Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 LABIAUSIAI NUKENTĖJUSIOMS ĮMONĖMS“ lėšų skyrimo IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2021 m. balandžio 15 d. Nr. 230

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 6 punkto nuostatas ir atsižvelgdama į Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ koncepciją, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 17 d. pasitarimo sprendimu (pasitarimo protokolas Nr. 12), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Priemonės „Subsidijos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2Įgalioti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrą:

2.1. tvirtinti su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra suderintą nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos (toliau – subsidijų paraiška) formą ir subsidijų paraiškos pildymo taisykles;

2.2. įvertinus pagal pirmąjį ir antrąjį kvietimus teikti subsidijų paraiškas pateiktų subsidijų paraiškų skaičių ir bendrą subsidijų paraiškose nurodytą subsidijų sumą, prireikus po 2021 m. birželio 1 d. tarp pirmojo ir antrojo kvietimų teikti subsidijų paraiškas paskelbimo perskirstyti lėšas, nurodytas Aprašo 9 punkte.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                           Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                    Aušrinė Armonaitė

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. balandžio 15 d. nutarimu
Nr. 230

 

PRIEMONĖS „SUBSIDIJOS NUO COVID-19 LABIAUSIAI NUKENTĖJUSIOMS įmonėms“ lėšų skyrimo IR administravimo TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalvimus, kuriuos atitinkančios nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės (toliau – pareiškėjas) gali kreiptis dėl negrąžinamosios subsidijos (toliau – subsidija) pagal Priemonę „Subsidijos nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ (toliau – Priemonė), subsidijų pareiškėjams skyrimo ir administravimo tvarką, reikalavimus subsidijai ir jos panaudojimui, taip pat įgyvendinant Priemonę dalyvaujančių institucijų funkcijas.

2. Visa informacija apie galimybę gauti subsidiją teikiama interneto svetainėje www.vmi.lt, taip pat ši informacija skelbiama svetainėse http://eimin.lrv.lt ir www.lvpa.lt.

3. Aprašas yra parengtas, atsižvelgiant į:

3.1. 2020 m. kovo 20 d. Europos Komisijos komunikato „Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistema“ su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. sausio 28 d. Europos Komisijos komunikatu (toliau – Komunikatas), 3.1 skirsnį, 3.12 skirsnį ir bendrąsias nuostatas;

3.2. 2021 m. balandžio 9 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2021) 2584  patvirtintą Valstybės pagalbos schemą Nr. SA.62306 (toliau – valstybės pagalbos schema).

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Įmonė – ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju – 50 procentų) ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju – 50 procentų) ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ar kitu pagrindu) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė). Tuo atveju, jeigu juridinis asmuo vykdo ekonominę veiklą ir ekonominės veiklos apibrėžties, pateiktos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, neatitinkančią veiklą (neekonominė veikla), jis yra laikomas įmone ta dalimi, kuria vykdo ekonominę veiklą.

4.2. Kultūros sektoriaus įmonė – įmonė, kurios vykdoma pagrindinė ekonominė veikla priskiriama šioms Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) grupėms: 90.01 Scenos pastatymų veikla“ ir 90.02 „Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla“.

4.3. Nepadengtos pastoviosios išlaidos – kaip ši sąvoka apibrėžta Komunikato 87 punkto c papunktyje.

4.4. Nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusi įmonė – įmonė, kurios vykdoma pagrindinė ekonominė veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1226) paskelbto karantino metu buvo įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, atitinkanti vieną iš šio Aprašo 14 punkte nurodytų reikalavimų.

4.5. Pastoviosios išlaidos – pareiškėjo išlaidos, susijusios su nuosavybės teise valdomomis ir (arba) nuomojamomis patalpomis, apimančios patalpų nuomos, komunalines, eksploatacines, saugos, įrangos, kuri neatsiejama nuo patalpų, automobilių stovėjimo vietų, indeksavimo pagal nuomos sutartį išlaidas. Pastoviosios išlaidos patiriamos nepriklausomai nuo įmonės produkcijos (apima gaminamus gaminius ir teikiamas paslaugas) lygio.

4.6 Viena įmonė suprantama kaip su pareiškėju susijusios įmonės, apibrėžtos 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/972  I priedo 1 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje, veikiančios Lietuvoje ir užsienio šalyse.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 3 punkte nurodytuose Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme ir Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

6. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Ministerija), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(toliau – VMI), viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (toliau – NBFC) ir UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS“ (toliau – INVEGA) dalyvauja įgyvendinant Priemonę ir atlieka Aprašo V, VI ir VII skyriuose nustatytas funkcijas.

7. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – subsidija. Vienam pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 14 punkte nurodytus reikalavimus, gali būti skiriama tik viena subsidija pareiškėjo pasirinkimu pagal Aprašo III skyriuje arba IV skyriuje nurodytus reikalavimus ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d.

8. Pagal Aprašą iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos subsidijos, kurių bendra suma – 120 000 000 (vienas šimtas dvidešimt milijonų) eurų.

9. Pagal Priemonę Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiami du kvietimai įmonėms teikti nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijų paraiškas (toliau – subsidijų paraiška) (toliau – kvietimai), kurie galioja ne ilgiau kaip iki 2021 m. liepos 1 d.

9.1. Pagal pirmajį kvietimą, kai valstybės pagalba teikiama pagal Aprašo III skyriuje nurodytus reikalavimus, skiriama iki 100 000 000 (vienas šimtas milijonų) eurų,

9.2. pagal antrąjį kvietimą, kai valstybės pagalba teikiama pagal Aprašo IV skyriuje nurodytus reikalavimus, skiriama iki 20 000 000 (dvidešimt milijonų) eurų.

10. Subsidijų paraiškų atranka Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka atliekama tęstinės atrankos būdu. Tęstinė subsidijų paraiškų atranka pagal Priemonę atliekama nuolat kvietime nurodytu subsidijų paraiškų teikimo laikotarpiu, gautos subsidijų paraiškos vertinamos ir reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams subsidijos skiriamos atsižvelgiant į subsidijų paraiškų pateikimo datą ir nelaukiant kvietime nurodyto subsidijų paraiškų teikimo termino pabaigos.

11. Priemonės tikslas – padėti labiausiai nukentėjusioms įmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes.

12. Pagal Aprašą remiama veikla – įmonės likvidumo palaikymas ir dalies įmonės pastoviųjų ir nepadengtų pastoviųjų išlaidų padengimas.

13. Pagal Aprašą skiriama subsidija yra valstybės pagalba, teikiama laikantis valstybės pagalbos schemos ir Komunikato nuostatų.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 

14. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės, atitinkančios žemiau nurodytus reikalavimus:

14.1. įmonės, kurių ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu laikotarpiu sumažėjo ne mažiau kaip 50 procentų. Šis reikalavimas nustatomas pagal VMI pateiktose mėnesinėse pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose (formose FR0600), patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – mėnesinė PVM deklaracija (forma FR0600), deklaruotus duomenis (informaciją), o jei pareiškėjas teikia kitokias nei mėnesines PVM deklaracijas (formas FR0600) arba neprivalo teikti PVM deklaracijų – pareiškėjo teikiamoje subsidijų paraiškoje deklaruotais (patvirtintais) duomenimis (informacija), užpildytais vadovaujantis duomenimis (informacija), kurie būtų nurodomi mėnesinėse PVM deklaracijose (formose FR0600), jeigu jos būtų teikiamos, arba remiantis bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatomis. Jeigu nustatoma, kad pajamos šiame papunktyje nustatytu laikotarpiu krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šios sąlygos ir jam subsidija negalėjo būti skiriama (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo III ir IV skyriuje nustatytus reikalavimus);

14.2. ne vėliau kaip 2019 m. spalio 31 d. įsteigtos ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. pajamų negavusios įmonės (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus);

14.3. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. įsteigtos, tačiau Nutarimo Nr. 1226 6.1 papunktyje nustatytu 2019 m. atitinkamus mėnesius, t. y. nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., apimančiu laikotarpiu pajamų negavusios įmonės (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus);

14.4. įmonės, kurių prognozuojamos ekonominės veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamosdėl su koronavirusu (COVID-19) susijusių priežasčių sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų (lyginamos laikotarpio nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. vidutinės vieno mėnesio pajamos su 2019 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis). Šis reikalavimas pasibaigusiems laikotarpiams nustatomas taip, kaip nurodyta 14.1 papunktyje, o nepasibaigusiems (einamiesiems) laikotarpiams arba laikotarpiams, už kuriuos nėra suėjęs deklaravimo terminas, remiantis prognozuojamais pajamų duomenimis, nurodytais subsidijų paraiškoje.

Jeigu nustatoma, kad pajamos šiame papunktyje nustatytu laikotarpiu krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šio reikalavimo ir jam subsidija negali būti skiriama (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus).

15. VMI pagal Juridinių asmenų registro, VMI ir Lietuvos statistikos departamento duomenis turi įvertinti, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 4.1 papunktyje nurodytą įmonės apibrėžtį.

16. Subsidija pareiškėjui gali būti skiriama, jei:

16.1. pareiškėjas iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjęs ir (arba) įskaitęs bent dalį už 2019 metų mokestinį laikotarpį deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM313), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – GPM deklaracija), mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) sumos į valstybės ir savivaldybės biudžetus (ši nuostata netaikoma galimiems pareiškėjams, atitinkantiems Aprašo 14.3 papunktyje nurodytus reikalavimus, ir mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2019 metais pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys);

16.2. pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų, nustatytų Aprašo 50 punkte, sudarymo dieną nėra reorganizuojamas, dalyvaujantis reorganizavime, restruktūrizuojamas, pertvarkomas, dalyvaujantis atskyrime, bankrutuojantis, bankrutavęs, likviduojamas, likviduojamas dėl bankroto, likviduotas, jungiamas peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujantis jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas;

16.3. pareiškėjas subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų, nustatytų Aprašo 50 punkte, sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

16.4. pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;

16.5. pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Jeigu pareiškėjas yra susijęs su kitomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis, jos teisės aktų nustatyta tvarka taip pat turi būti pateikusios Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Tais atvejais, kai pareiškėjo ar su juo susijusios įmonės finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, Juridinių asmenų registrui turi būti pateiktas paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys. Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro; šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį pateikia VMI kartu su subsidijų paraiška. Jeigu pareiškėjas paraiškoje nurodo, kad yra susijęs su užsienio juridiniu asmeniu, jis privalo pateikti paraiškoje duomenis apie susijusias užsienio įmones;

16.6. pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą (toliau – sąskaita) ir ji nurodyta subsidijų paraiškoje;

17. Subsidija gali būti skiriama pareiškėjams, veikiantiems visose srityse, išskyrus žemės ūkio (Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinto Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK) A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“ 01 skyrius „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“), žuvininkystės, akvakultūros sritis (EVRK A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“ 03 skyrius Žvejyba ir akvakultūra), kredito ir finansų sektorių (EVRK K sekcijos „Finansinė ir draudimo veikla“ 64 skyrius Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą“). Jeigu nors viena įmonės vykdoma ekonominė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama.

18. Pagal Aprašą subsidija nėra skiriama vienai įmonei, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikoma sunkumų patiriančia įmone, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža, kaip apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba, kaip ji suprantama 2014 m. liepos 31 d. Komisijos komunikate „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“.

19. LVPA pagal Juridinių asmenų registro duomenis turi įvertinti, ar pareiškėjas laikomas sunkumų patiriančia įmone.

20. Pagal Aprašą subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuris nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, Europos Komisijos sprendimu pripažintos neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.

21. Pagal Aprašą subsidija nėra skiriama pareiškėjui, kuriam pritaikytos tarptautinės sankcijos ir (arba) jo ir (arba) su juo susijusių įmonių vykdomoje veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja subjektai, kuriems pritaikytos tarptautinės sankcijos, kai šių įmonių veiklos, veiksmų ir (ar) sandorių vykdymas draudžiamas ar prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, vadovaujantis Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 9 straipsniu, arba veikloje, veiksmuose, sandoriuose dalyvauja užsieniečiai, įtraukti į užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, viešąjį sąrašą, skelbiamą Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje www.migracija.lt.

22. Įmonė skirtos subsidijos negali naudoti dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

23. Subsidijos lėšomis draudžiama atsiskaityti už nuomos, komunalines ir kitas paslaugas, jei šių paslaugų teikėjas  priklauso tai pačiai vienai įmonei.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SUBSIDIJAI IR JOS PANAUDOJIMUI, KAI VALSTYBĖS PAGALBA TEIKIAMA pagal Komunikato 3.1 skirsnį

 

24. Didžiausias galimos skirti subsidijos dydis:

24.1 Aprašo 14.1 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkantiems galimiems pareiškėjams pareiškėjo pasirinkimu gali būti skiriama viena iš šiame punkte nurodytų subsidijų dydžių subsidija:

24.1.1. subsidija, kurios dydis lygus įmonės ekonominės veiklos vidutiniam vieno mėnesio pajamų kritimo procento dydžiui, apskaičiuojamam nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę. Vertinami iki 2020 m. sausio 31 d. atlikti mokėjimai ir (arba) įskaitymai.

Jei pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija ar tikroji ūkinė bendrija, į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – metinė pajamų mokesčio deklaracija (forma GPM312), deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – 02, 26, 27, 77 rūšių išmokos), nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311), patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu (toliau – metinė pajamų mokesčio deklaracija (forma GPM311). Ar fizinis asmuo yra pareiškėjo dalyvis, narys ir (ar) savininkas, nustatoma pagal VMI turimus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis.Didžiausia galima subsidijos finansuojamoji dalis negali viršyti 100 procentų GPM sumos, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis.

24.1.2. subsidija, kurios dydis sudaro ne daugiau kaip 70 proc. pastoviųjų išlaidų kaip jos apibrėžtos Aprašo 4.5 papunktyje, bet ne daugiau kaip 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų ir ne mažiau kaip 500 (penki šimtai) eurų. Pastoviosios išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

24.2. Aprašo 14.2 ir 14.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus atitinkantiems galimiems pareiškėjams skiriama Aprašo 24.1.2 papunktyje nurodyto dydžio subsidija.

24.3. Subsidijos dydis gali būti ne mažesnis  negu 500 (penki šimtai) eurų ir ne didesnis negu 350 000 (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių) eurų vienam pareiškėjui.

25. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, suteikta valstybės pagalba skiriant subsidiją gali būti sumuojama, kaip nustatyta Komunikato 20 punkte.

26. Subsidija neskiriama arba atitinkamai mažinamas jos dydis, jei bendra vienai įmonei teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikato 3.1 skirsnį (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma viršytų 1 800 000 (vieną milijoną aštuonis šimtus tūkstančių) eurų.

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI SUBSIDIJAI IR JOS PANAUDOJIMUI, KAI VALSTYBĖS PAGALBA TEIKIAMA pagal Komunikato 3.12 skirsnį

 

27. Didžiausias galimos skirti subsidijos dydis Aprašo 14.1 papunktyje nustatytus reikalavimus atitinkantiems galimiems pareiškėjams yra 70 proc. nepadengtų pastoviųjų išlaidų.

28. Didžiausias Aprašo 27 punkte nurodytos subsidijos dydis neturi viršyti 350 000 (trijų šimtų penkiasdešimt tūkstančių) eurų vienam pareiškėjui.

29. Subsidijos dydis nustatomas remiantis prognozuojamais įmonės nuostoliais, o galutinis subsidijos dydis nustatomas realizavus nuostolius, remiantis audituotomis finansinėmis ataskaitomis, nurodytomis Komunikato 87 punkto c papunktyje, kurias pareiškėjas privalo pateikti VMI ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 31 d. Bet koks mokėjimas, viršijantis galutinį subsidijos dydį, turi būti grąžintas Aprašo 62–64 punktuose nustatyta tvarka.

30. Nepadengtos pastoviosios išlaidos turi būti patirtos laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

31. Valstybės pagalba teikiama pagal šią priemonę nesumuojama su kita pagalba toms pačioms tinkamoms finansuoti išlaidoms padengti.

32. Subsidija neskiriama arba atitinkamai jos dydis mažinamas, jei bendra vienai įmonei teikiamos valstybės pagalbos pagal Komunikato 3.12 skirsnį (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma viršytų 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų.

 

V SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI SUBSIDIJŲ PARAIŠKAS

 

33. Pareiškėjai subsidijų paraiškas gali teikti pagal VMI interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbtus kvietimus.

34. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo įsigaliojimo dienos interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia kvietimus.

35. Kvietimai galioja iki kvietime nurodytos dienos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2021 m. liepos 1 diena, bet ne ilgiau, nei pakanka kvietimams numatytų lėšų paskirstyti pagal gautas subsidijų paraiškas. VMI interneto svetainėje www.vmi.lt skelbia apie kvietimų galiojimo pabaigą. Suderinusi su Ministerija, VMI sustabdo kvietimus teikti subsidijų paraiškas anksčiau, nei kvietimuose nurodyta jų galiojimo diena, jeigu pagal Ministerijos priimtus sprendimus dėl subsidijos skyrimo ir pateiktas naujas subsidijų paraiškas paskirta ir prašomų skirti subsidijų suma viršija visą subsidijų paraiškoms finansuoti bendrai skirtą lėšų sumą, ir apie tai pačią dieną paskelbia interneto svetainėje www.vmi.lt.

36. Įmonės, siekdamos gauti subsidiją, per Elektroninio deklaravimo sistemą, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtintomis nuo COVID-19 labiausiai nukentėjusios įmonės subsidijos paraiškos formos pildymo taisyklėmis, turi užpildyti ir pateikti subsidijų paraišką.

37. Kai siekiama gauti subsidiją, kurios dydis nurodytas Aprašo 24.1.2 papunktyje, patalpų nuomos mokesčiui kompensuoti, pareiškėjas paraiškoje turi pateikti informaciją apie Patalpų nuomos sutartį, kuri turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d.,paraiškos pateikimo metu ji turi būti galiojanti ir Nekilnojamojo turto registre turi būti įregistruotas juridinis faktas apie jos sudarymą. Taip pat pareiškėjas paraiškoje turi nurodyti nuomojamų patalpų unikalų numerį, suteiktą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

38. Subsidijų paraiškos pildomos lietuvių kalba. Jeigu pareiškėjas, pateikęs subsidijų paraišką, pastebėjo, kad nurodė neteisingą ir (ar) ne visą informaciją (duomenis) arba subsidijų paraiškoje nurodyta informacija (duomenys) pasikeitė, jis subsidijų paraišką patikslina – pateikia naują subsidijų paraišką. Subsidijų paraiškos, jei dėl jų nebuvo priimtas sprendimas skirti subsidiją, gali būti tikslinamos iki kvietimų galiojimo pabaigos. Jeigu subsidijų paraiška tikslinama, subsidijų paraiškos pateikimo data yra laikoma paskutinės patikslintos subsidijų paraiškos pateikimo data.

39. Subsidijų paraiška prilyginama įmonės įsipareigojimams, kurių įmonė privalo laikytis, jai skyrus subsidiją.

 

VI SKYRIUS

SUBSIDIJŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

40. VMI, gavusi subsidijų paraišką, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, išskyrus Aprašo 42 punkte nurodytą atvejį, įvertina, ar pareiškėjas atitinka Aprašo 4.1 ir 14.1 arba 14.2 arba 14.3 arba 14.4 papunkčiuose, taip pat Aprašo 15 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir apskaičiuoja galimos skirti subsidijos dydį, vadovaudamasi Aprašo 24, 27 – 30 punktuose nustatytais reikalavimais.

41. Jeigu Aprašo 14.1 papunktyje nurodytą reikalavimą VMI įvertina, remdamasi subsidijų paraiškoje deklaruotais duomenimis (informacija), VMI atitiktį Aprašo 14.1 papunkčio reikalavimui patikrina pakartotinai, remdamasi pareiškėjo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais VMI pateiktose mėnesinio laikotarpio PVM deklaracijose (formos FR0600) deklaruotais duomenimis (informacija).

42. Taikydama subsidijų paraiškų pagrįstumo kontrolę, VMI turi teisę paprašyti pareiškėjo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti papildomus duomenis (informaciją), kurie pagrindžia subsidijų paraiškoje pateiktus duomenis (informaciją) ir faktą, kad pareiškėjas yra nuo COVID-19 nukentėjusi įmonė (išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kreditorinius (debitorinius) atsiskaitymus, sutartis, užsakymus, duomenis (informaciją), dokumentus apie gautas pajamas, veiklos vykdymo vietų apribojimus, klientų srautų pasikeitimus, darbuotojų prastovas, atleidimus ir pan.). Gavusi šiuos duomenis (informaciją) ir juos pagrindžiančius dokumentus, VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina, ar subsidijų paraišką pateikęs pareiškėjas atitinka Aprašo 14.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, ir apskaičiuoja galimos skirti subsidijos dydį. Jeigu per nustatytą terminą pareiškėjas pagrindžiančių duomenų (informacijos) nepateikia, VMI subsidijų paraiškos netenkina ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pagrindžiantiems duomenims (informacijai) pateikti nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja pareiškėją per „Mano VMI“.

43. Jeigu VMI Aprašo 40 ir 41 punktuose nustatyta tvarka įvertina, kad pareiškėjai atitinka Aprašo 14.1 arba 14.2 arba 14.3 arba 14.4 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus, ji informaciją apie šiuos pareiškėjus ir  paraiškoje pateiktus su subsidijos paskaičiavimu susijusius duomenis ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pateikia LVPA.

44. Jeigu VMI Aprašo 40 ir 41 punktuose nustatyta tvarka įvertina, kad pareiškėjai neatitinka Aprašo 14.1 arba 14.2 arba 14.3 arba 14.4 papunkčiuose, 15, 16 ir 17 punktuose nustatytų reikalavimų, jų subsidijų paraiškos netenkinamos. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šiame punkte nustatytų reikalavimų įvertinimo dienos per „Mano VMI išsiunčia pareiškėjui informacinį pranešimą, kuriame nurodo subsidijų paraiškos netenkinimo priežastį, teisinį pagrindą ir atlikto subsidijų paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

45. LVPA per 3 darbo dienas nuo Aprašo 43 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos įvertina pareiškėjo atitiktį Aprašo 18 punkto ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams, Aprašo 20 ir 21 punktuose nustatytiems atvejams, nustato, ar skyrus subsidiją nebūtų viršyta didžiausia leistina valstybės pagalbos suma, nustatyta Aprašo 26 arba 32 punkte, skaičiuojant valstybės pagalbą vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Aprašo 4.6 papunktyje, taip pat pagal INVEGOS pateiktą informaciją apie pareiškėjus, gavusius dalinį nuomos mokesčio kompensavimą pagal priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu (toliau – valstybės pagalbos schema „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“), nustato pareiškėjo atitiktį Apraše nustatytiems valstybės pagalbos reikalavimams.LVPA pareiškėjo atitiktį šiame punkte nustatytiems reikalavimams įvertina per 10 darbo dienų, jei tokiam vertinimui būtina naudoti kitų informacinių sistemų (registrų) duomenis. Jei dėl pareiškėjo atitikties Aprašo 21 punkte nustatytiems reikalavimams įvertinimo LVPA informacijos turi kreiptis į kitas institucijas, nurodytas Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 12 straipsnyje, LVPA atitiktį šiam reikalavimui įvertina per 10 darbo dienų nuo prašomos informacijos kitų informacinių sistemų (registrų) gavimo dienos.

LVPA, siekdama įvertinti pareiškėjo atitiktį Apraše nustatytiems valstybės pagalbos reikalavimams turi teisę kreiptis į INVEGA informacijos apie pareiškėjus, gavusius dalinį nuomos mokesčio kompensavimą pagal valstybės pagalbos schemą „Dalinis nuomos kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“, kuri ne vėliau kaip per 1 darbo dieną  nuo kreipimosi dienos pateikia LVPA prašomus duomenis, reikalingus nustatyti, pareiškėjo atitiktį Apraše nustatytiems valstybės pagalbos reikalavimams.

46. VMI ir (ar) LVPA, nustačiusios, kad subsidijų paraiškoje galimai pateikta netiksli informacija (duomenys), kreipiasi į pareiškėją subsidijos paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu ir prašo pateikti trūkstamą informaciją (duomenis), kurią (-iuos) pareiškėjas VMI ir (ar) LVPA turi pateikti per 3 darbo dienas nuo VMI ir (ar) LVPA prašymo gavimo dienos. Pareiškėjas neįtraukiamas į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, jei per nustatytą terminą nepateikia trūkstamos informacijos (duomenų).

47. Konkurencijos taryba, kai LVPA dėl techninių kliūčių negalėdama įvertinti Registre esančios informacijos (duomenų) kreipiasi į ją su prašymu gauti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia LVPA prašomus Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro duomenis, reikalingus pareiškėjams įvertinti dėl valstybės pagalbos teikimo.

48. LVPA, atlikusi pareiškėjų atitikties vertinimą Aprašo 45 punkte nustatyta tvarka nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, pateikia VMI informaciją, kuriems pareiškėjams ir kokio dydžio valstybės pagalba gali būti teikiama ir kuriems pareiškėjams valstybės pagalba negali būti teikiama, nurodydama netinkamumo finansuoti priežastį ir subsidijų paraiškos netenkinimo pagrindą.

VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie netinkamus finansuoti pareiškėjus gavimo iš LVPA dienos išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjams per „Mano VMI“, kuriame nurodo netinkamumo finansuoti priežastį, subsidijų paraiškos netenkinimo pagrindą ir atlikto subsidijų paraiškos vertinimo apskundimo tvarką.

49. Pareiškėjas, kurio subsidijų paraiška Aprašo 44 ir 48 punktuose nustatyta tvarka netenkinama, pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių subsidijų paraiška buvo netenkinta, subsidijų paraišką iki kvietimų galiojimo pabaigos gali teikti pakartotinai.

50.     VMI ne rečiau kaip kartą per savaitę sudaro ir Ministerijai teikia tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašus. Tinkamų finansuoti pareiškėjų sąraše nurodomi šie duomenys:

50.1.  pareiškėjo juridinio asmens kodas;

50.2.  pareiškėjo pavadinimas;

50.3. pareiškėjo pagrindinės ekonominės veiklos EVRK kodas;

50.4.  sąskaitos, į kurią bus pervedama subsidija, numeris;

50.5nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų sumokėta (įskaityta) GPM suma, kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę (vertinami mokėjimai ir (arba) įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.). Jeigu pareiškėjas yra mažoji bendrija, individuali įmonė, komanditinė ūkinė bendrija arba tikroji ūkinė bendrija, tai papildomai nurodoma ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312) deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu  pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę  šias pajamas savo pateiktoje 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311) (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo 24.1.1 punkte numatytus reikalavimus);

50.6.  pastoviųjų išlaidų (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo 24.1.2 punkte numatytus reikalavimus) arba nepadengtų pastoviųjų išlaidų suma (taikoma, kai subsidija teikiama pagal Aprašo IV skyriuje nustatytus reikalavimus);

50.7. LVPA nurodytas galimas teikti pareiškėjui valstybės pagalbos dydis;

50.8.  konkrečiam pareiškėjui apskaičiuota galimos subsidijos suma. Jei ši suma didesnė nei Aprašo 50.7 papunktyje nurodyta suma, tuomet ji mažinama iki Aprašo 50.7 papunktyje nurodytos sumos.

51.     Paskutinį suformuotą tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą VMI pateikia Ministerijai ne vėliau kaip iki 2021 m. liepos 18 dienos.

52. Sprendimą dėl subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl subsidijos skyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.

53. Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos skyrimo, informacija dėl subsidijų skyrimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo sprendimo įsigaliojimo pateikiama Konkurencijos tarybai, LVPA, NBFC ir VMI.

VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo informuoja pareiškėją per „Mano VMI“.

54. NBFC subsidiją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos perveda pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą.

55. Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti Ministeriją ir grąžinti gautą subsidiją į Ministerijos sąskaitą, iš kurios gauta subsidija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos. Apie gautus pranešimus ir atliktus grąžinimus Ministerija informuoja VMI ir Konkurencijos tarybą.

56.     Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą LVPA teikia Konkurencijos tarybai.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Už subsidijų paraiškoje ir kartu su subsidijų paraiška pateiktos informacijos (duomenų) teisingumą atsako pareiškėjas.

58.     VMI ir LVPA iki 2021 m. gruodžio 1 d. atlieka atrankines pareiškėjų, kuriems skirtos subsidijos, patikras, siekdamos įvertinti subsidijų paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų), dokumentų tinkamumą, taip pat nustatyti, ar pareiškėjai nukentėjo nuo COVID-19 pagal valstybės registruose ir informacinėse sistemose esančius ar kitus subsidijų skyrimo ir panaudojimo teisėtumui nustatyti svarbius duomenis, įskaitant ir VMI ir (arba) LVPA prašymu pareiškėjų pateiktus papildomus duomenis (informaciją), dokumentus, nurodytus Aprašo 42 punkte.

