STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LCC TARPTAUTINIO UNIVERSITETO, VŠĮ AKREDITAVIMO

 

2016 m. kovo 22 d. Nr. SV6-10

Vilnius

 

Vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymo 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317, 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdamas į LCC tarptautinio universiteto, VšĮ išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti LCC tarptautinį universitetą, VšĮ,

akredituoju LCC tarptautinį universitetą, VšĮ 6 metams.  

 

 

 

Studijų vertinimo skyriaus vedėjas,                                                                  

laikinai einantis direktoriaus pareigas                                                                Almantas Šerpatauskas