r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 17 d. Nr. T-1

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Socialinių paslaugų įstatymu, atsižvelgdama į Akmenės rajono socialinių paslaugų namų 2020 m. sausio 30 d. raštą Nr. S-50 „Dėl įstaigos nuostatų įregistravimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktorių Valdemarą Paškevičių pasirašyti nuostatus ir pateikti Juridinių asmenų registrui dokumentus bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su įstaigos  nuostatų įregistravimu.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. T-233(E) „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.2. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T-229 „Dėl Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatų patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-1

 

 

AKMENĖS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akmenės rajono socialinių paslaugų namų nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Akmenės rajono socialinių paslaugų namų (toliau – Socialinių paslaugų namai) teisinę formą, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, veiklos sritį, rūšis, tikslus, funkcijas, darbo organizavimo principus, Socialinių paslaugų namų teises ir pareigas, valdymą, finansavimą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Socialinių paslaugų namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis savo nuostatus, antspaudą su Akmenės rajono savivaldybės herbu ir savo pavadinimu, einamąsias biudžetinių ir specialiųjų nebiudžetinių lėšų nacionaline ir užsienio valiuta sąskaitas pasirinktuose Lietuvos Respublikos bankuose.

3. Socialinių paslaugų namų teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4. Socialinių paslaugų namų buveinė – Respublikos g. 28, LT-85154 Naujoji Akmenė.

5. Socialinių paslaugų namų savininkė – Akmenės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 111100056, adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

6. Socialinių paslaugų namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Akmenės rajono savivaldybės taryba. Jos kompetencija:

6.1. tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus;

6.2. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

6.3. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo;

6.4. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Socialinių paslaugų namai yra mišrių socialinių paslaugų įstaiga, Savivaldybės gyventojams teikianti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, stacionarias ir nestacionarias socialines paslaugas.

8. Socialinių paslaugų namų veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

9. Socialinių paslaugų namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

10. Socialinių paslaugų namų veikla grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis ir socialinio darbo principais, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas tiems Akmenės rajono savivaldybės gyventojams, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių priežasčių yra ribotas.

11. Socialinių paslaugų namų viešieji pranešimai skelbiami Socialinių paslaugų namų interneto svetainėje, per kitas visuomenės informavimo priemones.

 

II SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ VEIKLOS RŪŠYS

 

12. Socialinių paslaugų namų veiklos pobūdis – socialinė veikla.

13. Socialinių paslaugų namų veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

13.1. stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla – kodas 87.30;

13.2. kita stacionarinė globos veikla – kodas 87.90;

13.3. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla – kodas 88.10;

13.4. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla – kodas 88.99;

13.5. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – kodas 86.90;

13.6. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse – kodas 86.90.10;

13.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas – kodas 49.39.

 

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

14. Socialinių paslaugų namų tikslas – įgyvendinti Savivaldybės socialinių paslaugų strategiją, socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, integruotis į visuomenę.

15. Socialinių paslaugų namų uždaviniai:

15.1. organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims, neįgaliems asmenims, kitiems asmenims (daugiavaikėms šeimoms, skurdžiai gyvenantiems asmenims (šeimoms) ir pan.), atsižvelgiant į nustatytą socialinių paslaugų poreikį;

15.2. stiprinti ir efektyviai naudoti įstaigos materialinę bazę, reikalingą bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimui;

15.3. sudaryti sąlygas Socialinių paslaugų namų darbuotojų nuolatiniam profesiniam tobulėjimui, rūpintis, kad įstaigoje dirbtų tinkamas asmenines savybes dirbti su senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ir kt. grupių asmenimis turintys darbuotojai;

15.4. rengti ir įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės biudžeto lėšų, ES struktūrinių fondų lėšų ar kitų šaltinių finansuojamus projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai, socialinių paslaugų kokybės gerinimui ir kt.;

15.5. bendradarbiauti su rajono gyventojams socialines paslaugas teikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, siekti didinti socialinių paslaugų įvairovę, prieinamumą ir veiksmingumą.

16. Socialinių paslaugų namai, įgyvendindami veiklos tikslą ir uždavinius, atlieka šias funkcijas:

16.1. atsižvelgdami į Savivaldybės gyventojų poreikius, teikia bendrąsias socialines paslaugas:

16.1.1. informavimas;

16.1.2. konsultavimas;

16.1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;

16.1.4. sociokultūrinės (laisvalaikio organizavimo) paslaugos;

16.1.5. transporto paslaugų organizavimas ir teikimas;

16.1.6. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas;

16.1.7. kitos bendrosios socialinės paslaugos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius ir Socialinių paslaugų namų galimybes;

16.2. pagal nustatytą socialinių paslaugų poreikį teikia Savivaldybės gyventojams specialiąsias socialines paslaugas:

16.2.1. socialinė priežiūra (pagalba namuose, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, kitos socialinės paslaugos, atsižvelgiant į nustatytą socialinių paslaugų poreikį);

16.2.2. socialinė globa (dienos, trumpalaikė ir ilgalaikė);

16.3. esant poreikiui, nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

16.4. esant poreikiui, vertina asmens socialinės globos poreikį;

16.5. vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas, nustato asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;

16.6. asmenims su sunkia negalia teikia integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugas;

16.7. organizuoja neįgaliųjų dienos užimtumo centro veiklą, atsižvelgdami į neįgaliųjų poreikius, teikia neįgaliesiems socialines paslaugas ir kitą socialinę pagalbą;

16.8. teikia asmeninio asistento paslaugas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims;

16.9. atlieka asmenų gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus vertinimą, rengia ir suinteresuotoms institucijoms teikia išvadas, esant poreikiui dalyvauja teismo posėdžiuose, Savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžiuose, teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl galimos pagalbos asmeniui suteikimo, jei tokios pagalbos negali suteikti asmens artimieji, bendruomenės nariai ir pan.;

16.10. pagal teismo sprendimą vykdo Socialinių paslaugų namų gyventojų globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja jų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;

16.11. teisės aktų nustatyta tvarka aprūpina Savivaldybės gyventojus techninės pagalbos priemonėmis;

16.12. pagal kompetenciją nagrinėja socialinių paslaugų gavėjų (jų šeimų narių, artimųjų ir pan.) prašymus, skundus, ieško veiksmingų priemonių kilusioms problemoms išspręsti;

16.13. socialines paslaugas teikiančio personalo skaičių ir struktūrą suformuoja atsižvelgdami į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų reikalavimus;

16.14. tvarko Socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų gavėjų asmens bylas ir kitą įstaigos veiklos dokumentaciją;

16.15. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais ir seniūnijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.;

16.16. vykdo kitas socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais nustatytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

17. Socialinių paslaugų namams vadovauja direktorius, kuris į pareigas skiriamas atviro konkurso būdu. Direktorių skiria pareigoms ir atleidžia iš jų Savivaldybės meras. Darbo sutartį su direktoriumi pasirašo Savivaldybės meras.

18. Socialinių paslaugų namų veikla organizuojama pagal Socialinių paslaugų namų direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.

19. Socialinių paslaugų namų direktorius:

19.1. organizuoja ir koordinuoja Socialinių paslaugų namų darbą taip, kad būtų įgyvendintas Socialinių paslaugų namų tikslas, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos, analizuoja ir vertina Socialinių paslaugų namų veiklos rezultatus;

19.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Nuostatų;

19.3. suderinęs su Akmenės rajono savivaldybės vykdomąja institucija, tvirtina Socialinių paslaugų namų struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

19.4. rengia ir teikia steigėjui tvirtinti Socialinių paslaugų namų teikiamų socialinių paslaugų kainas, mitybos ir medikamentų finansinius normatyvus, įstaigos teikiamų socialinių paslaugų sąrašus ir kt.;

19.5. tvirtina Socialinių paslaugų namų vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;

19.6. tvirtina Socialinių paslaugų namų darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia Socialinių paslaugų namų darbuotojus, nustato pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, atlieka darbuotojų kasmetinį vertinimą, nustato pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, priemokas, skiria paskatinimus, drausmines nuobaudas, užtikrina darbuotojams saugias darbo sąlygas, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją ir atestuotis;

19.7. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus Socialinių paslaugų namų darbo organizavimo klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

19.8. atstovauja Socialinių paslaugų namams arba įgalioja kitus Socialinių paslaugų namų darbuotojus atstovauti Socialinių paslaugų namams kitose įstaigose ar institucijose, pasirašo Socialinių paslaugų namų vardu sutartis;

19.9. organizuoja Socialinių paslaugų namų dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

19.10. Socialinių paslaugų namų direktorius yra biudžeto asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;

19.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Socialinių paslaugų namų turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina racionalų bei taupų jų bei turto valdymą ir naudojimą, veiksmingą Socialinių paslaugų namų vidaus kontrolės sistemos veikimą ir jos tobulinimą;

19.12. teikia steigėjui ir kitoms įstatymų numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas, užtikrina, kad teikiamų ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi ir parengti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą;

19.13. užtikrina Socialinių paslaugų namų darbuotojų bendradarbiavimą su įstaigos gyventojų artimaisiais, giminaičiais ir pan., Savivaldybės administracijos skyriais ir seniūnijomis,  nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.;

19.14. teikia informaciją visuomenei apie Socialinių paslaugų namų veiklą, vykdomas programas bei įstaigos veiklos efektyvumą;

19.15. įgyvendina saugos darbe, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir kt. reikalavimus;

19.16. priima sprendimą dėl įstaigos teikiamos ilgalaikės socialinės globos pardavimo kitoms savivaldybėms;

19.17. Savivaldybės institucijų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo, sustabdymo, pratęsimo, nutraukimo, teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl socialinių paslaugų, teikiamų asmeniui, rūšies pakeitimo ir pan.;

19.18. užtikrina, kad Socialinių paslaugų namų teikiamos socialinės paslaugos būtų laiku ir teisingai suvestos į Socialinės paramos informacinės sistemos duomenų bazę;

19.19. atlieka kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

20. Socialinių paslaugų namų direktorius atsako už netinkamą pareigų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka.

21. Socialinių paslaugų namų direktoriaus nebuvimo darbe laikotarpiu (atostogų, nedarbingumo, komandiruočių ir kt.) jo funkcijas atlieka kitas Socialinių paslaugų namų darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme numatytas direktoriaus pavadavimas.


 

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

22. Socialinių paslaugų namai, įgyvendindami tikslą bei atlikdami jiems priskirtas funkcijas, turi teisę:

22.1. valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise perduotu Savivaldybės turtu;

22.2. dalyvauti pasitarimuose, svarstymuose ir pan., susijusiuose su Socialinių paslaugų namų veikla;

22.3. parduoti kitoms savivaldybėms įstaigos teikiamą ilgalaikę socialinę globą tuo atveju, kai įstaigoje yra laisvų vietų ir nėra Savivaldybės gyventojų eilės ilgalaikei ar trumpalaikei socialinei globai gauti;

22.4. pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus pagal sutartis;

22.5. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, išvadas ir kitokią medžiagą, kurios reikia sprendžiant Socialinių paslaugų namų kompetencijai priskirtas funkcijas;

22.6. teikti atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms pasiūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo;

22.7. kurti naujas socialinių paslaugų ir kitos socialinės pagalbos programas, modelius, užtikrinančius kokybišką senyvo amžiaus asmenų, neįgaliųjų socialinę integraciją;

22.8. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius socialinius ir kitus projektus;

22.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.10. turi kitas įstatymų ir teisės aktų suteiktas teises.

23. Socialinių paslaugų namų pareigos:

23.1. užtikrinti sveiką ir saugią aplinką socialinės globos gavėjams;

23.2. užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, didinti socialinių paslaugų prieinamumą;

23.3. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

23.4. skirtus Savivaldybės biudžeto ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus naudoti pagal paskirtį;

23.5. vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktų nustatytas pareigas.

24. Socialinių paslaugų namų darbuotojų pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

 

VI SKYRIUS

TURTAS IR LĖŠOS

 

25. Socialinių paslaugų namų turtą sudaro veiklai naudojamos pagrindinės priemonės, finansiniai ištekliai ir kitas su Socialinių paslaugų namų veikla susijęs turtas, kurį valdo ir juo naudojasi patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartis, jį saugo ir tausoja.

26. Socialinių paslaugų namų turtas negali būti perduotas, perleistas, įkeistas be savininko sprendimo.

27. Socialinių paslaugų namų finansavimo šaltiniai yra:

27.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

27.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

27.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

27.4. pajamos už teikiamas paslaugas;

27.5. ES struktūrinių fondų lėšos;

27.6. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

28. Gautos lėšos skiriamos ilgalaikiam turtui įsigyti, Socialinių paslaugų namų pastatų priežiūros darbams atlikti ir kitiems įstaigos gyventojų poreikiams tenkinti.

29. Susidėvėjusios ir kitos materialinės vertybės nurašomos ir realizuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

KONTROLĖ IR ATSKAITOMYBĖ

 

30. Socialinių paslaugų namų lėšos naudojamos, buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

31. Socialinių paslaugų namų finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Socialinių paslaugų namų veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

33. Socialinių paslaugų namų veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

34. Socialinių paslaugų namai atskaitingi savininkui ir kitiems asignavimų valdytojams.

 

VIII SKYRIUS

REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

35. Socialinių paslaugų namus reorganizuoti ir likviduoti gali tik savininkas įstatymų nustatyta tvarka.

36. Reorganizavimas, likvidavimas bei pertvarkymas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Socialinių paslaugų namų nuostatai keičiami Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Nuostatų keitimą gali inicijuoti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, Savivaldybės administracija, Socialinių paslaugų namų direktorius.

38. Socialinių paslaugų namų veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracija.

39. Socialinių paslaugų namai registruojami Juridinių asmenų registre ir privalo turėti visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius teisės aktus.

40. Socialinių paslaugų namų pranešimai ir kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama viešai, turi būti paskelbta VĮ Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

41. Informacija apie Socialinių paslaugų namų veiklą, rezultatus bei visa vieša informacija skelbiama Socialinių paslaugų namų interneto svetainėje.

 

__________________________

 

Direktorius                                                                                          Valdemaras Paškevičius