengimas ir įgyvendinimas perkančiosiose organizacijose, siekiant sudaryti galimybę nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais;

3.5. korupcijos pasireiškimo galimybės sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse mažinimas ir šalinimas – sveikatos priežiūros įstaigų koordinavimo sistemos pertvarkymas didinant sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumą; sveikatos priežiūros įstaigų rėmimo sistemos mechanizmo sukūrimas;

3.6. antikorupcinio visuomenės švietimo viešajame ir privačiame sektoriuose plėtojimas – antikorupcinio švietimo programų peržiūra ir atnaujinimas, korupcijos prevencijos iniciatyvų skatinimas ir viešinimas.

4. Įgyvendinant Programos tikslus ir uždavinius taip pat prisidės:

4.1. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1281 „Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, nurodytos priemonės, susijusios su informacinių ir ryšių technologijų sprendinių, didinančių viešojo valdymo procesų atvirumą ir skatinančių piliečius aktyviau juose dalyvauti, diegimu („Įdiegti balsavimo internetu sprendimą, užtikrinantį galimybę Lietuvos Respublikos piliečiams balsuoti internetu rinkimuose ir referendumuose“); ūkio subjektams sąlygų naudoti valstybės institucijų tvarkomą informaciją ir skatinti juos kurti naujus elektroninius produktus ir paslaugas sudarymu („Sukurti atvirų duomenų sprendimus, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiau gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis“);

4.2. Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, 4.1.1 priemonė („Sukurti ir įdiegti bendrą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą“);

4.3. Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 „Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.1.1 priemonė („Koordinuoti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų funkcijų optimizavimą“).

5. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija), dalyvaujant Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba).

6. Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete vykdytojams, atsakingiems už Plano priemonių įgyvendinimą, patvirtintų bendrųjų asignavimų[1] ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų. Už reikiamų finansinių išteklių planavimą pagal kompetenciją atsako priemonių vykdytojai, atsakingi už Programos įgyvendinimą.

7. Plano rezultatų stebėseną atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba.

8. Plano vykdytojai per 25 kalendorines dienas nuo kiekvieno ketvirčio pabaigos stebėsenos informacinėje sistemoje, o Lietuvos Respublikos Vyriausybei neatskaitingi ir prieigos prie stebėsenos informacinėje sistemos neturintys vykdytojai – raštu Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia informaciją apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus, atsižvelgdami į patvirtintus Plano tikslus, uždavinius, priemones ir jiems vykdyti numatytus asignavimus, taip pat vertinimo kriterijus ir jų reikšmes. Informacija apie vertinimo kriterijus, kurių neįmanoma apskaičiuoti kiekvieną ketvirtį, teikiama atsižvelgiant į duomenų gavimo terminus.

 

 

II SKYRIUS

PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VEIKLOS, ASIGNAVIMAI IR ATSAKINGI VYKDYTOJAI

 

Tikslo, užda-vinio, prie-monės kodas

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

2015 metų asignavimai, eurais

2016 metų asignavimai, eurais

2017 metų asignavimai, eurais

2018 metų asignavimai, eurais

2019 metų asignavimai, eurais

Atsakingi vykdytojai

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

1.

Tikslas: siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai

0

0

0

0

1 259 986

543 986

45 656

716 000

5 101 693

571 330

83 826

4 530 363

5 564 843

165 976

32 144

5 398 867

104 000

104 000

23 000

0

 

1.1.

Uždavinys: gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai

0

0

0

0

1 259 986

543 986

45 656

716 000

2 884 942

571 330

83 826

2 313 612

2 239 716

165 976

32 144

2 073 740

104 000

104 000

23 000

0

 

1.1.1.

Priemonė: viešinti informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas, išlaidas elektroninėje erdvėje per tam sukurtą informacinę sistemą*

0

0

0

0

116 000

0

0

116 000

232 000

0

0

232 000

232 000

0

0

232 000

0

0

0

0

Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos savivaldybių asociacija)

1.1.1.1.

Priemonės veiklos: 1) reikiamų teisės aktų, nustatančių el. priemonėmis visuomenei skelbtinų duomenų ir informacijos apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus, parengimas iki 2016-12-31; 2) informacinės sistemos, skirtos informacijai apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus viešinti, sukūrimas ir įdiegimas* iki 2018-12-31

1.1.2.

Priemonė: sukurti teisines, organizacines ir technines priemones, kad būtų galima patogiu būdu gauti išsamią informaciją apie rinkimus ir balsavimo tvarką, savo dalyvavimą rinkimuose ir auką politinės kampanijos dalyviui*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 158 480

0

0

1 158 480

0

0

0

0

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (Teisingumo ministerija)

1.1.2.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, reikalingų išsamiai informacijai apie rinkimus ir balsavimo tvarką, savo dalyvavimą rinkimuose ir auką politinės kampanijos dalyviui gauti, parengimas iki 2016-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Teisingumo ministerija); 2) sistemos, leidžiančios gauti išsamią informaciją apie rinkimus ir balsavimo tvarką, savo dalyvavimą rinkimuose ir auką politinės kampanijos dalyviui, sukūrimas ir įdiegimas* iki 2018-12-31

1.1.3.

Priemonė: gerinti asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų tvarkymą, duomenų teisėtumo kontrolę ir atsakomybės taikymą*

0

0

0

0

600 000

0

0

600 000

579 000

0

0

579 000

579 000

0

0

579 000

0

0

0

0

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

1.1.3.1.

Priemonės veiklos: 1) Privačių interesų registrui įsteigti reikalingų teisės aktų parengimas iki 2016-03-31; 2) Privačių interesų registro sukūrimas ir įdiegimas* iki 2018-12-31

1.1.4.

Priemonė: viešai ir neatlygintinai skelbti duomenis apie viešos informacijos rengėjus ir skleidėjus, juridinio asmens akcininkus, vadovus, leidinius, pajamas ir pajamų šaltinius, išlaidas ir naudos gavėjus, skatinant visuomenės informavimo priemonių viešumą ir skaidrumą*

0

0

0

0

100 000

100 000

23 000

0

250 000

250 000

23 000

0

35 000

35 000

23 000

0

35 000

35 000

23 000

0

Teisingumo ministerija (valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras), Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba)

1.1.4.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, reikalingų viešos informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenims Juridinių asmenų registre registruoti, parengimas iki 2016-12-31; 2) viešos informacijos rengėjų ir skleidėjų duomenų registravimo Juridinių asmenų registre įdiegimas iki 2017-12-31 (atsakingas veiklos vykdytojas – Registrų centras)

1.1.5.

Priemonė: sukurti neoficialių mokėjimų viešajame sektoriuje (sveikatos priežiūros, policijos, savivaldybių institucijose ir įstaigose) mažinimo ir šalinimo priemones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos ministerija)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Policijos departamen-tas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamen-tas)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lietuvos savivaldybių asociacija

1.1.5.1.

Priemonės veiklos: 1) pagrindinių neoficialių mokėjimų viešojo sektoriaus (sveikatos priežiūros, policijos, savivaldybių institucijų ir įstaigų) veiklos srityse atsiradimo priežasčių nustatymas iki 2015-12-31; 2) neoficialių mokėjimų viešajame sektoriuje (sveikatos priežiūros, policijos, vietos savivaldos srityse) mažinimo ir šalinimo priemonių parengimas iki 2016-12-31 ir įgyvendinimas iki 2017-12-31

1.1.6.

Priemonė: nustatyti viešojo ir privataus sektorių skaidraus bendradarbiavimo būdus ir principus

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

38 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ūkio ministerija), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Vidaus reikalų ministerija), Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos savivaldybių asociacija)

1.1.6.1.

Priemonės veiklos: 1) viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo teisinio reguliavimo įvertinimas ir problemų, trukdančių skaidriai bendradarbiauti, nustatymas iki 2016-12-31; 2) nustačius problemas ir prireikus galiojančių teisės aktų patikslinimas arba reikalingų teisės aktų ar kitų dokumentų (rekomendacijų, taisyklių, vadovų) parengimas ir priėmimas iki 2017-12-31

1.1.7.

Priemonė: sukurti ir įdiegti korupcijos rizikos valdymo sistemą (Korupcijos prevencijos informacinę sistemą)*

0

0

0

0

45 000

45 000

0

0

54 512

0

0

54 512

104 260

0

0

104 260

0

0

0

0

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos)

 

1.1.7.1.

Priemonės veiklos: 1) korupcijos rizikos valdymo sistemai (Korupcijos prevencijos informacinei sistemai) įsteigti reikalingų teisės aktų parengimas iki 2015-12-31; 2) korupcijos rizikos valdymo sistemos (Korupcijos prevencijos informacinės sistemos) sukūrimas* iki 2018-12-31

1.1.8.

 

Priemonė: didinti korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų žinias ir gebėjimus*

0

0

0

0

69 000

69 000

0

0

69 000

69 000

0

0

69 000

69 000

0

0

69 000

69 000

0

0

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Vyriausioji tarnybinės etikos komisija)

1.1.8.1.

Priemonės veikla: korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų nuolatinis žinių ir gebėjimų tobulinimas organizuojant mokymus ir taikant kitas priemones gebėjimams tobulinti Lietuvoje ir užsienyje* iki 2019-12-31

1.1.9.

Priemonė: tobulinti biudžetinių įstaigų vadovų veiklos rezultatų vertinimo teisinį reguliavimą, siekiant užtikrinti didesnį viešumą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) (Vidaus reikalų ministerija)

1.1.9.1.

Priemonės veiklos: 1) biudžetinių įstaigų vadovų vertinimo teisinio reguliavimo analizė iki 2016-12-31; 2) prireikus teisės aktų, reikalingų didesniam biudžetinių įstaigų vadovų veiklos rezultatų vertinimo viešumui užtikrinti, parengimas iki 2017-12-31

1.1.10.

Priemonė: viešai skelbti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines komandiruotes ir nurodyti komandiruotės tikslą, išlaidas bei rezultatą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Valstybės tarnybos departamen-tas

1.1.10.1.

Priemonės veikla: Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (VATIS) plėtrai ir informacijai apie tarnybines komandiruotes viešinti reikalingų teisės aktų parengimas iki 2015-12-31

1.1.11.

Priemonė: viešai skelbti informaciją apie tarnybinių automobilių naudojimą valstybės ir savivaldybių įstaigose

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Lietuvos savivaldybių asociacija)

1.1.11.1.

Priemonės veikla: informacijai apie tarnybinių automobilių naudojimą valstybės ir savivaldybių įstaigose viešai skelbti reikalingų teisės aktų parengimas iki 2015-12-31

1.1.12.

Priemonė: sukurti ir įdiegti Valstybės ir savivaldybių turto pardavimo elektroninio aukciono informacinę sistemą**

0

0

0

0

329 986

329 986

22 656

0

202 330

202 330

22 656

0

61 976

61 976

9 144

0

0

0

0

0

Registrų centras (Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija)

1.1.12.1.

Priemonės veiklos: 1) Valstybės ir savivaldybių turto pardavimo elektroninio aukciono informacinei sistemai sukurti ir įdiegti reikalingų teisės aktų parengimas iki 2015-12-31; 2) Valstybės turto pardavimo elektroninio aukciono informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas** iki 2018-12-31

1.1.13.

Priemonė: atnaujinti transporto priemonių greičio matavimo prietaisus pagal specifikacijas, užkertančias kelią neteisėtiems duomenų pakeitimams*

0

0

0

0

0

0

0

0

1 448 100

0

0

1 448 100

0

0

0

0

0

0

0

0

Policijos departamen-tas

1.1.13.1.

Priemonės veikla: transporto priemonių greičio matavimo prietaisų pagal specifikacijas, užkertančias kelią neteisėtiems duomenų pakeitimams, atnaujinimas* iki 2018-12-31

1.1.14.

Priemonė: didinti vizų išdavimo skaidrumą, gerinti šios paslaugos teikimo kokybę

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

1.1.14.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų pakeitimų, aiškiai reglamentuojančių sprendimo bendradarbiauti ar nebendradarbiauti su komerciniais tarpininkais, parengimas iki 2016-03-31; 2) išorės paslaugų teikėjų tinklo, galinčio teikti kokybiškas paslaugas visose konsulinėse apygardose, kuriose yra būtinybė vizų tarnyboms bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėjais, sukūrimas iki 2017-12-31

1.2.

Uždavinys: sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas didinant teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skaidrumą, mažinant administracinę naštą paslaugos gavėjams

0

0

0

0

0

0

0

0

2 216 751

0

0

2 216 751

3 325 127

0

0

3 325 127

0

0

0

0

 

1.2.1.

Priemonė: plėtoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – informacinė sistema „Infostatyba“) funkcionalumą**

0

0

0

0

0

0

0

0

2 216 751

0

0

2 216 751

3 325 127

0

0

3 325 127

0

0

0

0

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

1.2.1.1.

Priemonės veikla: tobulinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro, informacinės sistemos „Infostatyba“ funkcionavimą taip, kad jomis naudojantis būtų galima tvarkyti visus teritorijų planavimo ir statybų procesus bei informaciją**, iki 2019-12-31

2.

Tikslas: užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

115 847

115 847

0

0

280 847

280 847

0

0

338 771

338 771

0

0

280 847

280 847

0

0

115 847

115 847

0

0

 

2.1.

Uždavinys: didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą

0

0

0

0

0

0

0

0

57 924

57 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2.1.1.

Priemonė: tobulinti asmenų, dalyvaujančių atskleidžiant korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, apsaugos mechanizmą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teisingumo ministerija (Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (toliau – Generalinė prokuratūra), Lietuvos teisės institutas)

2.1.1.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, užtikrinančių, kad pranešimams apie galimus korupcijos atvejus būtų sukurti patikimi ir saugūs informacijos pateikimo kanalai viešajame ir privačiame sektoriuose, parengimas iki 2016-12-31; 2) apsvarstyta ir įvertinta teisės aktuose numatyta galimybė atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės asmenį, padariusį korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, tačiau pranešusį apie kito asmens padarytą sunkesnę korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, iki 2016-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Generalinė prokuratūra)

2.1.2.

Priemonė: parengti antikorupcinės aplinkos viešajame ir privačiame sektoriuose kūrimo ir įgyvendinimo vadovą*

0

0

0

0

0

0

0

0

57 924

57 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Specialiųjų tyrimų tarnyba (Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), Ūkio ministerija)

2.1.2.1.

Priemonės veiklos: 1) Tarnybinės etikos mokymo programos sukūrimas ir jos vykdymas iki 2019-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija); 2) dokumentų rinkinių, palengvinančių ir skatinančių antikorupcinės aplinkos kūrimą, objektyvų ir etišką elgesį viešajame ir privačiame sektoriuose, parengimas ir viešas paskelbimas* iki 2016-12-31; 3) viešojo ir privataus sektorių atstovų mokymas, siekiant suteikti reikalingų žinių antikorupcinei aplinkai kurti srityse, kuriose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra didžiausia*, iki 2019-12-31

2.2.

Uždavinys: stiprinti teisėsaugos gebėjimus atskleidžiant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

115 847

115 847

0

0

280 847

280 847

0

0

280 847

280 847

0

0

280 847

280 847

0

0

115 847

115 847

0

0

 

2.2.1.

Priemonė: organizuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose mokymus

0

0

0

0

165 000

165 000

0

0

165 000

165 000

0

0

165 000

165 000

0

0

0

0

0

0

Generalinė prokuratūra (Specialiųjų tyrimų tarnyba)

2.2.2.

Priemonė: nustatyti prievolę deklaruoti turtą, apie kurį mokesčių administratorius neturi galimybės gauti informacijos iš kitų šaltinių, Lietuvos gyventojams, kurie neturi pareigos deklaruoti turtą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Finansų ministerija

2.2.2.1.

Priemonės veikla: teisės aktų, reglamentuojančių turto, apie kurį mokesčių administratorius neturi informacijos iš kitų šaltinių, deklaravimą Lietuvos Respublikos gyventojams, kurie neturi pareigos deklaruoti turtą, parengimas iki 2015-12-31

2.2.3.

Priemonė: atlyginti pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas[2]

 

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

21 142

21 142

0

0

Specialiųjų tyrimų tarnyba

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

10 426

10 426

0

0

Finansų ministerija (Muitinės departamen-tas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

63 137

63 137

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Policijos departamen-tas)

 

 

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

10 571

10 571

0

0

Vidaus reikalų ministerija (Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

2.2.3.1.

Priemonės veikla: atlyginimas pranešėjams už vertingą informaciją apie nusikalstamas veikas iki 2019-12-31

2.2.4.

Priemonė: vykdyti korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemones ir veiksmus Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finansų ministerija (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Generalinė prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba)

2.2.4.1.

Priemonės veiklos: 1) korupcijos ir sukčiavimo priežasčių, rizikos veiksnių ir problemų nustatymas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje iki 2015-06-31; 2) korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir veiksmų Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje sukūrimas iki 2015-08-31 ir jų vykdymas kiekvienais metais iki 2019-12-31; 3) korupcijos ir sukčiavimo prevencijos priemonių ir veiksmų koordinavimas ir kontroliavimas Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje kiekvienais metais iki 2019-12-31

2.3.

Uždavinys: užtikrinti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tinkamą kriminalizavimą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2.3.1.

Priemonė: įvertinti, ar teisės aktuose įtvirtintas Lietuvos Respublikos tarptautinius ir Europos Sąjungos įsipareigojimus atitinkantis korupcijos viešajame ir privačiame sektoriuose kriminalizavimas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Lietuvos teisės institutas (Teisingumo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Generalinė prokuratūra)

2.3.1.1.

Priemonės veiklos: 1) mokslinės išvados ar mokslinio praktinio tyrimo dėl korupcijos viešajame ir privačiame sektoriuose kriminalizavimo suderinamumo su Lietuvos Respublikos prisiimtais tarptautiniais ir Europos Sąjungos įsipareigojimais parengimas iki 2015-12-31; 2) prireikus teisės aktų dėl korupcijos viešajame ir privačiame sektoriuose kriminalizavimo projektų parengimas iki 2016-12-31, rekomendacijų dėl praktinio teisės normų taikymo parengimas iki 2017-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Teisingumo ministerija)

3.

Tikslas: mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams, pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sistemą

0

0

0

0

211 976

211 976

9 144

0

211 976

211 976

9 144

0

211 976

211 976

9 144

0

0

0

0

0

 

3.1.

Uždavinys: didinti bankroto procedūros skaidrumą

0

0

0

0

211 976

211 976

9 144

0

211 976

211 976

9 144

0

211 976

211 976

9 144

0

0

0

0

0

 

3.1.1.

Priemonė: sudaryti galimybes visas varžytynes, kuriose įstatymų nustatytais atvejais turi būti parduodamas bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turtas, vykdyti elektroniniu būdu**

0

0

0

0

211 976

211 976

9 144

0

211 976

211 976

9 144

0

211 976

211 976

9 144

0

0

0

0

0

Registrų centras (Ūkio ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamen-tas prie Ūkio ministerijos)

3.1.1.1.

Priemonės veikla: sudaryti galimybes visas varžytynes, kuriose įstatymų nustatytais atvejais turi būti parduodamas bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turtas, vykdyti elektroniniu būdu** iki 2018-12-31

4.

Tikslas: užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus

0

0

0

0

1 336 764

1 336 764

155 400

0

2 681 500

2 029 000

155 400

652 500

3 536 090

2 883 590

155 400

652 500

2 115 050

1 915 050

155 100

200 000

 

4.1.

Uždavinys: stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones perkančiosiose organizacijose, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais

0

0

0

0

1 336 764

1 336 764

155 400

0

2 681 500

2 029 000

155 400

652 500

3 536 090

2 883 590

155 400

652 500

2 115 050

1 915 050

155 100

200 000

 

4.1.1.

Priemonė: nustatyti teisinį reguliavimą, kuris užtikrintų skaidresnį ir sąžiningesnį viešojo pirkimo komisijos narių ir kitų viešojo pirkimo procese sprendimus priimančių asmenų darbą, taip pat sąžiningesnį viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ūkio ministerija

4.1.1.1.

Priemonės veiklos: 1) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų, pagal kuriuos būtų galimybė į perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų komisijas, atliekant tarptautinius pirkimus, įtraukti perkančiosios organizacijos steigėjo ar kitų kontroliuojančių subjektų atstovus komisijos narių teisėmis, o visuomenės atstovus – stebėtojo teisėmis, parengimas iki 2016-12-31; 2) teisės aktų pakeitimų, nustatančių, kad administracinėn atsakomybėn už Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir šių įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimus būtų galima traukti bet kurį perkančiosios organizacijos darbuotoją, kuris padarė šį pažeidimą, parengimas iki 2015-12-31; 3) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų, pagal kuriuos būtų sudaryta galimybė Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbti informaciją apie tiekėjus, kurie neįvykdė ar netinkamai vykdė viešojo pirkimo sutartį, ir tai buvo esminis pirkimo sutarties dėl tiekėjo kaltės pažeidimas, dėl kurio buvo nutraukta pirkimo sutartis ar įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, o perkančiajai organizacijai atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą, kai nuo tokios informacijos paskelbimo nėra praėję 12 mėnesių, parengimas iki 2015-12-31

4.1.2.

Priemonė: viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis*

0

0

0

0

285 264

285 264

111 000

0

600 000

600 000

111 000

0

600 000

600 000

111 000

0

600 000

600 000

111 000

0

Viešųjų pirkimų tarnyba

4.1.2.1.

Priemonės veiklos: 1) metodinės pagalbos priemonių viešųjų pirkimų srityse, kuriose yra korupcijos rizikos veiksnių, rengimas, atnaujinimas ir diegimas* iki 2019-12-31; 2) Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų gebėjimų stiprinimas* iki 2019-12-31; 3) mokymų, skirtų perkančiosioms organizacijoms, organizavimas ir vykdymas* iki 2019-12-31; 4) mokymo priemonių, skirtų perkančiųjų organizacijų darbuotojų praktiniams įgūdžiams stiprinti, rengimas ir diegimas* iki 2017-12-31

4.1.3.

Priemonė: Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per viešosios įstaigos CPO LT (toliau – CPO LT) elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra*

0

0

0

0

180 000

180 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

11 550

11 550

0

0

Ūkio ministerija (CPO LT)

4.1.3.1.

Priemonės veiklos: 1) CPO LT elektroniniame kataloge esančių pirkimų modulių atnaujinimas ir papildymas naujais pirkimų moduliais, siekiant mažinti korupcijos apraiškas vykdant viešuosius pirkimus*, iki 2019-12-31; 2) viešojo valdymo institucijų ir įstaigų, vykdančių viešuosius pirkimus per centrinę perkančiąją organizaciją, mokymai naudotis pirkimo moduliais* iki 2019-12-31

4.1.4.

Priemonė: atlikti vidaus sandorių reguliavimo poveikio įvertinimą ir prireikus apriboti galimybes sudaryti vidaus sandorius

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ūkio ministerija (Viešųjų pirkimų tarnyba)

4.1.4.1.

Priemonės veiklos: 1) analizės atlikimas, jos įvertinimas ir išvadų, kokias pasekmes sukelia vidaus sandorių sudarymas, pateikimas Ūkio ministerijai iki 2015-09-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Viešųjų pirkimų tarnyba); 2) remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos atliktos analizės išvadomis, tikslingumo nustatyti apribojimus vidaus sandoriams sudaryti įvertinimas iki 2015-10-31; 3) prireikus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų parengimas iki 2015-12-31

4.1.5.

Priemonė: tobulinti Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą – numatyti informacijos kaupimo ir viešo skelbimo apie viešuosiuose pirkimuose negalinčius dalyvauti ūkio subjektus būdus ir galimybes, sukurti kitas skaidrumui ir viešumui užtikrinti reikalingas priemones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Viešųjų pirkimų tarnyba

4.1.5.1.

Priemonės veiklos: galimybės Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbti duomenis apie tiekėjus, kurie neįvykdė ar netinkamai vykdė pirkimo sutartį, ir tai buvo esminis pirkimo sutarties dėl tiekėjo kaltės pažeidimas, dėl kurio buvo nutraukta pirkimo sutartis ar įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius, sudarymas iki 2017-12-31

4.1.6.

