LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. ĮSAKYMO nr. 207 „DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS TVARKOS“ pakeitimo

 

2018 m. rugsėjo 28 d. Nr. 3D-693

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 31 punktą.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Kaip laikomasi tvarkos reikalavimų, tikrina Žemės ūkio ministerijos struktūrinis padalinys, atsakingas už traktorių techninės apžiūros kontrolę (toliau – skyrius), atlikdamas kontrolinius patikrinimus. Esant valstybės, savivaldybių institucijų informacijai ar traktorių savininkų (toliau – pareiškėjas) nusiskundimų dėl tvarkos reikalavimų nesilaikymo:

17.1. Skyriaus specialistai turi teisę atvykti į techninės apžiūros vietą ir kontroliuoti, kaip laikomasi tvarkos reikalavimų, taip pat techninės apžiūros vietoje arba traktoriaus buvimo vietoje atlikti traktoriaus, kuriam jau buvo atlikta techninė apžiūra, techninės būklės kontrolinį patikrinimą;

17.2. technikos savininkai privalo sudaryti galimybę skyriaus specialistams patikrinti traktorius, tvarkos 10 punkte nurodytus dokumentus, taip pat dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad atlikta techninė apžiūra (techninės apžiūros taloną);

17.3. apie patikrinimo rezultatus skyrius informuoja techninę apžiūrą atlikusios savivaldybės administraciją ir pareiškėją. Jeigu patikrinimo metu buvo nustatyti tvarkos reikalavimų pažeidimai, savivaldybės administracija turi juos pašalinti.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Giedrius Surplys

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2018 m. rugsėjo 18 d. raštu Nr. (18)-SD-558