LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 26 D. ĮSAKYMO NR. D1-303 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ SAULĖS ENERGIJOS TECHNOLOGIJŲ, ŠILUMOS SIURBLIŲ IR ŠILUMOS SAUGYKLŲ PANAUDOJIMAS ŠILUMOS ENERGIJAI GAMINTI, KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI IR (AR) ELEKTROS ENERGIJAI GAMINTI ATNAUJINTUOSE (MODERNIZUOTUOSE) DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE, NEPRIJUNGTUOSE PRIE CENTRALIZUOTOS ŠILDYMO SISTEMOS, SIEKIANT NULINIO ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ IŠMETIMO LYGIO, SKYRIMO IR MOKĖJIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. D1-115

Vilnius

 

Pakeičiu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-303 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal priemonę, bet ne ilgiau kaip iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, birželio 1 d.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas