LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 35, 168, 170, 214, 217, 218, 234, 381, 418, 426 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 174, 67¹ STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. XIII-3051

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 174 straipsniu

Papildyti Kodeksą 174 straipsniu:

174 straipsnis. Europos prokuratūra

1. Europos prokuratūra yra Europos Sąjungos baudžiamojo persekiojimo įstaiga, atliekanti, organizuojanti ir kontroliuojanti nusikalstamų veikų tyrimą ir vykdanti asmenų baudžiamąjį persekiojimą pagal Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytą kompetenciją.

2. Europos prokuratūra pagal savo kompetenciją nusikalstamų veikų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje dalyvauja baudžiamajame procese per Europos prokuratūros vardu Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančius Europos deleguotąjį prokurorą ir Europos prokurorą.

3. Europos prokuratūros nuolatinė kolegija, vadovaudamasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis, priima šiame reglamente nurodytus sprendimus dėl Europos deleguotojo prokuroro atliekamų tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo, duoda privalomus nurodymus Europos deleguotajam prokurorui arba perduoda savo sprendimo priėmimo įgaliojimus ikiteisminį tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą prižiūrinčiam Europos prokurorui.

4. Europos deleguotasis prokuroras ir Europos prokuroras ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo teismuose metu prokuroro funkcijas atlieka ir sprendimus priima vadovaudamiesi Reglamente (ES) 2017/1939 ir šiame Kodekse nustatytomis baudžiamojo proceso taisyklėmis.

 

2 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

35 straipsnis. Prokuroras

Prokuroras yra Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir jam pavaldūs prokurorai, taip pat Europos prokuratūros vardu Lietuvos Respublikoje veikiantys Europos deleguotasis prokuroras ir Europos prokuroras, dalyvaujantys baudžiamajame procese pagal savo kompetenciją.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 671 straipsniu

Papildyti Kodeksą 671  straipsniu:

671 straipsnis. Susižinojimo su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis tvarka tiriant bylas, kai kompetentinga institucija paskirta Europos prokuratūra

Tiriant bylas, kai kompetentinga institucija paskirta Europos prokuratūra, susižinojimas su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis vyksta Reglamento (ES) 2017/1939, šio Kodekso ir įstatymų nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 168 straipsnio pakeitimas

Papildyti 168 straipsnį 7 dalimi:

7. Europos prokuratūros nuolatinė kolegija, vadovaudamasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis, gali nurodyti Europos deleguotajam prokurorui pradėti ikiteisminį tyrimą, jei Europos deleguotasis prokuroras yra priėmęs sprendimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą arba patvirtinęs ikiteisminio tyrimo pareigūno priimtą nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą ar atmetęs asmens, pateikusio pareiškimą ar pranešimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, skundą.“

 

5 straipsnis. 170 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 170 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Europos deleguotasis prokuroras ar Europos prokuroras, priimdamas šio straipsnio 4 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytus sprendimus, vadovaujasi Reglamente (ES) 2017/1939 ir šiame Kodekse nustatytomis taisyklėmis.“

2. Buvusias 170 straipsnio 5, 6 dalis laikyti atitinkamai 6, 7 dalimis.

 

6 straipsnis. 214 straipsnio pakeitimas

Papildyti 214 straipsnį 8 dalimi:

8. Europos deleguotasis prokuroras ar Europos prokuroras, nutraukdamas ikiteisminį tyrimą, vadovaujasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis ir šio Kodekso 212, 213, 214 straipsniuose nustatyta tvarka.“

 

 

7 straipsnis. 217 straipsnio pakeitimas

Papildyti 217 straipsnį 9 dalimi:

9. Europos deleguotasis prokuroras ar Europos prokuroras, atnaujindamas ikiteisminį tyrimą, vadovaujasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis ir šio straipsnio nuostatomis.“

 

8 straipsnis. 218 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 218 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Europos deleguotasis prokuroras ar Europos prokuroras, surašydamas kaltinamąjį aktą, vadovaujasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis ir šio Kodekso 219 straipsnio nuostatomis.“

2. Buvusią 218 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi.

 

9 straipsnis. 234 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 234 straipsnio 5 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įstatymų numatytais atvejais kreipiamasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo, – kol bus gautas šios institucijos prejudicinis sprendimas.“

 

10 straipsnis. 381 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 381 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kasacinės bylos nagrinėjimas taip pat atidedamas, jei prireikia kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, kad šis nuspręstų, ar įstatymas arba kitas teisės aktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, arba jei prireikia kreiptis į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją prejudicinio sprendimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimu, arba jei prireikia prašyti Europos žmogaus teisių teismo konsultacinės išvados dėl principinių klausimų, susijusių su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ar jos protokoluose apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu.“

 

11 straipsnis. 418 straipsnio pakeitimas

Papildyti 418 straipsnį 5 dalimi:

5. Europos deleguotasis prokuroras ar Europos prokuroras, surašydamas pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, vadovaujasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis, šio straipsnio ir šio Kodekso 419 straipsnio nuostatomis.“

 

12 straipsnis. 426 straipsnio pakeitimas

Papildyti 426 straipsnį 3 dalimi:

3. Europos deleguotasis prokuroras ar Europos prokuroras, surašydamas pareiškimą dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka, vadovaujasi Reglamente (ES) 2017/1939 nustatytomis taisyklėmis, šio straipsnio ir šio Kodekso 427 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

13 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

Papildyti Kodekso priedą 23 punktu:

23. 2017 m. spalio 12 d. Europos Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje.“

 

14 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 20 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda