LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 27 d. Nr. 4-756

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais:

1. S u d a r a u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisiją (toliau − Komisija):

Linas Kadys

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Birutė Kindurienė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Andriuškevičienė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, o jai negalint dalyvauti – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Šimkutė;

Audra Ivanauskienė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė;

Gintautas Bužinskas

Lietuvos darbdavių konfederacijos Teisės komiteto pirmininkas, o jam negalint dalyvauti – advokatų profesinės bendrijos „RIDD Vilnius“ advokatė Daiva Dumčiuvienė, o jiems negalint dalyvauti – UAB „BOD group“ projektų vadovas Aurelijus Šapranauskas;

Milda Kojelienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja, o jai negalint dalyvauti – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Mackevičienė;

Rimtautas Ramanauskas

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė;

Violeta Skamaročienė

Lietuvos statistikos departamento Apklausų organizavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kulionienė;

Lina Vaitkutė

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė;

Rima Valiukevičienė

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos patarėjas ekonomikos klausimais Gediminas Rainys;

Rasuolė Vladarskienė

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja Palmira Zemlevičiūtė.

 

2.  T v i r t i n u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 4-837 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimas ir papildymais.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis energetikos ministrą,

laikinai einantį ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                             Vilius Šapoka

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir

inovacijų ministro

2019 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 4-756

 

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos (toliau – Komisija) darbo reglamentas nustato Komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir šiuo reglamentu.

3. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Komisijos pirmininko paskirtas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

 

II SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

4. Komisija atlieka šias funkcijas:

4.1. nagrinėja ir vertina Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus ISCO (toliau – tarptautinis klasifikatorius) pakeitimų vertimą į lietuvių kalbą, svarsto suinteresuotų valstybės institucijų siūlymus dėl teksto adaptavimo, teikia siūlymus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai (toliau – klasifikatoriaus tvarkytojas) dėl tarptautinio klasifikatoriaus diegimo;

4.2. teikia išvadas klasifikatoriaus tvarkytojui dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus (toliau – klasifikatorius) duomenų įvedimo į duomenų bazę;

4.3. nagrinėja ir vertina pateiktos įregistruoti profesijos duomenis, įregistravimo poreikio pagrindimą, pateikia išvadas klasifikatoriaus tvarkytojui dėl naujos profesijos duomenų įregistravimo;

4.4. pateikia klasifikatoriaus tvarkytojui klasifikatoriaus papildymo tekstą – profesijų grupės ar profesijos kodą, pavadinimą ir aprašą;

4.5. teikia siūlymus klasifikatoriaus tvarkytojui dėl klasifikatoriaus duomenų atnaujinimo, klasifikatoriaus taikymo plėtros ir pritaikymo duomenų naudotojų poreikiams.

 

III SKYRIUS

KOMISIJOS TEISĖS

 

5. Komisija, atlikdama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;

5.2. reikalauti iš klasifikatoriaus duomenų teikėjo papildomų duomenų ar paaiškinimų dėl naujos profesijos įregistravimo;

5.3. gauti iš naujų profesijų registravimo iniciatorių informaciją apie profesijas;

5.4. kviesti į Komisijos posėdžius naujų profesijų registravimo iniciatorius dėl konkrečios srities profesijos specifikos;

5.5. pasitelkti konkrečios srities specialistus specifinių sričių profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti.

 

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Komisijos darbo forma yra posėdžiai.

7. Komisijos veiklai vadovauja, jos posėdžiams pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o laikinai nesant Komisijos pirmininko – Komisijos pirmininko pavaduotojas (toliau kartu – posėdžio pirmininkas).

8. Komisijos posėdžiai šaukiami Komisijos pirmininko iniciatyva. Klasifikatoriaus tvarkytojui gavus tarptautinio klasifikatoriaus pakeitimų vertimus į lietuvių kalbą, naujų profesijų dokumentus dėl įregistravimo, Komisijos posėdžiai šaukiami per vieną mėnesį nuo šių dokumentų gavimo dienos. Komisijos posėdžio datą ir laiką nustato Komisijos pirmininkas.

9. Į Komisijos posėdžius gali būti kviečiami kiti konkrečios srities specialistai specifinių sričių profesijų duomenims nagrinėti ir vertinti. Dėl jų kvietimo į posėdį sprendžia Komisijos pirmininkas. Kviestiniai specialistai balsavimo teisės Komisijos posėdyje neturi.

10. Komisijos posėdžio darbotvarkę Komisijos sekretorius rengia ir teikia derinti Komisijos pirmininkui.

11. Komisijos sekretorius elektroniniu paštu išsiunčia Komisijos nariams kvietimą į posėdį, kuriame nurodoma informacija apie posėdžio datą, vietą ir laiką, darbotvarkę ir susijusią posėdžio medžiagą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki posėdžio. Su skubiu klausimu susiję dokumentai, duomenys, informacija pateikiami prieš posėdį.

12. Ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki posėdžio pradžios Komisijos nariai elektroniniu paštu pateikia Komisijos sekretoriui savo pastabas Komisijos posėdžio darbotvarkės klausimais.

13. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Negalintys dalyvauti posėdyje Komisijos nariai iki posėdžio pradžios informuoja apie tai Komisijos sekretorių. Šie asmenys iki posėdžio pradžios gali pateikti elektroniniu paštu Komisijos sekretoriui savo nuomonę posėdžio darbotvarkės klausimais. Ši informacija turi būti paskelbta posėdyje ir pridedama prie posėdžio protokolo.

14. Komisijos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių posėdyje Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

15. Komisijos sprendimai, išvados ir pasiūlymai yra rekomendacinio pobūdžio.

16. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Į Komisijos posėdžio protokolą įrašomi priimti sprendimai, išvados ir pasiūlymai. Komisijos posėdžio protokolą rašo Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir Komisijos sekretorius.

17. Komisijos posėdžio protokolo kopija per 5 darbo dienas nuo posėdžio dienos elektroniniu paštu išsiunčiama visiems Komisijos nariams. Komisijos posėdžių protokolai, kiti Komisijos veiklos dokumentai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Komisiją techniškai aptarnauja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyrius.

_________________

 

part_0f7a45c621d54d658e2fc212d594997e_end