LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIDOS GIRAITYTĖS GALIMO RINKĖJŲ PAPIRKIMO ORGANIZUOJANT NEMOKAMĄ KINO IŠ AUTOMOBILIO PERŽIŪRĄ MARIJAMPOLĖJE

 

2020 m. lapkričio 24 d. Nr. Sp-294

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi ir 50 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsnio 1 ir 4 dalimis, 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 11 d. pažymą Nr. 3-117 (1.2) „Dėl Vaidos Giraitytės galimo rinkėjų papirkimo organizuojant nemokamą kino iš automobilio peržiūrą Marijampolėje“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Vaida Giraitytė,  2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu 2020 m. gegužės 8 d. Marijampolėje suteikdama kino iš automobilio paslaugą, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo:

1.1. 51 straipsnio 1 dalį, draudžiančią pirkti rinkėjų balsus;

1.2. 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų.

2. Paskelbti Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje apie nustatytą rinkėjų papirkimo faktą.

3. Pripažinti Darbo partijos kandidatės Vaidos Giraitytės Sūduvos pietinėje rinkimų apygardoje Nr. 63 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis su renginio organizavimu susijusiais išlaidas – 244,79 Eur.

4. Pripažinti nepiniginėmis aukomis Darbo partijos kandidatei Vaidai Giraitytei Sūduvos pietinėje rinkimų apygardoje Nr. 63 su renginio organizavimu susijusiais išlaidas:

4.1. asociacijos „Pripučiamas filmas“ įvertintas  išlaidas – 200 Eur;

4.2. Sauliaus Juškevičiaus faktiškai apmokėtas išlaidas – 44,79 Eur.

5. Pripažinti, kad finansuojant Darbo partijos kandidatės Vaidos Giraitytės Sūduvos pietinėje rinkimų apygardoje Nr. 63 politinę kampaniją pažeistos Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo:

5.1. 8 straipsnio 3 dalis ir 12 straipsnio 1 dalis, juridiniam asmeniui suteikus neatlygintinas paslaugas;

5.2. 14 straipsnio 1 dalis, apmokėjus politinės kampanijos išlaidas ne iš politinės kampanijos sąskaitos.

6. Pripažinti, kad asociacija „Pripučiamas filmas“, suteikdama neatlygintinas paslaugas, tai yra nepiniginę auką, Darbo partijos kandidatei Vaidai Giraitytei Sūduvos pietinėje rinkimų apygardoje Nr. 63, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 12 straipsnio 4 dalį.

7. Nelaikyti šiurkščiu Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo pažeidimu šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodyto pažeidimo.

8. Įpareigoti Darbo partijos kandidatę Vaidą Giraitytę Sūduvos pietinėje rinkimų apygardoje Nr. 63 gautos juridinio asmens nepiniginės aukos dydžio sumą (200 Eur) per 20 darbo dienų pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą ir Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti tai pagrindžiančius dokumentus.

9. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti  Darbo partijos 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 3 punkte nurodytomis išlaidomis ir 4 punkte nurodytomis nepiniginėmis aukomis. 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė