KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-195

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis