NidosHerbas

                                                                                                                                                                                      

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

NERINGOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T1-90

Neringa

 

Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 256, 257 punktais, Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. T1-242 „Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų ataskaitų teikimo Neringos savivaldybės tarybai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pritarti Neringos savivaldybės biudžetinės įstaigos Neringos socialinių paslaugų centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2Skelbti Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt šio sprendimo 1 punkte nurodytą ataskaitą.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Tribulaitė

 

 

 

2019-05-30