Jei naujos aplinkybės ar informacija (duomenys), galėjusi ar galinti turėti įtakos subsidijų paraiškos vertinimui, subsidijos skyrimui ir panaudojimo teisėtumui, paaiškėja po 2021 m. gruodžio 1 d., VMI ir LVPA pakartotinai patikrina subsidijų paraiškoje pateiktos informacijos (duomenų) ir dokumentų tinkamumą.

59. Jeigu VMI vadovaudamasi Aprašo 41 punkto nuostatomis, nustato, kad, remiantis VMI pateiktose mėnesinio laikotarpio PVM deklaracijose (formose FR0600) deklaruotais duomenimis (informacija), pareiškėjas neatitinka Aprašo 14.1 papunktyje nustatyto reikalavimo, pareiškėjas gautą subsidiją turi grąžinti Aprašo 61–63 punktuose nustatyta tvarka.

60.     VMI ir (ar) LVPA, nustačiusios, kad pareiškėjas pateikė neteisingą, neišsamią ar netikslią informaciją (duomenis) ir subsidijų paraiškos pateikimo momentu neatitiko Aprašo 4.1 papunktyje, 1418 punktuose nustatytų reikalavimų, 20 ir 21 punktuose nustatytų atvejų, arba nustačiusios, kad subsidija panaudota Aprašo 22 ir (arba) 23 punktuose draudžiamiems mokėjimams, arba gavusios informacijos iš pareiškėjo per „Mano VMI“ dėl skirtos subsidijos atsisakymo Aprašo 55 punkte nustatyta tvarka, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai raštu informuoja Ministeriją. Ekonomikos ir inovacijų ministras ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo informacijos iš VMI ir (ar) LVPA gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos grąžinimo, dalinio grąžinimo ar perskaičiavimo, apie kurį pareiškėjas informuojamas per „Mano VMI“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

61. Tuo atveju, kai valstybės pagalba tiekiama pagal Aprašo IV skyriaus nuostatas, VMI nustato galutinę valstybės pagalbos sumą realizavus nuostolius, remdamasi pareiškėjo pateiktomis audituotomis finansinėmis ataskaitomis. Jeigu pareiškėjui išmokėta subsidijos suma viršija galutinę valstybės pagalbos sumą, VMI apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja Ministeriją. Ekonomikos ir inovacijų ministras ne vėliau kaip per 14 dienų nuo informacijos ir pagrindžiančių dokumentų iš LVPA gavimo dienos priima sprendimą dėl subsidijos dalinio grąžinimo, apie kurį pareiškėjas informuojamas per „Mano VMI“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

62.     Ekonomikos ir inovacijų ministro sprendime dėl subsidijos grąžinimo, dalinio grąžinimo ar perskaičiavimo pareiškėjui nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas subsidijai ar jos daliai grąžinti.

63.     Pareiškėjui praleidus subsidijos ar jos dalies grąžinimo terminą, Ministerija apie tai informuoja VMI, kuri ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po sprendime nustatyto termino pabaigos inicijuoja subsidijos ar jos dalies ir mokėtinų delspinigių ir palūkanų išieškojimą.

64Ekonomikos ir inovacijų ministrui priėmus sprendimą dėl subsidijos ar jos dalies grąžinimo, subsidija ar jos dalis, taip pat su ja susiję delspinigiai ir palūkanos turi būti grąžinami bankiniu pavedimu į Ministerijos sąskaitą, iš kurios buvo pervesta subsidija.

65. Vadovaudamasi Komunikato 88 punkto nuostatomis, Ministerija ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo valstybės pagalbos suteikimo dienos pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 III priedo reikalavimus Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainėje https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ paskelbia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą, viršijančią 100 000 eurų.

66Visi su subsidija susiję teisės aktai, dokumentai, informacija (duomenys) turi būti saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Komunikate nustatyta tvarka ir terminais. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

67.  Jei nustatoma, kad pareiškėjas pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl subsidijos skyrimo priėmimui, pareiškėjas privalo grąžinti visą neteisėtai gautą finansavimą su palūkanomis, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles. 

68. Pareiškėjų pateikti asmens duomenys, taip pat subsidijų paraiškoje pateikti asmens duomenys (asmens vardas, pavardė, asmens kodas, o jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniam asmeniui jis nesuteikiamas, – gimimo data, taip pat ryšys su pareiškėju) tvarkomi vadovaujantis 2016 m.  balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – apskaičiuoti, skirti ir administruoti subsidiją. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––