LIETUVOS RESPUBLIKOS

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. XIII-2444

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (toliau – šis kodeksas) reguliuoja keleivių, bagažo ir krovinių vežimų organizavimą ir vykdymą, vežimų valstybinį valdymą, valstybinę kelių transporto priežiūrą, kelių transporto kontrolę, atsakomybę už turtinę žalą.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Lengvasis automobilis taksi – motorinė kelių transporto priemonė, skirta keleiviams ir bagažui vežti, turinti ne daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas, įskaitant vairuotojo vietą, pritvirtintą taksi valstybinio registracijos numerio ženklą, įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą – plafoną ir atitinkanti lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos valdo ir organizuoja keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais. Savivaldybių institucijos pagal savo kompetenciją leidžia vežėjams privalomus teisės aktus.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Vežimų organizavimas

1. Vežimų organizavimas – techninių sąlygų ir teisinių santykių tarp keleivio, krovinio, bagažo, smulkios siuntos siuntėjo, gavėjo ir vežėjo nustatymas.

2. Vežėjas – įmonė, kuri suprantama taip, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 2 straipsnio 4 dalyje.

3. Keleivių vežimo organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, jų padalinys, sudarantis technines sąlygas vežėjui ir keleiviui elektroninių ryšių priemonėmis susitarti dėl keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos.

4. Taksi dispečerinė – taksi užsakymų valdymo centras, kuriame ryšio priemonėmis ar telekomunikacijų galiniais įrenginiais priimami keleivių užsakymai keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklos vykdytojams, kurie yra sudarę sutartis su šiuo centru.

5. Keleivių vežimo organizatorius negali vykdyti taksi dispečerinės veiklos, taip pat savo reklamoje vartoti žodžio „taksi“ ar kitokio jo junginio. Taksi dispečerinė negali vykdyti keleivių vežimo organizatoriaus veiklos.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Kelių transporto veiklos licencijavimas

1. Keleivių vežimo autobusais, krovinių vežimo krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, už atlygį veiklą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą gali vykdyti tik vežėjai, turintys licenciją arba leidimą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus. Draudžiama vykdyti licencijuojamą keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklą neturint galiojančios licencijos ar leidimo arba tuo atveju, kai licencijos ar leidimo galiojimas sustabdytas.

2. Licencijų ir leidimų rūšys:

1) Lietuvos Respublikoje išduota Bendrijos licencija vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje;

2) Lietuvos Respublikoje išduota Bendrijos licencija vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

3) Lietuvos Respublikoje išduota licencija vežti keleivius autobusais vidaus maršrutais, kuria suteikiama teisė vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

4) Lietuvos Respublikoje išduota licencija vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kuria suteikiama teisė vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje;

5) Lietuvos Respublikoje išduota licencija vežti krovinius vidaus maršrutais, kuria suteikiama teisė vežti krovinius Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos;

6) Lietuvos Respublikoje išduotas leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą;

7) Lietuvos Respublikoje išduotas leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą.

3. Licencija vežti krovinius vidaus maršrutais nereikalinga:

1) universaliųjų pašto paslaugų teikėjams, vežantiems pašto siuntas;

2) vežant sugadintas ir avarijas patyrusias transporto priemones;

3) vežant vaistus (vaistinius preparatus), prietaisus, įrenginius ir kitus gaminius, reikalingus pirmajai medicinos pagalbai teikti atliekant gelbėjimo darbus.

4. Vežėjo, turinčio šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytą licenciją, keleiviams ar kroviniams vežti naudojamai transporto priemonei išduodama licenciją atitinkanti licencijos kopija. Licencijų, nurodytų šio straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, turėtojai neturi teisės perleisti suteiktos teisės vykdyti licencijuojamą veiklą kitiems asmenims. Transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais neterminuotai, neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba laikinai, jeigu transporto priemonės valdymą patvirtinančiame dokumente nustatytas ribotas jos valdymo terminas, turi būti įregistruota Lietuvos Respublikoje ir turėti transporto priemonės bendrojo naudojimo valstybinio registracijos numerio ženklus. Kelių transporto priemonei gali būti išduota tik viena licencijos kopija. Priekaboms ir puspriekabėms licencijų kopijų nereikia.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas nauju 81 straipsniu

Papildyti Kodeksą nauju 81 straipsniu:

81 straipsnis. Licencijų vežti keleivius ir krovinius išdavimas, galiojimo sustabdymas, panaikinimas

1. Licencijas, nurodytas šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3 ir 5 punktuose, ir jų kopijas išduoda, licencijos (licencijos kopijos) galiojimą sustabdo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar licencijos (licencijos kopijos) galiojimą panaikina, pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai, tikrina, ar vežėjai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Transporto saugos administracija), vadovaudamasi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1072/2009, Reglamentu (EB) Nr. 1073/2009 ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Licenciją, nurodytą šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte, ir jos kopiją išduoda, licencijos (licencijos kopijos) galiojimą sustabdo, licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar licencijos (licencijos kopijos) galiojimą panaikina, pripažįsta fizinį asmenį, einantį transporto vadybininko pareigas, netinkamu vadovauti įmonės transporto veiklai, tikrina, ar vežėjai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus, savivaldybės vykdomosios institucijos, vadovaudamosi Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009 ir Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis.

3. Licencijos ir jų kopijos išduodamos arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jas išduoti pateikiamas per 20 darbo dienų nuo Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytų dokumentų gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos. Licencijos ir jos kopijų neišdavimas ar motyvuoto atsisakymo išduoti licenciją ir jos kopijas nepateikimas per nustatytą terminą nelaikomas licencijos ir jos kopijų išdavimu.

4. Licencijos išduodamos dešimčiai metų. Licencijos kopijos galioja iki licencijos galiojimo laiko pabaigos.

5. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, nurodytą šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose, visą laikotarpį, kol šią licenciją turi, privalo atitikti Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Vežėjas, pageidaujantis gauti licenciją, turi pateikti licencijas išduodančiai institucijai Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nurodytus dokumentus.

6. Vežėjas, vežėjo vadovas ir transporto vadybininkas yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jie neturi teistumo arba sankcijų už Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus. Asmuo, praradęs nepriekaištingą reputaciją ar pripažintas netinkamu vadovauti vežėjo transporto veiklai, negali vykdyti vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pareigų iki termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda, arba teistumo išnykimo ar panaikinimo pagal Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių teisės aktus.

7. Transporto vadybininkas gali vadovauti ne daugiau kaip dviejų skirtingų vežėjų, kurie turi ne daugiau kaip 30 licencijos kopijų, transporto veiklai. Vadovaujant vieno vežėjo transporto veiklai licencijos kopijų skaičius neribojamas. Transporto vadybininkas privalo atitikti profesinės kompetencijos reikalavimą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnio 1 dalies d punkte. Profesinė kompetencija nustatoma išlaikius profesinės kompetencijos egzaminą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka. Apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu (kai dėl pripažinto neveiksnumo jis nebegali toliau eiti savo pareigų krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu srityje) licenciją išdavusiai institucijai vežėjas privalo pranešti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie šias aplinkybes dienos.

8. Licencijos (licencijų kopijos) neišduodamos, jeigu:

1) pateikiami ne visi arba nustatytų reikalavimų neatitinkantys ar neteisingai užpildyti dokumentai ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo per jos nustatytą protingą terminą pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

2) dokumentuose pateikti klaidingi duomenys ir vežėjas neįvykdo licencijas išduodančios institucijos reikalavimo per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą pašalinti šiuos trūkumus;

3) vežėjas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 3 straipsnyje nurodytų reikalavimų;

4) vežėjui buvo panaikintas licencijos galiojimas pagal šio straipsnio 11 dalies 5 ar 6 punktą; licencija neišduodama vienus metus nuo turėtos licencijos galiojimo panaikinimo dienos;

5) yra sustabdytas bent vienos licencijos kopijos galiojimas vadovaujantis šio straipsnio 12 dalimi.

9. Vežėjai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų paaiškėjimo dienos, įspėjami apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą, taip pat apie licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinimą Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 13 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 ir 22 straipsniuose nurodytais atvejais Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

10. Licencijos galiojimas sustabdomas ir apie tai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuojamas licencijos turėtojas, jeigu vežėjas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka:

1) nepranešė apie vežėjo valdymo centro adreso pakeitimą;

2) nepranešė apie vežėjo vadovo ar transporto vadybininko pakeitimą, atleidimą iš darbo, mirtį ar pripažinimą neveiksniu (kai dėl pripažinto neveiksnumo jis nebegali toliau eiti savo pareigų krovinių ir keleivių vežimo kelių transportu srityje);

3) negrąžino licencijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims.

11. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2) vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, miršta;

3) vežėjas, kuris nėra fizinis asmuo, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia savo veiklą;

4) vežėjas bankrutavo;

5) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą ar kuriam buvo sustabdytas licencijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų;

6) paaiškėja, kad dokumentuose licencijai gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

7) nustatomi Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti atvejai vykdant krovinių vežimo veiklą tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos, naudojant atitinkamą Bendrijos licenciją;

8) nustatomi Reglamento (EB) Nr. 1073/2009 21 straipsnyje nurodyti atvejai vykdant keleivių vežimo veiklą autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojant atitinkamą Bendrijos licenciją.

12. Licencijas išduodanti institucija sustabdo konkrečių licencijos kopijų galiojimą ir apie tai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoja licencijos turėtoją dėl vežėjo pažeidimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 IV priede, arba jeigu vežėjas Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka negrąžino licencijos kopijos pasikeitus joje įrašytiems duomenims. Sustabdžius licencijos galiojimą, sustabdomas visų licencijos kopijų galiojimas.

13. Licencijos kopijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) vežėjas pateikia prašymą panaikinti licencijos kopiją;

2) vežėjas, siekdamas gauti licencijos kopiją, pateikė duomenis, žinodamas, kad jie neteisingi;

3) vežėjas laiku negrąžino licencijos kopijos, kurios galiojimas sustabdytas;

4) vežėjas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos kopijos galiojimo panaikinimą arba kuriam buvo sustabdytas licencijos kopijos galiojimas už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus, per licencijas išduodančios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų;

5) licencija panaikinama.

14. Sustabdžius ar panaikinus licencijos (licencijos kopijos) galiojimą, perleidus (pardavus, išnuomojus, grąžinus nuomotojui) kitam asmeniui kelių transporto priemonę, turinčią galiojančią licencijos kopiją, vežėjas turi grąžinti licenciją (licencijos kopijas), išskyrus šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas (licencijų kopijas), jas išdavusiai institucijai per 10 darbo dienų nuo sužinojimo apie licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ar panaikinimą dienos.

15. Pasikeitus duomenims, įrašytiems į licenciją (licencijos kopiją), išskyrus šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas (licencijų kopijas), vežėjas per 5 darbo dienas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie duomenų pasikeitimą ir grąžinti licenciją (licencijos kopiją), išskyrus šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas licencijas (licencijų kopijas), ją išdavusiai institucijai per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

16. Kai reikia pakeisti duomenis, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 16 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos a–d punktuose, licencijas išduodančios institucijos turi pakeisti licencijas (licencijų kopijas) per 3 darbo dienas nuo licencijas išduodančios institucijos nustatytos formos prašymo ir visų dokumentų, kuriais patvirtinama pakeitimo esmė, gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

17. Apie pašalintus šio straipsnio 10 ir 12 dalyse nurodytus pažeidimus vežėjas informuoja licencijas išduodančią instituciją. Vežėjui pašalinus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos (licencijos kopijos) galiojimas, licencijas išduodanti institucija per 3 darbo dienas priima sprendimą panaikinti licencijos (licencijos kopijos) galiojimo sustabdymą ir nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie priimtą sprendimą informuoja vežėją.

18. Vežėjas privalo leisti licencijas išduodančios institucijos ir kitų institucijų, turinčių vežėjų priežiūros teisę, pareigūnams, vykdantiems tarnybines užduotis, nekliudomai įeiti į vežėjo buveinę ir (ar) vežėjo valdymo centrą ir tikrinti jų kompetencijai priklausančius dokumentus, kelių transporto priemones, vairuotojų darbą. Vežėjas licencijas išduodančios institucijos ir kitų institucijų, turinčių vežėjo priežiūros teisę, pareigūnų, vykdančių tarnybines užduotis, prašymu privalo pateikti reikalingus duomenis, dokumentus (jų kopijas ar išrašus), kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas).“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 82 straipsniu

Papildyti Kodeksą 82 straipsniu:

82 straipsnis. Leidimų vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą išdavimas, galiojimo sustabdymas, panaikinimas

1. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą gali vežėjai, turintys leidimą. Vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą gali tik fiziniai asmenys, naudodamiesi keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis. Keleivių vežimas lengvuoju automobiliu asmeniniais tikslais suplanuotu maršrutu nesiekiant finansinės naudos nėra laikomas keleivių vežimu už atlygį lengvuoju automobiliu. Draudžiama vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą neturint galiojančio leidimo arba tuo atveju, kai leidimo galiojimas sustabdytas.

2. Asmenims, siekiantiems įgyti šio kodekso 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 7 punktuose nurodytus leidimus (toliau šiame straipsnyje – leidimas), leidimai išduodami, jeigu tie asmenys atitinka šiuos reikalavimus:

1) yra įregistravę individualią veiklą ir turi ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą, kai leidimo prašo fizinis asmuo;

2) neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);

3) asmuo yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių registre įregistruoto lengvojo automobilio, kuriuo bus vykdoma keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, savininkas arba šį lengvąjį automobilį valdo kitu teisėtu pagrindu;

4) yra įvykdyti Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyti reikalavimai.

3. Asmenims, kuriems išduoto leidimo galiojimas buvo panaikintas dėl šio straipsnio 10 dalies 5 punkte nurodytų pažeidimų, leidimai nėra išduodami vienus metus nuo leidimo galiojimo panaikinimo.

4. Leidimus išduoda, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą ar leidimų galiojimą panaikina savivaldybės, kurioje yra įregistruotas vežėjas, kuris nėra fizinis asmuo, arba gyvenamąją vietą deklaravęs vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, vykdomosios institucijos susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

5. Leidimai galioja neterminuotai. Leidimų turėtojai neturi teisės perleisti suteiktos teisės vykdyti leidime nurodytą veiklą kitiems asmenims.

6. Laikoma, kad leidimai yra išduoti kitą dieną nuo vežėjo pranešimo apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (toliau – pranešimas) pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai dienos. Kai pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad leidimas yra išduotas nuo pranešime nurodytos dienos.

7. Vežėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų teisės aktų reikalavimų pažeidimų paaiškėjimo dienos, įspėjamas apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą, jeigu:

1) jis pažeidžia keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais reikalavimus, nurodytus šio straipsnio 13 ir 14 dalyse;

2) paaiškėja, kad leidimo turėtojas nevykdo leidime nurodytos veiklos ilgiau kaip vienus metus ir nesikreipė į leidimą išdavusią instituciją dėl leidimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo.

8. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu vežėjas:

1) pateikia prašymą sustabdyti leidimo galiojimą;

2) buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą pagal šio straipsnio 7 dalies 1 punktą ir per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų ir nepranešė apie jų pašalinimą leidimą išdavusiai institucijai;

3) leidimui išduoti pateikia neteisingus duomenis;

4) buvo įspėtas pagal šio straipsnio 7 dalies 2 punktą ir per 5 darbo dienas nuo įspėjimo pateikimo dienos nesikreipė į leidimą išdavusią instituciją dėl leidimo galiojimo sustabdymo arba panaikinimo arba nepranešė apie vykdomą leidime nurodytą veiklą.

9. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu vežėjas, kuriam išduoto leidimo galiojimas buvo sustabdytas:

1) pateikė prašymą panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, jeigu leidimo galiojimas buvo sustabdytas šio straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu;

2) per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą pašalino nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas pagal šio straipsnio 8 dalies 2 punktą, ir raštu pranešė apie jų pašalinimą leidimą išdavusiai institucijai;

3) pranešė apie vykdomą leidime nurodytą veiklą.

10. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) vežėjas, turintis leidimą, pateikęs šio straipsnio 6 dalyje nurodytą pranešimą leidimus išduodančiai institucijai, neatitiko šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) vežėjas, turintis leidimą, pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

3) paaiškėja, kad leidimą turintis vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, nutraukė individualią veiklą;

4) leidimą turintis vežėjas, kuris yra fizinis asmuo, miršta ar vežėjas, kuris nėra fizinis asmuo, likviduojamas ar reorganizuojamas ir baigia savo veiklą;

5) vežėjas, kuriam išduoto leidimo galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 8 dalies 2 punktą, per leidimą išdavusios institucijos nustatytą terminą nepašalino nurodytų pažeidimų ir apie jų pašalinimą nepranešė leidimą išdavusiai institucijai;

6) vežėjas, kuriam išduoto leidimo galiojimas buvo sustabdytas pagal šio straipsnio 8 dalies 4 punktą, per 10 darbo dienų po to, kai leidimo galiojimas buvo sustabdytas, nesikreipė į leidimą išdavusią instituciją;

7) vežėjas, turintis leidimą, pažeidė šio straipsnio 12 dalyje nurodytus reikalavimus;

8) nesilaikoma šio straipsnio 16 dalyje nurodyto reikalavimo.

11. Leidimus išduodanti institucija sustabdo leidimo galiojimą, panaikina leidimo galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimą ir praneša apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimo panaikinimą vežėjui, turinčiam leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 8, 9 ar 10 dalyse nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Jeigu nustatomas šio straipsnio 12 arba 16 dalyje nurodytų reikalavimų pažeidimas savivaldybės, kuri nėra leidimą išdavusi institucija, teritorijoje, informacija apie pažeidimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas perduodama leidimą išdavusiai institucijai.

12. Lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos keleivių vežimo už atlygį paslaugos, vairuotojai turi turėti ne mažesnį kaip 2 metų lengvojo automobilio vairavimo stažą ir būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir teistumas nėra išnykęs ar panaikintas;

2) buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą ir yra neatlikęs paskirtos bausmės (išskyrus atvejus, kai asmuo atleistas nuo bausmės atlikimo);

3) piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

13. Vežėjo, vykdančio keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą, lengvasis automobilis privalo:

1) atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus;

2) naudoti vežėjo vardu įregistruotą taksometrą, įrengtą Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka;

3) turėti pritvirtintą taksi valstybinio registracijos numerio ženklą;

4) turėti Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pritvirtintą taksi vairuotojo kortelę;

5) būti apipavidalintas susisiekimo ministro nustatyta tvarka;

6) turėti ženklą-plafoną, naudojamą Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka;

7) turėti Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka pritvirtintą kainoraštį.

14. Vežėjo lengvasis automobilis, kuriuo teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, privalo:

1) atitikti techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus;

2) turėti Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse nustatyta tvarka laisvai automobilio viduje ir (ar) išorėje pritvirtinamą šiose taisyklėse aprašytą visiems vienodo turinio ir formos ženklą, aiškiai identifikuojantį, kad automobilis naudojamas keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugoms teikti. Vežėjo lengvasis automobilis, kuriuo teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugos, negali turėti plafono bei kitų apipavidalinimo elementų, nustatytų vežėjų, vykdančių keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą, automobiliams.

15. Vežėjas, kurio lengvasis automobilis atitinka bent vieną šio straipsnio 13 dalies 2–6 punktuose nurodytą reikalavimą, laikomas vykdančiu keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi veiklą.

16. Lengvuoju automobiliu gali būti vykdoma tik vienos rūšies keleivių vežimo už atlygį veikla.

17. Vežėjas, vykdantis keleivių vežimo už atlygį veiklas, privalo užtikrinti, kad skirtingų veiklų apskaita būtų atskirta viena nuo kitos, ir teikti komercinės veiklos finansinę informaciją finansinių ataskaitų rinkiniuose pagal 8-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės apskaitos standartą „Veiklos segmentai“ arba 34-ąjį verslo apskaitos standartą „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“, kad būtų užtikrinama galimybė palyginti vežėjo finansinių ataskaitų duomenis.“

 

8 straipsnis. 82 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 82 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Leidimus išduoda, leidimų galiojimą sustabdo, leidimų galiojimo sustabdymą ar leidimų galiojimą panaikina Transporto saugos administracija susisiekimo ministro nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 82 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Laikoma, kad leidimai yra išduoti kitą dieną nuo vežėjo pranešimo apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (toliau – pranešimas) pateikimo Transporto saugos administracijai dienos. Kai pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad leidimas yra išduotas nuo pranešime nurodytos dienos.“

3. Pakeisti 82 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Transporto saugos administracija sustabdo leidimo galiojimą, panaikina leidimo galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimą ir praneša apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymą ar leidimo galiojimo panaikinimą vežėjui, turinčiam leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio straipsnio 8, 9 ar 10 dalyse nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.“

 

9 straipsnis. Buvusio 81 straipsnio pakeitimas

Buvusį 81 straipsnį laikyti 83 straipsniu.

 

10 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Miestuose ir didesnėse gyvenvietėse steigiamos autobusų stotys, kurių pagrindinė paskirtis – aptarnauti keleivius, vykstančius reguliariaisiais reisais vietinio (priemiestinio), tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais, organizuoti autobusų ekipažų priešreisinį patikrinimą ir tarpreisinį poilsį, kontroliuoti autobusų išvykimo ir atvykimo laiką, parduoti keleiviams bilietus, teikti jiems informaciją ir bagažo saugojimo paslaugas. Ši pagrindinė autobusų stočių paskirtis negali būti keičiama. Autobusų stotis gali būti juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Autobusų stotis gali steigti savivaldybė, fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai.“

3. Papildyti 11 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Jeigu autobusų stotį teisėtu pagrindu valdo savivaldybė, Lietuvos Respublikos ar užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – autobusų stoties valdytojai) ir jeigu jie vykdo šio kodekso 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą keleivių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklą, stoties valdytojo funkcijas turi atlikti kitas stoties valdytojo padalinys, nevykdantis šio kodekso 8 straipsnio 1 dalyje nurodytos keleivių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos.“

4. Papildyti 11 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Autobusų stoties valdytojas privalo užtikrinti, kad autobusų stoties valdytojo funkcijas atliekančio padalinio apskaita būtų atskirta nuo padalinių, kurie vykdo šio kodekso 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą keleivių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklą, apskaitos, ir teikti komercinės veiklos finansinę informaciją finansinių ataskaitų rinkiniuose pagal 8-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės apskaitos standartą „Veiklos segmentai“ arba
34-ąjį verslo apskaitos standartą „Segmentų atskleidimas finansinėse ataskaitose“, kad būtų užtikrinama galimybė palyginti įmonės finansinių ataskaitų duomenis.“

5. Papildyti 11 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Autobusų stotys privalo sudaryti vienodas nediskriminacines sąlygas visų nuosavybės formų vežėjams naudotis autobusų stočių teikiamomis paslaugomis.“

6. Buvusias 11 straipsnio 3, 4 ir 5 dalis laikyti atitinkamai 6, 7 ir 8 dalimis.

 

11 straipsnis. Trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trečiojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

TREČIASIS SKIRSNIS

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO PRIEŽIŪRA IR KELIŲ TRANSPORTO KONTROLĖ“.

 

12 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Valstybinė kelių transporto priežiūra ir kelių transporto kontrolė

1. Valstybinė kelių transporto priežiūra – veikla, skirta metodinei pagalbai vežėjams teikti, prižiūrėti, kaip vežėjai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir ar tinkamai vykdo šiuos reikalavimus, ir kitoms priemonėms, užtikrinančioms tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinančioms galimų pažeidimų skaičių, įgyvendinti.

2. Valstybinę kelių transporto priežiūrą atlieka:

1) Transporto saugos administracija;

2) savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų priežiūros tarnybos;

3) kitos valstybės institucijos, kurioms įstatymų suteikta priežiūros teisė.

3. Vežėjai gali atlikti savo keleivinių kelių transporto priemonių ekipažų, jomis važiuojančių keleivių ir vežamo bagažo kelių transporto kontrolę arba įgalioti tai atlikti kitus asmenis.“

 

13 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

14 straipsnis. Valstybinės kelių transporto priežiūros ir kelių transporto kontrolės įgaliojimai

1. Transporto saugos administracijos valstybinės kelių transporto priežiūros įgaliojimus nustato šis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Keleivinio kelių transporto kontrolės ir priežiūros nuostatai, patvirtinti susisiekimo ministro, ir Transporto saugos administracijos nuostatai.

2. Transporto saugos administracijos pareigūnai turi teisę sustabdyti krovinines ir keleivines kelių transporto priemones, nurodyti važiuoti paskui specialiąją transporto priemonę iki patikrinimo ar stovėjimo vietos, jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimą, techninę būklę, privalomosios techninės apžiūros atlikimo periodiškumą, ekipažo dokumentus, keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, tarp jų keleivių bilietus ir bagažo kvitus, važtaraščius. Šie pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo, ar nesinaudojama įtaisais, pakeičiančiais darbo ir poilsio režimo apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) duomenis. Valstybinės kelių transporto priežiūros teisę turintys pareigūnai, nustatę pažeidimus, turi teisę siųsti transporto priemonę į techninės apžiūros stotį ar tachografų dirbtuvę, uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, kol bus pašalinti pažeidimai, taip pat gauti iš keleivių paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu.

3. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų valstybinės kelių transporto priežiūros tarnybų įgaliojimus nustato šis kodeksas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Keleivinio kelių transporto kontrolės ir priežiūros nuostatai, patvirtinti susisiekimo ministro, ir šių tarnybų nuostatai.

4. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų valstybinės kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūnai turi teisę savo ir gretimų savivaldybių teritorijose sustabdyti ir tikrinti transporto priemones, kuriomis vykdoma keleivių vežimo už atlygį veikla, ir kitas keleivines kelių transporto priemones, vežančias keleivius vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, taip pat užsakomaisiais ir specialiaisiais reisais, ir šių transporto priemonių ekipažo dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, keleivių bilietus ir bagažo kvitus, taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų valstybinės kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūnų stabdomos keleivinės kelių transporto priemonės privalo sustoti. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų valstybinės kelių transporto priežiūros tarnybų pareigūnai, nustatę pažeidimus, turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registravimo dokumentą, kol bus pašalinti pažeidimai, taip pat gauti iš keleivių reikalingus paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu.

5. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų atliekamos kelių transporto kontrolės įgaliojimus nustato šis kodeksas, Keleivinio kelių transporto kontrolės ir priežiūros nuostatai, patvirtinti susisiekimo ministro, ir vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų įstatai (nuostatai).

6. Vežėjų arba jų įgaliotų juridinių asmenų kelių transporto kontrolę vykdantys darbuotojai turi teisę sustabdyti keleivines kelių transporto priemones ir tikrinti šių transporto priemonių ekipažų dokumentus, tarp jų keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, keleivių bilietus ir bagažo kvitus.“

 

14 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TARIFAI“.

 

15 straipsnis. 15 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 15 straipsnį.

 

16 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Tarifai ir jų taikymas“.

 

17 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

18 straipsnis. Keleivių vežimas už atlygį autobusais“.

2. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Keleivių vežimą autobusais reglamentuoja susisiekimo ministro patvirtintos Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės.“

3. Pripažinti netekusiomis galios 18 straipsnio 12, 13 ir 14 dalis.

 

18 straipsnis. Kodekso papildymas 181 straipsniu

Papildyti Kodeksą 181 straipsniu:

181 straipsnis. Keleivių vežimas už atlygį lengvaisiais automobiliais

1. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisykles tvirtina susisiekimo ministras.

2. Keleiviai vežami už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą tik naudojantis keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis pagal elektroninių ryšių priemonėmis vežėjo su keleiviais sudarytas sutartis Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.

3. Vežėjas valstybinę kelių transporto priežiūrą atliekančių institucijų reikalavimu privalo pateikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą sutarties duomenis ir kitus Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėse priežiūros tikslais numatytus dokumentus, kurių reikia tinkamai veiklai užtikrinti ir keleivių vežimo reikalavimams vykdyti.

4. Keleivių vežimo organizatorius privalo:

1) teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis besinaudojančių vežėjų iš keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos gaunamas pajamas ir kitus duomenis, susijusius su mokesčių apskaičiavimu ir deklaravimu Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka ir terminais. Keleivių vežimo organizatoriui nepateikus šios informacijos, Valstybinė mokesčių inspekcija turi teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti keleivių vežimo organizatoriaus paslaugų interneto svetainę, kuria naudojantis priimami užsakymai vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę, tol, kol nepašalinamas pažeidimas. Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą taikyti numatytus privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas. Valstybinė mokesčių inspekcija privalo Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikti prašymą. Šiame prašyme turi būti nurodytas įtariamą pažeidimą padariusio asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas (jeigu žinomi), įtariamo pažeidimo pobūdis ir veiksmai, kuriuos numatoma atlikti, interneto svetainės, prie kurios prašoma panaikinti prieigą, tikslus adresas. Vilniaus apygardos administracinis teismas Valstybinės mokesčių inspekcijos prašymą sankcionuoti Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimą išnagrinėja ir priima motyvuotą nutartį šį prašymą patenkinti arba atmesti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu Valstybinė mokesčių inspekcija nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi atmesti prašymą, Valstybinė mokesčių inspekcija turi teisę per 7 kalendorines dienas nuo tokios nutarties priėmimo dienos apskųsti šią nutartį Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui;

2) užtikrinti, kad vežimo paslaugas teiktų vežėjai, turintys galiojantį leidimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą. Keleivių vežimo organizatorius turi teisę elektroninio ryšio priemonėmis nuolat gauti informaciją iš leidimus išduodančios institucijos apie konkretiems vežėjams išduotus, sustabdytus ar panaikintus leidimus.

5. Vežant keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, keleivių vežimo organizatorius keleiviui prieš kelionę turi pateikti šią informaciją, kurią keleivių vežimo organizatorius turi išsaugoti ir kurią vėliau būtų galima panaudoti valstybinės kelių transporto priežiūros tikslais:

1) vairuotojo vardas, pavardė;

2) leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą numeris;

3) kelionės kaina.

6. Vežant keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą, keleivių vežimo organizatorius po kelionės nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per valandą nuo kelionės pabaigos, turi elektroniniu būdu pateikti keleiviui naudojant elektroninių ryšių priemones suformuotą kelionės ir mokėjimo dokumentą su šia informacija, kurią vėliau būtų galima panaudoti valstybinės kelių transporto priežiūros tikslais:

1) vairuotojo vardas, pavardė;

2) leidimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą numeris;

3) paslaugos suteikimo data;

4) kelionės pradžios ir pabaigos laikas;

5) išvykimo ir atvykimo vieta;

6) kelionės trukmė ir ilgis;

7) paslaugos kaina ir sumokėta suma;

8) dokumento numeris.

7. Keleivių vežimo organizatorius turi saugoti informaciją, nurodytą šio straipsnio 5 ir 6 dalyse, ir su keleiviu sudarytas sutartis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais. Keleivių vežimo organizatorius privalo pateikti šią informaciją teisėsaugos, valstybinę kelių transporto priežiūrą atliekančioms institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai joms pareikalavus.

8. Savivaldybių vykdomosios institucijos gali priimti vežėjams, vykdantiems keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą, privalomus veiklos vykdymo sprendimus, kuriais būtų siekiama didinti eismo ir eismo dalyvių saugumą, gerinti aplinkos apsaugą ar keleivių aptarnavimo kokybę. Šie sprendimai neturi sudaryti:

1) kliūčių keleivių vežimo už atlygį veiklai plėtoti;

2) nevienodų konkurencijos sąlygų.

9. Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą galima vykdyti triratėmis ir keturratėmis transporto priemonėmis, atitinkančiomis šio straipsnio ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi veiklą vykdančioms transporto priemonėms keliamus techninius reikalavimus.“

 

19 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Keleivio bilietas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad yra sudaryta keleivių vežimo reguliariu reisu sutartis, arba skaitmeninėje duomenų bazėje saugomas įrašas, kuriuo patvirtinama, kad yra sumokėta už vežimo paslaugą.“

 

20 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis. Keleivio teisės ir pareigos

1. Keleivis turi teisę:

1) užimti nurodytą biliete vietą;

2) Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse nustatyta tvarka nemokamai vežtis nustatyto svorio ir dydžio bagažą;

3) nemokamai vežtis du iki 7 metų vaikus, jeigu jie neužima atskiros sėdimosios vietos, reguliarių reisų vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutų autobusais ir troleibusais bei tolimojo susisiekimo maršrutų autobusais;

4) važiuoti to paties vežėjo ar jų susitarimu kitomis transporto priemonėmis su tuo pačiu bilietu į tą patį paskirties punktą, kai biliete nurodyta transporto priemonė dėl kokių nors priežasčių negali važiuoti, ir nemokėti priemokos už pakeistą patogesnę transporto priemonę, tačiau gauti bilieto kainos skirtumą, jeigu transporto priemonė pakeista į mažiau patogią, negu buvo nurodyta keleivio biliete, o vežėjui nepateikus kitos transporto priemonės, gauti atitinkamą kompensaciją Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse nustatyta tvarka;

5) iki išvykimo į reisą nutraukti keleivio ir bagažo vežimo sutartį, grąžinti bilietą ir gauti už jį sumokėtus pinigus ar jų dalį Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse nustatyta tvarka;

6) į Reglamente (ES) Nr. 181/2011 nustatytas teises.

2. Keleivis privalo:

1) sumokėti už vežimą;

2) saugoti bilietą ir bagažo kvitą iki kelionės pabaigos, pateikti juos ekipažui, kontroliuojančiam ar prižiūrinčiam asmeniui pareikalavus;

3) laikytis nustatytos tvarkos.

3. Važiavimo keleiviniu transportu lengvatas ir jų kompensavimo tvarką nustato įstatymai. Lengvatomis naudotis turi teisę asmenys, pateikę valstybinę kelių transporto priežiūrą atliekantiems pareigūnams, vežėjams arba jų įgaliotiems juridiniams asmenims, vykdantiems kelių transporto kontrolę, šią teisę liudijančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai nėra abejonių, kad asmuo yra jaunesnis kaip 7 metų.“

 

21 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus 3 ir 8 straipsnius, šio straipsnio 4 ir 5 dalis, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo 3 ir 8 straipsniai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

3. Įsigaliojus šiam įstatymui, leidimai vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi ir leidimai teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas, išduoti iki šio įstatymo įsigaliojimo, laikomi galiojančiais neterminuotai.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras arba jo įgaliotos institucijos iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo, išskyrus 3 ir 8 straipsnius, įgyvendinamuosius teisės aktus.

5. Lietuvos transporto saugos administracija iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo 3 ir 8 straipsnių įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda