VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 m. spalio 28 d. įsakymO Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“  PAKEITIMO

 

 

2020 m. spalio 23 d.   Nr. 1K-310

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-2098 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos administracijos struktūros patvirtinimo“:

1.  P a k e i č i u Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

2.1. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sutarčių skyriui rinkti, sisteminti ir analizuoti teritorinių ligonių kasų teikiamus duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles;“.

1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtinto Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. TLK, gavusi savo veiklos zonos ASPĮ pateiktus duomenis, pildo VLK direktoriaus įsakymu patvirtintas atitinkamų paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formas ir pateikia šias ataskaitas VLK Sutarčių skyriui iki einamojo mėnesio 25 dienos.“

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

Direktorius                                                                                                            Gintaras Kacevičius