KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS ŠILUMOS TINKLAI“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

 

2018 m. lapkričio 29 d.  Nr. T-324

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 2 ir 3 punktais, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu bei atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ 2018 m. lapkričio 6 d. raštą Nr. 136, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams:

1.1.  centralizuotai tiekiamos šilumos vienanarės kainos, išreiškiamos formule
5,36 + THG,KD, dedamąsias:

1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,36 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD.

Vienanarės kainos kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal formulę:

THG,KD = 0,21 + (222 x Tkuro) / (2,199 x 10000),

čia: Tkuro – biokuro kaina, Eur/tne.

2.    Nustatyti, kad šilumos kainos dedamosios įsigalioja nuo 2018 m. gruodžio 1 d. ir galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Šilumos kainos, keičiantis kuro kainoms, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis