LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-755 „DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

2022 m. gegužės 25 d. Nr. V-836

 

Vilnius

 

 

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. V-755 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalimi:

 

1T v i r t i n u  Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u: 

2.1. fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems ar leidžiantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokymo priemones, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintu Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas);

2.2. švietimo teikėjams, įgyvendinantiems ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, vadovautis šiuo įsakymu patvirtintame Tvarkos apraše nurodyta aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarka.“

2. N u s t a t a u, kad procedūros dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo, pradėtos iki šio įsakymo įsigaliojimo, tęsiamos ir baigiamos pagal iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                    Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-755

(Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-836 redakcija)

 

 

BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTAMS ĮVERTINIMO IR APRŪPINIMO JAIS TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius ir specialiuosius reikalavimus bendrojo ugdymo dalykų vadovėliams ir mokymo priemonėms, skirtoms bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti (toliau – mokymo priemonė), bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką.

 

2. Apraše vartojamos sąvokos:

 

2.1. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis – mokiniui skirta daugkartinio naudojimo spausdinta ar skaitmeninė mokymo priemonė, turinti metodinę struktūrą, padedanti įgyvendinti konkrečioje švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamoje dalyko bendrojoje programoje apibrėžtą mokymo(si) turinį ir siekti nustatytų pasiekimų.

 

2.2. Mokymo priemonė – tiesiogiai mokymui(si) ir ugdymui(si) naudojama spausdinta ar skaitmeninė mokymo priemonė, daiktai, medžiagos ir įranga.

 

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI VADOVĖLIų IR MOKYMO PRIEMONių REIKALAVIMAI

 

3. Lietuvos Respublikoje leidžiamas bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis (toliau – vadovėlis) ar mokymo priemonė turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

3.1. tekstinė, vaizdinė, skaitmeninė ir interaktyvi medžiaga turi būti pritaikyta siekti dalyko bendrojoje programoje įvardytų tikslų ir uždavinių, ugdyti dalyko bendrojoje programoje apibrėžtas mokinių kompetencijas, atitikti dalyko bendrojoje programoje apibrėžtą mokymo(si) turinį ir pasiekimų lygių požymius;

3.2. vadovėlio ar mokymo priemonės struktūra turi atitikti didaktinius dalyko mokymo principus, pateikiamos įvairių tipų užduotys, atliepiančios visus bendrosiose programose aprašytus pasiekimų lygius ir skatinančios naudoti įvarius mokymosi metodus;

3.3. nėra fakto ir dalyko klaidų, turinys parengtas remiantis patikrintais ir patikimais šaltiniais;

3.4. vadovėlio ir mokymo priemonės turinyje nėra diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu. Vadovėliai ir mokymo priemonės turi užtikrinti pagarbos asmenų įvairovei principą;

3.5. turinys atitinka asmens duomenų apsaugos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

3.6. turinys nesusijęs su realiai veikiančių įmonių, organizacijų ar kita veikla užsiimančių ūkio subjektų reklama;

 

3.7. jei yra nuorodos į papildomus skaitmeninius išteklius, reikalingus vadovėlyje esančioms užduotims atlikti, užtikrinti vadovėlį įsigijusioms mokykloms laisvą prieigą prie šių išteklių, nereikalaujant papildomo užmokesčio už teisę jais naudotis;

3.8. vadovėlio ir mokymo priemonės turinyje pateikiami situacijų, įvykių, reiškinių, procesų, asmenybių veiklos aprašymai, iliustracijos, užduotys, nepažeidžiantys asmens teisių ir laisvių bei pagrindinių tarptautinės teisės principų, vengiama neigiamas emocines reakcijas keliančių asociacijų, būdvardžių ir kategoriškų apibendrinimų, nėra neigiamų ar kitokių lyčių stereotipų, mergaitės ir berniukai, moterys ir vyrai vaizduojami nešališkai.

4. Užsienio valstybėje išleisto vadovėlio ar mokymo priemonės užsienio kalbai mokytis turinys, Europos Sąjungos šalyse parengto ir išleisto vadovėlio ir / ar mokymo priemonės gimtosioms kalboms, kurių mokomasi Lietuvos tautinių mažumų mokyklose, mokytis turinys turi atitikti Aprašo 3.3 ir 3.4 papunkčiuose nustatytus reikalavimus.

5. Lietuvos Respublikoje leidžiamas vadovėlis turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. vadovėlio turinys:

5.1.1. atitinka dalyko bendrojoje programoje nustatytus tikslus ir uždavinius;

5.1.2. atitinka dalyko bendrojoje programoje aprašytą mokymosi turinį;

5.1.3. struktūruojamas taip, kad atskiros dalys logiškai derėtų tarpusavyje, atsižvelgiant į dalyko didaktiką, paisant mokinių amžiaus tarpsnio ir skirtingų kognityvinių gebėjimų ypatumų;

5.2. vaizdinė medžiaga pateikiama taip, kad tikslingai derėtų su kitais vadovėlio turinio elementais, atsižvelgiant į dalyko didaktiką, paisant mokinių amžiaus tarpsnio ir skirtingų kognityvinių gebėjimų ypatumų;

5.3. informacijos paieškos sistema padeda rasti reikiamą informaciją atitinkamo amžiaus tarpsnio mokiniams;

5.4. kiekvienoje temoje yra skirtingo sudėtingumo užduočių, atitinkančių dalyko bendrojoje programoje apibrėžtus pasiekimų lygių požymius;

 

5.5. klausimų ir užduočių formuluotės aiškios atitinkamo amžiaus tarpsnio mokiniams.

6. Lietuvos Respublikoje leidžiamas vadovėlis, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, turi atitikti Aprašo 5 punkte nustatytus ir šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. vadovėlio turinys parengtas atsižvelgiant į konkrečios mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupės pažinimo, informacijos priėmimo ir jos supratimo ypatumus, jame turi būti išlaikyta vaizdo, spalvų, teksto, šrifto dermė;

6.2. mokiniams, turintiems regos negalią, vadovėlio turinys pateikiamas Brailio raštu – reljefiniu taškų raštu akliesiems ir silpnaregiams, kuris skaitomas pirštais, atitinkančiu Lietuvos standarto LST ISO 17049:2017, LST ISO 17049:2017/NA:2019 „Prieinamas dizainas. Brailio rašto naudojimas ant ženklų, įrangos ir prietaisų“ nustatytus reikalavimus;

6.3. mokiniams, turintiems klausos negalią, vadovėlyje turi būti naudojami QR kodai su teksto ar kitos informacijos vertimu į lietuvių gestų kalbą;

6.4. vadovėlio vaizdinė medžiaga atitinka specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimo ypatumus, iliustracijos neperkrautos detalėmis, papildančiais vaizdais, medžiaga pateikiama išryškinant esmines nagrinėjimo objekto, reiškinio dalis ar savybes, parenkant spalvų dermę ir jų kontrastus;

6.5. vadovėlio kalbos stilius ir sudėtingumas atitinka specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi galių ypatumus, mokymosi sunkumų priežastį, pavyzdžiui, rečiau vartojami žodžiai, sąvokos, terminai yra papildomai paaiškinami;

6.6. vadovėlio turinio dizainas atitinka specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimo ypatumus, tekstinė ir vaizdinė medžiaga pakankamai aiškios struktūros, ryškumo, spalvų kontrasto, tekstas atitinkamų šriftų ir jų dydžių, įskaitomas ir aiškus;

6.7. vadovėlio skaitmeninė versija atitinka Lietuvos negalios organizacijų forumo, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos parengtas rekomendacijas „Internetas visiems: prieinamos skaitmeninės informacijos vadovas“ ir sudaro sąlygas vadovėliu naudotis visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų turimos negalios ar individualių gebėjimų.

7. Lietuvos Respublikoje leidžiama mokymo priemonė turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. mokymo priemonėje pateikti užduočių rinkiniai atitinka dalyko bendrojoje programoje nustatytus tikslus ir uždavinius, padeda įgyvendinti mokymo(si) turinį, ugdytis dalyko bendrojoje programoje apibrėžtas kompetencijas;

7.2. mokymo priemonėje pateikta skirtingo sudėtingumo užduočių, atitinkančių dalyko bendrojoje programoje apibrėžtus pasiekimų lygių požymius ir mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus;

7.3. mokymo priemonės, kuri papildo konkretų vadovėlį, turinys glaudžiai siejamas su vadovėlio medžiaga, jį papildo ir konkretizuoja, atskleidžia naujus nagrinėjamų temų aspektus, padeda mokiniams mokytis.