Priemonė: įvertinti viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos veiksmingumą ir prireikus pateikti pasiūlymus dėl jos tobulinimo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ūkio ministerija (Teisingumo ministerija, Viešųjų pirkimų tarnyba)

4.1.6.1.

Priemonės veiklos: 1) viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo sistemos veiksmingumo įvertinimas iki 2017-12-31; 2) remiantis atlikto įvertinimo išvadomis ir prireikus teisės aktų pakeitimų parengimas iki 2018-12-31

4.1.7.

Priemonė: naujos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos sukūrimas*

0

0

0

0

500 000

500 000

33 300

0

1 000 000

420 000

33 300

580 000

1 844 300

1 264 300

33 300

580 000

1 000 000

800 000

33 000

200 000

Viešųjų pirkimų tarnyba

4.1.7.1.

Priemonės veiklos: 1) techninių galimybių studijos parengimas* iki 2016-12-30; 2) naujos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas* iki 2019-12-31

4.1.8.

Priemonė: Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos kūrimas, plėtra, tobulinimas ir diegimas*

0

0

0

0

110 000

110 000

11 100

0

600 000

527 500

11 100

72 500

493 290

420 790

11 100

72 500

100 000

100 000

11 100

0

Viešųjų pirkimų tarnyba

4.1.8.1.

Priemonės veiklos: 1) techninių galimybių studijos, susijusios su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais, parengimas* iki 2017-12-31; 2) Viešųjų pirkimų rizikos valdymo informacinės sistemos sukūrimas ir (ar) tobulinimas* iki 2019-12-31

4.1.9.

Priemonė: skatinti naujo tipo (inovatyviuosius ir ikiprekybinius) viešuosius pirkimus, ugdant juos vykdančių perkančiųjų organizacijų kompetenciją*

0

0

0

0

261 500

261 500

0

0

231 500

231 500

0

0

348 500

348 500

0

0

403 500

403 500

0

0

Ūkio ministerija (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra)

4.1.9.1.

Priemonės veiklos: 1) metodinės medžiagos inovatyviesiems pirkimams vykdyti parengimas* iki 2016-06-30; 2) mokymai ir ekspertinė pagalba viešojo valdymo institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms inovatyviuosius ir ikiprekybinius pirkimus*, iki 2017-06-30; 3) ikiprekybinių pirkimų kompetencijos tinklo sukūrimas ir bandomojo ikiprekybinio pirkimo vykdymas* iki 2019-09-01

5.

Tikslas: didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse

0

0

0

0

444 620

304 620

0

140 000

524 240

304 620

0

219 620

509 240

289 620

0

219 620

0

0

0

0

 

5.1.

Uždavinys: pertvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų koordinavimo sistemą, didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumą

0

0

0

0

444 620

304 620

0

140 000

524 240

304 620

0

219 620

509 240

289 620

0

219 620

0

0

0

0

 

5.1.1.

Priemonė: parengti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimus, įpareigojančius Sveikatos apsaugos ministeriją koordinuoti ne tik tretinio, bet ir pirminio bei antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų veiklą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.1.1.

Priemonės veikla: teisės aktų pakeitimų, įpareigojančių Sveikatos apsaugos ministeriją koordinuoti ne tik tretinio, bet ir pirminio bei antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, parengimas iki 2015-12-31

5.1.2.

Priemonė: parengti teisės aktų pakeitimus, nustatančius asmens sveikatos priežiūros darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką pagal konkrečius kriterijus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.2.1.

Priemonės veikla: teisės aktų pakeitimų, nustatančių asmens sveikatos priežiūros darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką pagal konkrečius kriterijus, parengimas iki 2015-12-31

5.1.3.

Priemonė: parengti teisės aktų pakeitimus, įpareigojančius farmacijos kompanijas viešai deklaruoti reklamai skirtas išlaidas ir šių lėšų gavėjus, o Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie farmacijos kompanijų išlaidas reklamai ir šių lėšų gavėjus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija (Specialiųjų tyrimų tarnyba)

5.1.3.1.

Priemonės veikla: teisės aktų pakeitimų, įpareigojančių farmacijos kompanijas viešai deklaruoti reklamai skirtas išlaidas ir šių lėšų gavėjus, o Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos – savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie farmacijos kompanijų išlaidas reklamai ir šių lėšų gavėjus, parengimas iki 2015-12-31

5.1.4.

Priemonė: užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, deklaruotų privačius interesus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.4.1.

Priemonės veiklos: 1) asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, mokymas elgtis taip, kad nepatektų į viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijas, kiekvienais metais iki 2019-12-31; 2) sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, kontrolės, kaip jie laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, vykdymas kiekvienais metais iki 2019-12-31

5.1.5.

Priemonė: sukurti ir teisės aktais reglamentuoti periodinės kontrolės mechanizmą, kuris leistų užtikrinti, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) priimti sprendimai dėl asmenų neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių būtų periodiškai peržiūrimi

0

0

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Sveikatos apsaugos ministerija, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba)

5.1.5.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, reglamentuojančių periodinės kontrolės mechanizmą, kuris leistų užtikrinti, kad Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos priimti sprendimai dėl asmenų neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių būtų periodiškai peržiūrimi, parengimas iki 2016-12-31; 2) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinių technologijų sistemos tobulinimas, siekiant užtikrinti sklandžius duomenų mainus su įstaigomis, iki 2017-12-31; 3) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos priimtų sprendimų kontrolės vykdymas kiekvienais metais iki 2019-12-31

5.1.6.

Priemonė: sukurti ir įdiegti bendrą korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemą*

0

0

0

0

140 000

0

0

140 000

219 620

0

0

219 620

219 620

0

0

219 620

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.6.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, reikalingų bendrai korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemai parengti, parengimas iki 2015-12-31; 2) bendros korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas* iki 2017-12-31

5.1.7.

Priemonė: ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumą (nepakantumą) korupcijai*

0

0

0

0

193 080

193 080

0

0

193 080

193 080

0

0

193 080

193 080

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.7.1.

Priemonės veikla: sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumo (nepakantumo) korupcijai* ugdymas iki 2019-12-31

5.1.8.

Priemonė: sukurti ir transliuoti socialinę reklamą, kurios tikslinė tema – korupcijos prevencija sveikatos priežiūros sistemoje*

0

0

0

0

96 540

96 540

0

0

96 540

96 540

0

0

96 540

96 540

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.8.1.

Priemonės veikla: socialinės reklamos, skirtos korupcijos prevencijai sveikatos priežiūros sistemoje, sukūrimas* iki 2016-12-31 ir transliavimas kiekvienais metais* iki 2019-12-31

5.2.

Uždavinys: sukurti sveikatos priežiūros įstaigų rėmimo sistemos mechanizmą

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5.2.1.

Priemonė: sudaryti sąlygas, leidžiančias patogia forma remti konkrečias sveikatos priežiūros įstaigas, paramos gavėjus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sveikatos apsaugos ministerija

5.2.1.1.

Priemonės veiklos: 1) teisės aktų, reikalingų sąlygoms patogia forma remti sveikatos priežiūros įstaigas sudaryti, parengimas iki 2015-12-31

(Remiant sveikatos priežiūros įstaigas, paramos gavėjus, būtų laikomasi šių sąlygų:

a) parama teikiama elektroniniu būdu neanonimiškai;

b) teikiant paramą nurodomas jos naudojimo tikslas ir tvarka.

Paramos fondo duomenys būtų vieši visiems savo tapatybę patvirtinusiems duomenų vartotojams, o bendros pajamų ir išlaidų ataskaitos skelbiamos viešai.);

2) Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų elektroninio ir viešo paramos fondo sukūrimas ir įdiegimas iki 2017-12-31

6.

Tikslas: didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą

11 000

11 000

0

0

265 800

265 800

31 000

0

504 032

504 032

31 200

0

338 300

338 300

31 600

0

290 000

290 000

0

0

 

6.1.

Uždavinys: plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose

11 000

11 000

0

0

265 800

265 800

31 000

0

504 032

504 032

31 200

0

338 300

338 300

31 600

0

290 000

290 000

0

0

 

6.1.1.

Priemonė: peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas, skatinti korupcijos prevencijos iniciatyvas ir jų viešinimą*

 

0

0

0

0

0

0

0

0

166 532

166 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija (Ugdymo plėtotės centras, Specialiųjų tyrimų tarnyba, viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija), Lietuvos savivaldybių asociacija, Teisingumo ministerija, savivaldybės,

kiti[3])

0

0

0

0

75 800

75 800

31 000

0

76 500

76 500

31 200

0

77 300

77 300

31 600

0

0

0

0

0

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

6.1.1.1.

Priemonės veiklos: 1) antikorupcinių informavimo ir viešinimo kampanijų rengimas ir įgyvendinimas (antikorupcinio švietimo programų peržiūra ir atnaujinimas kiekvienais metais iki 2018-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Švietimo ir mokslo ministerija, dalyvauja Ugdymo plėtotės centras, Specialiųjų tyrimų tarnyba); 2) reportažų, rubrikų, skirtų valstybės ir savivaldybių įstaigų pažangai vykdant korupcijos prevenciją ir įgyvendinant Programos priemones, transliavimas televizijos ir (ar) radijo programose bent kartą per mėnesį iki 2018-12-31 (atsakingas veiklos vykdytojas – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija); 3) visose valstybės ir savivaldybių įstaigų interneto svetainėse reklamjuosčių su nuoroda, kur kreiptis susidūrus su korupcijos apraiškomis, įdėjimas iki 2016-06-30; 4) remiantis įvairių sociologinių tyrimų duomenimis, kasmetinių televizijos, radijo ir interneto informacinių ir šviečiamųjų kampanijų, skirtų korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti, rengimas* kiekvienais metais iki 2018-12-31; antikorupcinės socialinės reklamos vykdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas* iki 2018-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); 5) kita

6.1.2.

Priemonė: diegti atnaujintas antikorupcinio formaliojo švietimo mokyklose ir neformaliojo švietimo programas į mokomuosius dalykus

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija (Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo centrai)

6.1.2.1.

Priemonės veiklos: 1) kiekvienais metais aukštųjų mokyklų studentams skirtų projektų antikorupcijos tema įgyvendinimas ir jų rezultatų skelbimas; 2) rekomendacijų dėl antikorupcinio švietimo aukštosiose mokyklose parengimas kiekvienais metais iki 2019-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); 3) Neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio švietimo programos parengimas iki 2016-12-31 ir įgyvendinimas kiekvienais metais iki 2019-12-31 (atsakingi veiklos vykdytojai – Švietimo ir mokslo ministerija, neformaliojo švietimo centrai)

6.1.3.

Priemonė: vykdyti antikorupcinį švietimą tikslinėse visuomenės grupėse, rizikingose viešojo ir privataus sektorių srityse, stiprinti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse*

0

0

0

0

150 000

150 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

0

0

Valstybės tarnybos departamen-tas (Lietuvos viešojo administra-vimo institutas, Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija)

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

2 000

2 000

0

0

Švietimo ir mokslo ministerija

6.1.3.1.

Priemonės veiklos: 1) valstybės tarnautojų mokymų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse organizavimas* iki 2019-12-31 (atsakingas veiklos vykdytojas – Lietuvos viešojo administravimo institutas); 2) rekomendacijų dėl antikorupcinio švietimo rizikingose viešojo ir privataus sektorių srityse parengimas ir atnaujinimas kiekvienais metais iki 2019-12-31 (atsakingos veiklos vykdytojos – Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija); 3) dalyvavimas ir metodinės pagalbos teikimas privačiam sektoriui ir nevyriausybinėms organizacijoms įgyvendinant Programą, rengiant šviečiamąsias korupcijos prevencijos priemones iki 2019-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); 4) stebėsenos, kaip įgyvendinamos antikorupcinio švietimo programos, vykdymas kiekvienais metais iki 2019-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba); 5) antikorupcinių švietimo priemonių tikslinėse visuomenės grupėse, rizikingose viešojo ir privataus sektorių srityse sukūrimas ir vykdymas kiekvienais metais iki 2019-12-31 (atsakinga veiklos vykdytoja – Specialiųjų tyrimų tarnyba)

6.1.4.

Atlikti sociologinį tyrimą „Lietuvos korupcijos žemėlapis“*

0

0

0

0

29 000

29 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 000

29 000

0

0

Specialiųjų tyrimų tarnyba

6.1.4.1.

Priemonės veiklos: 1) sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2016“ atlikimas, pristatymas ir paskelbimas* iki 2016-12-31; 2) sociologinio tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis 2019“ atlikimas, pristatymas ir paskelbimas* iki 2019-03-31

 

1. Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

124 847

124 847

0

0

304 847

304 847

0

0

354 847

354 847

38 170

0

289 847

289 847

0

0

124 847

124 847

0

0

 

 

iš jo:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

2 000

2 000

0

0

3 233 646

2 377 646

241 200

856 000

8 775 865

3 373 382

241 400

5 402 483

9 802 949

3 531 962

228 288

6 270 987

2 096 550

1 896 550

178 100

200 000

 

 

Iš viso Planui finansuoti (1+2)

126 847

126 847

0

0

3 799 993

2 943 993

241 200

856 000

9 362 212

3 959 729

279 570

5 402 483

10 441 296

4 170 309

228 288

6 270 987

2 624 897

2 424 897

178 100

200 000

 

 

* Planuojama, kad priemonės veikla bus finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Vidaus reikalų ministerijos administruojamo 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ lėšomis.

** Planuojama, kad priemonės veikla bus finansuojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamo 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ lėšomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PLANO VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

 

Vertinimo kriterijaus kodas

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai

Vertinimo kriterijų reikšmės

Įgyvendinanti institucija

2015 metų

2016 metų

2017 metų

2018 metų

2019 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Tikslas: siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai

R-1-1

Respondentų, manančių, kad korupcija Lietuvoje yra plačiai paplitusi, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

87

83

79

75

 

1.1.

Uždavinys: gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybės tarnybos atsparumą korupcijai

P-1-1-1

Sukurta ir įdiegta informacinė sistema, skirta informacijai apie valstybės ir savivaldybių įstaigų pajamas, pajamų šaltinius, išlaidas ir lėšų gavėjus viešinti (vienetais)

 

 

 

1

 

Finansų ministerija

P-1-1-2

Sukurta sistema, leidžianti gauti išsamią informaciją apie rinkimus ir balsavimo tvarką, savo dalyvavimą rinkimuose ir auką politinės kampanijos dalyviui (vienetais)

 

 

 

1

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

P-1-1-3

Sukurtas ir įdiegtas Privačių interesų registras (vienetais)

 

 

 

1

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

P-1-1-4

Įdiegta procedūra, numatanti viešos informacijos rengėjų ir skleidėjų papildomų duomenų (apie juridinio asmens akcininkus, vadovus, leidinius, pajamas ir pajamų šaltinius, išlaidas ir naudos gavėjus) registravimą Juridinių asmenų registre (vienetais)

 

 

1

 

 

Teisingumo ministerija

P-1-1-5

Parengtos rekomendacijos, reikalingos skaidriam viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui užtikrinti (vienetais)

 

 

1

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

P-1-1-6

Sukurta ir įdiegta Korupcijos prevencijos informacinė sistema (vienetais)

 

 

 

1

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

P-1-1-7

Korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų, gerinusių žinias ir gebėjimus Lietuvoje ir užsienyje, skaičius (vienetais)

 

220

220

220

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

P-1-1-8

Sukurta ir įdiegta Valstybės turto pardavimo elektroninio aukciono informacinė sistema (vienetais)

 

 

 

1

 

Registrų centras

P-1-1-9

Vizų išdavimo centrų skaičiaus padidėjimas (vienetais)

 

6

 

 

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

1.2.

Uždavinys: sumažinti korupcijos pasireiškimo prielaidas didinant teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skaidrumą, mažinant administracinę naštą paslaugos gavėjams

P-1-2-1

Patobulintos visos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (padidintas sistemų funkcionalumas ir pritaikymas vartotojų poreikiams), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro, informacinės sistemos „Infostatyba“ projektiniuose dokumentuose numatytos tobulinti elektroninės paslaugos (procentais)

 

 

 

80

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

2.

Tikslas: užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą

R-2-1

Respondentų, manančių, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastangos kovojant su korupcija veiksmingos, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

23

26

29

32

 

R-2-2

Respondentų, manančių, kad Lietuvoje yra pakankamai sėkmingų baudžiamojo persekiojimo atvejų, atgrasančių žmones nuo korupcinės praktikos, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

32

35

37

39

 

2.1.

Uždavinys: didinti ir formuoti nepakantumą korupcijai, skatinti pilietinį aktyvumą

P-2-1-1

Teisės aktų, užtikrinančių, kad pranešimams apie galimus korupcijos atvejus teikti būtų sukurti patikimi ir saugūs informacijos pateikimo kanalai viešajame ir privačiame sektoriuose, paketo parengimas (vienetais)

 

1

 

 

 

Teisingumo ministerija

P-2-1-2

Sukurta Tarnybinės etikos mokymo programa (vienetais)

 

 

 

 

1

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

P-2-1-3

Parengtas antikorupcinės aplinkos viešajame ir privačiame sektoriuose kūrimo ir įgyvendinimo vadovas (vienetais)

 

 

 

1

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

P-2-1-4

Surengtų seminarų, skirtų į antikorupcinės aplinkos kūrimui, viešajame ir privačiame sektoriuose skaičius (vienetais)

 

6

6

10

10

Specialiųjų tyrimų tarnyba

2.2.

Uždavinys: stiprinti teisėsaugos gebėjimus atskleidžiant korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

P-2-2-1

Asmenų, dalyvavusių ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimo, tyrimo ir valstybinio kaltinimo palaikymo šios kategorijos bylose 40 akademinių valandų (5 dienų) trukmės mokymuose, skaičius (vienetais)

165

165

165

165

 

Generalinė prokuratūra

P-2-2-2

Atlikta institucijų apklausa korupcijos ir sukčiavimo priežastims, rizikos veiksniams ir problemoms Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo srityje bei galimoms prevencijos priemonėms nustatyti (vienetais)

 

1

 

 

 

Finansų ministerija

P-2-2-3

Dėl korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų išteisintų asmenų skaičiaus sumažėjimas (procentais, palyginti su praėjusiais metais)

 

-2

-2

-2

-2

Generalinė prokuratūra

P-2-2-4

Ištirtų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiaus padidėjimas (procentais, palyginti su praėjusiais metais)

 

2

2

2

2

Generalinė prokuratūra

2.3.

Uždavinys: užtikrinti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų tinkamą kriminalizavimą

P-2-3-1

Parengta mokslinė išvada dėl Lietuvos Respublikos prisiimtų tarptautinių ir Europos Sąjungos įsipareigojimų dėl korupcijos viešajame ir privačiame sektoriuose įgyvendinimo galimybių ir būdų (vienetais)

 

1

 

 

 

Lietuvos teisės institutas

3.

Tikslas: mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams, pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą

R-3-1

Respondentų, manančių, kad korupcija yra problema jiems plėtoti verslą, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

34

33

31

30

 

R-3-2

Respondentų, manančių, kad iš jų, kaip verslo subjektų, buvo tikimasi kyšio, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

7

6

6

5

 

R-3-3

Respondentų, manančių, kad politinė įtaka ir nepotizmas yra problema verslui Lietuvoje, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

22

21

20

19

 

3.1.

Uždavinys: didinti bankroto procedūros skaidrumą

P-3-1-1

Sudaryta galimybė varžytynes, kuriose įstatymų nustatytais atvejais turi būti parduodamas bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turtas, vykdyti elektroniniu būdu (vienetais)

 

 

 

1

 

Registrų centras

4.

Tikslas: užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus

R-4-1

Viešųjų pirkimų tarnybos viešai skelbiamais duomenimis, skelbtų elektroninių pirkimų vertės dalis (visų įvykdytų skelbtų viešųjų pirkimų vertės procentais)

 

91

92

93

94

Viešųjų pirkimų tarnyba

4.1.

Uždavinys: stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones perkančiosiose organizacijose, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais

P-4-1-1

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojų gebėjimų stiprinimas (mokymai, kursai, stažuotės ir kt.) (vienetais)

 

15

30

30

30

Viešųjų pirkimų tarnyba

P-4-1-2

Mokymai perkančiųjų organizacijų atstovams (dalyvių skaičius)

 

100

300

350

500

Viešųjų pirkimų tarnyba

P-4-1-3

CPO LT elektroninio katalogo papildymas naujais pirkimų moduliais (vienetais)

 

2

2

2

 

CPO LT

P-4-1-4

Sukurta nauja Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (vienetais)

 

 

 

 

1

Viešųjų pirkimų tarnyba

P-4-1-5

Mokymai (ekspertinė pagalba) viešojo valdymo institucijoms ir įstaigoms, vykdančioms inovatyviuosius ir ikiprekybinius pirkimus (dalyvių skaičius)

 

50

80

 

 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

5.

Tikslas: didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse

R-5-1

Lietuvos gyventojų, manančių, kad iš jų prašoma ar tikimasi kyšio gaunant paslaugas, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

27

26

25

24

 

R-5-2

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, privačių interesų deklaravimas (procentais)

 

100

100

100

100

Sveikatos apsaugos ministerija

5.1.

Uždavinys: pertvarkyti sveikatos priežiūros įstaigų koordinavimo sistemą, didinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos skaidrumą

P-5-1-1

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių vadovai, kiti sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys biudžetinėse ar viešosiose įstaigose, buvo mokyti, kaip nepatekti į viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijas, skaičius (vienetais)

 

10

14

18

19

Sveikatos apsaugos ministerija

P-5-1-2

Įdiegta bendra korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistema (vienetais)

 

 

1

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

P-5-1-3

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, toleruojančių korupciją, dalis (procentais)

 

50

45

40

35

Sveikatos apsaugos ministerija

P-5-1-4

Surengtų mokymų, skirtų sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų atsparumui (nepakantumui) korupcijai ugdyti, skaičius (vienetais)

 

2

5

7

8

Sveikatos apsaugos ministerija

P-5-1-5

Renginių, socialinių reklamų kampanijų, skirtų korupcijos prevencijai, skaičius (vienetais)

 

2

3

3

3

Sveikatos apsaugos ministerija

5.2.

Uždavinys: sukurti sveikatos priežiūros įstaigų rėmimo sistemos mechanizmą

 

 

 

 

 

 

P-5-2-1

Sukurta sveikatos priežiūros įstaigų rėmimo sistema (vienetais)

 

 

1

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

6.

Tikslas: didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą

R-6-1

Lietuvos gyventojų, per pastaruosius 12 mėnesių davusių kyšius, susijusius su viešosiomis paslaugomis, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

24

23

22

21

 

R-6-2

Lietuvos gyventojų, toleruojančių korupciją, dalis (visų Lietuvos gyventojų procentais)

 

56

53

50

47

 

6.1.

Uždavinys: plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose

 

 

 

 

 

 

P-6-1-1

Parengta televizijos ir radijo laidų ciklų, skirtų valstybės ir savivaldybių įstaigų pažangai vykdant korupcijos prevenciją ir įgyvendinant Programos priemones aptarti (vienetais)

 

2

3

4

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

P-6-1-2

Įvykdyta kasmetinių televizijos, radijo ir interneto informacinių ir šviečiamųjų kampanijų, skirtų korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikai mažinti (vienetais)

 

3

3

3

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba

P-6-1-3

Parengta Neformaliojo suaugusiųjų antikorupcinio švietimo programa (vienetais)

 

1

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministerija

 

 

 

––––––––––––––––––––[1] Plano priemonės, kurioms įgyvendinti nenumatyta lėšų, bus įgyvendinamos naudojant atsakingų vykdytojų vidinius išteklius ir bendruosius asignavimus.

[2] Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme šiai priemonei įgyvendinti numatytas 115,848 tūkst. eurų tikslinis finansavimas šioms institucijoms: Specialiųjų tyrimų tarnybai – 21,142 tūkst. eurų, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – 10,571 tūkst. eurų, Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 10,426 tūkst. eurų, Policijos departamentui – 63,137 tūkst. eurų, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – 10,571 tūkst. eurų.

[3] Reklamjuostę interneto svetainėse gali turėti visi pageidaujantieji.