LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-774 „DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2014 m. spalio 24 d. Nr. V-960

 

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“:

 

1.1. pakeičiu 12.5 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

 

12.5. atvejai, kai mokytojai gali ugdyti (mokyti) mokinius pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, dalykų sritis, kitus dalykus, neatitinkančius jų išsilavinimo ar baigtos studijų programos:“;

1.2. pakeičiu 1 priedo 2 punkto 13 eilutę „Istorija“ ir ją išdėstau taip:

 

 

13

Istorija

Baigta istorijos mokytojų rengimo programa.

Baigta istorijos mokslų programa.

 

1.3. pakeičiu 2 priedo 2 punkto 11 eilutę „Socialinis ugdymas. Istorija“ ir ją išdėstau taip:

11

Socialinis ugdymas

Istorija

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją, Istorija pagal tematiką, Archeologija, Paveldo studijos

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

Socialiniai mokslai / Socialinės studijos / Politikos mokslai

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), istorijos krypties (šakos)

1.4. pakeičiu 2 priedo 2 punkto 11 eilutę „Socialinis ugdymas. Istorija“ ir ją išdėstau taip:

11

Socialinis ugdymas

Istorija

Humanitariniai mokslai / Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos / Istorija,

Istorija pagal teritoriją, Istorija pagal tematiką, Archeologija, Paveldo studijos

Istorija, filosofija, teologija ir kultūros studijos

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Socialiniai mokslai / Švietimas ir ugdymas / Pedagogika

Dalyko pedagogika

 

Pedagogikos (dalyko pedagogikos), istorijos krypties (šakos)

 

2. Nustatau, kad:

 

2.1. šio įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

2.2. šio įsakymo 1.3 papunktis galioja iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                   Dainius Pavalkis