8. Lietuvos Respublikoje leidžiamas skaitmeninis vadovėlis ar skaitmeninė mokymo priemonė turi atitikti Aprašo 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus ir šiuos specialiuosius reikalavimus:

8.1. skaitmeninis vadovėlis ir skaitmeninė mokymo priemonė veikia tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, oficialiai gamintojų palaikomose operacinėse sistemose ir naršyklėse;

8.2. skaitmeninis vadovėlis ir skaitmeninė mokymo priemonė atitinka oficialaus W3C standarto priemones, tekstai parengti naudojant „Unicode“ standarto UTF-8 koduotę, skaitmeninio vadovėlio ir skaitmeninės mokymo priemonės peržiūrai neturi būti diegiami papildomi įskiepiai ar kitos vardinės gamintojų technologijos;

 

8.3. skaitmeninio vadovėlio dalys tikslingai dera tarpusavyje ir pritaikytos dalyko mokymo didaktikai;

 

8.4. skaitmeninio vadovėlio ir skaitmeninės mokymo priemonės turinys yra interaktyvus, įtraukiantis mokinius, skatinantis jų mąstymą ir aktyvią veiklą:

 

8.4.1. medžiagai perteikti naudojama tikslinga animacija, vaizdo įrašai, teksto įgarsinimas, tekstai, iliustracijos; 

 

8.4.2. užduočių turinys atitinka šiuolaikinį kontekstą, yra orientuotos į atvejų ir / ar duomenų analizę, problemų sprendimą, skatina technologijoms labiau tinkamus ugdymo(si) metodus, pritaikytas mokytis tiek savarankiškai, tiek grupėse;

 

8.4.3. jei užduočiai atlikti reikia kelių žingsnių, pateikti paaiškinimai;

 

8.4.4. skaitmeniniame vadovėlyje įdiegti įsivertinimo, skatinimo mokytis ir pagalbos įrankiai, galimybė matyti teisingus / neteisingus atsakymus;

 

8.5. skaitmeninio vadovėlio ir skaitmeninės mokymo priemonės naudotojo vadovas yra išsamus, parengtas lietuvių kalba ir pritaikytas pagal mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus;

 

8.6. skaitmeniniame vadovėlyje yra ir tinkamai veikia informacijos paieškos sistema, turinys, rodyklė, raktinių žodžių paieška, taip pat gali būti anotacija, užrašų darymas, skirtukai, išskyrimo įrankis, interaktyvus veiklų planavimas ir kt.;

 

8.7. skaitmeniniame vadovėlyje ir skaitmeninėje mokymo priemonėje yra nurodyti techninės pagalbos kontaktai ir veikianti pagalbos sistema, kuri užtikrintų kylančių problemų sprendimą per trumpiausią laiką.

9. Rekomenduojama, kad vadovėliuose ir mokymo priemonėse svarbiausia informacija būtų pateikiama kuo įvairesniais, mokiniui padedančiais ją suprasti būdais, pavyzdžiui, sąvokų, taisyklių, terminų ar simbolių rinkiniai turėtų aiškinimo žodynus, grafikus, schemas, lenteles ar paveikslėlių serijas; rašytiniai tekstai galėtų būti pateikiami garso ir vaizdo įrašų (lietuvių gestų kalba) formatu ir / ar vaizdo įrašų (lietuvių gestų kalba) pavidalu; naudojami vaizdai, muliažai, maketai, reljefiniai piešiniai ar pan., kuriuos mokytojas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į besimokančio asmens ugdymosi poreikius, galias ir gebėjimus.

 

 

III SKYRIUS

VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS, turinio kokybės užtikrinimas IR ATSAKOMYBĖS

 

10. Vadovėlius ir mokymo priemones rengia ir už jų turinio kokybę atsako su vadovėlių ar mokymo priemonių rengimu ir leidyba susiję fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – teikėjas).

11. Metodinę pagalbą rengiant vadovėlius ir mokymo priemones teikia Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA).

12. Vadovėlį ar mokymo priemonę rengia teikėjo pasitelktas vadovėlio ar mokymo priemonės autorius ar autorių grupė, kurio (kurių) vardas ir pavardė (vardai ir pavardės) nurodomi parengtame vadovėlyje ar mokymo priemonėje.

13. Vadovėlio ar mokymo priemonės turinio kokybę ir atitiktį Aprašo II skyriuje nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams vertina teikėjo pasitelkti ne mažiau kaip 3 vertintojai, kurie yra dalyko specialistai arba mokytojai praktikai. Vertinti skaitmeninių vadovėlių ir mokymo priemonių atitiktį 8 punkte išdėstytiems specialiesiems reikalavimams rekomenduojama pasitelkti papildomus skaitmeninių vadovėlių ar skaitmeninių mokymo priemonių išmanančius vertintojus.

14. Informacija apie vadovėlį, skaitmeninę ar suskaitmenintą mokymo priemonę yra skelbiama viešai Švietimo portalo informacinėje sistemoje.

15. Vadovėlių, skaitmeninių ar suskaitmenintų mokymo priemonių turinio kokybei užtikrinti NŠA kasmet vykdo vadovėlių ir / ar skaitmeninių ar suskaitmenintų mokymo priemonių, apie kuriuos informacija paskelbta Švietimo portalo informacinėje sistemoje, vertinimą. Vertinimo apimtį ir trukmę nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Šiam vertinimui atlikti NŠA turi pasitelkti vertintojus (dalyko specialistus arba mokytojus praktikus).

16. Vertinti vadovėliai ir / ar skaitmeninės ar suskaitmenintos mokymo priemonės pasirenkami remiantis šiais kriterijais, išdėstytais prioriteto mažėjimo tvarka:

16.1. raštu gauti skundai dėl klaidų (tuo atveju vertinami visų teikėjų to paties dalyko tai pačiai klasei skirti vadovėliai); 

16.2. naujo teikėjo išleistas vadovėlis ir / ar mokymo priemonė (tuo atveju vertinami visų teikėjų to paties dalyko tai pačiai klasei skirti vadovėliai);

16.3. atitinkamos klasės dalyko bendrojoje programoje yra atlikti esminiai ugdymo turinio pakeitimai (vertinama, kaip vadovėlis ir / ar mokymo priemonė atitinka ugdymo turinio aktualijas ir pakeitimus). 

17. Apie vertinti parinktus vadovėlius ir / ar skaitmenines ar suskaitmenintas mokymo priemones NŠA skelbia viešai ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 15 d.

18. Vertinimo metu nustačius, kad vadovėlis ar skaitmeninė arba suskaitmeninta mokymo priemonė neatitinka Aprašo II skyriuje nustatytų bendrųjų ir / ar specialiųjų reikalavimų, vadovėlio ar mokymo priemonės teikėjas apie nustatytus neatitikimus informuojamas raštu, nustatant neatitikimo mastui ištaisyti proporcingą bei protingą terminą jam pašalinti. Vertinimo ataskaita taip pat yra skelbiama viešai NŠA tinklalapyje. Jei teikėjas per nustatytą terminą nepašalina vertinimo metu nustatytų trūkumų, informacija apie vadovėlį ar mokymo priemonę pašalinama iš Švietimo portalo informacinės sistemos.

19. Teikėjas privalo:

19.1. vadovėlio ar mokymo priemonės turinio kokybei ir atitikčiai Aprašo II skyriuje nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams įvertinti pasitelkti kompetentingus vertintojus (dalyko specialistus arba mokytojus praktikus);

19.2. vadovėlyje įrašyti:

 

19.2.1. dalyką, klasę (kalbos vadovėliuose nurodomi mokymosi metai, kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis);

19.2.2. autoriaus (autorių) vardą ir pavardę (vardus ir pavardes);

19.2.3. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams;

19.3. pateikti NŠA laisvos formos prašymą paskelbti informaciją apie vadovėlį, skaitmeninę ar suskaitmenintą mokymo priemonę Švietimo portalo informacinėje sistemoje, užpildytą vadovėlio ar mokymo priemonės turinio kokybę ir atliktą vertinimą patvirtinančią deklaraciją, parengtą pagal Aprašo 1 priede ar 2 priede pateiktą formą, ir vieną išleisto vadovėlio egzempliorių;

19.4. per 6 mėnesius nuo pasikeitusių dalykų bendrųjų programų pavirtinimo informuoti NŠA apie vadovėlius ir mokymo priemones, kurių neplanuojama atnaujinti;

19.5. nusprendęs atnaujinti anksčiau išleistus vadovėlius ir mokymo priemones pagal pasikeitusias dalykų bendrąsias programas, privalo tai atlikti ne vėliau nei per 3 metus nuo pasikeitusių bendrųjų programų įsigaliojimo;

19.6. kartu su mokyklomis (ar jų savininkais) tarpusavio sutarčių pagrindu spręsti klausimus dėl netinkamo vadovėlių ar mokymo priemonių turinio;

19.7. gavęs informacijos dėl vadovėliuose ar mokymo priemonėse pastebėtų fakto, dalyko klaidų ar neatitikties Aprašo II skyriuje išdėstytiems bendriesiems ir / ar specialiesiems reikalavimams, nedelsdamas paskelbti viešai ir raštu apie tai informuoti mokyklas, pakeisti jų įsigytus vadovėlius ar mokymo priemones pataisytomis arba kitais būdais ištaisyti klaidas.

20. NŠA privalo:

20.1. gavusi teikėjo prašymą ir užpildytą vadovėlio ar mokymo priemonės turinio kokybę patvirtinančią deklaraciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų paskelbti Švietimo portalo informacinėje sistemoje informaciją apie vadovėlius ir mokymo priemones;

20.2. gavusi informacijos dėl vadovėlyje ar mokymo priemonėje pastebėtų klaidų, kreiptis į teikėją, prašydama ištaisyti klaidas ir informuoti apie tai mokyklas;

20.3. gavusi kreipimąsi raštu dėl vadovėlių ar mokymo priemonių turinio kokybės, per 20 darbo dienų atsakyti paklausėjui dėl vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties numatytiems reikalavimams;

20.4. informuoti teikėjus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių turinio atnaujinimo pasikeitus dalykų bendrosioms programoms; 

20.5. informuoti mokyklas dėl vadovėlių ir mokymo priemonių, kurių teikėjai neketina atnaujinti pasikeitus dalykų bendrosioms programoms;

20.6. rengti metodines rekomendacijas dėl vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybės;

20.7. rinkti duomenis apie mokyklų įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones ir kartą per metus teikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai informaciją apie mokykloms trūkstamus ir / ar teikėjų nerengiamus vadovėlius.

21. Apibendrintą informaciją apie mokykloms trūkstamus ir / ar teikėjų nerengiamus vadovėlius NŠA skelbia viešai.

22. Mokyklos vadovas:

22.1. nustato vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarką;

22.2. paskiria už vadovėlių ir mokymo priemonių apskaitą, informacijos apie įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones paskelbimą, jų išdavimą ir saugojimą atsakingą (-us) asmenį (-is);

22.3. įvertinęs mokyklos tarybos siūlymus, priima sprendimus dėl vadovėlių ar teisės naudotis skaitmeniniais vadovėliais, mokymo priemonių ar teisės naudotis skaitmeninėmis, suskaitmenintomis mokymo priemonėmis įsigijimo;

22.4. kalendoriniams metams pasibaigus, mokyklos tarybai pateikia informaciją, kiek ir kokių vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijo mokykla per kalendorinius metus, šią informaciją kasmet iki kovo 1 d. paskelbia mokyklos interneto tinklalapyje;

22.5. gavęs informacijos apie įsigytame vadovėlyje ar mokymo priemonėje fakto, dalyko klaidų ar neatitiktį Aprašo II skyriuje nustatytiems bendriesiems ar specialiesiems reikalavimams, informuoja apie tai teikėją, o teikėjui atsisakius spręsti problemą, apie tai informuoja NŠA.

 

 

IV SKYRIUS

APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS

 

23. Mokykla už mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms, gali įsigyti vadovėlių, apie kuriuos informacija teikiama Švietimo portalo informacinėje sistemoje, vadovėlių, skirtų pagal tarptautines programas besimokančiam mokiniui, spausdintų, skaitmeninių ar suskaitmenintų mokymo priemonių, teisę naudotis skaitmeniniu vadovėliu ar skaitmenine mokymo priemone, daiktų, medžiagų, įrangos bendrojo ugdymo programose apibrėžtam ugdymo turiniui įgyvendinti.  

24. Be mokymo lėšų, skirtų vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, mokyklai taip pat gali būti skiriama papildomai lėšų iš savivaldybės ir valstybės biudžetų vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti.

25. Mokykla įsigyja vadovėlių ir mokymo priemonių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

26. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nustačiusi, kad mokykloms trūksta vadovėlių, kurių teikėjai nerengia, gali skirti lėšų ir inicijuoti jų rengimą bei leidybą. Šiais vadovėliais mokyklos aprūpinamos centralizuotai.

___________________

 

 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir

mokymo priemonių atitikties teisės aktams

įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlio turinio kokybę patvirtinančios deklaracijos forma)

 

 

____________________________________________________

(Teikėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas, tel. (8 0)  000 0000, faks. (8 0)  000 0000, el. p. adresas,

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 00000000; teikėjo fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tel. (8 0) 000 0000, faks. (8 0) 000 0000, el. p. adresas)

 

Nacionalinei švietimo agentūrai

 

 

BENDROJO UGDYMO DALYKO VADOVĖLIO TURINIO KOKYBĘ PATVIRTINANTI DEKLARACIJA

 

________________________

(data)

 

Patvirtiname, kad bendrojo ugdymo dalyko vadovėlis

________________________________________________________________________________

autorius (- iai), pavadinimas, dalykas, klasė, metai, serija)

atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo II skyriuje nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Bendrojo ugdymo dalyko vadovėlį vertino:

1. _______________________________________________________________.

(vertintojo vardas, pavardė)

 

2. _______________________________________________________________.

(vertintojo vardas, pavardė)

 

3._______________________________________________________________.

(vertintojo vardas, pavardė)

 

 

 

 

Teikėjas patvirtina, kad deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

 

_____________________

(parašas)

____________________________

(teikėjo juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė; teikėjo fizinio asmens vardas, pavardė) 

 

 

_____________________

 

 

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir

mokymo priemonių atitikties teisės aktams

įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Skaitmeninės ar suskaitmenintos mokymo priemonės turinio kokybę patvirtinančios deklaracijos forma)

 

____________________________________________________

(Teikėjo juridinio asmens pavadinimas, adresas, tel. (8 0)  000 0000, faks. (8 0)  000 0000, el. p. adresas,

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 00000000; teikėjo fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, tel. (8 0) 000 0000, faks. (8 0) 000 0000, el. p. adresas)

 

Nacionalinei švietimo agentūrai

 

 

SKAITMENINĖS AR SUSKAITMENINTOS MOKYMO PRIEMONĖS TURINIO KOKYBĘ PATVIRTINANTI DEKLARACIJA

 

________________________

(data)

 

Patvirtiname, kad skaitmeninė, suskaitmeninta (pabraukti tinkamą) mokymo priemonė ______________________________________________________________________________

(autorius (- iai), pavadinimas, dalykas, klasė, metai, serija)

atitinka Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo II skyriuje nustatytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus. Skaitmeninę, suskaitmenintą (pabraukti tinkamą) mokymo priemonę vertino:

1. _______________________________________________________________.

(vertintojo vardas, pavardė)

 

2. _______________________________________________________________.

(vertintojo vardas, pavardė)

 

3._______________________________________________________________.

(vertintojo vardas, pavardė)

 

 

 

Teikėjas patvirtina, kad deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

_____________________

(parašas)

____________________________

(teikėjo juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė; teikėjo fizinio asmens vardas, pavardė) 

____________________________

(teikėjo juridinio asmens atstovo pareigos, vardas ir pavardė; teikėjo fizinio asmens vardas pavardė) 

 

 

_____________________