LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2021 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-1593 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ 2.22.6 PAPUNKČIŲ

ĮGYVENDINIMO PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 1 d. Nr. V-117

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kasmetinio kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“, ir išdėstau 13 punktą taip:

13. Aprašo 3.2–3.6 papunkčiuose nurodytus rezultatus, pasiektus 2022 metais, bei Aprašo 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytus rezultatus, pasiektus 2023 ir vėlesniais metais, nagrinėja Taryba. Ji patikrina, ar pateiktas darbas priskirtas tinkamam rezultatų pogrupiui, o Aprašo 3.2 bei 4.3–4.5 papunkčiuose nurodytus rezultatus Taryba nagrinėja šiuo įsakymu patvirtinto Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašo nustatyta tvarka. Kolegijų meno darbai vertinami tik šiuo įsakymu patvirtintame Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo apraše nustatytu formaliuoju būdu. Taryba, įvertinusi kolegijų pateiktus duomenis, kiekvienais metais iki rugsėjo 1 dienos vertinimo rezultatus pateikia Ministerijai.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                     Jurgita Šiugždinienė