RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGŲ (RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO, ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO) VADOVŲ  2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2021 m. balandžio 1 d. Nr. T-467

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“ 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Radviliškio rajono kultūros įstaigų vadovų 2020 metų veiklos ataskaitoms:

1. Radviliškio miesto kultūros centro (pridedama);

2. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (pridedama);

3. Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio (pridedama);

4. Šeduvos kultūros ir amatų centro (pridedama);

5. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro (pridedama);

6. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                       Mindaugas Pauliukas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Stirbienė, tel. (8 422) 69 091, el. p. [email protected]


                                                                                                     PRITARTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1  d.

sprendimu Nr. T-467

 

RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Radviliškio miesto kultūros centras, Maironio g. 10, LT-82133  Radviliškis,  tel. (8 422) 51 085, [email protected], www.radviliskiokc.lt.

1.2. Įstaigos vadovas: Indrė Ginkevičienė, 8 metai, Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

5 (vnt.)

21 (vnt.)

6 (vnt.)

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2020-01-01 iki 2020-12-31

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

501,0

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

6,0

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

27,2

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

4,4

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

15,8

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

1,6

1.6. Biudžeto išlaidos.

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokesčio

340,1

Socialinio draudimo įmokos

5,5

Ryšių paslaugos

0,8

Transporto išlaidos

11,1

Spaudiniai

-

Kitos prekės

-

Komandiruotės

0,3

Kvalifikacijos kėlimas

0,9

Komunalinės paslaugos

27,2

Kitos paslaugos

112,4

Kitos išlaidos

-

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

29,5

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimas

 

Viso išlaidų:

527,8

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

1. Tikslas: Sudaryti sąlygas visiems visuomenės nariams dalyvauti kultūrinėje veikloje. Saugoti ir puoselėti kultūros paveldą, prisidėti prie Lietuvos dainų švenčių tradicinės tąsos, ugdyti tautinę savimonę, skatinti meninių žanrų įvairovę, meno mėgėjų kolektyvų veiklą ir profesionalaus meno sklaidą, plėtoti bendradarbiavimą su kitais miesto ir rajono kolektyvais. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime, reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje, skatinti kūrybinius mainus.

Veikla ir rezultatai: 2020 m. Radviliškio miesto kultūros centre veikė 20 mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, studijų, klubų, kurie jungė 334 narius. Visų jų veiklai sudarytos sąlygos, suremontuotos repeticijų salės, įsigytos naujos choro pakylos, įrengti persirengimo kambariai. II aukšte, šalia repeticijų salių, įrengtas tualetas ir dušas, suremontuoti meno vadovų kabinetai. Veikia nauja garso įrašų studija, kurioje padaryti įrašai suteikė profesionalumo kultūros centro virtualiems renginiams, kurie karantino metu yra transliuojami nuotoliniu būdu. Įrengta edukacijų klasė. Šioje erdvėje vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

    Tolerancijos centras Radviliškio miesto kultūros centre. Sausio 27 d. Radviliškio miesto kultūros centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti ir tapo 147-uoju Tolerancijos ugdymo centru Lietuvoje ir 1-uoju Tolerancijos ugdymo centru, kurio veiklas vykdys kultūros centras.

    2020 m. Radviliškio miesto kultūros centre buvo surengti 238 įvairaus pobūdžio renginiai: mėgėjų meno kolektyvų koncertai ir spektakliai; profesionaliojo meno koncertai, spektakliai, parodos; kiti renginiai – pramoginės muzikos koncertai, kino filmai, tautodailės parodos, edukaciniai renginiai, ekspedicijos ir kt.  Dėl susidariusios pandeminės situacijos, Radviliškio miesto kultūros centras rajono gyventojams surengė 84 virtualius renginius.

              2020 metais mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai dalyvavo šventėse, konkursuose, festivaliuose. Surengė ir dalyvavo 38 koncertuose, iš kurių 20 vyko kultūros centre, 17 išvykose, 1 kartą užsienyje.

     Valstybinės šventės – minėjimai: Sausio 13 – oji Laisvės gynėjų diena; Pažadink Lietuvą many“ – partizanų pagerbimo renginys Minaičiuose, Vasario 16-ąją; Valstybės atkūrimo diena, Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos šventinis koncertas, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos metinės.

     Tradiciniai renginiai: Sausio 6 d. Trijų Karalių eisena, Užgavėnių šventė, Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta šventė, Sekminės, Joninės, vasaros palydėtuvių šventė.

               Kiti renginiai: 15-osios Tėvo Stanislovo mirties metinės, Auksinių vestuvių šventė, Eibariškių parko pristatymas visuomenei ir kt.

              Kolektyvai dalyvavo šventėse, konkursuose, festivaliuose. Radviliškio miesto kultūros centro pagyvenusių liaudiškų šokių kolektyvas „Patrepsėlis“ (vad. R.Baškevičienė) dalyvavo Tarptautiniame XV Merjama folkloro festivalyje Estijoje. Folkloro ansamblis „Aidija“ (vadovas D.Stakvilevičius) dalyvavo kasmetiniame tradiciniame folkloro sambūryje „Nemirštanti tautos gaida“. Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė J.Stakvilevičienė) dalyvavo LRT televizijos laidos „Duokim garo“ filmavime, Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvėse „Grok, Jurgeli 2020“, tradicinėje kapelų varžytuvių šventėje „Ant Nemuno kranto“, renginyje „Romansų ir poezijos šventė 2020“, Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Seni pažįstami“ (vad. T.Kanapinskas) dalyvavo muzikinėje popietėje „Kartu smagiau“, tradicinėje liaudiškos muzikos šventėje „Antanų polka“, Karčemų pramogų ir šokių salės renginyje „Oninių šventė“. Šokių kolektyvai „Šelmiai“, „Šelmiukai“ ir „Verpetukės“ (vadovas E. Verpetinskas) dalyvavo respublikiniame vyresniųjų liaudiškų šokių festivalyje „Iš vakar į šiandien“, šventėje-koncerte „Linijinių šokių ritmu“, Paįstrio krašto šventėje „Iš visų kraštų sugrįškim į gimtinę. Oninės“, programoje „Linijinių šokių šėlsmas“, Žolinės šventėje Šeduvoje. Tarptautiniame linijini šokių festivalyje „Draugystės tiltai 2020“ dalyvavo Radviliškio miesto kultūros centro linijinių šokių kolektyvai.

Vasario 22 d. Radviliškio miesto kultūros centre vyko Respublikinis solistų ir vokalinių ansamblių konkurso Sidabriniai balsai 2020“ I turas. Dalyvius vertino kompetentinga komisija, kurią sudarė trys nariai. 2020 m. vyko meno mėgėjų Škaplierinės atlaidų folkloro festivalis „Ryt iš ryto rugelius kirsim“.

Radviliškio miesto kultūros centras prisideda prie kūrybinių jaunimo iniciatyvų – bendradarbiauja su Radviliškio rajono atviru jaunimo centru – „Jaunimo erdvė“, Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) Radviliškio skyriumi, švietimo įstaigomis, kuriems teikia pagalbą organizuojant įvairius renginius, tokius kaip „Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimai 2020“.

 Vasaros terasos renginiai. Visą vasarą, kiekvieną trečiadienį vyko šaškių ir šachmatų klubo vakarai, ketvirtadieniais organizuojamos pramogos vaikams, koncertai. Penktadieniais jaunimui organizuojami stalo žaidimų vakarai, sukurta poilsio erdvė.

Virtualioje erdvėje įvykę renginiai: Radviliškio miesto kultūros centro komanda karantino metu pristatė virtualių laidų ciklą „Ne vienas namuose” Facebook paskyroje. Virtualių laidų metu pristatyta meno kolektyvų nuotolinė veikla, edukacines pamokos, piešinių konkursai, socialinės iniciatyvos, pokalbiai su žymiais radviliškiečiais, koncertai. Vyko virtualus pokalbis su choerografu, šokėju, aktoriumi T. Bauža, pokalbis menininko, tapytojo R. Dagio studijoje, taip pat kunigų seminarijoje besimokančio radviliškiečio M. Jakšto pamokymai. Rubrikoje „Vienu ypu“ buvo galimybė iš arčiau susipažinti su kultūros centro darbuotojais.

Paruošti muzikiniai sveikinimai ir koncertai partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai, Motinos dienos koncertas „Tau, Mama“, Verbų Sekmadienio muzikinis sveikinimas su folkloro ansamblio „Aidija“ vadovu D. Stakvilevičiumi, tiesioginė Sekminių tradicijų transliacija, sveikinimas Medicinos darbuotojų, Mokytojų dienai.

Netradiciškai minėjome Teatro dieną žiūrovams pristatydami muzikinio spektaklio „Mamma Mia“ peržiūrą, Tarptautinę šokio dieną kvietė švęsti šokių vadovai D. Svirskytė, R. Baškevičienė, E. Verpetinskas. O Europos dienos proga su draugais europiečiais sveikinomės įvairiomis kalbomis.

Radviliškietis, karys, istorikas, istorinių projektų ir straipsnių autorius A.Tamošiūnas paruošė unikalią progą Radviliškiečiams sužinoti savo krašto istoriją, susipažinti ir išgirsti dar nežinomų faktų. Folkloro ansamblio „Aidija“ vadovo D. Stakvilevičiaus paruoštame kūrybinių dirbtuvių pristatyme galėjome susipažinti su medinio šaukšto ir muzikos instrumento gamyba. Velykų margučių ir namų dekoravimo patirtimi, idėjomis ir atradimais dalinosi E. Prikockienė, G. Rauckienė ir S. Viluskienė.

Visą gruodžio mėnesį transliavome Adventinio kalendoriaus sveikinimus. Visus mažuosius džiuginome interaktyviais spektakliais bei eglutės įžiebimo švente.  

Vyko nuotolinės mankštos su J. Terminiene, J. Dabinskaite ir ledinių maudynių entuziastu, karo policininku T. Grimaila.

 Kasmet kultūros centre sėkmingai organizuojami ir įgyvendinami kultūros bei meno projektai. 2020 m. Lietuvos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė kultūros centro rengiamiems projektams: „Auksiniams scenos kryžiams“ (5200 Eur), Džiazo ir šviesų festivaliui ,,Džiazo laužai“ (8300 Eur), „Jaunųjų menininkų reidui“ (3000 Eur)., ,,Už žodį, laisvę ir gimtinę (4500 Eur.), ,,Ir ne tik iš pareigos (1800 Eur.). Dar penki projektai finansuoti Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis: Vaikų vasaros stovykla ,,Laisvieji aitvarai (1200 Eur.), ,,Kūrybinės dirbtuvės: įkvėpk, pajausk, sukurk (6000 Eur.), ,,Teatro dirbtuvės; kaip gimsta spektaklis? (1720 Eur.), interaktyvus spektaklis ,,Septyni ožiukai ir švaros snieguolė“ (1100 Eur.), ,,Pamilk save iš naujo (500 Eur).

Kultūros paso programos. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atrinko kultūros paso programas, kurios teikiamos pradinių ir aukštesniųjų klasių moksleiviams. Pateiktos šešios tokios Kultūros paso paraiškos.

            2. Tikslas: Sudaryti bendruomenės nariams galimybę susipažinti ir pamėgti profesionalųjį meną.

Veikla ir rezultatai: 2020 m. buvo organizuojamos profesionalių menininkų parodos, koncertai, spektakliai. 2020 metais surengta 8 parodos, 20 koncertų ir 7 spektakliai. Eksponuotos parodos: Leonardo da Vinči 500-osioms mirties metinėms skirta paroda „Leonardas. Genijaus žavesys. Radviliškio rajono priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių pedagogų kūrybinių darbų paroda „Kelias į pažinimo džiaugsmą“. Socialinių-kūrybinių dirbtuvių KILOWAC'3 šviečiančių darbų paroda. Radviliškio dailės mokyklos skulptūros ir keramikos darbų paroda, tautodailės darbų paroda ir kt. Šiais metais pirmą kartą virtualioje erdvėje buvo pristatyta R. Dagio tapybos paroda ,,15 žvilgsnių.

Gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos buvo vykdomi penki projektai:

            Istorinės atminties išsaugojimo iniciatyvą įgyvendinantis projektas ,,Už žodį, laisvę ir gimtinę...“, skirtas Kovo 11-osios trisdešimtosioms metinėms paminėti. Projekto tikslas – pabūti kartu ir paminėti prieš tris dešimtmečius iškovotą Nepriklausomybę ir atgautą laisvę. Projekto įgyvendintos edukacijos: kūrybinės malūnėlių dirbtuvės ,,Laisvės sparnai“, apjungusios daugiau nei 20 ugdymo įstaigų, senelių, vaikų globos namų gyventojų bei rajono kaimo bendruomenių dalyvius; neeilinė muzikinė – kultūrinė edukacija su dainininku M. Vitulskiu, kurioje sudalyvavo Radviliškio muzikos mokyklos ugdytiniai ir jaunoji solistė Toma; pastatytas Radviliškio miesto kultūros centro teatro studijos ,,Balta“ modernaus judesio spektaklis ,,Žemė. Tauta. Kalba“; vyko folklorinių šokių edukacija skirtingoms kartoms – seneliams ir anūkams; Radviliškio dailės mokyklos ugdytiniai dalyvavo edukacijoje ir suorganizavo iliustruotų patriotinių dainų tekstų parodą; Radviliškio muzikos mokykla organizavo  rajoninį festivalį - konkursą ,,Mano mėgstamiausia daina Lietuvai“; eksponuota tautodailės paroda ,,Praeitis dabartyje“; Iškilmingas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas baigiamasis šventinis projekto minėjimas - koncertas nukeltas į vėlesnį laikotarpį, kai tik bus galima organizuoti viešuosius renginius.

Liepos 18 d. Radviliškio rajone įsikūrusiame Burbiškio dvare  antrus metus iš eilės vyko tęstiniu tapęs ,,Tarptautinis džiazo ir šviesų festivalis Džiazo laužai“. Burbiškio dvaras naujai atsiverė  džiazo muzikos gerbėjams ir istorijos mylėtojams . Renginyje skambėjo profesionalūs džiazo muzikos atlikėjų koncertai.  Festivalio pradžia – Radviliškio miesto kultūros centro jaunųjų aktorių pastatyta inscenizacija ,,Atgijusi dvaro legenda“( rež. R.Atkočiūnienė). Gyvai atliekamą nuotaikingą džiazo muziką bei efektingą dvaro aplinką papildė daugiaspalvis lazerių šou, ugnies šou ir pirotechnikos projektas bei šiuolaikiškos apšvietimo technologijos.

Projektas „Auksiniai scenos kryžiai Radviliškyje“ – tai galimybė mėgautis aukščiausiai įvertintais mūsų šalies teatrų profesionaliais spektakliais. Šis projektas rengtas jau šeštąjį kartą. Projektu siekiama, kad kultūros paslaugos būtų prieinamos visoms gyventojų grupėms, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, socialinės, ekonominės padėties. Projektas įgyvendintas tik iš dalies (liko 2 spektakliai). Dėl susidariusios epidemiologinės situacijos Lietuvoje dalis spektaklių yra perkelti į 2021 m.

Radviliškio miesto kultūros centras vykdo projektą „Jaunųjų menininkų reidas“. Nors Jaunųjų menininkų festivaliai vyksta tik didžiuosiuose miestuose, tačiau Radviliškyje vykdomas projektas susilaukė palaikymo ir ypač didelio jaunų žmonių susidomėjimo, todėl tapo tęstiniu. Šis projektas turėjo būti įgyvendintas 2020 m. kovo - balandžio mėnesiais, tačiau dėl susidariusios ekstremaliosios padėties šis projekas bus įgyvendintas 2021 metais. „Jaunųjų menininkų reidas“ orientuotas į visų sričių  (rašytojai, tapyba, fotografija, poezija, muzika, teatras) menininkus - profesionalus iki 35 metų.

Istorinę atmintį puoselėjantis projektas „Ir ne tik iš pareigos...“, skirtas Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti. 2020 m. gegužės - lapkričio  mėnesiais Radviliškyje turėjęs įvykti projektas dėl ekstremaliosios situacijos šalyje bus įgyvendinamas 2021 metais.

3. Tikslas: Organizuoti Radviliškio rajono visų amžiaus grupių gyventojų poilsį, laisvalaikį. Rengti meninius projektus, skatinančius ugdyti visų amžiaus grupių kolektyvų meninę veiklą.

Veikla ir rezultatai: Organizavome ir dalyvavome įvairiose akcijose: dalyvavome pilietinėje akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Džiaugėmės sulaukę gausaus būrio mažųjų rajono gyventojų, kurie dalyvavo edukaciniame užsiėmime - akcijoje „Tavo piešinys - Tavo mieste „Žiemos pasaka“. Kvietėme miesto ir rajono gyventojus įsijungti į dviračių žygį. Gražia tradicija tapo šią ekspediciją organizuoti minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Žygio iniciatorius ir organizatorius V. Simelis, pats kartu mindamas dviračio pedalus, supažindina žygeivius su Radviliškio rajono kultūros paveldo objektais, kitomis lankytinomis vietomis

2020 m., kaip ir kasmet, Kultūros centras organizavo Lietuvos valstybinių švenčių minėjimus bei jau tradicinėmis tapusias šventes.

Sausio 13 – oji – renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai vyko prie Radviliškio miesto kultūros centro. Minint 29 – ąsias kruvinųjų įvykių metines buvo giedama tautiška giesmė, 14 varpo dūžių pagerbti didvyriai atidavę savo gyvybes vardan laisvos Lietuvos. Muzikinius kūrinius dovanojo E. Vaikasas, S. ir M. Markušenkos.

Pažadink Lietuvą many“ – partizanų pagerbimo renginys Minaičiuose. Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime, Miknių-Pėtrėčių sodyboje, paminėtos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos paskelbimas. Specialiai šiai progai parengtą koncertinę programą „Pažadink Lietuvą many“ susirinkusiesiems parodė Radviliškio miesto kultūros centro ir Lizdeikos gimnazijos jaunimas. Jaunimo šokiai ir patriotinės dainos sujaudino ne vieną renginio dalyvį.

Vasario 16-ąją, Valstybės atkūrimo dieną, radviliškiečiai ir miesto svečiai pakviesti į tautodailės darbų parodos „Iš praeities į dabartį“ atidarymą ir šventinį teatralizuotą koncertą „Sudainuokime Lietuvą“. Šventiniame koncerte savo pasirodymais džiugino Radviliškio miesto kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Versmė“ (vad. R. Gasiūnienė), mišrus choras (vad. K. Pakštas), liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ (vad. R. Baškevičienė), liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“ (vad. T. Kanapinskas), liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vad. E. Verpetinskas), folkloro ansamblis „Aidija“ (vad. D. Stakvilevičius), muzikavimo studija (vad. M. Markušenka), M. Jacynaitė, A. Poškutė, E. Vaikasas, mažieji svečiai iš Radviliškio Vaižganto progimnazijos (mok. V.Gilienė, O.Gebenienė) bei Radviliškio Lizdeikos gimnazijos jaunimas (mok. L. Verbickienė, A. Krivickienė, R. Atkočiūnienė).

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Radviliškio tremtinių bendruomenės papuošta Trijų Kryžių ir kompozicijos „Skausmo ir kančios kelias“ vieta, skirta tremčiai atminti. Radviliškio miesto kultūros centras prie Trėmimų traukinio vagono organizavo minėjimą ,,Daiktai, saugoję gyvenimus…“, kuriame skambėjo jaunųjų radviliškiečių bei tremtinių ir politinių kalinių choro atliekamos dainos, režisierės G. Každailytės ir jaunimo skaitomos ištraukos iš tremtinių prisiminimų.

Liepos 6 d. Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke vyko Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos šventinis koncertas. Koncerte savo pasirodymus radviliškiečiams ir miesto svečiams dovanojo L. Remeikienė su choru „Chameleonas“, J. Veklenko, V. Genytės ir T. Pavilionio duetas. Smagu, kad prisijungė ir pasieniečiai iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos. 21 val. radviliškiečius kaip ir visus lietuvius įvairiuose pasaulio kampeliuose draugėn subūrė Tautiškos giesmės giedojimas kartu su solistais Vaida ir Tomu.

Rugpjūčio 23 d., prie Radviliškio miesto kultūros centro vyko atminimo renginys, skirtas paminėti Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos metines. Susirinkusieji stebėjo režisierės R. Atkočiūnienės meninę kompoziciją „Trys seserys“, klausėsi solistų J. Butkevičiūtės ir E. Vaikaso dainų, skirtų Laisvei, Lietuvai, trims Baltijos sesėms.

Vasario 25-ąja Radviliškio miesto kultūros centras kvietė švęsti Užgavėnes. Gausus būrys persirengėlių rinkosi į parką. Šventinę nuotaiką, dainas ir žaidimus miestiečiams dovanojo kultūros centro kolektyvai: liaudiškų šokių grupė „Patrepsėlis“ (vad. R.Baškevičienė), liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“ (vad. T. Kanapinskas), folkloro ansamblis „Aidija“ (vad. D.Stakvilevičius), liaudiškų šokių grupė „Šelmiukai“ (vad. E.Verpetinskas). Gardžiais blynais ir mėtų arbata miestiečius vaišino šeimininkės čigonėlės. Šventei baigiantis suliepsnojo Morė, laimėjęs Kanapinis paskelbė pavasario pradžią, o žiemai, nors ir neatėjusiai, buvo užverti kiemo vartai.

Birželio 1 d. Radviliškio kultūros ir pramogų parke vyko Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta šventė. Mažieji radviliškiečiai ir jų tėveliai turėjo galimybę susitikti su „linksmobiliu“ keliaujančiais personažais DJ R&G (R.Atkočiūnienė ir G.Verdingas), kurie aplankė mažuosius draugus trijose stotelėse: Aušros aikštėje, Jaunystės gatvėje esančioje žaidimų aikštelėje ir kultūros ir poilsio parke. Vasaros terasos atidaryme jaunuosius žiūrovus linksmino grupė „Ratai“. 17 val. visa Lietuva suskambėjo muzikos garsais. Radviliškis taip pat prisijungė prie visą šalį jungiančios muzikinės akcijos „Ačiū, Lietuva. Savo dainas susirinkusiems dovanojo grupė „Marsa, T. Pauraitė, M. Jacynaitė ir E. Vaikasas.

Trumpiausią metų naktį, Jonines, visi pasiilgę renginių skubėjo praleisti Kleboniškių kaimo buities muziejuje, kur vyko Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro organizuojamos vainikų pynimo edukacijos,  koncertavo Baisogalos moterų ansamblis, E. Vaikasas, grupė „Marsa“, „Lietuvaičiai“, „Husarai“. Renginį vedė I. Stanulienė. Renginį vainikavo vainikų plukdymas ir linksmybės prie Joninių laužo.

Vasaros palydėtuvių šventėje mažieji radviliškiečiai linksminosi ant batutų, dalyvavo smagiuose žaidimuose, kūrybinėse edukacijose. Šventės dalyviams savo dainas dovanojo Radviliškio muzikos mokyklos auklėtiniai. Šokti kvietė Radviliškio kultūros centro vaikų ir jaunimo grupė „Šelmiukai“ (vad. Edmundas Verpetinskas), taip pat svečiai iš Šiaulių Saulės pradinės mokyklos šokio studija „Saulutės“ (vad. Jūratė Vaitkienė) bei visiems gerai pažįstamas duetas Dj R&G (R. Atkočiūnienė ir G. Verdingas). Atviras jaunimo centras „Jaunimo erdvė“ padovanojo neįprasto krepšinio pramogą. Šventę vainikavo putų šou.

15-osios Tėvo Stanislovo mirties metinės. Minint 15-ąsias Tėvo Stanislovo mirties metines, Radviliškio miesto kultūros centras suorganizavo šiltą ir jaukų prisiminimų vakarą ypatingoje aplinkoje, Radviliškio miesto Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčioje. Prisiminimus iš Tėvo Stanislovo gyvenimo skaitė jaunosios radviliškietės: I. Vaičiulytė, G. Kazokaitytė, E. Ginkevičiūtė, kūrinius atliko J. Butkevičiūtė, T. Pauraitė, J. Stakvilevičienė, E. Vaikasas, akompanavo V. Silickaja. Prie bažnyčios buvo eksponuojama Radviliškio viešosios bibliotekos surengta paroda „Kiekvienam radęs vietos savo širdyje…“.

Eibariškių parko pristatymo visuomenei šventė. Linksmai ir išradingai parkas pristatytas miesto ugdymo įstaigų auklėtiniams. Radviliškio miesto kultūros centro komanda pakvietė išbandyti savo jėgas įvairiose pramoginėse - pažintinėse rungtyse. Veiklos tęsėsi seniūnaitijų kiemeliuose, įvairiuose sportinėse rungtyse. Po šventinio koncerto, kuriame savo dainas dovanojo E. Jakštytė, P. Bagdanavičius ir grupė „Čilinam“, visų laukė įspūdingas ir abejingų nepaliekantis lazerių šou.

Vaikų dienos stovykla „Laisvieji aitvarai“. Birželio 29 – liepos 13 dienomis Radviliškio miesto kultūros centras organizavo dviejų etapų vaikų dienos stovyklą „Laisvieji aitvarai“. Stovykloje dalyvavo 45 vaikai. Stovykla finansuota Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programos lėšomis. I etapas – mažieji (1-5 klasių mokiniai), II etapas – gimnazistai. Mažieji, kaip ir kiekvienais metais, buvo pakviesti užsiimti meninėmis, kultūrinėmis veiklomis, vyko į edukacijas, vykusias Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre. Gimnazistai išbandė savo aktorinius gebėjimus ir kūrė vaidmenis inscenizacijoje ,,Atgijusi rajono dvarų legenda“, kurios premjera buvo pristatyta Tarptautiniame džiazo ir šviesų festivalyje ,,Džiazo laužai“. 

,,Kūrybinės dirbtuvės: įkvėpk, pajausk, sukurk“ – projektas, skirtas vaikams, turintiems motyvacijos įvairių rankdarbių gamybai. Organizuojamos įvairios edukacinių programų ciklas, amatų dirbtuvės, kurios skatino vaikus ir paauglius atsisakyti pasyvaus laiko leidimo prie išmaniųjų įrenginių ir pasinerti į turiningą edukacinį renginių ciklą.

„Teatro dirbtuvės: kaip gimsta spektaklis?“ – projektas skirtas paaugliams, jaunimui, turintiems patirties scenoje ir kuriant įvairius vaidmenis jau statytuose spektakliuose.

Edukaciniai užsiėmimai. Vasario 25 d. Radviliškio miesto poilsio ir pramogų parke vyko  (latvių namelyje) vyko Užgavėnių edukacija skirta vaikams, kurios metu dalyviai teoriškai ir praktiškai susipažino su Užgavėnių šventės papročiais ir tradicijomis, sužinojo, ką reiškia kaukės ir persirenginėjimai įvairiais personažais, kodėl per šią šventę deginame Morę ir kuo ypatingos lašininio ir kanapinio kovos.

Birželio 26 d. Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke vyko VšĮ Kūrybos ir inovacijų laboratorijos inicijuotas projektas „Istorijos refleksija gatvės meno projekte, kurio metu Radviliškio jaunimas  dalyvavo gatvės meno (stencil art/graffiti technika) kūrybinėse dirbtuvėse. Jauni žmonės buvo kviečiami į dialogą su savimi ir vieni kitais, tam, kad suprastų, kokios Lietuvos istorinės asmenybės paliko ryškiausią pėdsaką jų asmenybėje.

4. Tikslas: Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu. Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje. Skatinti folkloro ansamblio aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje. Skatinti naujų folkloro ansamblių, studijų, ypač vaikų ir jaunimo, kūrimąsi.

Veikla ir rezultatai: Folkloro kolektyvas „Aidija“ reprezentuoja Radviliškio miestą ne tik rajone, bet ir už jo ribų. 2020 m. kolektyvas dalyvavo tradiciniuose folkloro festivaliuose, TV laidose „Duokim garo“, kituose šventėse, renginiuose bei festivaliuose.

Kultūros centre rengiamos edukacinės - kultūrinės programos, kalendorinės šventės. Laikantis senųjų tradicijų surengta virtuali Sekminių šventė. Šiais metais Sekminių šventės planus pakoregavo karantinas, todėl šventė vyko ne miesto parke, o D. ir J. Stakvilevičių sodyboje. Visi norintys pamatyti ir prisijungti prie šventės, turėjo galimybę ją stebėti tiesioginėje Facebook transliacijoje. Sodybos šeimininkai, kartu su folkloro ansambliu „Aidija“, dainomis, šokiais, žaidimais ir tradiciniais valgiais perteikė Sekminių šventės papročius. Advento turgaus dirbtuvės, kuriose visi radviliškiečiai galėjo dalyvauti įvairiuose nuotolinėse – virtualiose edukacijose.

Kaip ir kasmet buvo organizuota Radviliškio rajono tautodailininkų darbų paroda, iš kurios atrinkti tautodailininkų darbai keliavo į regionines parodas, o iš jų – ir į respublikinę, kur siekė aukščiausių tautodailininkams suteikiamų apdovanojimų.

Liepos 19 d. puoselėjant iš praeities atėjusius etninius papročius bei palaikant mezgimo tradicijų tęstinumą, kojinių mezgimo čempionatas „Tautodailės marginiai“ vyko jau vienuoliktąjį kartą. Kaip ir kasmet šventiniame Radviliškio miesto kultūros centro kieme susirinko didelė ir gausi mezgėjų bendruomenė. Į šį unikalų renginį susirinko beveik 30 geriausių Lietuvos mezgėjų, kurie varžėsi dėl geriausiojo vardo.

Latvių kultūros centre (laisvalaikio ir pramogų parke) įsikūrusiuose Radviliškio rajono Tautodailės namuose savo veiklas vykdo vaikų ir suaugusių neformaliojo ugdymo būreliai, kurie užsiima įvairiomis tautodailės sritimis: medžio drožyba, keramika, pynimu, karpiniais, audimu, siuvinėjimu, tapyba, vytelių pynimu, nėrimu.

5. Tikslas: Inicijuoti profesionalaus ir mėgėjų kino meno sklaidą.

Veikla ir rezultatai: Radviliškio miesto kultūros centre buvo surengta įvairaus žanro ir formato kino filmų demonstracija. Ypatingai didelio populiarumo sulaukė animaciniai kino filmai, skirti mažiesiems žiūrovams. Žiūrovai į filmus buvo kviečiami kiekvieną mėnesį. Labai populiarūs vis dar išlieka lietuviškų kino filmų vakarai. Labai gaila, kad šiais metais karantino laikotarpiu kino filmų demonstruoti nebuvo galima.

6. Tikslas: Telkti ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos programos. Sudaryti galimybes darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją. Formuoti aktyvių ir kūrybingų meno kolektyvų vadovų grupę.

Veikla ir rezultatai: Kultūros centre dirba profesionalūs kultūros ir meno specialistai. Darbuotojai dalyvavo 44 kvalifikacijos kėlimo renginiuose:

·         Personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai ir organizaciniai aspektai (6 ak. Val.);

·         Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: efektyvaus laiko planavimas ir bendravimas;

·         Bendradarbiavimas Tau. Bendrauk ir dalykis turiniu internete: dokumentų kūrimas internete ir dalijimasis su kitais;

·         Pristatymų rengimas;

·         Socialinia emocinis ugdymas Lietuvoje: gerovė mokykloje pokyčių laiku (6 ak. val.);

·         Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba (14 ak. val.);

·         Kūrybinės komunikacijos strategija (32 ak. val.);

·         Biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinis veiklos vertinimas (4 val.)

·         Emocinis atsparumas. Praktinės rekomendacijos.;

·         Lietuvos pristatymo užsienyje 2020-2030 m. strategija;

·         Darbas su komanda karantino sąlygomis;

·         Dialogo principai organizacijoje;

·         Tautinių mažumų padėtis Lietuvoje;

·         Žydų kultūros ir istorijos tyrimai Lietuvoje: tradicija, modernybė, problematika;

·         Ką daryti, kad „sena“ netrukdytų priimti „nauja“?;

·         Ugdantysis vadovavimas, darbuotojų motyvacija;

·         Regioninis išskirtinumas ir jo panaudojimo galimybės kultūriniams renginiams;

·         Emociniai poreikiai komunikacijoje. Manipuliatyvus elgesys;

·         Motyvacijos neuromokslas – kaip tapti ir išlikti motyvuotiems?;

·         Tradicinė veikla šiuolaikiniuose projektuose: galimybės, reprezentacija bei išėjimas iš savo burbulo;

·         Renginių kūrybiniai ir praktiniai sprendimai;

·         Kaip kooreguoti savivertę? Mums gyventi padedančios ir trukdančios nuostatos;

·         Sprendimų priėmimo neuromokslas;

·         Jaunimo įveiklinimas bendruomenių kūrimui;

·         Derybų pagrindai;

·         Kultūros centrų techninių darbuotojų kompetencijų sąvadas;

·         Kalendorinės lietuvių šventės; Užgavėnės (8 ak. val.);

·         Inovacijų kūrimas ir valdymas kultūrinėse organizacijose (16 ak. val.);

·         Ansamblio muzikavimo ypatumai (8 ak. val.);

·         Modulinė kvalifikacijos tobulinimo programa: naujos galimybės ir iššūkiai rengėjams (8 ak. val.);

·         Lietuvos muzikos/meno mokyklų mokytojų forumas. Virtuali konferencija.;

·         Fortepijoninės technikos lavinimas. Etiudai. (6 ak. val.);

·         III tarptautinė mokslinė metodinė koncertmeisterių konferencija (10 ak. val.);

·         Kaip pagerinti atmintį;

·         Renginių organizavimo mokymai pradedantiesiems (6 val.);

·         Nuotoliniai scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo, vaizdo ir apšvietimo operatoriams, techniniams renginių koordinatoriams skirti kvalifikacijos tobulinimo kursai (150 ak. val.);

·         Kvalifikacijos kėlimo praktiniai mokymai „Viešųjų pirkimų vykdymas pradedantiesiems 2020 m“;

·         Seminaras „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Šiaulių apskrityje prioritetai“;

·         Lietuvos kultūros tarybos, regioninės Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės ir Telšių apskričių kultūros tarybos tolygios kultūrinės raidos prioritetų 2020-2022 m. pristatymas visuomenei;

·         Seminaras „2020 m. finansinė atskaitomybė ir mokesčių pakeitimai nuo 2021 m.“

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Renginių organizavimas, koncertinių salių ir kitų patalpų nuoma, kilnojamos scenos nuoma, meno kolektyvų pasirodymai, bilietų pardavimas į renginius ir kt.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

2020 m. veiklos rezultatų rodikliai yra aukšti, nežiūrint į susidariusią epidemiologinę situaciją Lietuvoje. Paskelbus karantiną, kultūros centras į virtualią erdvę perkėlė kasmetinius renginius bei sukūrė ir pasiūlė naujų virtualių renginių, susitikimų, parodų pristatymų, spektaklių, koncertų, edukacinių užsiėmimų ir kitų įdomių veiklų. Iš viso buvo sukurti ir parodyti 84 įvairūs nuotoliniai-virtualūs renginiai. Organizuojami darbuotojų pasitarimai, kurių metu aptariamos problemos, organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Nuotolinio darbo metu susirinkimai vedami zoom programėlėje. Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją, dalyvauti kitų kultūros organizacijų renginiuose. Aktyviai bendradarbiaujama su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis, organizacijomis, tautodailininkais. 2020 metais įsigyta nauja mobili pakyla, kuri galės būti panaudota kaip choro pakylos, pasiūti choriniai rūbai, skirti mišraus choro nariams, nupirkti 4 nauji kompiuteriai, naujas profesionalus foto aparatas, spausdintuvas plakatams, atnaujinti ir papildyti garso ir šviesos aparatūrų komplektai.  Atnaujintas inventorius. Suremontuotos patalpos, įrengta edukacijų klasė. Į vagoną atvestas vanduo ir elektra. Didžiosios salės grindys perdažytos juoda spalva, pagal visus profesionalios-teatrinės scenos reikalavimus. Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos liaudies kultūros centru, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros centrų asociacija.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

·        Radviliškio miesto kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai.

·         Kultūros centro bendruomenė didžiuojasi savo organizacija ir kuria jos įvaizdį.

·         Palankus mikroklimatas darbui ir mėgėjų meno, klubų, studijų, būrelių veiklai.

·         Veiksmingas įstaigos bendravimas, bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis įstaigomis.

·         Aktyvūs ir motyvuoti darbuotojai.

·         Darbuotojai įgavo virtualių renginių filmavimo, šgarsinimo ir montavimo įgūdžių.

·         Geri meno mėgėjų kolektyvų pasiekimai.

·         Rūpinamasi kolektyvo nariais ir jų kvalifikacija.

·        2020 m. gauta lėšų tęstinių projektų įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo     fondo, LTKT, ŠMM, Radviliškio rajono savivaldybės.

·         Sėkmingai įgyvendinamos kultūros politikos kaitos gairės ir kultūros centro strategija.

·         Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

·         Per metus surengti 238 įvairaus pobūdžio renginiai, kuriuos pamatyti turėjo galimybę beveik 381 tūkst. žiūrovų. 

·         Neįvykę RMKC renginiai. Dėl COVID-19 pandemijos ir įvesto karantino apribojimų Radviliškio miesto kultūros centras negalėjo įvykdyti daug suplanuotų tradicinių renginių, kalendorinių švenčių, projektinių veiklų ir pan. Neįvyko Kovo 11-osios minėjimas, kapelų šventė ,,Žemėj Lietuvos“, Baltų vienybės dienos minėjimas, etninės kultūros akcija „Visa Lietuva šoka“, jaunimo šokių festivalis – konkursas „Šokių šokas“, gyvo garso grupių festivalis „Radviliškis gyvai“, jubiliejinė 20-oji tulpių žydėjimo šventė Burbiškio dvare, politinių kalinių ir tremtinių chorų festivalis, tarptautinis linijinių šokių festivalis „Pas neužmirštuolę“, gatvės muzikos diena, tarptautinis jaunimo kultūros ir sporto festivalis, nacionalinė suaugusiųjų universiada, Radviliškio miesto šventė, muzikos šventė „Retro“, liaudiškų šokių festivalis „Ir ne tik iš Lietuvos“, Padėkos diena, Adventiniai turgūs, Adventinės chorinės muzikos vakaras.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalingos naujos, viso kultūros centro pastato, apšvietimo konstrukcijos (laidai, lempos ir t.t.)

Pateiktas prašymas Radviliškio rajono savivaldybei finansuoti šiuos darbus.

 

 

        

Direktorė

                                    Indrė Ginkevičienė

 


 

                                                                                                     PRITARTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d.

sprendimu Nr. T-467

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS 2020 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA

 

1.   Įstaigos pristatymas:

1.1.   Kontaktinė informacija

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 24 kaimo filialai ir 1 miesto filialas.

Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškis, LT-82180. Telefonas (8 422 53168), elektroninis paštas  [email protected] , bibliotekos internetinė svetainė www.radviliskiobiblioteka.lt

       1.2.   Įstaigos vadovas: Violeta Šukaitienė, direktorė, Viešojoje bibliotekoje dirbanti nuo 2015 m. liepos 13 d., vadybinio darbo stažas – 9 metai, aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas)

 

1.3.   Įstaigos darbuotojai

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

(vnt.)

(vnt.)

(vnt.)

3

58

5

 

1.4.   Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai

Laikotarpis

 

Paslaugų gavėjai

2020 m.  (visoje sistemoje)

Radviliškio viešojoje bibliotekoje

 

Iš viso: 8 399 ( -653)

Dirbantieji   2 468 – 29,4 %  (-195)

Bedarbiai     713 –  8,49 %  (-115)

Pensininkai  1 009 – 12 %   (-34)

Moksleiviai, studentai 

3 601 – 42,9 %  (-248)

Neįgalieji  268  – 3.19 %  (-8)

Kiti   340 – 4 %  (-53)

Iš viso: 3474  (-449)

Dirbantieji   871 – 25 %  (-151)

Bedarbiai     184 – 5,3 %  (-66)

Pensininkai  319 – 9,2 %  (-47)

Moksleiviai, studentai 

1 809 –52 %   (-179)

Neįgalieji    75 – 2,2 %  (-3)

Kiti       216 – 6,2 %  (-3)

 

1.5. Finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur)

Lėšos (tūkst. Eur)

1.Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

780,6

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

 

1.3. Projektai

57,8

2.Kiti šaltiniai

 

2.1 ES paramos lėšos

2.2. Valstybės biudžeto  lėšos

95,8

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kita)

11,1

Iš viso išlaidų 

945,3

 

1.6.Biudžeto išlaidos 

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)

Darbo užmokesčio

651,9

Socialinio draudimo įmokos

10,4

Ryšių paslaugos

12,0

Transporto išlaidos

1,4

Spaudiniai ir knygos (Kultūros ministerijos)

73,6

Kitos prekės

19,3

Komandiruotės

                        0,1

Kvalifikacijos kėlimas

0,2

Komunalinės paslaugos

28,0

Kitos paslaugos

33,8

Kitos išlaidos

93,7

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

1,0

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

10,3

Darbdavio socialinė parama

9,6

Iš viso išlaidų

945,3

 

2. Tikslai, veikla ir rezultatai

2.1 Bibliotekos tikslai:

 

2.1.1. telkti Radviliškio rajono vartotojus ir organizuoti kokybišką jų aptarnavimą;

2.1.2. kaupti universalų dokumentų fondą, analizuojant įvairias bibliotekos vartotojų reikmes ir atsižvelgiant į jas;

2.1.3. tobulinti naujų technologijų paslaugų plėtrą, informacijos paieškas ir vartotojų naudojimosi kompiuteriu įgūdžius;

2.1.4. tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas ir kvalifikaciją;

2.1.5. užtikrinti dėmesį svarbiausioms nūdienos aktualijoms, savo krašto pažinimui, skaitymo skatinimui, organizuojant parodas ir masinius renginius;

2.1.6. palaikyti ryšį su Radviliškio miesto bei rajono įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;

2.1.7. prisidėti prie informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo skatinimo ir tęsti Viešosios  bibliotekos, jos filialų modernizavimo darbus;

2.1.8. organizuoti švietėjiškas programas ir turiningo laisvalaikio praleidimo formas, vaikų užimtumo veiklą, ugdyti gyventojų informacinius gebėjimus;

2.1.9. pasinaudojant bibliotekos turima leidybos teise ir galimybėmis, supažindinti visuomenę su krašto istorijos ir kultūros iškiliausiais įvykiais, asmenybėmis, tradicijomis, paveldu bei nūdienos savitumu, telkti, skatinti kultūriniam darbui kraštiečius, pristatyti jų darbus, kūrybą.

 

2.2. Bibliotekos veikla ir rezultatai

 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka) rūpinasi paslaugų vartotojams plėtra ir vartotojų poreikių tenkinimu. Aktyviai ir sėkmingai vykdo projektinę veiklą, įsisavino 94 016 Eur projektinės paramos lėšų. Viešosios bibliotekos tinklas suformuotas seniūnijų centruose bei didesniuose kaimuose ir yra prieinamas rajono bibliotekų skaitytojams, informacijos vartotojams. Rajone metų pradžioje gyveno 34 881 gyventojas. Jų skaičius kelerius metus iš eilės mažėja. 2020 m. sausio 1 d. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose užregistruoti 8 399 vartotojai. Apsilankymų skaičius – 128 245, virtualių lankytojų  – 12 127, iš jų FB paskyroje – 10 234. 2020-ieji buvo ypatingi – turėjome daug iššūkių, bet turėjome ir nuoširdžių pastangų juos įveikti, kūrybiškumo. Padarėme didžiulius pokyčius – galbūt net savo vertybių sistemoje.

Vienas tokių iššūkių visiems buvo pavasarį pasaulį užklupęs koronavirusas. Viešoji biblioteka privalėjo skubiai prisitaikyti prie naujų sąlygų, rasti būdų, kaip inovatyviai, kūrybiškai toliau padėti savo lankytojams tobulėti, atrasti, pažinti. Susiorientavome į dabar jau daugeliui prieinamą virtualią erdvę. Taip pristatėme menininkų, kitų iškilių asmenybių, diskutavome, tobulinome įgūdžius, svarbiausia – visuotinai sunkiu laikotarpiu visi buvome kartu. Renginiai buvo skirti įvairiai auditorijai. Senjorai mokėsi kompiuterinio raštingumo, vaikai ir paaugliai susitiko su įvairiais žmonėmis, stebėjo naujus lėlių teatro pasirodymus, paaugliai dalyvavo konkursuose. Į internetinę erdvę persikėlė knygų pristatymai, parodos, skaitmeninio raštingumo mokymai ir kita. Manome, kad karantinas buvo puiki veiklos perkėlimo į virtualią erdvę repeticija ir kad ėjimas šia linkme ateityje – neišvengiamas.

Beveik metus tęsiantis pandemijai, Viešoji biblioteka buvo priversta kurį laiką neaptarnauti skaitytojų, arba, dirbdama bekontakčiu būdu, ieškoti galimybių, kaip tai saugiai padaryti. Respublikoje buvome vieni iš pirmųjų, pristatydami knygas į namus, palikdami pastarąsias už durų, susitarus iš anksto. Taip siekėme bent iš dalies patenkinti mūsų skaitytojų lūkesčius. Sumažėjus rizikai, Viešoji biblioteka ir filialai vėl atvėrė duris, kurį laiką skaitytojus įleisdami į fondus, bet rudenį iki metų pabaigos vėl dirbo bekontakčiu būdu. 

Viešoji biblioteka atlieka ir šį darbą: atskleidžia bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, kuria patogias skaitymo sąlygas, skatina skaitymą, formuoja bibliotekos bibliografinės informacijos paieškos sistemą, jos pagrindu teikia vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, užtikrina prieigą prie interneto išteklių; tvarko, apskaito ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus; periodiškai atnaujina Informacinių leidinių, Užsienio kalbų skaityklų, Fonotekos fondus, bibliotekoje organizuoja kraštotyrinio turinio renginius ir parodas tradiciniu būdu bei virtualioje aplinkoje; formuoja universalų dokumentų fondą, kaip sudėtinę Lietuvos integraliosios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalį, organizuoja bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus lankytojams, skatina vartotojus naudotis interaktyviomis paslaugomis, rengia ir leidžia kultūros ir istorijos žurnalą „Radviliškio kraštas“, LDB Radviliškio skyriaus laikraštį „Mes“, kraštiečių ir kitas knygas, informacinius leidinius, kt. 2020 m. Radviliškio rajono SVB, atsižvelgdama į rajono istorines tradicijas, ekonominę bei kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, bibliotekos vartotojų reikmes, formavo universalų dokumentų fondą. Komplektuojame fondus knygomis, periodiniais leidiniais, rankraštiniais, vaizdo, garso, kompiuteriniais dokumentais. Per metus buvo atliekamas einamasis ir retrospektyvusis fondų komplektavimas. Biblioteka įsigijo 3 570 pavadinimų 15 748 vienetų 83 703 Eur vertės bibliotekinių dokumentų (be periodinių leidinių). Įsisavinome iš valstybės biudžeto dokumentams įsigyti skirtus 34 939 Eur. Gavus papildomą finansavimą iš Kultūros ministerijos valstybės vardu pasiskolintų lėšų, skirtų bibliotekai dokumentams įsigyti, panaudojome 25 758 Eur, buvo nupirkta 1 230 pavadinimų 3 013 fizinių vienetų spaudinių.

 

2020 m. gauta dokumentų iš viso:

Fiz. vnt.

Pavadinimų

Suma (Eur)

15 748

3 570

83 703

Finansavimo šaltinis

Gauta lėšų (Eur)

Tenka lėšų vienam gyventojui (Eur)

Valstybės biudžetas

60 697

1,74

Savivaldybė

13 302

0,38

Kiti šaltiniai

9 705

0,28

Iš viso:

83 704

2,40

2020 m. prisijungėme prie respublikinio projekto „Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“. Tai jau penktą kartą organizuojama interaktyvi akcija, kurios metu visi norintieji buvo kviečiami įvykdyti penkias skaitymo užduotis. 2020 m. šūkis – „Skaitymas mus jungia!“. Viešoji biblioteka vėl, jau ketvirtą kartą, buvo tarp lyderiaujančiųjų apskrityje, perskaityta  1 914 knygų.

2020 metai buvo turtinga leidybine veikla. Išleistos dvi knygos: albumas „Radviliškio biblioteka nuotraukose“ ir „Mažoji architektūra Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose“, bei antrasis žurnalas „Prie rymančio Rūpintojėlio‘. Neįgaliesiems pastatytas vienas pirmųjų regione taktilinis žemėlapis.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka aktyviai prisideda prie esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. Modernioje Viešojoje bibliotekoje, užtikrinančioje visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros, lankytojų pastebimai daugėja. Lietuvos Nacionalinė biblioteka 2020 m. tęsė projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Iš projekto „Infrastruktūros atnaujinimas“ 2020 m. atnaujinti ir instaliuoti internetiniai ryšiai 6  kaimo filialuose, įsigyti 8 nauji kompiuteriai, iš jų 2 – lankytojams, 6 – darbuotojams. VB nupirktos interaktyvios grindys bei 2 interaktyvūs stalai vaikų ir suaugusiųjų edukacijoms. Mokymams, seminarams vesti ir nuotolinei veiklai  nupirktas interaktyvus televizorius. Projekto  tikslas – inovatyvios bibliotekos ir išmanūs vartotojai. 2020 m. taip pat aktyviai prisijungėme prie respublikinio VIPT projekto „Prisijungusi Lietuva“. Skaitmeninio raštingumo mokymai“. 2020 m. apmokyta: pradedančiųjų – 64 grupės, nuotoliniu būdu – 43 grupės suaugusiųjų, daugiausia senjorų. Grupę sudaro nuo 8 iki 10 žmonių. Tarp bibliotekų Šiaulių regione esame antri, respublikos mastu – penkti.

Viešojoje bibliotekoje surengti 187 renginiai, daugiau nei pusė jų buvo perkelti į virtualią erdvę, renginių lankytojų sulaukta 12 609. Rajono bibliotekose įvyko 475 renginiai, lankėsi 15 527 lankytojai. Organizuoti tradiciniai renginiai: „Vaikų knygos šventė“, „Poezijos pavasaris 2020“,  Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, miesto ir rajono bendruomenei pristatytas projektas „Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“, skirtas Lietuvos valstybingumo dienai paminėti; šis projektas pritraukė labai daug rajono ir miesto svečių. Taip pat Lietuvos kultūros tarybos finansuotas Tarptautinis pasakų sekimo čempionatas „Vieną kartą gyveno...“, kuriame virtualiai dalyvavo ir partneriai iš Latvijos, Baltarusijos, Gruzijos, Vokietijos. Susitikimas su rūbų dizaineriu Liutauru Salasevičiumi-dirbtuvės ,,Rūbų atgimimas“, vakaras ,,Geltona, žalia, raudona“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, renginys ,,Lietuvių tremties ir kalinimo vietos Sibire ir Kazachstane“ – susitikimas su bendrijos ,,Lemtis“ nariais ir mokytojais, filmo „Ekspedicija Kazachstanas 2019“ pristatymas – tai irgi išskirtiniai, dalyviams įsiminę Viešosios bibliotekos 2020 m. įgyvendinti sumanymai, projektai.

2020 m. sausio – spalio mėn. Radviliškio turizmo informacijos centrą aplankė 923 turistai iš Lietuvos ir užsienio. Tai – 944 lankytojų mažiau nei pernai. Staigų lankytojų skaičiaus mažėjimą lėmė sudėtinga situacija visoje šalyje dėl COVID-19 įtakos. Pasirengta ir dalyvauta tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2020“. Metų tema – „Sveikatingumo turizmas“. Pristatytas Radviliškio rajonas, lankytini objektai, vandens ir kitos pramogų galimybės, edukacinės programos, didieji renginiai. Radviliškio stendas buvo vienas iš penkių įdomiausių Lietuvos miestų stendų šioje parodoje. Parengtas ir visuomenei pristatytas naujas Radviliškio krašto informacinis puslapis https://www.inforadviliskis.lt/ . Teikta informacija apie miesto ir rajono lankytinas vietas LRT rubrikai „Atostogos Lietuvoje“, apie gamtinį turizmą Radviliškio rajone – turizmo agentūrai „Keliauk Lietuvoje“. Duoti „interviu“ naujienų portalo „Mano kraštas“ straipsniams „Atradimai keliaujant Švento Jokūbo keliu po Radviliškio rajoną“ https://www.manokrastas.lt/straipsnis/atradimai-keliaujant-svento-jokubo-keliu-po-radviliskio-rajona, „Švento Jokūbo keliu po Radviliškio rajoną“ https://www.manokrastas.lt/straipsnis/svento-jokubo-keliu-po-radviliskio-rajona-camino-lituano-burbiskis-%E2%80%93-vadaktai.

Sukurta virtuali viktorina  „Ar pažįsti Radviliškio kraštą“, sudaryti du nauji kompleksiniai maršrutai: maršrutas šeimai „Atradimų savaitgalis Radviliškio krašte“ , „Pažink ir patirk Radviliškio įdomybes“. Taip pat sudaryti du gamtiniai maršrutai: „Radviliškio krašto legendų ir padavimų keliais“ , „Šiaulės žemės pažintinis takas“. Sumaketuoti ir atspausdinti trys šių maršrutų lankstinukai, kurie PDF formatu sukelti į inforadviliškis.lt puslapio maršrutų skiltį.

2020 m. pateikti projektai

       Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka pateikė Lietuvos kultūros tarybai projektus, kuriuos įgyvendino 2020 m. Vadovaujantis Lietuvos kultūros tarybos sprendimu 2019 m. gruodžio 11 d. Nr. 1LKT-127(1.2), 2020 birželio 8 d. Nr. 1LKT-46 (1.2), 2020 m. birželio 11 d. 1LKT-51 (1.2), Kultūros rėmimo lėšomis buvo dalinai finansuoti šie projektai:

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

LKT lėšos

Savivaldybės lėšos

Koordinatorius

1.                                      

„Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“

7 000 Eur

2100 Eur

J. Kvedarienė

2.                                      

„Tarptautinis pasakų sekimo čempionatas „Vieną kartą gyveno...“

4 000 Eur

1 200 Eur

J. Kvedarienė

3.                                      

„Kūrybinės dirbtuvės-knygų mugė „Knygų magija“

2 500 Eur

750 Eur

R. Smailienė

4.                                      

„Biblioterapija – tai dar viena galimybė“

1 500 Eur

450 Eur

V. Marcinkienė

5.                                      

„Knygos, kaip vitaminai, padeda vaikams užaugti“

2 000 Eur

600 Eur

N. Pakštienė

6.                                      

„Kūrybiškumo skatinimas skaitymu“

2 000 Eur

600 Eur

A.Tamošiūnienė

7.                                      

„Konfliktų sprendimas knygų iliustracijose“

1 100 Eur

330 Eur

V. Golcienė

 

8.                                      

„Triptikas Nepriklausomybei“

4 400 Eur

1 320 Eur

J. Kvedarienė

9.                                      

„Etnokultūrinė šeimų stovykla“

4 300 Eur

1 300 Eur

J. Kvedarienė

10.                                  

„Mažoji architektūra Šiaulėnų ir Šaukoto parapijose“

1 500 Eur

450 Eur

V. Pužaitienė

11.                                  

„Pajusk Radviliškį taktilinio žemėlapio pagalba“

8 000 Eur

2 400 Eur

J. Kvedarienė

12.                                  

„Virtualus turas „Radviliškio krašto etnokultūros keliu“

11 246 Eur

1000 Eur

L. Bimbirienė

 

Iš viso:

49 546 Eur

12 500 Eur

62 046 Eur

 

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyrius

13.                                  

„Virtualių parodų ciklas „Įsimenantys atradimai: Radviliškiečių dailininkų profesionalų kūryba“

11 500 Eur

1000

J. Kvedarienė

 

Radviliškio rajono savivaldybės finansuoti projektai

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Savivaldybės lėšos

Koordinatorius

14.                                  

„Bendruomeniškumo ir komandinio darbo skatinimas ir valdymas“

800 Eur

J. Kvedarienė

15.                                  

„Atsakingo jaunojo piliečio stovykla“

2 200 Eur

J. Kvedarienė

16.                                  

„Knygos istorija“

2 770 Eur

J. Kvedarienė

 

 

5 770 Eur

 

 

Įstaigos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projektinės lėšos iš fondų

Prisidėjimas iš savivaldybės

Kada, kaip ir kur vykdomas projektas

Įgyvendinant Europos Komisijos remiamą projektą „Global Education Goes Local“ (Nr. CSO-LA/2017/388-120):

 

VšĮ Pasaulio piliečių akademija

 

Global Education Goes Local

1 200 Eur

-

2020-01-01-2020-12-31

(testinės veiklos)

Koordinatorė V. Balčiūnaitė

 

Iš viso: 62046 + 5770 + 12 500+1 200 = 81 516 Eur + 12500 (iš LBD) = 94 016 Eur

 

2020  m. Radviliškio viešojoje bibliotekoje projektine veikla buvo dosnūs ir įvairiapusiai. Paraiškas finansuoti įvairius projektus teikė bibliotekos skyriai (Vaikų literatūros, Informacijos ir kraštotyros), kaimo filialai, Turizmo informacijos centras, LBD Radviliškio skyrius. Lietuvos kultūros taryba pritarė ir iš dalies finansavo 13 projektų, Radviliškio rajono savivaldybė – 3 projektus, 2020 m. Radviliškio rajono savivaldybė prisidėjo prie Kultūros tarybos finansuotų projektų 13 500 –  dvigubai daugiau negu 2019 m. Iš viso per metus projektams iš įvairių fondų ir Radviliškio rajono savivaldybės sulaukta 92 816  Eur.

3.Įstaigos teikiamos paslaugos

Bibliotekoje yra teikiamos mokamos ir nemokamos paslaugos. Nemokamos paslaugos: internetas; renginiai Viešojoje bibliotekoje, jos filialuose, švietimo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, seniūnijose bei kitose organizacijose; leidybinė veikla – ruošiamos rajono literatų ir kitos knygos (renkami, redaguojami ir maketuojami tekstai), skrajutės, lankstinukai, kvietimai, renginių reklamos, parodų katalogai; rengiamos radviliškiečių, kraštiečių ir svečių dailės, kūrybinės personalinės parodos, pagal poreikį skaitmeninama įvairi kraštotyrinė medžiaga: nuotraukos, straipsniai, populiarinamas unikalus kraštotyros fondas, aktyviai vystoma kraštotyros veikla, siekiama kuo platesnės kraštotyros informacijos sklaidos.

2020 m., gavę finansavimo projektams, įsigijome baldų (sėdmaišių, interaktyvių stalų, interaktyvų televizorių SMAT, palapinių renginiams, mobilią garso kolonėlę). Taikomos  netradicinės darbo formos: veikia literatų klubas „Jonvabalis“, knygos mylėtojų klubas „Beržė“, „Boružėlės“ teatras ir kt.

4.Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą

Svarbiausias vadovo tikslas – telkti bibliotekos darbuotojus komandiniam darbui. To siekiu profesionaliai vadovaudama, mokydamasi ir užtikrindama veiksmingą veiklos tobulinimą. Kuriu organizacijos veiklos politiką ir palaikau ryšį su išore. Džiaugiuosi glaudžiu bendradarbiavimu su Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka bei Joniškio, Kelmės, Šiaulių rajono, Pakruojo, Plungės, Kaišiadorių, Akmenės, Telšių, Plungės, Rietavo rajonų viešosiomis bibliotekomis. 2020 m. direktoriaus pagrindiniai veiklos uždaviniai buvo: koordinuoti projektinę veiklą; organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; koordinuoti materialinės bazės gerinimo ir finansinės ūkinės veiklos darbus; organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus Viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose, organizuoti projektines veiklas ir dalyvauti jose, aktyviai dalyvauti Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos projekte Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“.  Periodiškai organizuojami darbuotojų pasitarimai darbo problemų sprendimo klausimais, reguliarūs susitikimai ZOOM`o platformoje. Vienoje kaimo bibliotekoje lankytasi vidutiniškai 2 kartus, išvykų tikslas – domėjimasis darbo rodikliais, materialine ir ūkine veikla. Materialiniai ir finansiniai ištekliai buvo naudojami racionaliai, užtikrinant įstaigos veiklą. Iš sutaupytų ir projektinių lėšų atnaujintas bibliotekos gerbūvis, įsigyta modernaus ir naujo inventoriaus.

Siekiau gerinti ir plėtoti teikiamas paslaugas, darbuotojus skatinau ir sudariau galimybes kelti  kvalifikaciją, semtis inovacijų. Organizavome 8 seminarus, 7 mokymus. Iš 58 Viešosios bibliotekoje darbuotojų 2020 m. kvalifikaciją kėlė 56. Šiuo metu mokosi 6 darbuotojos. Viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojai kvalifikaciją kėlė seminaruose „Asmens duomenų tvarkymas: aktualus teisinis reguliavimas ir jo taikymo aspektai“, „Socialinės medijos, kaip komunikacijos priemonė“, „Prieinamumo ir įtraukties principai bibliotekose“, „Bendravimo su asmenimis, turinčiais negalią ypatumai“, „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“ ir kt.

Sistemingai keliu kvalifikaciją ir dalyvauju mokymuose. Siekiu nuolat gerinti paslaugų kokybę, įtvirtinti  demokratinį įstaigos valdymą. Nuolat rūpinausi žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu, jų kontrole, įstaigai skirtų lėšų racionaliu panaudojimu, kultūrinių renginių kokybe ir aktyvesniu lankytojų dalyvavimu juose, siekiau užtikrinti tinkamą informacijos apie įstaigą sklaidą, internetinio tinklalapio nuolatinį atnaujinimą. Dalyvavau rengiant respublikinius ir rajoninius projektus, taip pat  seminaruose ir mokymuose: „Komandinė veikla. Įstaigos mikroklimatas“, „ Biblioterapija: teorija ir praktika“.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas

Viešoji biblioteka, siekdama pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, nuolat plečia savo veiklos sritis. Taikomos nestandartinės, ne vien informacinės, funkcijos yra ypač svarbios mažesnėse gyvenvietėse. Dirbdami kryptingai ir nuosekliai, filialuose sėkmingai gausinome skaitytojų būrį, daugėjo lankytojų virtualiuose renginiuose ir parodose, apsilankymai FB ir Instagramo paskyrose. 2020 m. visi Viešosios bibliotekos filialai susikūrė FB paskyras ir dalis – Instagramo paskyras, todėl tapo labiau matomi ir patrauklūs. Užtikrintas bibliotekos mokymo įvairių krypčių informacinis ir dokumentinis aprūpinimas, lankytojams ir skaitytojams sudarytos sąlygos savarankiškai mokytis, naudotis vidiniais ir išoriniais informacijos ištekliais, atsižvelgiant į vartotojų reikmes. Dalyvavome  Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projekte VEPIS. Iš kraštotyros fondo atrinkta dalis rajono spaudos, kraštotyros darbų ir perduota Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos Skaitmeninimo ir knygos grafikos skyriui.

2020 m. toliau dalyvavome Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“, „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“, vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, „Prisijungusi Lietuva : efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“ (nuo 2018 m.), vykdytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, ir vadovo siūlomi jų sprendimo būdai

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalinga atnaujinti Viešosios bibliotekos internetinę svetainę. Dabartinė yra morališkai pasenusi ir neatitinka Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ reikalavimų.

Būtų reikalinga 7 000 eurų suma svetainei atnaujinti. Naujoji svetainė padėtų išspręsti suskaitmenintų dokumentų talpinimo galimybę bei užtikrintų duomenų saugumą.

 

 

Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė                                                        Violeta Šukaitienė


 

                                                                                                             PRITARTA

                                                                                                             Radviliškio rajono savivaldybės 

                                                                                                             tarybos 2021 m. balandžio 1 d.       

                                                                                                             sprendimu Nr. T-467

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO

DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (toliau – Muziejus). Muziejų sudaro keturi skyriai: Burbiškio dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Šeduvos kraštotyros, Raginėnų archeologijos. Adresas: Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav, LT-82206; tel. 8 422 56110; el. p. [email protected]; www.daugyvenesmuziejus.lt.

 

1.2. Įstaigos vadovas: dr. Laura Prascevičiūtė, Muziejaus vadovė nuo 2020 m. lapkričio 3 d.

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

           Specialistai

Pagalbinis personalas

          5 (vnt.)

7 (vnt.)

     15 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį per 2020 metus aplankė 37 006 lankytojai.

 

Laikotarpis

 

 

 

 

Paslaugų

gavėjai

 

2020 01 01–2020 12 31

 

 

 

 

Pavieniai lankytojai

 

2020 01 01–2020 12 31

 

 

 

 

Organizuoti lankytojai

 

2020 01 01–2020 12 31

 

 

 

 

Edukacinių užsiėmimų dalyviai

Lankytojai

35 663

1 343

3206

 

 1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

253,3

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

109,2

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

 

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

4,8

 

Renginiams ir kitai veiklai finansuoti Muziejus naudoja specialiąsias lėšas, kurias įstaiga uždirba teikdama paslaugas, lėšas gauna teikdamas paraiškas projektų finansavimui Lietuvos kultūros tarybai, taip pat naudoja fizinių bei juridinių asmenų paramos lėšas.

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

                                          Išlaidų pavadinimas

Išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokestis

293,2

Soc. draudimo įmokos

4,9

Ryšių paslaugos

1,2

Transporto išlaikymas

4,4

Apranga ir patalynė

2,2

Spaudiniai

 

Informacinių technologijų prekės ir paslaugos

4,3

Kvalifikacijos kėlimas

 

Komandiruotės

0,1

Materialusis turto paprastasis remontas

10,5

Turto nuoma

 

Komunalinės paslaugos

11,6

Kitos prekės ir paslaugos

18,6

Darbdavio socialinė parama

11,5

Ilgalaikio turto įsigijimas

 

Iš viso panaudota biudžeto lėšų

362,5

Gauta ir panaudota laikino pobūdžio finansavimui:

 

iš savivaldybės

30,1

iš Valstybės biudžeto projektų vykdymui

24,4

Gautos ir panaudotos paramos lėšos iš įvairių rėmėjų 

4,8

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Tikslai:

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio tikslai ir uždaviniai yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos paveldo objektus, supažindinti visuomenę su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais, rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, puoselėti muziejaus tradicijas, organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius, edukacinius užsiėmimus, vykdyti švietimo ir mokslinių tyrimų veiklą.

Veikla ir rezultatai.

Eksponatai ir ekspozicijos. 2020 m. įsigyta 40 eksponatų. Šiais eksponatais papildytos ir atnaujintos Kleboniškių kaimo buities skyriaus ekspozicijos. Per ataskaitinius metus prevenciškai konservuota ir restauruota 116 eksponatų.  2020 m. tęstas muziejaus eksponatų topografinių sąrašų ir sisteminių sąrašų sudarymas. Tikrąja verte pervertinti 649 eksponatai. 2020 m. Burbiškio dvaro istorijos ir Kleboniškių kaimo buities ekspozicijose ir parodose buvo eksponuoti 5454 muziejaus eksponatai, suinventorina 70 eksponatų ir atnaujintos 3 muziejaus ekspozicijos. Nuolat tikrintos visų muziejui priklausančių skyrių saugyklose ir ekspozicijose esančių muziejinių vertybių laikymo ir saugojimo sąlygos.

Parodos. 2020 m. metais Muziejus parengė ir pristatė 10 parodų: paroda „Dvaro elegancija“ iš Aleksandro Vasiljevo fondo kolekcijos, paroda „Romantinės Burbiškio vizijos“, paroda „Radviliškio rajono dvarų sodybų archeologiniai radiniai iš Burbiškio dvaro fondų“, Radviliškio krašto tautodailininkų paroda „Tradicijų tęstinumas“, paroda „Radviliškio krašto vėjo malūnai Antano Krištopaičio akvarelėse“ iš Lietuvos liaudies buities muziejaus fondų; virtualias parodas: „XX a. pr. Lietuvos emigrantai senosiose fotografijose“, „Seniausi lietuviški vadovėliai Daugyvenės muziejaus fonduose“, „Daugyvenės muziejaus Burbiškio dvaro tulpės“, „Velykiniai margučiai“, „Velykų stalas“.

Edukacijos. 2020 m. Daugyvenės muziejuje surengti 297 edukaciniai užsiėmimai ir 26 pažintinės edukacinės ekskursijos.

Kultūros pasas. 2020 m. pateiktos 8 paraiškos Kultūros ministerijos Kultūros paso paslaugai teikti. 7 paraiškos buvo patvirtintos, suteikta teisė teikti paslaugas.

Knygos, straipsniai, mokslinė medžiaga, įstaigos atstovavimas konferencijose. Parengta ir išleista knyga „Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai“ (autorius Egidijus Prascevičius). 456 puslapių apimties knyga siekiama supažindinti skaitytojus su padavimais, pasakojimais, atsiminimais apie Radviliškio krašto gamtos ir kultūros paveldo objektus, išskirtinius kraštovaizdžio objektus, išnykusius vietovardžius.

Išleista konferencijos „Dvarų archeologiniai ir kultūriniai tyrinėjimai Lietuvoje“ pranešimų medžiaga. Spaudai parengtas straipsnis „Archeologiniai tyrinėjimai ir archeologai Radviliškio krašte“, žurnalo Radviliškio kraštas redakcijai paruoštas straipsnis „Davongalis“ I-oji dalis.

Vykdytas knygos „Burbiškio dvaro istorija“ (autoriai Egidijus Prascevičius, Laura Prascevičiūtė) rankraščio rengimas.

2020 m. vykdytas nuolatinis darbas renkant ikonografinę ir istorinę medžiagą, susijusią su dvarų ir etnine kultūra. Surinktas ir iš LRT fondų įsigytas muziejuje (nuo jo įkūrimo) nufilmuotos ir įrašytos medžiagos archyvas, kuris bus naudojamas tyrimams ir edukacijai. Įsigytą medžiagą sudaro per muziejaus kūrimo ir paveldo objektų restauravimo laikotarpį apie muziejų sukurti aukštos kultūrinės ir meninės vertės dokumentiniai filmai, laidos, nufilmuoti vaidybiniai filmai ar jų epizodai.

Parengtas ir 2020 m. lapkričio 13 d. konferencijoje, organizuotoje Lietuvos kultūros tarybos, perskaitytas pranešimas „Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio patirtys, įgyvendinant tolygios kultūrinės raidos programos finansuojamus projektus“ (aut. Laura Prascevičiūtė).

Parengtas ir 2020 m. gruodžio 4 d. mokslinėje konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos istorijos institutas, perskaitytas pranešimas „Moteris ir politika Juozapo Mykolo Karpio laiškuose“ (aut. Rugilė Pangonytė).

Muziejaus mokslinis archyvas papildytas 24 bylomis.

Priežiūros, remonto ir tvarkybos darbai. Vykdyti 35 pastatų, kurių valdytojas yra Muziejus, priežiūros, remonto ir tvarkymo darbai. Tvarkyta ir prižiūrėta Burbiškio dvaro sodybos ir parko, Kleboniškių kaimo buities muziejaus, Kleboniškių piliakalnio su senovės gyvenviete, Kleboniškių pilkapyno, Kleboniškių vėjo malūno, Kleboniškių pušyno, Raginėnų piliakalnio su senovės gyvenviete ir pilkapyno teritorijos. Iš viso – daugiau kaip 60 hektarų turistų lankomų paveldo objektų teritorijų.

2020 m. muziejaus tulpių kolekcija papildyta 10 naujų rūšių. Iš viso muziejaus tulpių ekspozicijoje auga 470 rūšių tulpių, t. y. apie 300 tūkst. svogūnėlių. Taip pat tvarkyti ir prižiūrėti muziejaus teritorijoje įrengti gėlių darželiai, gėlių klombos ir lysvės, sodinta ir prižiūrėta tulpių ekspozicija Burbiškio dvare, 50 rūšių jurginų kolekcija Kleboniškių kaime (užsodinta 25 arų teritorija), vaistažolių ekspozicija (1 aro teritorija) ir edukacinėse programose naudojamų linų ekspozicija (3 arų teritorija).

Atlikti Burbiškio dvaro parko skulptūros „Nekaltojo prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ pirminiai būtinieji restauravimo programos parengimo darbai - fotogrametriniai apmatavimai. 

Užimtumo didinimo programa. Muziejus dalyvavo užimtumo didinimo programos įgyvendinime, kurios metu 2020 m. laikinai įdarbinti 8 asmenys. Šios programos metu atlikta darbų už 17,4 tūkst. eur.

Projektai ir pritrauktos lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos renginiams ir leidybai. 2020 m. pirmąjį šaukimą (vasario mėn.) Muziejus Lietuvos kultūros tarybos programai „Tolygi kultūrinė raida: Šiaulių apskritis“ pateikė 4 projektų paraiškas. Visoms keturioms paraiškoms skirtas dalinis finansavimas.

2020 m. įgyvendino 7 Lietuvos kultūros tarybos finansuotus projektus: „Burbiškio vasaros susitikimai“ (2020 m.), „Dvarų kultūros atspindžiai“ (2020 m.), „Šeštadienių popietės klojimo teatre“ (2020 m.), „Kasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai Kleboniškių kaimo buities muziejuje“ (2020-2021 m.), „Radviliškio krašto padavimai ir pasakojimai – knygos parengimas ir leidyba“ (2019-2020 m.), „Burbiškio dvaro istorija – knygos parengimas ir leidyba“ (2020-2021 m.), „Daugyvenės kraštas: istorija, paveldas, atmintis” (2020-2021 m.). Bendra 2020 m. įgyvendinamiems projektams (7 projektams) Lietuvos kultūros tarybos skirtų lėšų suma – 27600 eurų, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos skirtų lėšų suma – 12645 eurų.

         2020 m. antrąjį šaukimą (lapkričio mėn.) Muziejus Lietuvos kultūros tarybos dalinio finansavimo konkursui pateikė 5 projektų paraiškas.

Renginiai. Per ataskaitinius metus muziejuje vyko 37 renginiai (koncertai, šventės, spektakliai, paskaitos, konferencijos, susitikimai ir kt.):

Vasario 29 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje surengta Daugyvenės muziejaus organizuota konferencija „Trys dešimtmečiai nepriklausomybės“ (pranešėjai: A. Kasparavičius, L. Kojala, V. Simelis ir kt.).

Gegužės 23 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje buvo atidaryta paroda „Dvaro elegancija“ iš Aleksandro Vasiljevo fondo. Paroda veikė iki rugsėjo 26 d.

Birželio-rugpjūčio mėnesiais Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriaus klojime vyko dvidešimt pirmasis teatrinis sezonas. Lankytojams pristatyti 6 spektakliai:

birželio 6 d. Kalvarijos kultūros centro teatro „Titnagas“ spektaklis „Brangusai pabučiavimas“,

birželio 20 d. Rietavo kultūros centro teatras „Ruoda“ spektaklis „Neprieštarauk“,

liepos 4 d. Šaukoto kultūros namų mėgėjų teatro spektaklis „Trys mylimos“,

liepos 18 d. Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatro spektaklis „Plutelė ir pelės“,

rugpjūčio 8 d. profesionalių aktorių teatro „Labas“ spektaklis „Kas apsakys tas dzūkų linksmybes“,

rugpjūčio 22 d. Agluonėnų klojimo teatro spektaklis „Budynė“.

Birželio 23 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriuje vyko Joninių šventė (organizatorius Radviliškio miesto kultūros centras).

Liepos 4 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos ir Kleboniškių kaimo buities skyriuose vyko dviračių žygis „Susipažinkime su Radviliškio rajono kultūros paveldu“. Žygis skirtas Lietuvos kariuomenės pergalės prieš bermontininkus 100-čiui ir Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaracijos pasirašymo 70-čiui paminėti.

Liepos 11 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriuje atidaryta Radviliškio krašto tautodailininkų paroda „Tradicijų tęstinumas“.

Liepos 11, 19, 25, 26 d., rugpjūčio 1, 9, 16, 23, 29 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriuje suorganizuotas didelio lankytojų susidomėjimo sulaukęs edukacinių renginių ciklas „Kasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai“. Renginių metu tautodailininkai, tautinio paveldo puoselėtojai – edukatoriai: kalvis, juostų pynėja, audėja, medžio drožėjas, puodžius, pynėja iš vytelių, sodų rišėjas ir kt. demonstravo ir mokė muziejaus lankytojus senųjų amatų.

Liepos 18 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vyko džiazo ir šviesų festivalis „Džiazo laužai“ (organizatorius Radviliškio miesto kultūros centras).

Liepos 20-25 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vyko tarptautinis tapybos pleneras „Romantinės Burbiškio vizijos“.

Liepos 26 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje atidaryta paroda „Romantinės Burbiškio vizijos“. Darbus pristatė dešimt profesionalių Lietuvos ir Latvijos menininkų, savaitę kūrusių Burbiškio dvare.

Rugpjūčio 2 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje pristatyta muzikinė poetinė programa „Lėk, sakale!“ (atlikėjai: Liudas Mikalauskas, Virginija Unguraitytė, Virginija Kochanskytė).

Rugpjūčio 18 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriuje vyko Vilniaus kraštovaizdžio architektų pleneras.

Rugsėjo 4 d. Muziejus organizavo vieną iš „Muziejų kelias 2020“ renginių (Muziejų asociacijos įgyvendinamas projektas) ant Raginėnų piliakalnio „Raginėnų sakmė“ (kartu su Šeduvos kultūros ir amatų centru).

Rugsėjo 5 d. Muziejaus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vyko Radviliškio viešosios bibliotekos Pakalniškiu bibliotekos organizuojamas renginys „Knygų magija“.

Rugsėjo 11-12 d. Muziejuje surengta konferencija „Dvarų archeologiniai ir kultūriniai tyrinėjimai Lietuvoje“. (pranešėjai: D. Puodžiukienė, M. Daraškevičius, S. Domanskienė, K. P. Labanauskas, E. Prascevičius, V. Ostašenkovienė, G. Zabiela ir kt.). Rugsėjo 12 d. vyko Kauno muzikinio ansamblio „Ainiai“ ir aktorės Nijolės Narmontaitės koncertas.

Rugsėjo 12 d. Muziejus Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vyko Radviliškio rajono savivaldybės organizuota 6-oji Auksinių vestuvių šventė.

Rugsėjo 13 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriuje vyko edukacinė linų rovimo talka „Linarovis“ (kartu su folkloro ansambliu „Melnyčia“).

Rugsėjo 19 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities muziejuje surengtas Europos paveldo dienų‘2020 renginys „Kultūros paveldas ir edukacija“ (organizuota kartu su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos).

Spalio 24 d. Muziejaus Kleboniškių kaimo buities skyriuje surengtas etnologės Gražinos Kadžytės autorinis seminaras „Ilgių/vėlinių metų ženklai“.

Turizmo informacinė veikla, rinkodara. 2020 m. parengti ir išleisti du nauji bukletai apie Burbiškio dvaro istorijos skyrių ir Kleboniškių kaimo buities skyrių. Bukletuose pristatomos muziejaus ekspozicijos, edukacijos, pateikiama kita turistams aktuali informacija. Bukletai platinti muziejaus lankytojams, Šiaulių ir Panevėžio turizmo informaciniuose centruose, parodoje „Adventur“. Tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje Adventur 2020, parodos Camino Lituano stende muziejaus atstovai surengė Burbiškio dvaro pristatymą, o Camino Lituano surengtoje konferencijoje pristatyti „mažieji pasaulio centrai“, tarp kurių buvo paminėtas ir pristatytas Kleboniškių kaimas.

Visus metus turistams, lankiusiems muziejų buvo teikiama informacija apie Radviliškio rajono savivaldybėje esančias maitinimo įstaigas, viešbučius, lankytinus objektus ir kita turistams aktuali informacija. Rengta ir sisteminama informacinė medžiaga, skirta naujo dizaino Daugyvenės muziejaus internetiniam puslapiui. Informacinė medžiaga apie muziejaus ekspozicijas, renginius, parodas teikta Lietuvos turizmo informacijos centrams, viešinta muziejaus socialinėse paskyrose, muziejaus internetiniame puslapyje, laikraščiuose ir kituose aktualiuose informacijos sklaidos kanaluose.

Muziejuje vykusiems renginiams ir surengtoms parodoms parengti ir išleisti plakatai, suorganizuotos reklaminės kampanijos, išplatinti reklaminiai plakatai. Informacija apie renginius patalpinta Lietuvos muziejų (www.muziejai.lt), Radviliškio savivaldybės (www.radviliskis.lt), Daugyvenės muziejaus (www.daugyvenesmuziejus.lt) ir kt. internetiniuose puslapiuose, muziejaus socialinėse paskyrose (Facebook, Instagram),  taip pat laikraščiuose „Šiaulių kraštas“ , „Radviliškio naujienos“,  Panevėžio „Sekundė“ ir kt.

 Administracinė veikla. Vykdytas darbų planavimas, organizavimas, renginių planavimas, įgyvendinimas ir koordinavimas,  paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas. 2020 metais išsiųsti 43 raštai įstaigoms ir organizacijoms, parengti 187 vidaus veiklos dokumentai, gauta 114 raštų, sudaryta 41 bendradarbiavimo sutartis. Muziejaus dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio dokumentacijos planu ir dokumentų registro sąrašu. Muziejuje sudarytos ir saugomos bylos, vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Muziejuje vedamos edukacijos, ekskursijos, seminarai, skaitomos paskaitos. Organizuojamas Kleboniškių kaimo buities, Burbiškio dvaro istorijos skyriaus ekspozicijų lankymas, ekspozicijų ir eksponatų fotografavimas ir filmavimas. Lankytojams teikiama gausi Muziejaus misijai įgyvendinti aktualių kultūrinio ir meninio pobūdžio renginių pasiūla. Vykdoma Burbiškio dvaro svečių namų kambarių, dvaro ledainės, virtuvės, rūmų patalpų, konferencijų salės nuoma; renginių lankymas ir kt.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Kryptingai ir planuotai vykdytas turto ir lėšų administravimas. Kolektyvas telktas įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Gerinama paslaugų kokybė atsižvelgiant į lankytojų poreikius: vertinant nuomonę, pastebėjimus. Darbuotojai skatinti kelti kvalifikaciją (kvalifikaciją tobulino 7 įstaigos darbuotojai), dalyvauti kultūriniuose renginiuose.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

  Sėkmingai įgyvendinami muziejaus tikslai ir uždaviniai; veiksmingas įstaigos bendravimas, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis; palankus mikroklimatas; turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

 

  6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

           Problema

 Siūlomas sprendimo būdas

Kiauri Kleboniškių kaimo buities skyriaus pastatų stogai: Toleikiškių kaimo klojimo, Stačiūnų kaimo gryčios, Kubiliūnų kaimo klėties; kiaura Burbiškio dvaro istorijos skyriaus parko altanos stogo danga.

Paruoštas rekonstrukcijos darbų projektas (stogų dangos, signalizacija, žaibosauga).

Reikalingų lėšų paieška.   

Šeduvos vaistinės pastato, vad. Senąja vaistine, esančios Šeduvos m., Panevėžio g. 24, restauracija ir pritaikymas Muziejaus ekspozicijoms.

Rengiamas šio pastato atkūrimo ir pritaikymo muziejui projektas.

Finansavimo mechanizmų analizė ir paieška.

Kleboniškių kaimo buities skyriaus saugyklose muziejinės vertybės saugomos nepritaikytose patalpose, o saugyklos neatitinka minimalių reikalavimų, todėl kyla grėsmė jų išsaugojimui.

Ūkinio pastato rekonstrukcija įrengiant saugyklas eksponatams atitinkančias saugojimo sąlygas.

Reikalingų lėšų paieška.

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Laura Prascevičiūtė

 

 

 

 

 


 

                                                                                                             PRITARTA

                                                                                                             Radviliškio rajono   savivaldybės 

                                                                                                             tarybos 2021 m. balandžio 1 d.       

                                                                                                             sprendimu Nr. T-467

 

ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Kontaktinė informacija

Biudžetinė įstaiga Šeduvos kultūros ir amatų centras, Vilniaus g. 1 LT-82225 Šeduva, Radviliškio r. sav., tel. (8 422) 56 209, el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.seduvoskultura.lt

1.2. Įstaigos vadovas Vaidotas Katutis vadovaujamo darbo stažas 4 metai, Menų bakalauro kvalifikacinis laipsnis (dirba nuo 2019 m. spalio 1 d.).

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3 (vnt.)

12 (vnt.)

1 (vnt.)

 

1.5. Finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

240,1

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (padidinti atlyginimai nuo 07.01)

1,3

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos(spec. lėšos)

4,6

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos(projektai)

23,6

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

 

1.6. Biudžeto išlaidos

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)

Darbo užmokesčio

169,6

Socialinio draudimo įmokos

2,6

Ryšių paslaugos

0,5

Transporto išlaidos

3,0

Kitos prekės ir paslaugos

43,6

Komandiruotės

0,1

Kvalifikacijos kėlimas

0,4

Komunalinės paslaugos

5,6

Darbdavio socialinė parama

1,2

Kitiems einamiesiems tikslams

1,0

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

26,7

Viso išlaidų:

254,3

 

Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

2.1. Tikslas:

Tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, kviečiant dalyvauti meno mėgėjų kolektyvų, klubų ir būrelių  veiklose, ugdant meninį skonį, bei plėtojant edukacinę tradicinius amatus išsaugojančią veiklą,  organizuojant  profesionalaus ir pramoginio meno sklaidą, apimančią įvairias kultūros sritis ir žanrus.

 

2.2. Veikla ir rezultatai:

       Centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis kultūros centras. 2020 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras, įgyvendindamas sau iškeltą tikslą, organizavo tradicinius renginius, minėjo valstybines šventes, plėtojo etninę ir mėgėjų kultūrą, pristatė profesionalųjį meną ir kvietė bendruomenę aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje ir tradicinių amatų (keramikos, puodelių dekoravimo, vilnos vėlimo, karpinių) užsiėmimuose. Susiklosčiusi situacija dėl COVID-19 pandemijos, paveikė ir centro veiklą. Įprastu būdu suorganizuota mažiau renginių, didžioji veiklos dalis buvo perkelta į virtualiąją erdvę.  Galima teigti, kad centro darbuotojų pastangų dėka, perėjimas prie nuotolinių paslaugų teikimo buvo sklandus. Nuo 2020 m. rusėjo 1 d. centro darbuotojų kolektyvą papildė 11 kultūros darbuotojų, iš Pakalniškio ir Sidabravo seniūnijų,  kurie buvo perkėlimo būdu prijungti prie centro.

     2020 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras suorganizavo ir įgyvendino 129 renginius, kuriuose apsilankė 15554 lankytojai. Centre veikia 13 meno mėgėjų kolektyvų, būrelių ir klubų, į kurių veiklą įsitraukė 155 dalyviai. Meno mėgėjų kolektyvai išvykose surengė 30 koncertų ir spektaklių. Pateikus Kultūros tarybai projektą ir jam gavus finansavimą Šeduvoje vyko respublikinis profesionalių  mažųjų erdvių teatrų festivalis „Mizanscena“, kurio metu buvo parodyti 8 spektakliai iš kurių 3 spektakliai dėl pandeminės situacijos buvo perkelti į virtualiąją erdvę. Įgyvendintas projektas virtualus Šeduvos turas „Kelionė laiku“, kuriame įamžinti žymiausi Šeduvos krašto padavimai ir legendos, virtualiai galima aplankyti žymiausias Šeduvos vietas ir susipažinti su jų istorija.   Surengta 17 parodų, 5 iš jų – profesionalių menininkų.

Kaip ir kasmet puikiais koncertais ir akcijomis buvo paminėtos valstybinės šventės.

Vasario 16 d. Šeduvos kultūros ir amatų centre vyko minėjimas – koncertas „Partizano dienoraštis“,  skirtas  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Po Šv. Mišių kultūros ir amatų centre buvo atliekamos partizanų dainos.

Šiais metais Kovo 11-oji buvo švenčiama jau trisdešimtą kartą. Šia proga buvo skirtas renginių ciklas „30 metų – vienas tikslas“, kurį finansavo Lietuvos Kultūros Taryba ir Radviliškio rajono savivaldybė. Pirmasis ciklo renginys – istorinė konferencija „Trys dešimtmečiai nepriklausomybės“ – vyko Burbiškio dvare. Dalyvavo lektoriai: Linas Kojala, Algimantas Kasparavičius, Vytautas Simelis ir Sigitas Senulis. Koncertavo Radviliškio vaikų muzikos mokyklos atlikėjai. Antroji ciklo „30 metų – vienas tikslas“ dalis buvo  protų mūšis, kuris vyko Šeduvos malūno konferencijų salėje. Dalyvavo 15 komandų iš Radviliškio rajono.

Valstybės ir Mindaugo karūnavimo - Liepos 6 dieną – ŠKAC mėgėjų teatras, režisierė I. Stanulienė, pakvietė į premjerą – Jono Mackonio spektaklį „Piršliai“. Pasibaigus premjerai, 21 val. Šeduvos laisvės aikštėje bei ant Velžių piliakalnio sugiedotas Lietuvos Respublikos himnas.

Iškilmingai paminėtos ir kitos Lietuvai svarbios atmintinos datos.

Sausio 13 d. – Laisvės Gynėjų diena. Minėjime, vykusiame Laisvės aikštėje,  prisiminėme tuos, kurie už didžiausią Tautos vertybę – Laisvę – paaukojo didžiausią auką – Gyvybę. Prie laužų skambėjo eilės, dainos skirtos pagerbti žuvusiuosius. Jiems uždegtos atminimo žvakelės. Dalyvavo Šeduvos šaulių kuopa, vaikų teatras „Laumžirgiai“, folkloro ansamblis „Melnyčia“. Išgyventais prisiminimais dalijosi Sausio 13-osios liudininkas Rolandas Alksnys.

Birželio 14 d. vyko minėjimas - koncertas skirtas Gedulo ir Vilties dienai. Po Šv. Mišių visi norintys buvo pakviesti apžiūrėti ŠKAC veikiančias Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro keramikos darbų parodas. Šeduvos geležinkelio stotyje tylos minute pagerbti tremtiniai, uždegtos atminimo žvakutės.

Juodojo Kaspino, Baltijos kelio dieną po Šv. Mišių, Šeduvos bažnyčios šventoriuje, koncertavo Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“, vadovas Donatas Stakvilevičius.

Tradicija tapę Šeduvos miesto masiniai renginiai.

Rasos šventė (birželio 24 d.) Šeduvoje tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Šventines apeigas, miesto parke vedė folkloro ansamblis „Melnyčia“ ir gimnazijos folkloro ansamblis „Šeduviukai“. Rasos šventėje koncertavo Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“, „Šeduvos bernai“, Klaipėdos kapelija „Mingė“. Renginio pabaigoje nupinti vainikai buvo plukdomi Niauduvos upe.

Rugpjūčio 15 d. Šeduvoje įvyko 20-asis liaudiškos muzikos festivalis „Žolinės vainikas“. Po Žolinės atlaidų Šeduvos bažnyčioje, Laisvės aikštėje buvo galima apžiūrėti 11 floristinių kilimų, kuriuos kūrė įstaigų ir organizacijų darbuotojai, bendruomenės. Jau minėtoje miesto aikštėje, mėgėjų teatras ŠKAC suvaidino J. Mackonio spektaklį „Piršliai‘, šoko Radviliškio kultūros centro šokių kolektyvas „Šelmiai‘, vadovas Edmundas Verpetinskas. Susibūrus įstaigų darbuotojų bei jų šeimoms  bendrai eisenai vykti į šventės epicentrą -  miesto parką, pastarąją papuošė senovinių automobilių klubo „Retromobile“ mašinos. Parke specialią šokio kompoziciją „Obelėlę sodinau“ šoko ŠKAC vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas „Gintaris“. Renginio vedėjas  Darius Petkevičius supažindino su Žolinės tradicijomis. Padėkota gražiai tvarkomų sodybų bei erdvių savininkams. Festivalyje grojo Baisogalos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Žvangulis“, Radviliškio liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“, Pagėgių savivaldybės kultūros centro Natkiškių kultūros namų kapela „Vaivorykštė“, Kelmės m. bendruomenės kapela „Sūkurys“ ir ŠKAC Liaudiškos muzikos kapela. Edukacijas vaikams ir jaunimui vedė Radviliškio istoriniai klubai: „Juodvarniai“, „Šaulys“, „Erika“. Obuolių pyragų alėjoje buvo degustuojami pačių šeimininkių pyragai bei skanumynai. Koncertavo populiarūs atlikėjai: grupė „Patruliai“, solistas Deividas Bastys. Šventė užbaigta Ugnies šou.

Įvairaus žanro festivaliai ir renginiai organizuojami kiekvienais metais.

Tai tarptautinis Šeduvos perkusijos festivalis „Ritmo viražai“. Meno vadovas Arkadijus Gotesmanas.

Antrąjį  kartą Šeduvos miesto aikštėje spalio 31 dieną surengta moliūgų šventė, pasižymėjusi miesto įstaigų, bendruomenės sukurtomis kompozicijomis iš moliūgų, nustebino ir šventės lankytojų skaičius, dar kartą įrodęs, kad miestui reikalingi tokio tipo renginiai.

Įvyko pirmasis respublikinis profesionalių mažųjų erdvių teatrų festivalis „Mizanscena“.

Tradicija tapusi šeimų šventė „Legenda atgyja“, vykusioje prie Šeduvos malūno, prie šventės organizavimo prisidėjo ir pramogų visai šeimai siūlė Šeduvos globos namai, Šeduvos jaunimo erdvė, Radviliškio šratasvydžio komanda „Juodvarniai“, Šeduvos kultūros ir amatų centro teatras „Laumžirgiai“, senovinių automobilių klubas „Retromobile“, būrėja Vitalija Puodžiūnienė, Šeduvos malūnas, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras, Pakiršinio bendruomenė, Šeduvos seniūnija. Šventės vedėja Violeta Mičiulienė. Dalyviai: grupės „Marsa“ ir „Vairas“, parodijos teatras „Žvaigždė“, Laura Remeikienė ir choras „Mažasis chameleonas“.

Rugsėjo mėnesį buvo įgyvendintas neformalaus suaugusiųjų švietimo projektas „Jei negali pakeisti situacijos, pakeisk požiūrį į ją“, kurį finansavo Radviliškio rajono savivaldybė.  Rugsėjo mėn. – pirmoje projekto dalyje, vyko susitikimas su Nomeda Marčėnaite. Žymioji keramikė atskleidė „puodeliavimo“  paslaptis.

Vaikų neformalus švietimas.

Vasarą surengtos dvi vaikų edukacinės stovyklos. Liepos mėn. vykusioje stovykloje, kuri buvo pavadinta: „5 žingsniai“, vaikai pažino begalę įvairiausių kūrybinių ir praktinių veiklų: senovės amatų, žaidimų, kelionių, teatro ir tapybos meno. Dalyvavo orientacinėse varžybose, stebėjo ir vėliau aptarė vaikų teatro „Laumžirgiai‘ spektaklį „Raganos miltai“. Bendravo su įvairių sričių specialistais. Stovyklos uždaryme vyko „Bumper ball“ varžybos ir putų šou. Antrojoje, vykusioje paskutinį vasaros mėn., stovykloje vaikai tapo indėnais bei kaubojais. Kartu su aktoriumi Dariumi Petkevičiumi, žaidė indėniškus žaidimus, statė palapines. Keliavo po Aukštaitiją, aplankė mini zoologijos sodą . Užsiiminėjo puodeliavimu. Žaidė spalvotų miltelių karą.            

Centro teikti ir finansavimą gavę projektai.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Renginių organizavimas, renginių techninis aptarnavimas, edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, autobuso nuoma, meno kolektyvų pasirodymai kitose scenose, koncertinės salės nuoma.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Siekiant sklandžios ir tikslios darbo laiko apskaitos, įvesta suminė darbo apskaitos tvarka.

Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją. Seminaruose dalyvavo ir savo kvalifikaciją kėlė 5 darbuotojai.

Kasmet ieškoma papildomo finansavimo aukštos kokybės renginių organizavimui: rašomi projektai, ieškoma rėmėjų. Rūpinamasi renginių reklama. Išleistas penktasis Šeduvos kultūros ir amatų centro kalendorius su įsimintinų įvykių nuotraukomis. Aktyviai bendradarbiaujama su Šeduvos įstaigomis: seniūnija, gimnazija,  bažnyčia, darželiu, globos namais, muzikos ir dailės mokyklomis, Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijomis. Palaikomi ryšiai su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų skyriumi, Lietuvos filharmonija, Lietuvos džiazo sąjunga.

5. Įstaigos veiklos kokybės įvertinamas.

2016 metais Centras buvo audituojamas Radviliškio rajono savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Centro veikla buvo įvertinta gerai.

Įstaiga pelnė II kategoriją. Kultūros ir amatų centro bendruomenė didžiuojasi savo organizacija ir kuria jos teigiamą įvaizdį. Palankus mikroklimatas darbui ir mėgėjų meno, klubų, studijų, būrelių veiklai. Meno vadovai – ilgamečiai savo sričių specialistai. Aktyvūs, kūrybingi ir motyvuoti darbuotojai. Visapusiškai rūpinamasi įstaigos nariais ir jų kvalifikacija. Seminaruose dalyvavo ir savo kvalifikaciją kėlė ŠKAC darbuotojai pagal specialybes:

 

Sėkmingai įgyvendinamos kultūros politikos kaitos gairės ir kultūros centro strategija.

Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

 

      6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Trūksta patalpų amatininkų darbui, dekoracijų, koncertinių rūbų sandėliavimui

 

Skirti papildomas patalpas ūkinei veiklai. Didžiausia tikimybė plėstis – amatininkų veiklos perkėlimas į užvažiuojamus namus, kai bus atliktas kapitalinis remontas.

Techninės bazės atnaujinimas (apšvietimo įranga)

·         Gavus finansavimą, būtų įsigyta apšvietimo įranga lauko renginiams aptarnauti.

Meno mėgėjų kolektyvų vadovų trūkumas

Reikia surasti ir įdarbinti naują šokių kolektyvo vadovą, reikia vokalinės muzikos kolektyvo vadovo, chorvedžio.

 

 

Informacija apie Šeduvos kultūros ir amatų centro veiklą galima rasti internetinėse svetainėse: www.seduvoskultura.lt; www.radviliskis.lt; Facebook paskyroje „Šeduvos kultūra“, kultūros darbuotojų Facebook paskyrose,  Google, įvedus raktinius žodžius Šeduvos kultūra, laikraščiuose „Radviliškio naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“. Reportažai apie renginius yra sukurti Šiaulių televizijos.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Vaidotas Katutis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2021 m. balandžio 1 d.       

  sprendimu Nr. T-467

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1.   Kontaktinė informacija

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras, biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke.

Įstaigos kodas 302644114, adresas: Parko g. 8, Pakiršinio k., 82297, Radviliškio rajonas, telefonas 8 606 90 102, el. paštas: [email protected], internetinė svetainė : www.pakirsiniodvaras.lt

 

1.2. Įstaigos vadovas:

Elžbieta Karaliūtė, 14 metų vadybinio darbo stažo, dailės ir technologijų pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui vadovauja nuo 2011 m. liepos 1 d.

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Radviliškio savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 04 d. sprendimu Nr.T-571 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr.T-667 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui patvirtino 6 pareigybes. Darbuotojų skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino skaičiaus. (Iš jų įstaigoje dirba 7 kultūros ir meno darbuotojai.)

 

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3 (vnt.)

5 (vnt.)

2 (vnt.)

   Visiems darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją atsižvelgiant į  Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro poreikius.

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

                        Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2020-01-01–2020-12-31

 

   

Renginių organizavimui Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų  centras lėšas gauna iš kelių šaltinių: Radviliškio rajono savivaldybės, fizinių bei juridinių asmenų paramos būdu, teikiant paraiškas į įvairius fondus, dalį lėšų įstaiga uždirba pati teikdama paslaugas, kurių kainas 2017 m. kovo 23 d. patvirtino Radviliškio rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T-491 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų (Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Radviliškio miesto kultūros centro, Šeduvos kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro, Radviliškio rajono kultūros, bendruomenės namų, pramogų ir šokių salių) teikiamų paslaugų kainų nustatymo“.

 

      1.5. Lėšos:

Steigėjo skirtos lėšos

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas iš viso:

107,8

1.1. Darbo užmokesčiui

77,4

1.2. Sodra

1,2

1.3. Ūkinės išlaidos

28,9

1.4. Darbdavių socialinė parama

0,3

2. Gautos pajamos:

 

2.1. Gautos pajamos už teikiamas paslaugas

9,5

 

2. Įstaigos tikslas, uždaviniai veikla ir rezultatai:

2.1. Tikslai:

2.1.1 Sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai;

2.1.2 Propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

2.1.3 Vystyti švietėjišką (edukacinę) veiklą;

2.1.4 Organizuoti profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą;

2.1.5 Tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

2.1.6 Teikti kultūrines ir neformalaus švietimo paslaugas.

2.2. Veikla ir rezultatai:

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veikla plėtojama įgyvendinant išsikeltą viziją – koordinuojanti etninės kultūros veiklą, puoselėjanti etninį savitumą ir tradicijas, propaguojanti profesionalųjį meną, atvira naujai iniciatyvai, reaguojanti į realius visuomenės poreikius biudžetinė organizacija. 2020 m. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre veikė 6 amatų būreliai, kurie jungė 108 narius. Trys iš jų – vaikų ir jaunimo. Būreliams vadovauja pedagogai ir tautodailininkai. Lankytojams suteiktos visos sąlygos ir priemonės kūrybiniam darbui. Amatų centre galima išmokti keramikos gamybos, medžio drožybos, vilnos vėlimo, juostų audimo, mezgimo, nėrimo, odos apdirbimo, žvakių liejimo ir kitų tradicinių amatų. Per metus pagamintus darbus būrelio lankytojai demonstruoja ir parduoda kasmet Radviliškyje ir kituose Lietuvos rajonuose organizuojamose mugėse, parodose.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veikla yra grindžiama tautodailės ir amatų išsaugojimu per vykdomus edukacinius užsiėmimus ir būrelius, siekiant organizuoti vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių gyventojų užimtumą. Centras suburia vietos gyventojus kurti meno dirbinius, eksponuoja menininkų darbus dvaro patalpose, vykdo edukacines programas, kurios skatina jaunimo domėjimąsi krašto istorija ir papročiais. Tai ugdo visuomenės aktyvumą, kūrybiškumą ir suteikia galimybę atskleisti praeities kultūros savitumo suvokimą, kultūrinės tapatybės išlaikymą ir kūrimą.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras – vienintelis Radviliškio rajone, kuriame nuolat veikia Radviliškio krašto tautodailės darbų paroda. Amatų centras kaupia, renka,  klasifikuoja, eksponuoja Radviliškio krašto amatininkų ir tautodailininkų darbus. Tai vienintelis  centras  Radviliškio rajone, kuris kasmet vykstančiai Radviliškio rajono tautodailės ir Šiaulių krašto tautodailininkų parodai pateikia centro būrelių dalyvių darbų.

2020 m. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras rengė projektą – konkursą, kurio metu buvo fotografuojama, sisteminama, renkama įvairi informacija apie medžio skulptūras puošiančias Radviliškio rajoną.  Daug Radviliškio rajono žmonių savo sodybose, miestelių aikštėse pasistatė medžio skulptūras, puošiančias jų teritoriją. Šiuo projektu - konkursu stengėmės surinkti Radviliškio rajono medžio drožybos meninius objektus į vieną vietą. Fotonuotraukos su aprašymais būdavo publikuojamos Pakiršinio dvaro internetiniame puslapyje.

2020 m. nors buvo sunkus karantininis laikotarpis, bet įstaiga nestovėjo vietoje ir stengėsi užsidirbti kiek įmanoma daugiau lėšų. Pagrindinis įstaigos planas buvo įsigyti už surinktas lėšas baldus Parko g. 6 pastatui. Šis pastatas 2019 m. buvo atnaujintas ir pritaikytas amatų centro veiklai. Dalį pastato įveiklinimui baldų (ekspozicinių kubų, staliukų) gavome bendradarbiaudami su įmone ,,Viva batai“. Visus ekspozicinius kubus, staliukus įmonė Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui dovanojo.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras edukacines programas veda ir Burbiškio dvare. Burbiškio dvarui yra parengtos ir pritaikytos edukacinės programos: ,,Įvairiaspalvė medinė tulpė“, ,,Odinė tulpė“, ,,Vilnos vėlimo pamokėlė“, ,,Keramikos edukacija“, ,,Marmuruotas atvirukas“. Edukacijas Burbiškio dvare veda Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro darbuotojai.

Amatų centre 2020 m. surengtos įvairios parodos: tautodailės metams skirtos parodos, Laimos Didžbalienės tapybos darbų paroda, Sidabravo gimnazijos mokinių darbų paroda, Baisogalos dailės mokyklos piešinių paroda ir kt..

Šiais metais Pakiršinio kaime vyko pirmasis respublikinis Šaltibarščių čempionatas. Smagiai praūžęs pirmasis Lietuvoje Šaltibarščių čempionatas Pakiršinyje, suorganizuotas Pakiršinio bendruomenės ir Pakiršinyje įsikūrusio Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro. Nuo tradicinių rožinių su burokėliais iki baltų su varške – kokių tik nori šaltibarščių galėjai paragauti šiame čempionate, o juos gamino 13 įvairiausios sudėties (mišrių, vaikų, tik moterų, tik vyrų) komandų iš Radviliškio rajono.

Čempionate ragautojų teismui pristatytas net dvidešimt vienas labiausiai lietuvių mėgstamos vasaros sriubos receptas. Beveik visi šventės lankytojai fotografavosi su milžinišku mediniu šaukštu šaltibarščiams srėbti ir smalsiai apžiūrinėjo senųjų automobilių asociacijos „Retromobile“ senovinius automobilius, bet daugiausiai dėmesio sulaukė šio automobilių klubo pademonstruota triratė rožinė šaltibarščių mašina.

2020 m. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras įgyvendino projektą ,,Septynios vasaros dienos – dvare“. Stovyklą finansavo Radviliškio rajono savivaldybė ir stovyklautojų tėveliai (seneliai, globėjai). Nuo liepos 13 iki 19 dienos Pakiršinio dvaras ir parkas buvo pilnas vaikų klegesio. Septynias dienas vaikams buvo pasiūlyta įvairių veiklų ir net dvi išvykos po Radviliškio rajoną.

Amatų centras, vykdydamas savo veiklą bendradarbiavo ir prisidėjo prie įvairių rajono įstaigų projektų ir įsimintinų dienų: Europos paveldo diena tarnavo švietimo tikslams, kaip priemonė supažindinti žmones su unikaliu ir savo architektūra išskirtiniu Pakiršinio dvaru. Džiaugiamės, kad Radviliškio rajono moksleiviai atvykę į Pakiršinį susipažino su kaimelyje esančiu dvaru. Dalyvavome Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus - draustinio renginyje ,,Joninės 2020“, Šeduvos bendruomenės mėlynajame piknike, šventėje vykusioje prie Šeduvos malūno. Renginiuose buvo pristatoma Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veikla, edukacinės programos: vilnos vėlimas, žvakių gamyba, lipdymas iš molio, juostų vijimas, pinigų kalimas.

    

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Edukacinė veikla, parodų, valstybinių ir kalendorinių švenčių, atmintinų datų organizavimas. Koncertinės salės ir kitų patalpų nuoma, bilietų pardavimas į renginius.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Organizuojami darbuotojų pasitarimai, kurių metu aptariamos problemos, organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją, dalyvauti kitų kultūros organizacijų renginiuose. Suaktyvėjo bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis kultūros, švietimo organizacijomis, kaimo bendruomene, tautodailininkais. Ieškomas papildomas finansavimas aukštos kokybės renginių organizavimui: rašomi projektai, ieškoma rėmėjų. Rūpinamasi renginių reklama.

  Direktorė vykdė kultūros centro veiklos planavimą ir administravimą. Parengė centro metinę veiklos programą, biudžeto išlaidų sąmatą. Paruošė ir pateikė ataskaitas: Statistinę kultūros centro ataskaitą Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui (Švietimo, kultūros ir sporto skyriui), LATGA-ai, mėgėjų meno kolektyvų veiklos ataskaitas, anketas dėl profesionalaus meno sklaidos ir kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos ir kt. Direktorė tvirtino medžiagų nurašymo komisijos (pirmininko E. Bielokopitovo) aktus, parengė ir tvirtino darbų priėmimo aktus, parašė įsakymus veiklos, atostogų ir personalo valdymo klausimais. Vykdė sutartinius įsipareigojimus su LATGA. Direktorė vykdė įstaigos civilinės ir gaisrinės saugos dokumentų administravimą. Dėl centro veiklos direktorius sudarė ir pasirašė 20 sutarčių. Direktorė vykdo centro kontrolės funkcijas: užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei Savivaldybės perduoto turto naudojimą, apsaugą ir valdymą, kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su įstaigos veikla, ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą Kultūros centre.

Centro dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro dokumentacijos planu ir dokumentų registro sąrašu. Už centro dokumentacijos planą ir dokumentų registro sąrašą, archyvo tvarkymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai D. Džiaugienė.

Centre sudarytos ir saugomos bylos vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Direktorė kartu su buhaltere D. Rakickiene parengė įstaigos sąmatą, tvirtino įstaigos biudžeto išlaidų sąmatą, sudarė ir tvirtino pirkimo planus. Įstaiga skolų neturi.

Viešieji pirkimai buvo vykdomi pagal Viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą tvarką. CVP IS sistemoje paskelbta 2020 metų viešųjų pirkimų ataskaita. Atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą  projektų vadovė V. Šeižė. 

Informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veiklą skelbiama internetinėje svetainėje. Įstaigos internetinė svetainė tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 balandžio 18 dienos nutarimu ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro bendruomenė neabejinga savo organizacijai ir kuria jos įvaizdį. Palankus mikroklimatas darbui ir būrelių veiklai. Sėkmingai vykdoma edukacinių užsiėmimų ir būrelių veikla. Aktyvūs ir motyvuoti darbuotojai. Puikūs būrelių vadovų pasiekimai. Narystė Lietuvos kultūros centrų asociacijoje. Visapusiškai rūpinamasi kolektyvo nariais ir jų kvalifikacija. Veiksmingas įstaigos bendravimas, bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis įstaigomis. Įgyvendinamos kultūros politikos kaitos gairės ir etninės kultūros ir amatų centro strategija. Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo, taupumo ir efektyvumo principų.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalinga atnaujinti kompiuterinę įrangą.

2020 m. vienas kompiuterinės technikos komplektas buvo įsigytas. (Kadangi didžioji dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, edukacijas reikia vesti per įvairias kompiuterines programas, nebeužtenkame kompiuterių darbuotojams.)

   2021 m. siekiant spręsti minėtą problemą pateikėme prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

   Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui trūksta patalpų amatininkams dirbti ir kurti. Taip pat trūksta patalpų įrangai, medžiagoms, darbo priemonėms sandėliuoti.

   2021 m. siekiant spręsti minėtą problemą pateikėme prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai ir rajono tarybai perduoti Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui pastatus Parko g. 6 ir Parko g. 10 Pakiršinys.

 

 

 

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro direktorė                                                                                 

 

                                                 Elžbieta Karaliūtė

 

 

 

 

 


 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2021 m. balandžio 1 d.       

  sprendimu Nr. T-467

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras, Maironio g. 46, LT- 82320 Baisogala,  tel. 865975212, [email protected], www.baisogaloskc.lt.

1.2. Įstaigos vadovas: Justė Juškaitė, Radviliškio r. Baisogalos kultūros centre dirba nuo 2017-08-01, teatro meno pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3 (vnt.)

8 (vnt.)

3 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2020-01-01 iki 2020-12-31

 

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

158,5

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

10,0

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos projektams

 

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

2,5

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokesčio

113,7

Socialinio draudimo įmokos

3,0

Ryšių paslaugos

0,7

Komandiruotės

0,2

Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos

4,0

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2,1

Kvalifikacijos kėlimas

0,7

Komunalinės paslaugos

8,6

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas

4,3

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

2,7

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,2

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

13,1

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

2,0

Viso išlaidų:

155,3

 

2. Įstaigos tikslas, uždaviniai, veikla ir rezultatai:

Tikslas - organizuoti mėgėjiško bei profesionalaus meno renginius, gerinti etninės kultūros sklaidą, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, skatinti kultūrinę veiklą įvairiose amžiaus grupėse, puoselėti krašto tradicijas bei teikti kitas kultūros paslaugas.

Uždaviniai:

1. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpintis jų dalyvavimu renginiuose (vietiniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose).

Veikla ir rezultatai:

Radviliškio r. Baisogalos kultūros centre (toliau - Centre) 2020 m. veikė 16 mėgėjų meno kolektyvų: Liaudies kaimo kapela „Žvangulis“, ansamblis „Armonikieriai“, pramoginės muzikos orkestras, vaikų kapelija „Žvangučiai“, vadovas Vilimas Malinauskas; mišrus choras „Naktikovas“, jaunimo dainavimo grupė, Moterų vokalinis ansamblis, vadovė Neringa Bernadickienė; netradicinė kapelija „Dainoriai“, vadovas Paulius Kablys; folkloro ansamblis „Dainoriai“, vadovai Asta Jurevičienė ir Paulius Kablys; ukulelių ansamblis, vadovė Asta Jurevičienė; mėgėjų teatras, skaitovų kolektyvas, vadovė Vilija Kaščionienė; vaikų 5-11 m. įvairių stilių šokių grupė „Tripp Trapp pumpurėliai“, jaunių liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“, įvarių šokių stilių grupė „Tripp Trapp“, vadovė Jūratė Kačiukevičienė. Visi meno mėgėjų kolektyvai subūrė 244 žmones.

Mėgėjų meno kolektyvams sudarytos palankios sąlygos. Kiekvienas meno vadovas dirba pritaikytose patalpose, kurios aprūpintos baldais, pagal galimybes instrumentais, koncertiniais rūbais.

2020 m. surengti 105 įvairaus žanro ir pobūdžio renginiai, edukacijos, pranešimai, akcijos, internetinės akcijos, žaidimai išvykose, kultūros centre, internetinėse erdvėse.

Kolektyvai dalyvavo festivaliuose, konkursuose, šventėse. Vokalinis moterų ansamblis – vokalinių ansamblių konkurse „Laisvė – Lietuvos širdis“, solistų ir vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“ I-ame ture, respublikiniame, tradiciniame romansų vakare „Tylioj nakty“, mėgėjų meno festivalyje „Rudens mozaika 2020“, vokalinių ansamblių festivalyje Telšiuose, (vadovė Neringa Bernadickienė). Liaudies kaimo kapela ,,Žvangulis" – Aukštaitijos kaimo kapelų varžytuvėse „Grok, Jurgeli 2020“ (vadovas Vilimas Malinauskas). Netradicinė kapelija „Dainoriai“ - respublikinėje liaudiškų kapelų šventėje  „Gaida“ (vadovas Paulius Kablys). Mišrus choras „Naktikovas“ - respublikiniame chorų ir vokalinių ansamblių festivalyje, skirtame Kovo – 11-ajai paminėti, „Lietuva, kai aš tave tariu...“ (vadovė Neringa Bernadickienė). Mėgėjų teatras – festivalyje „Atspindžiai“, (vadovė Vilija Kaščionienė). Jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Žolynėlis“ - Lietuvos moksleivių dainų šventės šokių dienos „Po pasaulio medžiu“ apžiūroje, (vadovė Jūratė Kačiukevičienė).

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai koncertuoja centro renginiuose, miestelio šventėse, aktyviai dalyvauja minėjimuose, kaimo bendruomenių susibūrimuose. Taip pat senelių globos namuose, kur dovanoja savo pasirodymus. Veda edukacijas, akcijas ir žaidimus.

2.  Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą.

Veikla ir rezultatai:

Paminėtos visos valstybinės šventės ir atmintinos datos. Sausio 13-ąją vyko renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai, kuriame pagerbtas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas, vyko koncertas „Už Laisvę, Tėvynę ir Tave!“. Atlikėjai A. Jalianiauskas, N. Šatinskas, A Brazinskas.

Vasario 16 d. - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Tautiškos kapelijos „Sutaras“ koncertas.

Birželio 14 d. paminėta Gedulo ir Vilties diena su BKC kolektyvais.

Liepos 6 d. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kartu su visais lietuviais sugiedota „Tautiška giesmė“, folkloro ansamblio „Nalšia“ koncertas.

Rugpjūčio 23 d. grupės „Kitava“ koncertas, skirtas Baltijos kelio dienos (Juodojo kaspino dienos) minėjimui.

3. Tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius.

Veikla ir rezultatai:

2020 metais Baisogalos kultūros centre 19-tą kartą vyko Baisogalos kultūros centro organizuojamas lietuvių liaudies kultūros lobyno – folkloro sambūris „Nemirštanti tautos gaida“, sukvietęs folkloro kolektyvus iš visos Lietuvos: Šeduvos kultūros ir amatų centro folkloro ansamblis ,,Melnyčia“, (vadovė E. Stalgienė), Inkaklių folklorinis kolektyvas „Dainoriai“, (vadovė V. Rukšnaitienė), Pasvalio kultūros centro folkloro ansamblis  ,,Rags“ (vadovė D. Adamkavičienė), Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“, (vadovas D. Stakvilevičius), Raseinių rajono kultūros centro folklorinis ansamblis  ,,Degule“, (vadovė A. Nikžentaitienė), Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblis „Dainoriai“, (vadovai A. Jurevičienė ir P. Kablys).

Dėl Covid-19 pandemijos tradiciniai renginiai - romansų atlikėjų šventė ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“, respublikinė chorų šventė ,,Draugystės daina“, Baisogalos miestelio jubiliejus, netradicinių kapelijų šventė ,,Šok trypk ir dainuok“ neįvyko.

4. Propaguoti, skleisti profesionalų, šiuolaikinį meną, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai.

Veikla ir rezultatai:

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su šiuolaikinio šokio asociacija. Baisogalos kultūros centras sudaro sąlygas menininkų rezidencijoms. 2020 m. vasarą Baisogaloje rezidenciją atliko Ema Senkuvienė ir Lukas Karvelis. Visą savaitę vyko šiuolaikinio šokio seminarai miestelio gyventojams ir spektaklio kūrimas, o galutinį produktą – šokio spektaklį „X ir ateities X“ – šokėjai Baisogaloje parodė rugsėjo mėnesį.

Surengta dailininko Gabriel Vuljev Tupciausko – trečiosios kartos urugvajiečio, gimusio lietuvių išeivių šeimoje, paroda „Trilogija“. Suorganizuotas susitikimas su menininku, kuris bendravo su parodos lankytojais, pasakojo apie Lietuvos ir Urugvajaus skirtumus, galimybes kurti.

2020 metai Lietuvos Respublikos seimo paskelbti tautodailės metais. Ta proga buvo suorganizuota Baisogalos seniūnijos tautodailininkų paroda. Parodoje savo darbus eksponavo 7 tautodailininkai ir 46 gražiadarbiai.

Kultūros centre sudarytos sąlygos komerciniams profesionalaus meno koncertams, spektakliams, pasirodymams.

5. Rengti festivalius, kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas.

Veikla ir rezultatai:

Baisogalos kultūros centro renginiai pasižymėjo įvairove. Renginiai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, siūloma įvairaus pobūdžio renginių: nuo edukacijų, seminarų iki praktinių užsiėmimų, koncertų. Pandemijos metu renginiai persikėlė į Facebook paskyrą. Gyventojams buvo siūloma piešti, fotografuoti, kurti, šokti, dainuoti taip pat stebėti kultūros centro darbuotojų pasirodymus, dainas, šokius, skaitinius.

Kartu su visa Lietuva Baisogalos kultūros centras dalyvavo akcijoje „Ačiū, Lietuva“.

Mėgėjų teatras (vadovė V. Kaščionienė) visą savaitę rodė filmuotus statytus spektaklius, minint mėgėjų teatro jubiliejų. Teatriniai prisiminimai vyko 6 vakarus.

Kultūros centre vyksta Baisogalos dailės mokyklos klasių mokinių parodos. Eksponuojami pusmečių ir baigiamieji darbai.

Surengta paroda „Dainos spalvos“, skirta margų kojinyčių dienai – kovo 21 d. – Pasaulinei dauno sindromo dienai. Parodos autorė Daina Kapšaitė.

6. Vykdyti jaunimo užimtumą, pateikiant įvairias laisvalaikio praleidimo formas.

Veikla ir rezultatai:

Šiuolaikinio šokio menininkai, atlikę rezidenciją kultūros centre, visą savaitę vedė užsiėmimus ir siūlė jaunimui susipažinti su kūno judesio galimybėmis, šiuolaikinio šokio elementais, improvizacija.

Kultūros centre veikia visų meno sričių užsiėmimai jaunimui – šokio, teatro ir muzikos. Į organizuojamus renginius įtraukiami ne tik Jaunieji šauliai, gimnazijos, mokyklos-darželio mokiniai, bet ir jaunimo kolektyvo nariai.

Meno vadovai aktyviai dalyvauja vaikų vasaros stovyklose, veda edukacinius užsiėmimus.

7. Skatinti bendruomenę domėtis etnine kultūra ir įsijungti į jos populiarinimo veiklą.

Veikla ir rezultatai:

Kultūros centre veikia mėgėjų meno kolektyvai, kurių veikla orientuota į liaudies meną. 2020 m. buvo puoselėtos aukštaičių dainavimo, šokio ir muzikavimo tradicijos, organizuoti įvairaus pobūdžio etninės kultūros renginiai, rinkta ir fiksuota krašto liaudies kūryba, kuri perduota miestelio žmonėms renginių metu. Sukurtos naujos koncertinės programos, kurios papildė meno mėgėjų kolektyvų repertuarus. Bendradarbiaujant su Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centru, organizuota tautodailės paroda.

Rengiami profesionalūs etninės kultūros kolektyvų koncertai, siekiant skatinti bendruomenę domėtis etnine kultūra.

Organizuojami meno mėgėjų, folkloriniai renginiai.

8. Tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Veikla ir rezultatai:

Sociokultūrinėje veikloje ypatingas dėmesys buvo skirtas kultūros renginių organizavimui, pritaikymui ir perkėlimui į viešą erdvę. Baisogalos gyventojams buvo sudarytos sąlygos kultūrinių poreikių tenkinimui. Kultūros centre vyko daug įvairių ir skirtingo žanro nemokamų renginių. Buvo užtikrintas tradicijų tęsimas, vertybių puoselėjimas bei bendradarbiavimo tęstinumas. Taip pat renginiai sėkmingai buvo perkelti į viešą erdvę. Vyko akcijos, meno mėgėjų kolektyvų, meno vadovų pasirodymai, koncertai, šokiai, dainos, vaidinimai, skaitiniai. Kultūros centras savo veiklą organizavo bendradarbiaudamas su biblioteka, parapija, rajono švietimo įstaigomis, Radviliškio r. ir visos Lietuvos kultūros įstaigomis. Organizuotos įvairios akcijos, sukvietusios žmones susiburti: LR Vyriausybės inicijuota ir Lietuvos kultūros centrų asociacijos palaikyta muzikinė akcija „Ačiū, Lietuva“, visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, du kartus gyventojus kvietėme dovanoti kraujo.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Baisogalos kultūros centras organizuoja renginius, meno kolektyvų pasirodymus renginiuose, šventėse, vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Žiūrovų salės ir kitų patalpų nuoma renginiams, kito pobūdžio užsiėmimams, bilietų pardavimas.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Kultūros centre darbuotojams organizuojami reguliarūs pasitarimai, susirinkimai. Aptariami organizaciniai klausimai, planuojama veikla, keliami probleminiai klausimai, ieškoma atsakymų, aptariamos esamos problemos ir ieškoma jų sprendimų. Darbuotojai skatinami kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, domėtis naujovėmis ir jas taikyti veikloje, dalyvauti kitų įstaigų renginiuose, semtis gerosios patirties, bendradarbiauti su kitų miestų ir miestelių kultūros centrų, bendruomenių meno mėgėjų kolektyvais. Iš 10 dirbančių specialistų ir administracijos darbuotojų kvalifikaciniuose kursuose ar seminaruose dalyvavo 9 darbuotojai. Iš viso sudalyvauta 32-uose kursuose ar seminaruose, išklausyta 521 valanda kursų. Darbuotojams pagal galimybes buvo sudarytos sąlygos dalyvauti kitų įstaigų renginiuose, šventėse, organizuojamuose konkursuose visoje Lietuvoje. Iš viso buvo 45 išvykos. 2020 m. įsigyti instrumentai, siekiant gerinti meno vadovų ir kolektyvų veiklą – būgnų komplektas, lietaus lazda, akordeonas, būgnelis, penkios ukulelės. Įsigyti 2 nauji spausdintuvai, filmuojantis fotoaparatas, kultūros centro turtas papildytas reikalingu ūkiniu inventoriumi (pakabomis, lygintuvais ir pan.), pasirūpinta kolektyvų narių sceninių kostiumų atnaujinimu, liaudies kaimo kapelai „Žvangulis“, iš dalies finansuojant Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, pasiūti nauji tautiniai rūbai.

5. Įstaigos veiklos kokybės įvertinimas.

Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro darbuotojai didelį dėmesį skiria miestelio bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, tradicijų puoselėjimui ir įtvirtinimui, prasmingų renginių organizavimui, taip pat pramoginių renginių organizavimui, meno mėgėjų kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai. Kultūros centro darbuotojai kartu su meno mėgėjų kolektyvų nariais didžiuojasi savo organizacija ir kuria bei puoselėja jos įvaizdį, reprezentuoja centrą ir jo veiklą visoje Lietuvoje.

Dauguma mėgėjų meno kolektyvų yra aktyvūs ir pasiekia labai gerų rezultatų. Meno vadovai kuria palankų mikroklimatą mėgėjų meno kolektyvų veiklai, kuriama teigiama atmosfera bendrai kultūros centro darbuotojų veiklai. Puoselėjamas glaudus bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Dauguma darbuotojų atlieka savo darbą, yra aktyvūs, kūrybingi ir motyvuoti, nestokoja noro vykdomai veiklai. Rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalingas meno mėgėjų kolektyvų narių instrumentų ir bendro naudojimo instrumentų kapitalinis remontas.

Tikslingai planuoti trūkstamo turto, priemonių įsigijimą, ieškoti rėmėjų, teikti paraiškas siekiant įgyvendinti projektus.

Trūksta lėšų mėgėjų meno kolektyvų išvykoms.

Ieškoti rėmėjų, vykti koncertuoti už atlygį, dėlioti išvykų prioritetus.

 

 

 

Direktorė

                 

 

  Justė Juškaitė