LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 26 d. Nr. A1-695

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimoir jį išdėstau nauja redakcija (Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 32 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kompensuojamą sumą Centras sumoka į remonto paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje pagal pateiktą sąskaitą ir atliktų darbų aktą.“

2.2. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Šio Aprašo 48 punkte nurodytą kompensaciją asmuo pakartotinai gali gauti tik pasibaigus nurodytame punkte nustatytam terminui, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

Nepraėjus 3 metams nuo šio Aprašo 48.2 papunktyje nustatyto termino, kai pasikeičia asmens sveikatos būklė ar jo individualūs poreikiai, asmuo prireikus aprūpinamas eilės tvarka šio Aprašo nustatyta tvarka aktyvaus tipo vežimėliu ar elektriniu vežimėliu, jeigu grąžina anksčiau gautą aktyvaus tipo vežimėlio ar skuterio, įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

2.3. Pakeičiu 66 punktą ir jį išdėstau taip:

66. Šio aprašo 64 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

2.4. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Šio aprašo 72 punkte nurodyta kompensacija asmeniui yra pervedama į gavėjo nurodytą asmeninę arba kito asmens, pateikus notaro patvirtintą įgaliojimą, sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje ar išmokama Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktoje mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje).“

2.5. Pakeičiu 78 punkto trečiąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kompensuojama suma pervedama į įmonės nurodytą sąskaitą kredito ar mokėjimo įstaigoje.“

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė