NidosHerbas

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. T1-2

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus leidimus išduoti organizuojant viešąjį konkursą.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama).

3. Panaikinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus, patvirtintus Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-221 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą“.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 13 d. sprendimu Nr. T1-2

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos (toliau –Taryba) nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios vietinės rinkliavos dydį, viešojo konkurso organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo, mokėjimo tvarką, lengvatas, atleidimo nuo rinkliavos mokėjimo bei vietinės rinkliavos grąžinimo rinkliavos mokėtojams atvejus.

2Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (toliau – rinkliava) – tai Tarybos sprendimu ir jos nustatyta tvarka nustatyta privaloma fiziniams ar juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose (toliau – Leidimas) įmoka, galiojanti Neringos savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

3.  Prekybos ir paslaugų teikimo Tarybos nustatytose viešosiose vietose tvarką reglamentuoja Tarybos patvirtintos Prekybos ir paslaugų teikimo Neringos savivaldybės viešosiose vietose taisyklės. Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas išdavimo tvarką įsakymu nustato Neringos savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius).

4Viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina Savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

5Rinkliavos mokėtojai yra asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus leista prekiauti ar teikti paslaugas (įsigijusieji verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą; teikiantieji viešojo maitinimo paslaugas ar vykdantys prekybą maisto produktais asmenys turi būti įtraukti į Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir (ar) kt.).

6Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

7.  Nuostatai netaikomi asmenims, prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDIS, APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

8. Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

9. Už Leidimo išdavimą Tarybos nustatytose viešosiose vietose nustatyti pradiniai rinkliavos dydžiai yra pateikti Nuostatų 1 priede. Rinkliavos dydžiai nustatyti kalendoriniams metams (laikotarpiui nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. imtinai) ir rinkliava mokama neatsižvelgiant į Leidimo išdavimo datą.

10. Leidimai prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išduodami organizuojant viešąjį konkursą.

11. Viešojo konkurso dėl Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo tvarka (toliau – Konkursas) pateikta Nuostatų III skyriuje. Po įvykusio konkurso vietinės rinkliavos dydžiu laikoma didžiausia konkurse pasiūlyta suma.

12.  Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose švenčių ir renginių metu išduodamas renginio laikotarpiui. Už Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas švenčių ir renginių metu išdavimą taikomi rinkliavos dydžiai pateikti Nuostatų 4 priede.

13Rinkliava už Leidimo išdavimą turi būti sumokama iki Leidimo išdavimo dienos. Jeigu rinkliavos mokėtojas nesumoka visos rinkliavos sumos iki Leidimo išdavimo dienos, Leidimas neišduodamas, o pareiškėjui pateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą.

Kai išduodamas Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje viešojoje vietoje, kurioje veiklą galima vykdyti ne vienus metus, ateinančiais metais po įvykusio Konkurso, Konkurse nustatytą vietinę rinkliavą už Leidimo išdavimą Konkurso laimėtojas turi sumokėti iki einamųjų metų kovo 1 dienos imtinai ir pateikti mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

14. Rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokėjimo dokumentai.

15. Už ne laiku sumokėtą rinkliavą delspinigiai neskaičiuojami.

16. Rinkliava mokama į Savivaldybės biudžeto sąskaitą.

 

III SKYRIUS

 

VIEŠOJO KONKURSO DĖL LEIDIMŲ Prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose IŠDAVIMO ORGANIZAVIMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO TVARKA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, kurių civilinis veiksnumas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.5 ir 2.9 straipsniais, juridiniai asmenys, ar jų įgalioti atstovai (toliau – dalyviai).

18. Konkursą organizuoja ir vykdo Administracijos direktoriaus sudaryta Konkurso dėl  Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo komisija (toliau – komisija).

Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 asmenų, kurie turi būti nešališki, paskiriamas komisijos pirmininkas ir pavaduotojas.

Komisijos posėdžiuose kviečiami dalyvauti stebėtojai: Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos bei Neringos savivaldybės Antikorupcijos komisijos atstovai.

Iki komisijos vokų atplėšimo posėdžio pradžios komisijos nariai turi pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaraciją (3 priedas).

19. Konkursas pirmaisiais nustatyto pradinio rinkliavos dydžio galiojimo metais  organizuojamas I ir II metų ketvirtį, ateinančiais metais į laisvas nustatytas viešąsias vietas Konkursas organizuojamas ne rečiau kaip kartą per metus: į viešąsias vietas, kurių nustatytas pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminas yra 3 metai – tik likusiam laikotarpiui iki pradinio rinkliavos dydžio galiojimo termino pabaigos; į viešąsias vietas, kurių nustatytas pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminas yra 5 metai – iš naujo visam nustatytam pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminui.

20. Konkurso pradinį vietinės rinkliavos dydį nustato ir tvirtina Taryba.

21. Informacija apie Konkursą skelbiama viešai spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt. Tarybos nustatytų viešųjų vietų sąrašas skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

22. Komisija, skelbdama Konkursą, skelbime nurodo:

22.1. Konkurso pavadinimą;

22.2. paraiškų dalyvauti Konkurse pateikimo terminą (minučių tikslumu), kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje;

22.3. interneto svetainės adresą, kuriuo galima susipažinti su:

22.3.1 Tarybos nustatytų viešųjų vietų sąrašu (toliau – Sąrašas);

22.3.2. konkrečių viešųjų vietų vietos nustatymo koordinatėmis;

22.3.3. pradiniu vietinės rinkliavos dydžiu;

22.3.4. vietinės rinkliavos galiojimo terminu, kuris numato, kokiam laikui bus taikoma vietinės rinkliavos dydžiu laikoma Konkurse pasiūlyta suma;

22.4. paraiškų dalyvauti Konkurse pateikimo vietą (tikslų adresą, kabineto numerį, komisijos nario, vykdančio registraciją, vardą ir pavardę);

22.5. Konkurso vykdytojo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kuriais galima gauti papildomą informaciją apie Konkurso vykdymo tvarką;

22.6. komisijos posėdžio vietą, datą ir tikslų laiką;

22.7. banko pavadinimą ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas konkrečios viešosios vietos nustatytas pradinis vietinės rinkliavos dydis, numerį;

22.8. kitą, komisijos manymu, reikalingą informaciją.

23. Dalyviai, ketinantys dalyvauti Konkurse dėl kelių viešųjų vietų, privalo kiekvienai prekybos ar paslaugų teikimo vietai pateikti atskirus prašymus su visais privalomais pateikti dokumentais, konkrečiai viešajai vietai gali pateikti tik vieną prašymą.

24. Dalyviai, arba jų įgalioti atstovai (pateikiamas arba įmonės įgaliojimas asmeniui atstovauti įmonę, arba notariškai patvirtintas įgaliojimas atstovauti kitą asmenį, jei atstovaujamas kitas asmuo) skelbime nurodytu laiku komisijos nariui tiesiogiai pateikia skelbime nurodytu adresu užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas Konkurso pavadinimas „Viešųjų vietų konkursui Nr. ... “. Paštu ir kitais būdais vokai nepriimami.

Voke, ant kurio užrašytas viešojo konkurso pavadinimas, turi būti įdėtas kitas, užklijuotas vokas, ant kurio užrašytas konkrečios viešosios vietos pavadinimas bei numeris pagal Sąrašą. Vidiniame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

24.1. paraiška (2 priedas), kurioje nurodoma dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono numeris, elektorinio pašto adresas, banko sąskaitos numeris, kokią veiklą numatoma vykdyti, siūlomas konkretus vietinės rinkliavos dydis, kuris negali būti mažesnis už pradinį vietinės rinkliavos dydį, kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) informuoti laimėjusį dalyvį apie Konkurso rezultatus;

24.2. fizinio asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopija, juridinio asmens – steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

24.3. finansų įstaigos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas viešojo konkurso dalyvio mokestis, kurio dydis atitinka Tarybos nustatytą pradinį vietinės rinkliavos dydį, mokėjimo dokumente turi būti nurodytas dalyvio vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas bei konkrečios viešosios vietos numeris pagal Sąrašą.

25. Paraiškos komisijai turi būti pateiktos iki skelbime nurodyto termino pabaigos (minučių tikslumu).

26. Konkurso dalyvius registruoja komisijos narys:

26.1. Konkurso dalyviai registruojami Konkurso dalyvių registracijos pažymoje pagal Konkurso pavadinimą (registracijos numerį sudaro eilės numeris bei Konkurso numeris, pvz. 1-1/5). Pasibaigus Konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta registracija, pažymą turi pasirašyti Konkurso dalyvius registravęs komisijos narys ir komisijos pirmininkas;

26.2. registracijos pažymoje nurodomi šie rekvizitai: Konkurso pavadinimas ir numeris, Konkurso dalyvio registracijos eilės numeris, užklijuoto voko gavimo data ir tikslus laikas (minučių tikslumu), dokumentus pateikusio Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, dokumentus pateikusio asmens parašas. Konkurso dalyvio registracijos eilės numerį komisijos narys užrašo ant Konkurso dalyvio pateikto užklijuoto voko;

26.3. Konkurso dalyviui ar jo įgaliotam asmeniui išduodamas Konkurso dalyvio pažymėjimas, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data ir laikas (minučių tikslumu), komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas. Ant voko užrašytas registracijos numeris turi sutapti su registracijos pažymėjime nurodytu eilės numeriu.

27. Pateikti užklijuoti vokai jį pateikusios Konkurso dalyvio akivaizdoje įmetami į užantspauduotą dėžę pagal Konkurso pavadinimą. Dėžė užantspauduojama dalyvaujant komisijos nariams ir stebėtojams, kurie pasirašo ant užantspauduotos dėžės ir nurodoma užantspaudavimo data.

28. Asmenys Konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu pateikė neužklijuotą voką, pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų pateikimo terminui, jeigu ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti Konkurso pavadinimo.

29. Iki komisijos posėdžio pradžios Konkurso dalyvių vokai su dokumentais neatplėšiami, kiti asmenys su duomenimis apie įregistruotus Konkurso dalyvius nesupažindinami.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIEŠOJO KONKURSO VYKDYMAS IR VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMAS

 

30. Komisijos posėdis Konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos.

31. Komisijos posėdyje turi teisę dalyvauti Konkurso dalyviai arba jų įgalioti asmenys. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti fiziniam ar juridiniam asmeniui.

32. Šalyje paskelbus nepaprastąją padėtį, ekstremalią situaciją ar karantiną, komisijos posėdis vyksta elektroninėmis ryšio priemonėmis. Informacija apie komisijos posėdį Konkurso dalyviams išsiunčiama nurodytu elektroniniu paštu iki posėdžio pradžios likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai. Už ryšio įrangos ir posėdžio ruošimą ir duomenų (vaizdo, garso įrašų) teikimą komisijai atsakingas Neringos savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir civilinės saugos skyrius.

33. Komisijos pirmininkas leidžia Konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad dėžė užantspauduota, kad vokai, nepažeisti, kad vokų skaičius sutampa su registravimo pažymoje užregistruotų vokų skaičiumi. Išoriniai vokai atplėšiami nepažeidžiant užklijavimo juostos.

34. Vidiniai vokai sugrupuojami pagal konkrečias viešąsias vietas, atplėšiami nepažeidžiant užklijavimo juostos.

Komisijos nariai įsitikina, ar pateikti visi šios tvarkos 24 punkte išvardinti dokumentai, ar jie atitinka būtinus reikalavimus, ar teisingai užpildyta paraiška.

Komisijos pirmininkas atskirai skelbia Konkurso dalyvių siūlomus vietinės rinkliavos dydžius konkrečiai viešajai vietai. Paskelbti vietinės rinkliavos dydžiai ir juos pasiūlę Konkurso dalyviai eilės tvarka, nuo didžiausios pasiūlytos vietinės rinkliavos sumos iki mažiausios, įrašomi protokole, kurį pildo Dokumentų valdymo skyriaus paskirtas darbuotojas.

35. Asmenys, pateikę Konkursui dokumentus, nepripažįstami šio Konkurso dalyviais ir jų paraiškos atmetamos, jeigu:

35.1. voke, ant kurio užrašytas Konkurso pavadinimas, yra įdėtas daugiau negu vienas vokas;

35.2. ant vidinio voko užrašytas viešosios vietos pavadinimas ir numeris pagal Sąrašą, kuriai nepaskelbtas Konkursas;

35.3. trūksta nors vieno 24 punkte nurodyto dokumento;

35.4. paraiškoje dalyvauti Konkurse nenurodytas Konkurso dalyvio vardas ir pavardė (arba pavadinimas, jeigu Konkurse dalyvauja įmonė), nenurodytas siūlomas konkretus vietinės rinkliavos dydis, nėra parašo;

35.5. nesumokėtas arba sumokėtas mažesnis Konkurso dalyvio mokestis, kurio dydis turi atitikti Tarybos nustatytą pradinį vietinės rinkliavos dydį, ir nėra tai patvirtinančio dokumento;

35.6. siūlomas vietinės rinkliavos dydis yra mažesnis už pradinį vietinės rinkliavos dydį, nurodytą Sąraše;

35.7. Konkurse dalyvauja asmuo, kuris tais pačiais metais prieš tai buvusiame Konkurse buvo pripažintas laimėtoju, bet nepateikė prašymo išduoti Leidimą prekybai ar paslaugoms teikti viešosiose vietose.

36. Konkursą laimi Konkurso dalyvis, paraiškoje nurodęs didžiausią vietinės rinkliavos dydį. Jeigu tokį patį rinkliavos dydį pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas Konkurso dalyvių registracijos pažymoje.

37. Jeigu dalyvauti Konkurse nustatyta tvarka užsiregistravo tik vienas Konkurso dalyvis, pasiūlęs vietinės rinkliavos dydį, kuris yra ne mažesnis už nustatytą pradinį dydį, jis laikomas Konkurso laimėtoju.

38. Konkursas skelbiamas neįvykusiu, jeigu dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis ir (ar) buvo pateikti ne visi šiame Apraše nurodyti dokumentai. Jeigu konkursas du kartus paskelbtas neįvykusiu, kai dalyvauti Konkurse neužsiregistravo nė vienas dalyvis, skelbiant tos pačios vietos konkursą trečią kartą, pradinis vietinės rinkliavos dydis mažinamas 20 procentų.

39. Konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos nariai bei stebėtojai. Komisijos nariai, nesutinkantys su Konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole. Kiekvienas Konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu. Prie protokolo pridedama Konkurso skelbimo spaudoje ir savivaldybės interneto svetainėje iškarpa arba kopija.

40. Konkurso laimėtojai, kitą dieną po įvykusio Konkurso, skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt, skelbime nurodant laimėtoją ir didžiausią pasiūlytą vietinės rinkliavos dydį. Konkurso laimėtojai, nedalyvavę komisijos posėdyje, apie Konkurso rezultatus informuojami paraiškoje nurodytu būdu per 3 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos. Laimėtojui išsiųstame pranešime taip pat pateikiama informacija dėl prašymo išduoti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešose vietose pateikimo tvarkos bei termino. Jei Konkurso laimėtojas per nustatytą terminą nepateikia prašymo dėl Leidimo išdavimo, Konkurso rezultatai komisijos sprendimu anuliuojami ir Konkursas laikomas neįvykusiu.

41. Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą, sumokėtas dalyvio mokestis įskaitomas į Konkurso metu nustatytą vietinę rinkliavą už Leidimo išdavimą, skirtumą tarp pradinio vietinės rinkliavos dydžio ir vietinės rinkliavos dydžio, nustatyto Konkurso metu, Konkurso laimėtojas turi sumokėti per 10 kalendorinių dienų nuo įvykusio Konkurso dienos. Nesumokėjus skirtumo per nurodytą laiką, Konkurso dalyvio mokestis negrąžinamas ir Konkurso laimėtojas praranda teisę į Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas šioje viešojoje vietoje gavimą.

42. Konkurso laimėtojai prekiauti ar teikti paslaugas nustatytose viešosiose vietose gali tik turėdami Administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą Leidimą.

43. Konkurso laimėtojas, nepateikęs prašymo išduoti Leidimą prekybai ar paslaugoms teikti, praranda teisę vienus metus dalyvauti naujame Konkurse.

44. Kai išduodamas Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas nustatytoje viešojoje vietoje, kurioje veiklą galima vykdyti ne vienus metus, ateinančiais metais po įvykusio Konkurso, Konkurse nustatytą vietinę rinkliavą už Leidimo išdavimą Konkurso laimėtojas turi sumokėti iki einamųjų metų kovo 1 dienos imtinai ir pateikti mokėjimą patvirtinantį dokumentą Strateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriui (toliau – Skyrius). Laimėtojas, nurodytu laiku nesumokėjęs vietinės rinkliavos už Leidimo išdavimą ir nepateikęs dokumento, patvirtinančio mokėjimą, arba raštu atsisakęs Leidimo, netenka teisės į Leidimą. Apie tai Skyrius informuoja komisiją ir siūlo atranką tai viešajai vietai dėl Leidimo išdavimo organizuoti iš naujo.

45. Konkurso dalyviams, nelaimėjusiems Konkurso, dalyvio mokestis grąžinamas per 30 darbo dienų į paraiškoje nurodytą sąskaitą.

46. Komisija bet kuriuo metu iki prašymo išduoti Leidimą gavimo turi teisę nutraukti Konkurso procedūras, jeigu atsiranda aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant Konkursą.

47. Informacija apie sprendimą nutraukti Konkurso procedūras pateikiama savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt.

48. Konkurso dalyviai Konkurso rezultatus gali apskųsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVŲ LENGVATOS IR ATLEIDIMO NUO RINKLIAVOS MOKĖJIMO ATVEJAI

 

49. Rinkliavų lengvatos už Leidimo išdavimą nesuteikiamos.

50.  Nuo rinkliavos už Leidimo išdavimą atleidžiami:

50.1.  asmenys, šventės „Senųjų amatų dienos Neringoje“ metu, prekiaujantys tautodailės dirbiniais ar demonstruojantys tradicinius liaudies amatus (turintys tautodailininko pažymėjimą, meno kūrėjo statusą), prekiaujantys tautinio paveldo produktais (turintys Tautinio paveldo produkto sertifikatą), kulinarinio paveldo produktais (turintys Kulinarinio paveldo fondo sertifikatą), proistorės ir viduramžių amatus demonstruojantys ir (ar) juvelyrinius ir kitus gaminius parduodantys;

50.2.  asmenys, tarptautinio folkloro festivalio „Tek saulužė ant maračių“ metu, prekiaujantys tautodailės dirbiniais ar demonstruojantys tradicinius liaudies amatus (turintys tautodailininko pažymėjimą, meno kūrėjo statusą), prekiaujantys tautinio paveldo produktais (turintys Tautinio paveldo produkto sertifikatą), kulinarinio paveldo produktais (turintys Kulinarinio paveldo fondo sertifikatą);

50.3.  asmenys, folkloro šventės „Pūsk, vėjuži!“ bei „Žvejo šventės“ ir renginio „Juodkrantės kurorto dienos“ metu, prekiaujantys rankdarbiais, tautodailės dirbiniais ar demonstruojantys tradicinius liaudies amatus (turintys tautodailininko pažymėjimą, meno kūrėjo statusą), prekiaujantys tautinio paveldo produktais (turintys Tautinio paveldo produkto sertifikatą), kulinarinio paveldo produktais (turintys Kulinarinio paveldo fondo sertifikatą);

50.4. renginių metu rankdarbiais prekiaujančios organizacijos, kurios atstovauja žmonių su negalia interesams, dirba su socialinės rizikos grupėmis;

50.5. asmenys, prekiaujantys ar teikiantys paslaugas kasmet nuo spalio 1 d. iki balandžio 30  d. organizuojamų renginių metu;

50.6. šventės „Žiobrinės“ metu prekiaujantys prekeiviai, kulinarinio paveldo pateikėjai.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

51Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

51.1. kai sumokėta daugiau, negu nustatyta vietinės rinkliavos suma (grąžinama permokėta rinkliavos suma);

51.2. sumokėta rinkliava, tačiau Leidimas neišduotas ir pareiškėjui pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti Leidimą:

51.2.1. kai Leidimas neišduodamas dėl pareiškėjo kaltės, grąžinamas skirtumas tarp Tarybos nustatytos pradinės rinkliavos sumos ir Konkurso metu nustatytos vietinės rinkliavos;

51.2.2. kai Leidimas neišduodamas dėl Savivaldybės kaltės, grąžinama visa sumokėta vietinės rinkliavos suma;

51.3. dėl teisinio reglamentavimo pokyčių ar remonto darbų, vykdomų viešojoje vietoje, kurioje išduotas Leidimas, rinkliavos mokėtojas negali pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis (grąžinama rinkliavos suma už tokį laikotarpį, kuriuo rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis).

52Nuostatų 51 punkte numatytais atvejais asmuo Neringos savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia prašymą. Prašyme privaloma nurodyti rinkliavos arba jos dalies grąžinimo priežastį, prašomą grąžinti rinkliavos dydį ir banko sąskaitos, į kurią turi būti pervedamos lėšos, numerį. Su prašymu turi būti pateikti dokumentai, pagrindžiantys rinkliavos ar jos dalies grąžinimo priežastį.

53Prašymas grąžinti rinkliavą Administracijai turi būti pateiktas (tiesiogiai arba elektroninėmis ryšio priemonėmis) ne vėliau kaip per du mėnesius nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos (Nuostatų 51.1 ir 51.2 papunkčiuose numatytais atvejais).

Jei rinkliavą prašoma grąžinti 51.3 papunktyje numatytu atveju, prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo laikotarpio, kuriuo rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis, pabaigos.

54Administracijai nustačius, kad prašyme nurodyta rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš Nuostatų 51 punkte išvardytų atvejų, rinkliava grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rašytinio prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

55Panaikinus Leidimo galiojimą už įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose, pažeidimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56.  Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

57.  Nuostatų papildymus, pakeitimus ir (ar) naują redakciją tvirtina Taryba.

 

__________________________

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti

ar teikti paslaugas 

Neringos savivaldybės tarybos

nustatytose viešosiose vietose išdavimą

nuostatų

1 priedas

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ DYDŽIAI, JŲ GALIOJIMO TERMINAS IR VIEŠŲJŲ VIETŲ APRAŠYMAS

 

Prekybos ar paslaugų vietos Nr.

Prekybos ar paslaugų vietos pavadinimas

Plotas

m2

Vietos koordinatės

Pradinis rinkliavos dydis metams

( nuo balandžio 1 d. iki kovo 31 d. imtinai) už leidimo išdavimą, Eurais

Nustatyto pradinio rinkliavos

dydžio galiojimo terminas

 

1.

VIETOS PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS (IŠSKYRUS ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS) NUO (IŠ) LAIKINŲ STATINIŲ, KIOSKŲ, PREKYBAI PRITAIKYTŲ AUTOMOBILIŲ, PREKYBAI PRITAIKYTŲ PRIEKABŲ

 

 

 

 

 

1.1

Automobilių stovėjimo aikštelėje prie Saulės laikrodžio Nidoje, Neringoje (tik mažalitražiam automobiliui).

5

55.295182, 20.986534

900

5 metai

 

1.2

Pėsčiųjų, dviračių take pajūryje tarp pietinio ir centrinio paplūdimių Nidoje, Neringoje.

20

 

55.306953, 20.980936

 

900

 

5 metai

 

1.3

Ties šiauriniu paplūdimiu Juodkrantėje, Neringoje.

20

 

55.549593, 21.101563

 

600

 

5 metai

 

1.4

Ties adresu, Žaliasis Kelias 4B, Juodkrantėje, Neringoje.

20

 

55.541074, 21.100210

 

600

 

5 metai

 

1.5

L. Rėzos 1 F, Juodkrantėje, Neringoje (tik mažalitražiam automobiliui).

5

 

55.534055, 21.118135

 

600

 

5 metai

 

1.6

Ties adresu Žaliasis Kelias 2A, Juodkrantėje, Neringoje.

20

55.544782, 21.100803

 

600

 

5 metai

 

1.7

Automobilių stovėjimo aikštelėje prie paplūdimio Pervalkoje, Neringoje.

20

 

55.420470, 21.060108

 

400

 

5 metai

 

2.

VIETOS PREKIAUTI VAISIAIS, DARŽOVĖMIS, UOGOMIS, GĖLĖMIS NUO (IŠ) LAIKINŲ ĮRENGINIŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje Neringoje.

2

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

2025-03-31

 

2.2

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje Neringoje.

2

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

2025-03-31

 

2.3

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje Neringoje.

2

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

2025-03-31

 

2.4

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje Neringoje.

2

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

2025-03-31

 

2.5

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje Neringoje.

2

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

2025-03-31

 

2.6

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl.7, Nidoje, Neringoje.

2

 

55.310516 20.985906

 

300

 

2025-03-31

 

2.7

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl.7, Nidoje, Neringoje.

2

 

55.310516 20.985906

 

300

 

2025-03-31

 

2.8

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl.7, Nidoje, Neringoje.

2

 

55.310516 20.985906

 

300

 

2025-03-31

 

2.9

Ties adresu Kalno g. 3, Juodkrantėje, Neringoje.

2

 

55.543771, 21.120411

 

200

 

2025-03-31

 

2.10

Ties adresu Kalno g. 3, Juodkrantėje, Neringoje.

2

 

55.543771, 21.120411

 

200

 

2025-03-31

 

2.11

Ties adresu Kalno g. 3, Juodkrantėje, Neringoje.

2

 

55.543771, 21.120411

 

200

 

2025-03-31

 

3.

VIETOS PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS NUO (IŠ) PREKYBAI PRITAIKYTŲ DVIRAČIŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Ties adresu Pamario g. 30, Nidoje, Neringoje.

5

55.305552, 21.008375

 

300

 

2025-03-31

 

3.2

Krantinėje prie Tomo Mano namelio, Nidoje, Neringoje.

5

 

55.312926, 21.013284

 

300

 

2025-03-31

 

3.3

Šalia dviračių ir pėsčiųjų tako ties moterų paplūdimiu Nidoje, Neringoje.

5

 

55.301455, 20.976465

 

300

 

2025-03-31

 

3.4

Krantinėje ties adresu L. Rėzos 46, Juodkrantėje, Neringoje.

5

 

55.535956, 21.118132

 

200

 

2025-03-31

 

3.5

Ties adresu L. Rėzos 23, Juodkrantėje, Neringoje.

5

 

55.529580, 21.118994

 

200

 

2025-03-31

 

4

VIETOS PREKIAUTI MAISTO PREKĖMIS NUO (IŠ) LAIKINŲ ĮRENGINIŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Ties adresu Žaliasis Kelias 2A, Juodkrantėje, Neringoje.

5

 

55.544922, 21.100891

 

200

 

2025-03-31

 

4.2

Ties adresu L. Rėzos 46B, Juodkrantėje, Neringoje. Aikštelėje prie Raganų kalno.

5

 

55.536231, 21.116397

 

200

 

2025-03-31

 

4.3

Ties adresu L. Rėzos 46B, Juodkrantėje, Neringoje. Aikštelėje prie Raganų kalno.

5

 

55.536231, 21.116397

 

200

 

2025-03-31

 

5

POILSIO IR SPORTO REIKMENŲ IR ĮRANGOS NUOMOS VIETOS*

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Purvynės g. 31, Nidoje, Neringoje.

30

 

55.319919, 21.022540

 

900

 

2025-03-31

 

5.2

Ties adresu Purvynės g. 15, Nidoje, Neringoje.

30

55.316586, 21.019163

900

2025-03-31

 

5.3

Ties adresu Pamario g. 47, Nidoje, Neringoje.

30

 

55.309682, 21.010007

 

900

 

2025-03-31

 

5.4

Ties adresu Pamario g. 2A, Nidoje, Neringoje.

30

55.306185,

21.006994

 

900

 

2025-03-31

 

5.5

Ties adresu Taikos g. 11, Nidoje, Neringoje.

15

 

55.303135, 21.004274

 

900

 

2025-03-31

 

5.6

Ties adresu Naglių g. 16, Nidoje, Neringoje.

30

55.302673, 21.008578

900

2025-03-31

 

5.7

Taikos g. 39, Nidoje, Neringoje. Automobilių stovėjimo aikštelėje.

30

 

55.301273, 20.989106

 

900

 

2025-03-31

 

5.8

Ties adresu Žaliasis Kelias 2A, Juodkrantėje, Neringoje.

30

 

55.544503 21.100651

 

600

 

2025-03-31

 

5.9

Ties adresu Kalno g. 3, Juodkrantėje, Neringoje.

30

 

55.543976, 21.121047

 

600

 

2025-03-31

 

5.10

Krantinėje ties adresu L. Rėzos 1, Juodkrantėje, Neringoje.

30

 

55.534199, 21.118310

 

600

 

2025-03-31

 

5.11

Ties adresu Preilos g. 97, Preiloje, Neringoje.

30

 

55.367686, 21.056925

 

400

 

2025-03-31

 

6

MOPEDŲ NUOMOS VIETOS (žr. Pastabų 7 p.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Taikos g. 39, Nidoje, Neringoje. Automobilių stovėjimo aikštelėje.

30

 

55.301273, 20.989106

 

500

 

2025-03-31

 

7

VANDENS PRAMOGŲ INVENTORIAUS NUOMOS VIETOS**

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Ties adresu Lotmiškio g. 2, Nidoje, Neringoje. Prie sporto mokyklos.

50

55.300706, 21.004673

 

300

5 metai

 

7.2

Ties adresu Lotmiškio g. 2, Nidoje, Neringoje. Prie sporto mokyklos.

50

55.300593,

21.004245

 

300

5 metai

 

7.3

Ties adresu Lotmiškio g. 2, Nidoje, Neringoje, ant molo (tik elektrinių valčių nuomai).

50

 

55.300226, 21.005688

 

300

5 metai

 

7.4

Ties adresu Pamario g. 47, Nidoje, Neringoje.

100

55.309581, 21.010140

300

5 metai

 

7.5

L. Rėzos g. 1D, Juodkrantėje, Neringoje. Prie centrinės autobusų stotelės.

100

 

55.541585, 21.121470

 

200

5 metai

 

7.6

Ties adresu Preilos g. 39, Preiloje, Neringoje. Prie molo į marias.

100

 

55.372845, 21.067447

 

150

5 metai

 

7.7

Ties adresu Pervalkos g. 15, Pervalkoje, Neringoje. Prie molo į marias.

100

 

55.414117, 21.098160

 

150

5 metai

 

8

APŽVALGOS ŽIŪRONŲ NUOMOS VIETOS

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Ties adresu Naglių g. 1, Nidoje, Neringoje. Marių krantinėje ant molo.

2

 

55.300253, 21.005672

 

500

 

2025-03-31

 

8.2

Parnidžio kopos apžvalgos aikštelėje prie Saulės laikrodžio, Nidoje, Neringoje.

2

 

55.294776, 20.994963

 

500

 

2025-03-31

 

8.3

L. Rėzos g. 1D, Juodkrantėje, Neringoje. Uosto teritorijoje.

2

 

55.541668, 21.122817

 

300

 

2025-03-31

 

9

VIETOS PREKIAUTI TAUTODAILĖS DIRBINIAIS, SUVENYRAIS ir kt. prekėmis (IŠSKYRUS GINTARO DIRBINIAIS) NUO (iš) LAIKINŲ statinių ar ĮRENGINIŲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje, Neringoje.

6

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

5 metai

 

9.2

Turgelyje ties adresu Naglių g. 14A, Nidoje, Neringoje.

6

 

55.302838, 21.006729

 

300

 

5 metai

 

9.3

Ties adresu L. Rėzos 46B, Juodkrantėje, Neringoje. Aikštelėje prie Raganų kalno.

20

 

55.536244, 21.116492

 

500

Nuo

2023-04-01

iki

2028-03-31

 

9.4.

Ties adresu L. Rėzos 46B, Juodkrantėje, Neringoje. Aikštelėje prie Raganų kalno.

20

 

55.536058, 21.116664

 

500

5 metai

 

10

PREKYBOS PAVEIKSLAIS IR PIEŠIMO PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS***

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Ties adresu Pamario g. 16, Nidoje, Neringoje.

10

 

55.307626, 21.008156

 

300

 

2025-03-31

 

11

SAVITARNOS SIUNTŲ TERMINALŲ PASLAUGOS TEIKIMO VIETOS

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Taikos g. 4A, Nidoje, Neringoje.

7

 

55.304224, 21.004225

 

2000

 

2025-03-31

 

11.2

Ievos Kalno g. 9, Juodkrantėje, Neringoje.

7

 

55.540449, 21.118211

 

1000

 

2025-03-31

 

12

KELEIVIŲ VEŽIMO MAŽAISIAIS TRAUKINUKAIS PASLAUGOS TEIKIMO VIETA (SUSTOJIMO VIETA)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1

Ties adresu Taikos g. 11, Nidoje, Neringoje.

Maršrutas turi būti suderintas Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje ir Saugaus eismo komisijoje.

15

 

55.303023, 21.003475

 

600

 

5 metai

 

13

NERINGOS ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO VEIKLOS VIETA

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1

Purvynės g. 14, Nidoje, Neringoje. (žr. Pastabų 6 p.)

 

100

 

55.318337, 21.021252

 

-

 

-

 

14

SPORTO AIKŠTELIŲ VIETA TEIKTI MAŽOJO GOLFO IR KITŲ ŽAIDIMŲ PASLAUGAS, SPORTO IR LAISVALAIKIO INVENTORIAUS NUOMOS VIETA, PREKYBOS MAISTO PRODUKTAIS (IŠSKYRUS ALKOHOLINIUS GĖRIMUS) NUO (IŠ) LAIKINŲJŲ STATINIŲ AR ĮRENGINIŲ VIETA

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1

L. Rėzos g. 1C, Juodkrantėje, Neringoje.

iki 3000

 

55.532605, 21.118470

 

1500

 

5 metai

 

15

NESTACIONARI PIRTIES TERAPIJOS VEIKLOS VIETA

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 25, Nidoje, Neringoje. Šiauriniame paplūdimyje. (žr. Pastabų 9 p.)

30

55.323602, 20.991687

 

1000

 

5 metai

 

15.2

Ties adresu, Žaliasis Kelias 4B, Juodkrantėje, Neringoje.(žr. Pastabų 9 p.)

30

 

55.540932, 21.098836

 

1000

 

5 metai

 

16

VIETOS TEIKTI GULTŲ, BALDAKIMŲ IR SKĖČIŲ NUOMOS PASLAUGAS

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 5, Nidoje, Neringoje. Pietiniame paplūdimyje. Gultams ir iki 10 vnt. baldakimų. (žr. Pastabų 9 p.)

50

 

55.303571, 20.975428

 

1000

 

2025-03-31

 

16.2

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 5, Nidoje, Neringoje. Pietiniame paplūdimyje. Tik gultams.

25

 

55.303112, 20.975188

 

1000

Nuo

2022-05-31 iki

2025-03-31

 

16.3

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 11, Nidoje, Neringoje. Centriniame paplūdimyje. Tik gultams.

25

 

55.311663, 20.981766

 

1000

Nuo

2022-05-31 iki

2025-03-31

 

16.4

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 11, Nidoje, Neringoje. Centriniame paplūdimyje. Tik gultams.

25

 

55.312792, 20.982699

 

1000

Nuo

2022-05-12 iki

2025-03-31

 

16.5

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 25, Nidoje, Neringoje. Šiauriniame paplūdimyje. Gultams ir iki 10 vnt. baldakimų. (žr. Pastabų 9 p.)

50

 

55.324532, 20.992207

 

1000

 

2025-03-31

 

16.6

Ties adresu Nidos–Smiltynės pl. 25, Nidoje, Neringoje. Šiauriniame paplūdimyje. Tik gultams

25

 

55.323427, 20.991338

 

1000

 

2025-03-31

 

16.7

Paplūdimyje ties adresu Žaliasis Kelias 2A, Juodkrantėje, Neringoje. Tik gultams.

25

 

55.544934, 21.099455

 

300

 

2025-03-31

 

16.8

Paplūdimyje ties adresu, Žaliasis Kelias 4B, Juodkrantėje, Neringoje. Gultams ir iki 10 vnt. baldakimų. (žr. Pastabų 9 p.)

50

 

55.540932, 21.098836

 

500

 

2025-03-31

 

16.9

Paplūdimyje Preiloje, Neringoje, prie gebėjimo stoties. Gultams ir iki 10 vnt. baldakimų. (žr. Pastabų 9 p.)

50

 

55.377162, 21.030330

 

500

 

2025-03-31

 

16.10

Paplūdimyje Pervalkoje, Neringoje, prie gebėjimo stoties. Gultams ir iki 10 vnt. baldakimų. (žr. Pastabų 9 p.)

50

 

55.420745, 21.056062

 

500

 

2025-03-31

 

* išskyrus motorinius dviračius(žr. Pastabų 8 p.), velomobilius, riedžius.

** – išskyrus katerius, vandens motociklus.

*** išskyrus piešimą ant kūno.

 

Pastabos:

1. Laikini prekybos ar paslaugų teikimo įrenginiai, nesudėtingi, laikini statiniai (tarp jų ir kioskai) Tarybos nustatytose viešosiose vietose gali būti statomi pagal Neringos savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus suderintą projektą, parengtą vadovaujantis Administracijos direktoriaus Laikinųjų prekybos ar paslaugų teikimo įrenginių, kioskų, nesudėtingų, laikinų statinių, prekybai pritaikytų dviračių, priekabų, automobilių, žaidimų, mažųjų atrakcionų Neringos savivaldybės viešosiose vietose projektų derinimo tvarkos aprašu. 

2. Tarybos nustatytose viešosiose vietose dėl pirmumo teisės įsigyti Leidimą prekybai ar paslaugoms teikti vykdomas Konkursas. Leidimai konkrečiai viešajai vietai išduodami nustatyto pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminui, konkurse nustatyta rinkliava, pirmumo teisė įsigyti Leidimą Konkursą laimėjusiam asmeniui išsaugoma tokį laikotarpį, kuriam yra patvirtintas nustatytas rinkliavos dydžio galiojimo terminas. Kai organizuojamas konkursas ateinančiais metais į laisvas nustatytas viešąsias vietas, leidimai į viešąsias vietas, kurių nustatytas pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminas yra 3 metai, išduodami tik likusiam laikotarpiui iki pradinio rinkliavos dydžio galiojimo termino pabaigos; į viešąsias vietas, kurių nustatytas pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminas yra 5 metai – iš naujo visam nustatytam pradinio rinkliavos dydžio galiojimo terminui.

3. Rinkliava mokama tik už Leidimo išdavimą. Leidimą gavęs asmuo turi gauti Leidimus ir savo lėšomis prisijungti prie komunikacijų, sudaryti sutartis.

4. Vykdant veiklą Tarybos nustatytose viešosiose vietose draudžiama užstatyti dekoratyvines skulptūras, paminklus ir kultūros paveldo objektus.

5. Tarybos nustatytose viešosiose vietose įrengtose paplūdimiuose bei prie paplūdimių, veiklą leidžiama vykdyti nuo 8 val. iki 24 val.

6. Viešoje vietoje Nr. 13.1, Purvynės g. 14, Nidoje, Neringoje, viešasis konkursas nevykdomas. Ši viešoji vieta bus skirta neatlygintinai naudotis projekto, įgyvendinamo Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją 2016-2023 m. partneriui ar partneriams kontrolės laikotarpiu, t. y. 5 metus po projekto užbaigimo.

7. Mopedas – dviratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui), ar triratė motorinė transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis ne mažesnis kaip 25 km/h ir ne didesnis kaip 45 km/h ir kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 (esant kibirkštinio (priverstinio) uždegimo varikliui), didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant kitokio tipo vidaus degimo varikliui), o didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 4 kW (esant elektros varikliui).

8. Motorinis dviratis – transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h.

9. Viešasis konkursas į viešąsias vietas Nr. 15.1, Nr. 15.2, Nr. 16.1, Nr. 16.5, Nr. 16.8, Nr. 16.9, Nr. 16.10 bus vykdomas tik tada, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 97 str. 5 p. d) papunkčiu bei teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras patvirtins statomų ir (ar) įrengiamų poilsio sezonui skirtų laikinų paplūdimių statinių ir (ar) įrenginių su jiems aptarnauti skirta inžinerine infrastruktūra sąrašą.

 

_________________________

 

Vietinės rinkliavos už leidimo

prekiauti ar teikti paslaugas 

Neringos savivaldybės tarybos

nustatytose viešosiose vietose išdavimą

nuostatų

2 priedas

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

 

.................................................................................................................

(juridinio asmens pavadinimas, kodas,

.................................................................................................................

arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas

.................................................................................................................

adresas, elektroninis paštas, telefono numeris)

 

Neringos savivaldybės administracijos

Viešo konkurso komisijai

 

PARAIŠKA

DĖL DALYVAVIMO VIEŠAJAME KONKURSE

 

20....... m. ............................. .....d.

Neringa

 

Prašau leisti dalyvauti viešajame konkurse dėl Neringos savivaldybės tarybos nustatytos viešosios vietos prekybai ar paslaugoms teikti

 

................................................................................................................................................................

(nurodomas viešosios vietos pavadinimas, numeris pagal Sąrašą)

Numatoma vykdyti veikla: prekyba ar paslaugų teikimas

(reikalingą pabraukti)

 

Siūlomas konkretus vietinės rinkliavos dydis: ............................................................... Eur už metus

 

..............................................................................................................................................................

(nurodomas siūlomas konkretus vietinės rinkliavos dydis žodžiais)

Viešojo konkurso dalyvio mokestį prašau grąžinti į sąskaitą:..............................................................

(nurodoma sąskaita)

Jeigu aš nedalyvausiu viešame nuomos konkurse, apie konkurso rezultatus prašau informuoti paštu / elektroniniu paštu (reikalingą žodį pabraukti).

Su Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatais susipažinau.

Sutinku, kad Duomenų valdytojas – Neringos savivaldybės administracija – tvarkytų mano asmens

duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, siųstų pranešimus telefonu ir (ar) el. paštu viešojo konkurso dėl leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo organizavimo ir vykdymo tikslais.

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1.     ..................................................................................................................................................................................

2.     ..................................................................................................................................................................................

3.     ..................................................................................................................................................................................

 

................................................... ........................................................... .............................................................

(pareigos)                                                (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

A.V.

 

Vietinės rinkliavos už leidimo 

prekiauti ar teikti paslaugas 

Neringos savivaldybės tarybos

nustatytose viešosiose vietose išdavimą

nuostatų

3 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo ir nešališkumo deklaracijos formos pavyzdys)

 

Viešojo konkurso dėl leidimų prekybai ar paslaugoms teikti Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžių nustatymo komisijA

 

___________________________________________________________________________

(asmens vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS IR NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

 

20 m._____________ ___ d. Nr.

 

Neringa

 

Aš, būdamas Viešojo konkurso dėl leidimų prekybai ar paslaugoms teikti išdavimo Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimo organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžių nustatymo komisijos (toliau – Komisija) narys / stebėtojas (reikalingą žodį pabraukti):

 

1. Pasižadu:

1.1. saugoti ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma, atliekant man pavestas pareigas (užduotis);

1.2. man patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti;

1.3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų.

2. Man žinoma, kad su komisijos darbu susijusią informaciją, galėsiu teikti tik įpareigotas Komisijos pirmininko ar jo pavaduotojo. Konfidencialią informaciją galėsiu atskleisti tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.

3. Man išaiškinta, kad konfidencialią informaciją sudaro:

3.1. konkurso dalyvių registravimo duomenys;

3.2. informacija, jeigu jos atskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams bei trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją.

4. Patvirtinu, kad atsisakysiu vertinti man pateiktą informaciją, jei paaiškės, kad aš esu su viešajame konkurse dalyvaujančiais fiziniais asmenimis ir juridinių asmenų savininkais, akcininkais ar vadovais susijęs šeimos ar giminystės ryšiais (tokiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai, proseneliai, brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), tėvo ar motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos), tėvo ar motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės) arba esu veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos mano nešališkumui.

5. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, atsakysiu teisės aktų nustatyta tvarka ir turėsiu atlyginti Neringos savivaldybės administracijai ir konkurso dalyviams padarytus nuostolius.

 

___________________                                       ____________________

(parašas)                                                              (vardas ir pavardė)

 

Vietinės rinkliavos už leidimo

prekiauti ar teikti paslaugas 

Neringos savivaldybės tarybos

nustatytose viešosiose vietose

išdavimą nuostatų

4 priedas

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU IŠDAVIMĄ DYDŽIAI

 

Eil. Nr.

Prekybos ar paslaugų teikimo priemonė

Rinkliavos dydis eurais

1.  

Prekybai iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų dviračių (vienos vietos užimamas plotas 3x3 m)

30

2.  

Prekybai maisto produktais kioskuose, iš prekybai pritaikytų automobilių, priekabų (vienos vietos užimamas plotas 3x6 m)

90

3.  

Poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos nuomos paslaugos teikimui

90

4.  

Žaidimų, mažųjų atrakcionų paslaugos teikimui

90

5.  

Kinkomojo transporto ar keleivių vežimo mažaisiais autotraukinukais paslaugos teikimui

90

6.  

Vandens pramogų inventoriaus nuomos paslaugos teikimui

90

7.  

Prekybai paveikslais

90

8.  

Piešimo ir mobiliojo fotografavimo paslaugų teikimui

90

 

Pastaba. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas švenčių ir renginių metu išduodamas renginio laikotarpiui.