LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIAUS EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 27 d. Nr. 4-756

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 4-346 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 5 punktais:

1. S u d a r a u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisiją (toliau − Komisija):

Linas Kadys

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkas);

Birutė Kindurienė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus patarėja (Komisijos pirmininko pavaduotoja);

Danguolė Andriuškevičienė

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, o jai negalint dalyvauti – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos plėtros departamento Žmogiškųjų išteklių plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Šimkutė;

Audra Ivanauskienė

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vyriausioji specialistė Gita Kazlauskaitė;

Gintautas Bužinskas

Lietuvos darbdavių konfederacijos Teisės komiteto pirmininkas, o jam negalint dalyvauti – advokatų profesinės bendrijos „RIDD Vilnius“ advokatė Daiva Dumčiuvienė, o jiems negalint dalyvauti – UAB „BOD group“ projektų vadovas Aurelijus Šapranauskas;

Milda Kojelienė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus patarėja, o jai negalint dalyvauti – Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Mackevičienė;

Rimtautas Ramanauskas

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos metalistų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Marija Varasimavičienė;

Violeta Skamaročienė

Lietuvos statistikos departamento Apklausų organizavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kulionienė;

Lina Vaitkutė

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Sinkevičienė;

Rima Valiukevičienė

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė, o jai negalint dalyvauti – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos patarėjas ekonomikos klausimais Gediminas Rainys;

Rasuolė Vladarskienė

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja, o jai negalint dalyvauti – Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja Palmira Zemlevičiūtė.

 

2.  T v i r t i n u Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos darbo reglamentą (pridedama).

3.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymą Nr. 4-837 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ su visais pakeitimas ir papildymais.