LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 21 d. Nr. EV-104

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktai bei atsižvelgdamas į tai, kad nuo šių metų gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 96 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas XIII-2554, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2, 3, 4, 6, 25, 27, 39 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo XIII-2553 atitinkamos nuostatos, taip pat neteks galios Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 „Dėl Pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. išbraukiu klausimyno skyriaus „Įgūdžiai ir mokymas“ 2.9 klausimą;

1.2. papildau klausimyno skyrių „Cheminės medžiagos“ 2.17.11–2.17.12 klausimais:

2.17.11. 

Ar naudojami tik autorizuoti biocidai? ([2.1.] 18 str. 4 d.)

2.17.12.

Ar biocidai naudojami pagal autorizacijos liudijimuose ar leidimuose nustatytas specialiąsias darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos sąlygas? ([2.24.] 3.8 p.)

 

1.3. išdėstau klausimyno skyriaus „Psichosocialiniai rizikos veiksniai“ 2.26.4 klausimą taip:

2.26.4.

Ar darbdavys ėmėsi priemonių sukurti saugią darbo aplinką, kad darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų ? ([1.1.] 30 str. 1 d.)

 

1.4. papildau klausimyno skyrių „Psichosocialiniai rizikos veiksniai“ 2.26.4.1-2.26.4.4, 2.26.5 klausimais:

2.26.4.1

Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų žeminančio ir užgaulaus elgesio darbe, dėl kurio jie gali pasijusti negerbiami ir/ar nevertinami? ([1.1.]  30 str. 1 d.)

2.26.4.2.

Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų bauginimo? ([1.1.]  30 str. 1 d.)

2.26.4.3.

Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų priekabiavimo/nepageidaujamo elgesio darbe, siekiant įžeisti darbuotojo orumą dėl amžiaus, negalios, šeimyninės padėties, lyties, nuomonės ar įsitikinimų ar kita padėtimi? ([1.1.]  30 str. 1 d.)

2.26.4.4.

Ar numatytos prevencinės priemonės, užtikrinančios, kad darbuotojai nepatirtų grasinimų, siekiant sukelti fizinę, psichologinę ir kitos skriaudos baimę? ([1.1.]  30 str. 1 d.)

2.26.5.

Ar numatytos prevencinės priemonės prieš psichologini smurtą darbe yra nuolat peržiūrimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos? ([1.1.]  30 str. 1 d.; [2.15] 3.5 p.)

 

1.5. išdėstau klausimyno skyriaus „Darbuotojų informavimas“ 2.28.1 ir 2.28.2 klausimus taip:

2.28.1.

 

Ar darbdavys žino, kad neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo nenušalinimas nuo darbo užtraukia darbdaviui baudą nuo 550 iki 1500 eurų? ([2.18.] 98 str. 2 d.)

2.28.2.

Ar darbuotojai žino, kad neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietoje, juridinių asmenų patalpose ar teritorijoje darbo metu arba pasibaigus darbo laikui, taip pat darbuotojo vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo užtraukia baudą darbuotojui nuo 30 iki 290 eurų? ([2.18.] 98 str. 1 d.)

 

1.6. išbraukiu klausimyno skyriaus „Darbuotojų informavimas“ 2.28.3 klausimą;

1.7. papildau klausimyno Teisės aktų sąrašą 2.24 papunkčiu:

2.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1., 1.5 –1.6 papunkčiai įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

3. N u r o d a u Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius