LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1164 „DĖL NUOSTATŲ, ĮSTATŲ AR STATUTŲ ĮFORMINIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. liepos 9 d. Nr. V-641

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, ir 10 punktą išdėstau taip:

 

10. Skyriuje „Mokyklos savivalda“ aprašoma Mokyklos tarybos vieta Mokyklos savivaldos institucijų sistemoje, jos sudėtis (nurodomos atstovaujamos Mokyklos bendruomenės grupės pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 60 straipsnio 3 dalį ir Mokyklos tarybos narių, atstovaujančių minėtoms grupėms, skaičius) ir sudarymo tvarka; Mokyklos tarybos kadencija; galimas Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičius; naujo Mokyklos tarybos nario paskyrimas nutrūkus Mokyklos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko; Mokyklos tarybos kompetencija, veiklos organizavimas, sprendimų priėmimo tvarka. Kitų Mokyklos savivaldos institucijų (mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) rinkimo (sudarymo) principai, kompetencija, veiklos organizavimas.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                 Jurgita Petrauskienė