LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. 1K-111

Vilnius

Vadovaudamasis Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 33 punktu, Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 „Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 punktu, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu, Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, 11 punktu, Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktu,

t v i r t i n u Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                     Rimantas Šadžius

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 1K-111

 

 

VALSTYBĖS TURTO INFORMACINĖS PAIEŠKOS SISTEMOS DUOMENŲ PATEIKIMO, NAUDOJIMO IR SPRENDIMŲ DERINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato duomenų apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikimo į Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (toliau – VTIPS) tvarką, šių duomenų panaudojimo, valstybės nekilnojamojo turto – statinių, patalpų ar jų dalių (toliau – VNT) perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo procesų ir sprendimų dėl VNT perdavimo derinimo proceso vykdymo tvarką, subjektų, teikiančių duomenis į VTIPS (toliau – VTIPS duomenų teikėjai) ir naudojančių VTIPS sukauptus duomenis (toliau – VTIPS naudotojai), teises ir pareigas ir būtinus atlikti veiksmus  pateikiant, tvarkant ir naudojant VTIPS sukauptus duomenis. 

2. Taisyklės taikomos šiems VTIPS duomenų teikėjams:

2.1. turto valdytojams – valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, valstybės įmonėms, patikėjimo teise valdančioms, naudojančioms ir disponuojančioms valstybei nuosavybės teise priklausantį VNT ir ilgalaikį materialųjį turtą (toliau – turto valdytojas); 

2.2. turto naudotojams – valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir VNT patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ar panaudos pagrindais pagal panaudos sutartį valdančioms ir naudojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms, jų kontroliuojamoms sveikatos priežiūros įstaigoms, aukštosioms mokykloms ir mokslinių tyrimų institutams, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoms, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, taip pat šių viešųjų įstaigų kontroliuojamoms tokio pat pobūdžio veiklą vykdančioms viešosioms įstaigoms ir viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamoms programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, tarptautinės finansinės paramos ir kitas lėšas, administravimo funkcijas atliekančioms įstaigoms, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, viešajai įstaigai Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – turto naudotojas).

2.3. kitiems VTIPS duomenų teikėjams, nurodytiems taisyklių 34 punkte.

3. Taisyklių 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodyti VTIPS duomenų teikėjai įtraukiami į VTIPS tvarkytojo – valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) sudaromą ir tvarkomą VTIPS institucijų sąrašą, kuris skelbiamas Turto banko interneto svetainėje adresu www.turtas.lt.

4. Taisyklėse nurodytus duomenis, išskyrus duomenis, kurie taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka suvedami užbaigus VNT perdavimo valdyti, naudoti ir juo disponuoti procesus, VTIPS duomenų teikėjai privalo suvesti į VTIPS iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Turto bankas nustato ataskaitinio laikotarpio pradžios ir pabaigos terminus duomenų pateikimo kalendoriuje (toliau – Kalendorius), kuris skelbiamas Turto banko interneto svetainėje.

              5. VTIPS institucijų sąraše nurodyti VTIPS duomenų teikėjai yra atsakingi už savo institucijos tinkamą duomenų pateikimą ir turi kontroliuoti, kad jiems pavaldžios institucijos (turto valdytojai arba turto naudotojai) duomenis į VTIPS suvestų Kalendoriuje nustatytais terminais.

6. VTIPS institucijų sąraše nurodyti VTIPS duomenų teikėjai, teikdami duomenis į VTIPS arba atlikdami kitus taisyklėse nurodytus veiksmus, vadovaujasi VTIPS naudotojų darbo instrukcija, kuri skelbiama Turto banko interneto svetainėje.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ Į VTIPS PATEIKIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMAS IR JŲ FUNKCIJOS

 

7. VTIPS duomenų teikėjai – turto valdytojai arba jų įgalioti turto naudotojai, įtraukti į VTIPS institucijų sąrašą, privalo paskirti darbuotojus, kurie pagal savo kompetenciją atitinka VTIPS pateiktus vaidmens aprašymus, atsakingus už duomenų į VTIPS pateikimą ir tvarkymą ir kitų veiksmų VTIPS atlikimą. Šie asmenys registruojami VTIPS institucijos naudotojais pagal jiems priskirtus šiuos VTIPS vaidmenis:

7.1. Institucijos vadovas. Vykdyti šį vaidmenį gali būti paskirtas turto valdytojo arba jo įgalioto turto naudotojo administracijos vadovas arba kitas asmuo, kuriam bus suteikti įgaliojimai VTIPS atlikti Institucijos vadovo funkcijas. Šį vaidmenį turinčiam asmeniui tuo pačiu metu negali būti suteikti Duomenų teikėjo, nekilnojamojo turto (toliau – NT) objektų tvarkytojo ar Institucijos administratoriaus vaidmenys. Institucijos vadovo vaidmeniui VTIPS priskiriamos šios funkcijos:

7.1.1. sprendimų dėl VNT perdavimo valdyti, naudoti ir juo disponuoti patvirtinimas, nepatvirtinimas arba atmetimas su prašymu tikslinti inicijuoto proceso duomenis vykstant VNT perdavimo procesams ir sprendimų derinimo procesams;

7.1.2. įgaliojimų suteikimas pavaldžiam turto valdytojui (turto naudotojui) pateikti duomenis į VTIPS ir paskirti asmenis pagal VTIPS vaidmenis;

7.1.3. informacijos apie turto valdytojo (turto naudotojo) valdomą arba naudojamą turtą peržiūra.

7.2. Duomenų teikėjas. Šį vaidmenį paskirtam vykdyti asmeniui VTIPS priskiriamos šios funkcijos:

7.2.1. duomenų apie VNT ir NT valdymo ir priežiūros veiklų sąnaudas pateikimas į VTIPS;

7.2.2. duomenų apie turto valdytojo valdomą valstybės ilgalaikį materialųjį turtą (kiekis, įsigijimo savikaina, likutinė balansinė vertė) pateikimas į VTIPS.

7.3. NT objektų tvarkytojas. Šį vaidmenį paskirtam vykdyti asmeniui VTIPS priskiriamos šios funkcijos:

7.3.1. turto valdytojo valdomo VNT duomenų, perkeliamų iš Nekilnojamojo turto registro (toliau – Registras) patikrinimas, tikslinimas ir papildymas trūkstama informacija;

7.3.2. duomenų apie Registre neįregistruoto, neregistruotino arba užsienio valstybėse registruoto VNT pateikimas į VTIPS;

7.3.3. duomenų apie galiojančias ir iki šių taisyklių įsigaliojimo sudarytas, tačiau Registre neįregistruotas VNT nuomos, patikėjimo, panaudos arba NT išsinuomojimo sutartis pateikimas į VTIPS;

7.3.4. VNT perdavimo valdyti, naudoti ir juo disponuoti procesų ir sprendimų dėl VNT perdavimo derinimo proceso inicijavimas ir duomenų, suvedamų užbaigus šiuos procesus, pateikimas į VTIPS;

7.3.5. duomenų apie nebaigtus statyti VNT objektus suvedimas į VTIPS;

7.3.6. duomenų apie turto valdytojo valdomo ir jo funkcijoms vykdyti nenaudojamo VNT (toliau – laisvas VNT) plotą pateikimas į VTIPS;

7.3.7. NT, reikalingo institucijų ir įstaigų funkcijoms įgyvendinti, poreikio registravimas;

7.3.8. duomenų apie VNT likutinę balansinę vertę, įsigijimo savikainą suvedimas į VTIPS;

7.3.9. VNT objektų apskaitos taškų nustatymas ir tvarkymas, panaikinimas;

7.3.10. VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklių priskyrimas nustatytiems apskaitos taškams;

7.3.11. klaidingai suvestų (Registre neregistruotų, neregistruotinų ir (arba) užsienio valstybėje registruotų) VNT duomenų šalinimas, jeigu VNT nebuvo priskirtos jokios sąnaudos ir nėra kitų susijusių duomenų;

7.3.12. VNT skaidymas į smulkesnius VNT objektus. 

7.4. Institucijos analitikas. Šį vaidmenį atliekantis asmuo taip pat gali turėti institucijos vadovo (išlaikant taisyklių 7.1 papunktyje nustatytus reikalavimus), duomenų teikėjo arba NT objektų tvarkytojo vaidmenį, tačiau ne visus tuo pačiu metu. Institucijos analitiko vaidmeniui VTIPS priskiriamos šios funkcijos:

7.4.1. turto valdytojo (turto naudotojo) ir jam pavaldžių institucijų valdomo VNT objektų duomenų, VNT sąnaudų duomenų analizė;

7.4.2. turto valdytojo (turto naudotojo) ir jam pavaldžių institucijų VNT valdymo rodiklių reikšmių ir kitų duomenų, sukauptų VTIPS, analizė;

7.4.3. turto valdytojo (turto naudotojo) ir jam pavaldžių institucijų valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo turto duomenų analizė;

7.4.4. VTIPS analitinių ataskaitų formavimas.

7.5. Institucijos administratorius. Šį vaidmenį turinčiam asmeniui tuo pačiu metu gali būti priskirti ir kiti vaidmenys, išskyrus institucijos vadovo vaidmenį. Institucijos administratoriaus vaidmeniui VTIPS priskiriamos šios funkcijos:

7.5.1. VTIPS institucijos naudotojų sąrašo duomenų tvarkymas, prireikus, papildomų asmenų, atliekančių pavestus VTIPS vaidmenis, priskyrimas;

7.5.2. vaidmenų (duomenų teikėjo, NT objektų tvarkytojo, institucijos vadovo, institucijos analitiko) VTIPS institucijos naudotojams priskyrimas.

8. VTIPS duomenų teikėjai – turto valdytojas arba jo įgaliotas turto naudotojas, įtrauktas į VTIPS institucijų sąrašą, privalomai paskiria asmenis, kurie VTIPS atliktų institucijos vadovo, NT objektų tvarkytojo ir duomenų teikėjo vaidmenis. Pasirinktinai gali būti paskirti asmenys, kurie atliktų institucijos analitiko ir institucijos administratoriaus vaidmenis. Vienam VTIPS vaidmeniui atlikti gali būti paskiriamas vienas asmuo. Jeigu vienam VTIPS vaidmeniui atlikti reikalinga paskirti daugiau asmenų, didinti VTIPS institucijos naudotojų skaičių gali institucijos administratorius arba Turto bankas.

9. VTIPS duomenų teikėjai – turto valdytojas arba jo įgaliotas turto naudotojas, įtrauktas į VTIPS institucijų sąrašą, arba jų paskirti institucijos administratoriai VTIPS institucijos naudotojų sąrašą, parengtą pagal taisyklių 1 priede nustatytą Valstybės turto informacinės paieškos sistemos institucijos naudotojų sąrašo formą, pateikia Turto bankui, kuris VTIPS institucijos naudotojų duomenis suveda į VTIPS. Turto bankas suteikia VTIPS institucijos naudotojų sąraše nurodytiems VTIPS institucijos naudotojams prisijungimo prie VTIPS teises pagal jiems priskirtus vaidmenis.

10. Turto valdytojas, jo įgaliotas turto naudotojas gali keisti asmenis, paskirtus vykdyti tam tikrą vaidmenį. Tokiu atveju turto valdytojas ar jo įgaliotas turto naudotojas inicijuoja paskirto asmens keitimą, informuodamas institucijos administratorių arba Turto banką, kuris pakeičia ir (arba) pašalina VTIPS institucijos naudotoją, paskirtą atlikti tam tikrą vaidmenį.

11. Turto valdytojas gali įgalioti jam pavaldų turto valdytoją (turto naudotoją) pateikti arba tikslinti su turto valdytojo VNT susijusią VTIPS informaciją.

12. Kai turto valdytojas suteikia įgaliojimą, visos teisės ir pareigos teikti, tvarkyti ar tikslinti VTIPS informaciją pagal VTIPS pasirinktą įgaliojimo tipą pereina įgaliotajam turto valdytojui (turto naudotojui).

13. Suteiktą įgaliojimą turto valdytojas gali nutraukti anksčiau nurodyto įgaliojimo termino. Įgaliojimui pasibaigus arba jį nutraukus, visos teisės ir pareigos teikti, tvarkyti ar tikslinti VTIPS informaciją pereina turto valdytojui.

14. Turto valdytojas (turto naudotojas) privalo taisyklių V skyriaus nustatyta tvarka informuoti Turto banką apie priimtą sprendimą jį reorganizuoti, pertvarkyti ar likviduoti. Turto valdytojai, įgyvendinantys valstybės, kaip juridinio asmens dalyvio, teises ir pareigas, privalo Turto bankui pateikti naujai įsteigto, taisyklių 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytų turto valdytojų ar turto naudotojų aprašymus atitinkančio juridinio asmens duomenis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ APIE VNT IR NT PATEIKIMAS IR TVARKYMAS

 

15. Turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas turi:

15.1. patikrinti ir prireikus patikslinti iš Registro į VTIPS perkeliamus VNT duomenis ir jų atitiktį VNT valdymo ir naudojimo faktiniams, dokumentais pagrįstiems, duomenims ir atlikti šiuos veiksmus:

15.1.1. patikrinti, ar VTIPS teisingai nurodyti visi juridiniai faktai, susiję su VNT perdavimu kitiems asmenims valdyti ir naudoti: ar yra registruotos visos VNT perdavimo valdyti ir naudoti sutartys (patikėjimo, panaudos, nuomos), ar VTIPS teisingai nurodomas turto valdytojo valdomo VNT plotas (bendras, užstatytas, šildomas) ir perduotų kitiems subjektams naudoti VNT dalių plotai;

15.1.2. patikrinti, ar VTIPS nurodyti ir ar teisingai nurodyti kiti VNT turto valdytojai arba turto naudotojai, jeigu VNT objektą ar jo dalį valdo ir (arba) naudoja keli turto valdytojai arba turto naudotojai, bet VTIPS duomenų apie juos nėra, ir pranešti Turto bankui trūkstamus duomenis;  

15.1.3. jeigu prie turto valdytojo valdomo VNT ploto VTIPS rodoma klaida dėl to, kad VTIPS nurodytas VNT bendras plotas nėra lygus turto valdytojų plotų sumai (vieną objektą valdo keli turto valdytojai), patikslinti turto valdytojo valdomo VNT ploto duomenis arba patvirtinti, kad jam priskirta ploto dalis VTIPS yra teisinga;

15.1.4. jeigu prie turto valdytojo valdomo VNT objekto ploto VTIPS rodoma klaida dėl to, kad VTIPS nesutampa turto valdytojo valdomo VNT ploto ir turto naudotojams (įskaitant nuomininkus) perduotų VNT plotų suma, patikslinti turto naudotojams perduotų VNT objekto dalių plotų duomenis;

15.1.5. jeigu VTIPS plotų nesutapimo klaida yra rodoma prie NT objekto savininkų dalių (kai objekto dalys priklauso valstybei ir privatiems asmenims ar kitiems subjektams nuosavybės teise), patvirtinti, kad valstybei nuosavybės teise priklausančios NT dalies plotas nurodytas teisingas, arba jį patikslinti;

15.1.6. prireikus patikslinti turto valdytojo valdomo VNT bendro, užstatyto, šildomo plotų duomenis, bendro naudojimo patalpų plotą, jeigu VNT objekte atskirai išskiriamos bendro naudojimo patalpos ir yra daugiau nei vienas turto valdytojas ir (arba) turto naudotojas;

15.1.7. patikrinti, ar VTIPS yra teisingai nurodomi duomenys apie turto valdytojo (turto naudotojo) nebaigtą statybą.

15.2. suvesti į VTIPS šiuos papildomus duomenis apie Registre registruotą VNT:

15.2.1. darbuotojų, kurie naudojasi VNT, skaičių;

15.2.2. VNT likutinę vertę. Jeigu yra nepriklausomų turto vertintojų atliktas VNT individualus vertinimas, pateikiama jo metu nustatyta VNT rinkos vertė ir nurodoma vertinimo atlikimo data;

15.2.3. duomenis apie teisminius ginčus dėl VNT;

15.2.4. galiojančių ir iki šių taisyklių įsigaliojimo sudarytų VNT perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo, panaudos, nuomos sutarčių duomenis, išskyrus nuomos sutartis dėl VNT, kuris Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, nustatyta tvarka išnuomotas (išnuomojamas) neatidėliotinam darbui arba trumpalaikiam renginiui organizuoti, ir VNT nuomos sutartis, kai VNT ar jo dalis išnuomota (išnuomojama) kopijavimo, dauginimo, kavos, vandens ar maisto aparatams pastatyti, mobiliojo ryšio antenoms įrengti ir kitoms panašioms reikmėms;

15.2.5. patikėjimo, panaudos, nuomos sutarčių, įskaitant pasibaigusias arba pratęstas, pabaigos datą, jeigu VTIPS nėra nurodyti VNT perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo, panaudos, nuomos sutarčių pabaigos terminai, arba VTIPS nurodyta, kad sutartis neterminuota;

15.2.6.  turto valdytojo arba turto naudotojo laisvo VNT plotą.

15.3. sukurti VTIPS naujus įrašus apie Registre neregistruotą, neregistruotiną arba užsienio valstybėse registruotą VNT ir NT rinkoje išsinuomotą NT, nurodyti registravimo būseną (neregistruotas, neregistruotinas, registruotas užsienio valstybėje) ir suvesti VTIPS NT valdymo formoje nurodytus NT duomenis ir taisyklių 15.2 papunktyje nurodytus duomenis. VTIPS turi būti nurodomas NT registravimui reikalingų lėšų poreikis, jeigu privalomą NT registravimą nustato teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir kitų įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą Registre.   

15.4. suvesti į VTIPS duomenis apie NT nebaigtą statybą:

15.4.1. ataskaitinio laikotarpio statybos baigtumo lygį;

15.4.2. techninio projekto parengimo metus;

15.4.3. techniniame projekte numatytų statinių skaičių;

15.4.4. statinių bendrą plotą pagal techninį projektą kvadratiniais metrais;

15.4.5. techninio projekto vertę;

15.4.6. paskutinio mokėjimo už statybos darbus metus;

15.4.7. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos statybai išleistų lėšų sumą;

15.4.8. statybai užbaigti reikalingų lėšų sumą;

15.4.9. statinio įrangai reikalingų lėšų poreikį;

15.4.10. statybai užbaigti iki eksploatacijos reikalingų lėšų poreikį.

15.5. kasmet iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos atnaujinti (jeigu keičiasi) šiuos duomenis  apie nebaigtą statybą:

15.5.1. paskutinio mokėjimo už statybos darbus metus;

15.5.2. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos statybai išleistų lėšų sumą;

15.5.3. statybai užbaigti reikalingą lėšų sumą;

15.5.4. statinio įrangai reikalingų lėšų poreikį.

15.6. suvesti į VTIPS duomenis apie įsigytą arba įgytą turtą.

15.7. registruoti VTIPS VNT, reikalingo turto valdytojo (turto naudotojų) funkcijoms atlikti, poreikį ir nurodyti:

15.7.1. savivaldybės, kurios teritorijoje ieškoma funkcijoms atlikti reikalingo VNT, pavadinimą;

15.7.2. darbuotojų, kurie naudosis VNT, skaičių, jeigu reikalingas administracinės paskirties VNT;

15.7.3. ieškomo VNT paskirtį;

15.7.4. reikalingo VNT plotą.

16.          VTIPS radus turto valdytojo (turto naudotojo) poreikį atitinkantį, kitų turto valdytojų arba turto naudotojų valdomą laisvą VNT, turto valdytojas (turto naudotojas) gali VTIPS inicijuoti VNT turto perdavimo procesus.  

17. Turto valdytojai, pateikę į VTIPS Registre neregistruoto, tačiau teisės aktų, reglamentuojančių nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymo ir kitų įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, nustatyta tvarka privalomo registruoti VNT duomenis, arba Registre neregistruotų VNT perdavimo valdyti ir naudoti sutarčių (patikėjimo, nuomos, panaudos) duomenis privalo NT ir galiojančias sutartis įregistruoti Registre. Įregistravę VNT, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojai į VTIPS suveda VNT unikalų numerį ir valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį ir datą. Pagal unikalų numerį iš Registro į VTIPS automatiniu būdu bus perkelta informacija apie naujai įregistruotą VNT.

 

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ APIE VNT IR NT SĄNAUDAS PATEIKIMAS IR TVARKYMAS

 

18.          Turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas kiekvienam VNT, NT ar jų daliai, kuri perduodama turto naudotojams, VTIPS turi sukurti apskaitos taškus, kontrolinius apskaitos taškus ir jiems priskirti atitinkamas VTIPS sąnaudų paskirstymo taisykles iš VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklių sąrašo.

19.          Sąnaudas į VTIPS pagal VNT ir NT apskaitos taškus suveda turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas.

20.          Viena VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklė priskiriama vienai paslaugai, todėl vienam apskaitos taškui gali būti priskiriama tiek VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklių, kiek tame VNT ar NT yra naudojama paslaugų.

21.          Rinkdamasis VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklę, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas turi atsižvelgti į sąnaudų rūšį (šildymas, šalto vandens tiekimas ir kanalizacija, patalpų valymas ar kita), sąnaudų reikšmės išraišką (sąnaudų suma eurais ar skaitliukų rodmenų skirtumas kilovatvalandėmis) ir į tai, pagal kokią proporciją (pagal bendrą plotą, šildomą plotą, pagal darbuotojų skaičių) numatoma skirstyti sąnaudas.

22.          Pasirinkus sąnaudų skirstymo pagal bendrą plotą išraišką, sąnaudos atskiroms VNT objekto dalims, jeigu jomis naudojasi vienas ar keli subjektai, paskirstomos pagal naudojamo bendro ploto proporciją. NT objektų tvarkytojas sąnaudų skirstymą pagal bendro naudojimo plotą gali rinktis tuo atveju, jei VNT objektu naudojasi keli turto valdytojai (turto naudotojai), arba vienas turto valdytojas, kai dalis VNT objekto yra laisva ir nenaudojama turto valdytojo funkcijoms atlikti. Sąnaudų skirstymą pagal šildomą plotą NT objektų tvarkytojas gali rinktis šildymo sąnaudoms pateikti ir tik tuo atveju, kai šildomas plotas yra mažesnis už bendrą plotą. Jeigu šildomas plotas sutampa su bendru NT objekto plotu, šildymo sąnaudas galima skirstyti pagal bendro ploto proporciją. Sąnaudų skirstymas pagal VNT objektų skaičių naudojamas tuo atveju, kai turto valdytojo (turto naudotojo) VNT objektams vienos rūšies sąnaudos (pavyzdžiui, dviejų garažų remonto sąnaudos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienam garažui) dalinamos iš VNT objektų skaičiaus lygiomis dalimis. Sąnaudų skirstymą pagal santykinį dydį NT objektų tvarkytojas gali rinktis tuo atveju, kai pagal sutartį vienam ar keliems objektams visada priskiriamas tas pats santykinis sąnaudų dydis (pavyzdžiui, pagal sutartį nuomininkas moka 80 procentų visų elektros sąnaudų). Pagal darbuotojų skaičių gali būti paskirstomos tos sąnaudos, kurių dydis tiesiogiai priklauso nuo paslaugos vartotojų (darbuotojų) skaičiaus (pavyzdžiui, vandens sąnaudos).

23.          Tais atvejais, kai turto valdytojo valdomu VNT naudojasi keli turto naudotojai, turto valdytojo, tiesiogiai gaunančio sąskaitas iš paslaugų teikėjų, NT objektų tvarkytojas turi sukurti vieną apskaitos tašką, priskirti jam VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklę pagal paslaugą ir nurodyti turto naudotojus, kuriems sistema automatiškai paskirstys sąnaudas. Jeigu tiesiogiai iš paslaugų teikėjų sąskaitas gaunantis turto valdytojas, kurio VNT naudojasi kiti turto naudotojai, pats apskaičiuoja naudotojams paskirstomas sąnaudų sumas ir jas pateikia turto naudotojams, arba nors vienas turto naudotojas yra sudaręs paslaugų teikimo sutartį (sutartis) su paslaugų teikėju ir sąskaitas už suteiktas paslaugas gauna ne per turto valdytoją, o tiesiogiai iš paslaugų teikėjo arba tam tikroms (pavyzdžiui, valymo ar apsaugos) paslaugoms yra įdarbinęs darbuotojus pagal darbo sutartis, sukurti apskaitos taškus ir jiems priskirti VTIPS sąnaudų paskirstymo taisykles turi turto valdytojo NT objektų tvarkytojas. Turto valdytojo sukurtų apskaitos taškų ir VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklių turto naudotojai negali keisti ar šalinti. Prireikus turto naudotojai gali prašyti turto valdytojo NT objektų tvarkytojo pakeisti apskaitos taškus ir sąnaudų priskyrimo taisykles.

24.          Jeigu keli VNT turto valdytojai (turto naudotojai) yra sudarę bendras paslaugų teikimo sutartis su paslaugų teikėjais ir tarpusavyje yra susiderinę sąnaudų pasiskirstymą, VTIPS gali būti sukuriami vienas ar keli papildomi kontroliniai apskaitos taškai, kuriems gali būti priskiriamos VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklės. 

25.          Turto valdytojų (turto naudotojų), kurie su paslaugų teikėjais yra sudarę atskiras paslaugų teikimo sutartis arba tam tikrai paslaugai yra įdarbinę darbuotojus pagal darbo sutartis, duomenų teikėjai iki Kalendoriuje nustatytos ataskaitinio laikotarpio pabaigos turi pateikti į VTIPS duomenis apie visas su VNT susijusias patiriamas sąnaudas. VTIPS pateiktame sąnaudų rūšių sąraše yra nustatytos šios sąnaudų rūšys:

25.1.  Komunalinių paslaugų sąnaudos:

25.1.1. šildymas (Eur);

25.1.2. šilumos vertė (Eur);

25.1.3. sunaudoto šildymui kuro savikaina (Eur);

25.1.4. pastato šildymui suvartota energija (kWh);

25.1.5. elektros energija (Eur);

25.1.6. elektros energijos perdavimas ir galia (Eur);

25.1.7. suvartota elektros energija (kWh);

25.1.8. šalto vandens tiekimas ir kanalizacija (Eur);

25.1.9. lietaus nuotekų tvarkymas (Eur);

25.1.10. karšto vandens paruošimas (Eur);

25.1.11. kitos komunalinės sąnaudos (Eur). Joms priskiriamos kietojo kuro įsigijimo ir atvežimo bei komunalinės sąnaudos, kurios nėra minimos taisyklių 25.1.1–25.1.10 papunkčiuose. Turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, priskirdamas VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklę, turi papildomai nurodyti, kokios sąnaudos bus pateikiamos (pavyzdžiui, kitos komunalinės sąnaudos – kietojo kuro įsigijimas ir atvežimas).

25.2.  Eksploatavimo ir administravimo sąnaudos:

25.2.1. patalpų valymas (Eur);

25.2.2. apsauga (Eur);

25.2.3. kitos eksploatavimo ir administravimo sąnaudos (Eur). Joms priskiriamos statinių priežiūros, teritorijos tvarkymo, šilumos sistemos priežiūros, elektros ūkio priežiūros, kondicionavimo ir vėdinimo sistemų priežiūros, liftų priežiūros, komunalinių atliekų tvarkymo, administravimo paslaugų, pastatų energetinio sertifikavimo sąnaudos bei sąnaudos, susijusios su priešgaisrine sauga. Turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, priskirdamas VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklę, turi papildomai nurodyti, kokios sąnaudos bus pateikiamos (pavyzdžiui, kitos eksploatavimo ir administravimo sąnaudos – teritorijos tvarkymas).

25.3.  Remonto sąnaudos:

25.3.1. einamojo remonto ir kitos remonto išlaidos (Eur);

25.3.2. kapitalinis remontas (Eur).

25.4. Kitos VNT išlaikymo sąnaudos:

25.4.1. išsinuomoto NT nuomos kaina (Eur);

25.4.2. VNT draudimas (Eur);

25.4.3. VNT civilinės atsakomybės draudimas (Eur).

26.           Jeigu VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklėje nurodytas matavimo vienetas yra eurai, turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas VTIPS sąnaudų pateikimo formoje įveda patirtų ir pagal apskaitos taškus paskirstytų sąnaudų sumas eurais. Jeigu VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklėje nurodytas matavimo vienetas yra kilovatvalandės, turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas VTIPS sąnaudų pateikimo formoje įveda elektros energijos skaitliukų rodmenis, nurodydamas  reikšmes nuo laikotarpio, už kurį pateikiami duomenys, pradžios iki laikotarpio pabaigos ir įveda patirtas ir pagal apskaitos taškus paskirstytas sąnaudas kilovatvalandėmis.

27.           Turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į VTIPS gali suvesti metines sąnaudas už visą ataskaitinį laikotarpį, arba suvesti einamojo ataskaitinio laikotarpio kiekvieną mėnesį patiriamas sąnaudas. Sąnaudos kiekvienam mėnesiui atskirai gali būti suvedamos tuo atveju, jei yra poreikis VTIPS matyti tikslias kiekvieno mėnesio sąnaudas, o ne proporcingą, VTIPS automatiniu būdu atliekamą, jų paskirstymą mėnesiais, kai pateikiama metinė sąnaudų suma. Jeigu tam tikros sąnaudos buvo patirtos ne už visus metus, o tik už kelis mėnesius arba kai turto valdytojas (turto naudotojas) naudojosi VNT ar NT tik kelis mėnesius, VTIPS nurodoma, kuriems mėnesiams turi būti skirstomos atitinkamos sąnaudos.

28. Turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas, suvesdamas VNT ir NT sąnaudas į VTIPS, jas paskirsto, pateikia ir patvirtina. Turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas į VTIPS pateiktas ir patvirtintas sąnaudas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gali atšaukti ir, patikslinęs informaciją, pateikti ir patvirtinti iš naujo.

29.          Jeigu pateikus ir patvirtinus sąnaudas paaiškėja, kad jos buvo pateiktos arba paskirstytos neteisingai, turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos gali VTIPS rankiniu būdu patikslinti sąnaudų paskirstymą arba kreiptis į turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytoją ir su juo suderinti reikalingus VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklės pakeitimus.

30.          Jeigu VNT ir NT patiriamoms sąnaudoms pateikti reikalinga kita nei pateikta VTIPS sąnaudų paskirstymo taisyklė, turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas turi kreiptis į turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytoją dėl kitos taisyklės priskyrimo.

31.          Jeigu nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui VNT objektai ar jų dalys yra perduodami kitam turto valdytojui (turto naudotojui), perduodančio turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas su šiais VNT objektais susijusias sąnaudas, atsiradusias iki VNT perdavimo datos, suveda į VTIPS iki Kalendoriuje nurodytos datos. Už sąnaudų suvedimą į VTIPS ataskaitiniu laikotarpiu yra atsakingi turto valdytojų (turto naudotojų), kurie VNT valdė iki jo perdavimo ir kurie valdė jį perdavus, duomenų teikėjai. Turto valdytojai (turto naudotojai), kurie tapo naujais turto valdytojais (turto naudotojais) nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, į VTIPS turi suvesti tik tas sąnaudas, kurios atsirado po VNT perdavimo jiems naudoti datos.

32.          Likus dviem savaitėms iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, turto valdytojo (turto naudotojo), kuris į VTIPS dar nėra pateikęs sąnaudų už savo valdomus ir (arba) naudojamus VNT ir NT objektus, duomenų teikėjams ir institucijų vadovams VTIPS automatiniu būdu išsiunčiami pranešimai apie vėluojamus pateikti duomenis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUOMENŲ APIE VALSTYBĖS ILGALAIKĮ MATERIALŲJĮ TURTĄ PATEIKIMAS IR TVARKYMAS

 

33.         Turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas į VTIPS suveda šiuos duomenis apie valstybės ilgalaikį materialųjį turtą:

33.1. apie naudojamą valstybinę žemę: savivaldybė, faktiškai naudojamos žemės plotas (jeigu  žemė neįregistruota), naudojimo pagrindas;

33.2. apie kelius: įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

33.3. apie geležinkelius: bendras geležinkelių linijų ilgis (įskaitant atšakas), įsigijimo savikaina, likutinė vertė, lėšų neįregistruotiems geležinkelio keliams įregistruoti poreikis;

33.4. apie įregistruotas valstybei nuosavybės teise priklausančias nekilnojamąsias ir kilnojamąsias kultūros vertybes: turto valdytojo pavadinimas, kiekis, įsigijimo savikaina, likutinė balansinė vertė;

33.5. apie motorines transporto priemones: įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

33.6. apie finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigyjamas motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis), įsigijimo savikaina, likutinė balansinė vertė, mėnesinė įmoka, išperkamoji vertė (jeigu nustatyta), finansinės nuomos (lizingo) davėjo ir gavėjo pavadinimas;

33.7. apie neatlygintinai ar kitaip naudotis perduotas (gautas) motorines transporto priemones: valstybinis numeris, gamybinė markė arba modelis, pirmosios registracijos dalyvauti viešajame eisme data arba pagaminimo metai, variklio darbinis tūris (kubiniais centimetrais), degalai (galios šaltinis), asmens, kuriam perduota (iš kurio gauta) motorinė transporto priemonė, pavadinimas ir juridinio asmens kodas. Jeigu motorinė transporto priemonė perduota fiziniam asmeniui (gauta iš fizinio  asmens), nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas.

33.8. apie traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas: įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

33.9. apie vidaus vandenų transporto priemones: įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

33.10. apie jūrų laivus: įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė;

33.11. apie orlaivius: įsigijimo savikaina ir likutinė balansinė vertė.

34. VTIPS duomenų teikėjai iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į VTIPS turi pateikti:

34.1. Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos – Valstybės turto informacinės paieškos sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 813 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – VTIPS nuostatai), 11.2.2 ir 11.2.3 papunkčiuose nurodytus duomenis; 
34.2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – VTIPS nuostatų 11.4.1 ir 11.4.3 papunkčiuose nurodytus duomenis; 
34.3. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos – VTIPS nuostatų 11.1.1 ir 11.1.4 papunkčiuose nurodytus duomenis;
34.4. VĮ Registrų centras – VTIPS nuostatų 11.1.2 papunktyje nurodytus duomenis;
34.5. VĮ Valstybės žemės fondas – VTIPS nuostatų  11.7  papunktyje nurodytus duomenis;
34.6. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – VTIPS nuostatų 11.15 papunktyje nurodytus duomenis.

35. Turto valdytojo, turinčio neregistruotų arba užsienio valstybėse registruotų transporto priemonių (įskaitant motorines transporto priemones, traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas, vidaus vandenų transporto priemones, jūrų laivus ir orlaivius), duomenų teikėjas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos į VTIPS suveda duomenis apie transporto priemones ir nurodo  identifikacinius transporto priemonių duomenis ir informaciją apie transporto priemonių registravimo būseną (neregistruota arba registruota užsienio valstybėje).

36. Turto valdytojas, pateikęs į VTIPS duomenis apie neregistruotą, bet privalomą registruoti valstybės ilgalaikį materialųjį turtą, privalo jį įregistruoti atitinkamuose valstybės registruose.

37. Įregistravus valstybės ilgalaikį materialųjį turtą atitinkamame valstybės registre, duomenys apie įregistruotą turtą iš valstybės registro automatiškai perkeliami į VTIPS.

 

III SKYRIUS

SPRENDIMŲ DĖL VNT PERDAVIMO DERINIMO IR VNT PERDAVIMO PROCESAI

PIRMASIS SKIRSNIS

SPRENDIMŲ DĖL VNT PERDAVIMO DERINIMO PROCESAS

38. Vadovaujantis taisyklėmis VTIPS vykdomas sprendimų derinimo procesas dėl VNT perdavimo patikėjimo teise arba patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį (toliau kartu – perdavimas patikėjimo teise), panaudos pagrindais, nuomos teisėmis, savivaldybių nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (toliau – perdavimas savivaldybių nuosavybėn), taip pat VNT nurašymo ir likvidavimo, NT išsinuomojimo. Sprendimų dėl VNT perdavimo derinimo procese dalyvaujantys VTIPS institucijų naudotojai elektroniniu paštu gauna pranešimus apie inicijuotus VNT perdavimo derinimo procesus ir savo vaidmeniui priskirtas funkcijas VTIPS turi atlikti per 15 darbo dienų.

39.  Sprendimų dėl VNT perdavimo derinimo procesas vykdomas šia tvarka:

39.1. VNT perdavimo procesus VTIPS inicijuoja turto valdytojo NT objektų tvarkytojas. Jei turto valdytojas ketina kitam turto valdytojui (turto naudotojui) perduoti keletą VNT objektų arba VNT objektą kartu su priklausiniais, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas VNT perdavimo procesus inicijuoja VTIPS suformuodamas perduodamo VNT krepšelį, į kurį sudedami visi perduodami VNT objektai. Jeigu turto valdytojas ketina kitam turto valdytojui (turto naudotojui) perduoti tik dalį VNT objekto, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas VTIPS nurodo, dėl kurios VNT objekto dalies bus vykdomas perdavimo procesas.

39.2. Turto valdytojo, perduodančio jo valdomą VNT ar jo dalį, institucijos vadovui patvirtinus NT objektų tvarkytojo inicijuotą sprendimą dėl VNT perdavimo kitam turto valdytojui (turto naudotojui), toliau sprendimą turi patvirtinti turto valdytojo (turto naudotojo) – VNT ar jo dalies gavėjo, jeigu VNT gavėjas yra VTIPS naudotojas, NT objektų valdytojas ir institucijos vadovas.

39.3. Turto valdytojo (turto naudotojo) – VNT gavėjo institucijos vadovui patvirtinus sprendimą dėl VNT perdavimo, toliau sprendimą dėl VNT perdavimo turi patvirtinti steigėja – turto valdytojo savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (toliau – Steigėjas). Steigėjo institucijos vadovo patvirtinimas nereikalingas tuo atveju, jeigu turto valdytojo Steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė), išskyrus mokslo ir studijų institucijas, kurių inicijuotus sprendimus dėl VNT perdavimo VTIPS kaip Steigėjas tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ministerija. Kai VTIPS vykdomi VNT perdavimo patikėjimo teise arba panaudos pagrindais procesai, o VNT gavėjas yra VTIPS naudotojas, sprendimo dėl VNT perdavimas derinamas VTIPS lygiagrečiai su turto valdytojo ir su VNT gavėjo Steigėjais, jeigu turto valdytojo ir VNT gavėjo institucijų vadovai yra patvirtinę sprendimą dėl VNT perdavimo.

39.4. Steigėjo (-ų) NT objektų tvarkytojas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti derinamą sprendimą dėl VNT perdavimo ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis.

39.5. Toliau sprendimą dėl VNT perdavimo tvirtina Steigėjo institucijos vadovas, kuris turi galimybę VTIPS patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti derinamą sprendimą dėl VNT perdavimo ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis.

39.6. Jeigu Steigėjo (-ų) institucijos vadovas VTIPS prašo patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis, Steigėjo (-ų) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, Steigėjo (-ų)  institucijos vadovas turi patvirtinti derinamą sprendimą.

39.7. Steigėjo (-ų) institucijų vadovams nepatvirtinus derinamo sprendimo dėl VNT perdavimo, sprendimas laikomas nesuderintu ir vykdomas procesas užbaigiamas, tačiau prireikus gali būti inicijuojamas iš naujo.

39.8. Steigėjo (-ų) institucijos vadovams VTIPS patvirtinus derinamą sprendimą dėl VNT perdavimo, toliau VTIPS derinamą sprendimą tvirtina Turto banko NT objektų tvarkytojas, po kurio derinamą sprendimą VTIPS tvirtina Turto banko institucijos vadovas, turintis galimybę VTIPS patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti derinamą sprendimą dėl VNT perdavimo ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis.

39.9. Jei Turto banko institucijos vadovas prašo patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo  duomenis, Turto banko NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, Turto banko institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą procesą.

39.10. Jei Turto banko institucijos vadovas nepatvirtina derinamo sprendimo dėl VNT perdavimo, jis laikomas nesuderintu ir sprendimų derinimo procesas užbaigiamas.   

39.11. Turto banko institucijos vadovui patvirtinus derinamą sprendimą dėl VNT perdavimo, sprendimas laikomas suderintu.  

40. Derinimas su Turto banku VTIPS nėra reikalingas, jei yra vykdomas VNT perdavimas patikėjimo teise ar panaudos pagrindais, kai biudžetinė įstaiga valdomą VNT perduoda kitai biudžetinei įstaigai, o sprendimus dėl VNT perdavimo priima Turto bankas.

41. Jei sprendimų dėl VNT perdavimo derinimo procese dalyvaujančios institucijos pateikė pastabas, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas turi galimybę į jas atsižvelgti arba neatsižvelgti.

42. Jei turto valdytojo NT objektų tvarkytojas atsižvelgia į sprendimų dėl VNT perdavimo derinimo procese dalyvaujančių institucijų pastabas, jis atitinkamai VTIPS pakoreguoja VNT perdavimo duomenis.

43. VTIPS suderinus sprendimą dėl VNT perdavimo, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas iš VTIPS atsispausdina suderinto sprendimo pažymą pagal taisyklių 2 priede nustatytas suderintų sprendimų pažymų formas ir VNT duomenų išrašą. Teikiant Vyriausybei arba Turto bankui Vyriausybės nutarimų arba Turto banko sprendimų dėl VNT perdavimo projektus, ši suderinto sprendimo pažyma pakeičia iki Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo, kuriuo patvirtintos šios taisyklės, įsigaliojimo privalomas pateikti institucijų išvadas apie sprendimo derinimą, o VNT duomenų išrašas pakeičia Registro centrinio duomenų banko išrašo kopijas. 

44. Vyriausybei arba Turto bankui priėmus nutarimą (sprendimą) dėl VNT perdavimo, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda Vyriausybės nutarimo arba Turto banko sprendimo numerį, datą, prideda nutarimo (sprendimo) dokumentus PDF arba kitu originalus įrodančiu formatu, suveda šio nutarimo (sprendimo) pagrindu sudarytos (jeigu tokia sudaroma) sutarties sudarymo datą, sutarties pradžios ir pabaigos terminą, sutarties numerį, prideda sutarties dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu, taip pat suveda VNT priėmimo–perdavimo akto (jei jis pasirašomas) datą, numerį, prideda šio akto dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu. Jei į VTIPS buvo suvesti neteisingi nutarimo (sprendimo), sutarties ar VNT priėmimo–perdavimo akto duomenys, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas apie padarytą klaidą turi informuoti Turto banką.

45. Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui ar Turto banko sprendimui dėl VNT perdavimo, turto valdytojo NT objektų  tvarkytojas turi VTIPS užbaigti pradėtą vykdyti  VNT perdavimo procesą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VNT PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE PROCESAS

 

46. VNT perdavimo patikėjimo teise procesas vykdomas šia tvarka:

46.1. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį ir suvedęs į VTIPS reikalaujamus VNT perdavimo duomenis, inicijuoja VNT perdavimo patikėjimo teise procesą;

46.2. turto valdytojo institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą VNT perdavimo patikėjimo teise procesą ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo patikėjimo teise duomenis;

46.3. jei turto valdytojo institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT perdavimo patikėjimo teise proceso, procesas yra užbaigiamas;

46.4. jei turto valdytojo institucijos vadovas nurodydamas priežastį prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, turto valdytojo institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT perdavimo patikėjimo teise procesą;

46.5. turto valdytojo institucijos vadovui patvirtinus vykdomą procesą, toliau vykdomas VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo)  tvirtinimas;

46.6. VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti sprendimą dėl VNT perdavimo patikėjimo teise ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis. Toliau vykdomą procesą tvirtina VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas, kuris turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti sprendimą dėl VNT perdavimo patikėjimo teise ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis;

46.7. jei VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT perdavimo patikėjimo teise procesą;

46.8. jeigu VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT perdavimo patikėjimo teise proceso, procesas yra užbaigiamas;

46.9. VNT patikėjimo teise gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą procesą, toliau VTIPS vykdomas sprendimo dėl VNT perdavimo patikėjimo teise derinimas taisyklių 39–42 punktuose nustatyta tvarka ir atliekami taisyklių 43–45 punktuose nurodyti veiksmai.

47. VNT perdavimo patikėjimo teise faktas turi būti užregistruotas Registre. Turto valdytojo, užregistravusio šį juridinį faktą, NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

VNT PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS PROCESAS

 

48. VNT perdavimo panaudos pagrindais procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

48.1. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT perdavimo panaudos pagrindais procesą ir VTIPS nurodo panaudos gavėją, perduodamo turto naudojimo paskirtį, perduodamo VNT ar jo dalies plotą, panaudos terminą ir prideda papildomus dokumentus, kurie valstybės turto perdavimą panaudos pagrindais reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateikiami perduodant VNT panaudos pagrindais;

48.2. turto valdytojo institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą VNT perdavimo panaudos pagrindais procesą ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis.

48.3. jei turto valdytojo institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT perdavimo panaudos pagrindais proceso, procesas yra užbaigiamas;

48.4. jei turto valdytojo institucijos vadovas nurodydamas priežastį prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, turto valdytojo institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT perdavimo panaudos pagrindais procesą;

48.5. turto valdytojo institucijos vadovui patvirtinus vykdomą VNT perdavimo panaudos pagrindais procesą, toliau vykdomas VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo), jeigu jis yra VTIPS naudotojas, tvirtinimas;    

48.6. VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti sprendimą dėl VNT perdavimo panaudos pagrindais ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis. Toliau vykdomą procesą tvirtina VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas, kuris turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti sprendimą dėl VNT perdavimo panaudos pagrindais ir paprašyti patikslinti sprendimo dėl VNT perdavimo duomenis; 

48.7. jei VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT perdavimo panaudos pagrindais procesą;

48.8. jeigu VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT perdavimo panaudos pagrindais proceso, procesas yra užbaigiamas.

48.9. VNT panauda gaunančio turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą VNT perdavimo panaudos pagrindais procesą, toliau VTIPS vykdomas sprendimo dėl VNT perdavimo panaudos pagrindais derinimas taisyklių 39–42 punktuose nustatyta tvarka ir atliekami taisyklių 43–45 punktuose nurodyti veiksmai.

49. VNT perdavimo panaudos pagrindais faktas turi būti užregistruotas Registre. Turto valdytojo, užregistravusio šį juridinį faktą, NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

VNT PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN PROCESAS

 

50.     VNT perdavimo savivaldybių nuosavybėn procesas VTIPS vykdomas taisyklių 46 punkte nustatyta tvarka.

51. Turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, inicijavęs VNT perdavimo savivaldybių nuosavybėn procesą, į VTIPS suveda savivaldybės tarybos sprendimo duomenis.

52. VNT perdavimo savivaldybių nuosavybėn faktas turi būti užregistruotas Registre. Turto valdytojo, užregistravusio šį juridinį faktą, NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

LEIDIMO NUOMOTI VNT KONKURSO BŪDU GAVIMO PROCESAS

 

53. Leidimo nuomoti VNT konkurso būdu gavimo procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

53.1. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį ir suvedęs į VTIPS reikalaujamus VNT nuomos duomenis, VTIPS inicijuoja leidimo nuomoti VNT gavimo procesą;

53.2. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą leidimo nuomoti VNT gavimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

53.3. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo leidimo nuomoti VNT gavimo proceso, procesas yra užbaigiamas;

53.4. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nurodydamas priežastį prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą leidimo nuomoti VNT gavimo procesą;

53.5. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą leidimo nuomoti VNT gavimo procesą, toliau vykdomas sprendimo dėl VNT nuomos derinimo procesas taisyklių 39–42 punktuose nustatyta tvarka;

53.6. suderinus sprendimą ir gavus leidimą nuomoti pasirinktą VNT, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas suveda į VTIPS nurodytus gauto leidimo duomenis ir gali inicijuoti VTIPS nustatytus VNT nuomos konkurso būdu procesus.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VNT NUOMOS KONKURSO BŪDU PROCESAS

 

54. VNT nuomos konkurso būdu procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

54.1. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT nuomos konkurso būdu procesą ir VTIPS nurodo išnuomojamą VNT ir nuomos terminą. Nuomoti konkurso būdu galima tik tuos VNT objektus ar jų dalis, dėl kurių buvo gautas leidimas nuomoti VNT konkurso būdu, ir tik leidimo galiojimo laikotarpiu;

54.2. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą leidimo nuomoti VNT konkurso būdu gavimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

54.3. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo leidimo nuomoti VNT konkurso būdu proceso, procesas yra užbaigiamas;

54.4. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą leidimo nuomoti VNT konkurso būdu procesą.

55. Turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą leidimo nuomoti VNT konkurso būdu procesą, jis toliau vykdomas taisyklių 56 punkte nustatyta tvarka.

 

SEPTINTASIS  SKIRSNIS

VNT NUOMOS KONKURSO PROCESAS

 

56. VNT nuomos konkurso procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

56.1. Turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

56.1.1. turto valdytojo (turto naudotojo) VNT nuomos konkurso būdu sprendimo numerį, datą, prideda sprendimo dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu;

56.1.2. VNT nuomos konkurso skelbimo duomenis: skelbimo antraštę, pradinę nuomos kainą, konkurso dalyvio pradinį įnašą, nuomos terminą, nuomos konkurso laiką, konkurso vietą, nuompinigių mokėjimo tvarką, informaciją apie delspinigius, konkurso dalyvių registravimo vietą, registravimo pabaigos terminą, papildomą informaciją, kontaktinio asmens duomenis.

56.2. Jeigu per leidimo nuomoti VNT konkurso būdu terminą VNT nuomos konkurso skelbime nurodytomis sąlygomis VNT neišnuomojamas, VNT nuomos konkurso procesą VTIPS turi užbaigti turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas. Pakeitus taisyklių 56.1.2 papunktyje nurodytus VNT nuomos konkurso skelbimo duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas VTIPS inicijuoja naują VNT, dėl kurio buvo gautas leidimas nuomoti VNT konkurso būdu, nuomos konkurso procesą. Nuomos konkursui (konkursams) neįvykus, keičiant VNT nuomos konkurso skelbimo duomenis, VNT nuomos konkurso procesą turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų valdytojas gali inicijuoti leidimo nuomoti VNT konkurso būdu galiojimo laikotarpiu tiek kartų, kol VNT bus išnuomotas arba kol VNT nuomos konkurso procesą NT objektų tvarkytojas užbaigs, nepavykus jo išnuomoti.

56.3. Jeigu įvykus VNT nuomos konkursui išnuomojama tik dalis leidime nuomoti VNT konkurso būdu nurodyto VNT, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas dėl likusios VNT dalies gali inicijuoti naują VNT nuomos konkurso procesą. Jeigu turto valdytojas (turto naudotojas) priima sprendimą likusios VNT dalies nenuomoti, VNT nuomos konkurso procesą VTIPS turi užbaigti turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas.

56.4. Jei VNT buvo išnuomotas, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

56.4.1. duomenis apie nuomininką, išnuomotą VNT ar jo dalį, nuomos kainą mėnesiui (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir su juo, jei nuomininkas yra PVM mokėtojas), nuomos sutarties numerį, sudarymo datą, sutarties pradžios ir pabaigos terminą ir prideda nuomos sutarties dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu;

56.4.2. išnuomoto VNT priėmimo–perdavimo akto numerį ir datą, prideda šio akto dokumentą, teikiamą  PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu.

57. VNT nuomos faktas turi būti užregistruotas Registre. Turto valdytojo, užregistravusio šį juridinį faktą, NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VNT NUOMOS NE KONKURSO BŪDU PROCESAS

 

58.     VNT nuomos ne konkurso būdu procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

58.1. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT nuomos ne konkurso būdu procesą;

58.2. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

58.2.1. VNT nuomos ne konkurso būdu sprendimo numerį, datą ir prideda sprendimo dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu;

58.2.2. duomenis apie nuomininką, išnuomotą VNT, nuomos kainą mėnesiui (be PVM ir su PVM, jei nuomininkas yra PVM mokėtojas) ir sudarytos VNT nuomos sutarties numerį, sudarymo datą, sutarties pradžios ir pabaigos terminą ir prideda sutarties dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu;

58.2.3. VNT priėmimo–perdavimo akto datą, numerį ir prideda VNT priėmimo–perdavimo akto dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu;

58.3. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą VNT nuomos ne konkurso būdu procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

58.4. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT nuomos ne konkurso būdu proceso, procesas yra užbaigiamas;

58.5. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT nuomos ne konkurso būdu procesą.

59. Turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą VNT nuomos ne konkurso būdu procesą, VNT nuomos ne konkurso būdu procesas yra užbaigiamas, o turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas atlieka taisyklių 57 punkte nurodytus veiksmus.

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VNT NUOMOS SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO PROCESAS

 

60. VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

60.1. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą ir nurodo VNT nuomos sutarties pratęsimo terminą. VNT nuomos sutartį galima pratęsti dėl tų VNT objektų, kurie buvo išnuomoti konkurso arba ne konkurso būdu;

60.2. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

60.3. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT nuomos sutarties termino pratęsimo proceso, procesas yra užbaigiamas;

60.4. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas paprašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą;

60.5. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą, toliau jį vykdo Turto banko NT objektų tvarkytojas. Turto banko NT objektų tvarkytojui patvirtinus procesą, jį tvirtina Turto banko institucijos vadovas, kuris turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

60.6. jei Turto banko institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, Turto banko NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, Turto banko institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą;

60.7. jei Turto banko institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT nuomos sutarties termino pratęsimo proceso, procesas yra užbaigiamas, o VNT nuomos sutartis negali būti pratęsta.

61. Turto banko institucijos vadovui patvirtinus vykdomą VNT nuomos sutarties termino pratęsimo procesą, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda pratęstos VNT nuomos sutarties sudarymo datą, sutarties pratęsimo terminą, pratęsimo sutarties numerį, prideda VNT nuomos sutarties dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu ir atlieka taisyklių 57 punkte nurodytus veiksmus.

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VNT SĄRAŠO FORMAVIMO PROCESAS

 

62. Viešame aukcione parduodamo VNT sąrašo (toliau – VNT pardavimo sąrašas) formavimo procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

62.1. turto banko NT objektų tvarkytojas VTIPS inicijuoja VNT pardavimo sąrašo formavimo procesą;

62.2. VTIPS suformavus VNT pardavimo sąrašo projektą, turto valdytojams išsiunčiami informaciniai pranešimai su prašymu patvirtinti jų valdomų VNT objektų įtraukimą į VNT pardavimo sąrašą;

62.3. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas turi galimybę pritarti, kad VNT pardavimo sąrašo projekte esantys jo valdomi VNT objektai būtų įtraukti į VNT pardavimo sąrašą, arba nepritarti ir pateikti argumentus, kodėl nepritariama vieno, kelių ar visų VNT pardavimo sąraše esančių turto valdytojo VNT objektų įtraukimui į VNT pardavimo sąrašą. Toliau sprendimą tvirtina turto valdytojo institucijos vadovas, kuris turi galimybę pritarti arba nepritarti suformuotam VNT pardavimo sąrašo projektui;

62.4. turto valdytojo institucijos vadovui pritarus arba nepritarus suformuotam VNT pardavimo sąrašo projektui, toliau VNT objektų įtraukimą į VNT pardavimo sąrašą tvirtina turto valdytojo Steigėjo NT objektų tvarkytojas ir turto valdytojo Steigėjo institucijos vadovas;

62.5. turto valdytojo Steigėjo institucijos vadovui pritarus arba nepritarus suformuotam VNT pardavimo sąrašo projektui, sprendimą dėl VNT pardavimo sąrašo suformavimo priima Turto bankas.

63. Turto banko NT objektų tvarkytojas suformuoja ir iš VTIPS atspausdina suderinto sprendimo dėl VNT pardavimo sąrašo sudarymo pažymą pagal taisyklių 2 priede nustatytą formą, VNT pardavimo sąrašo projektą, VNT pardavimo sąraše esančių VNT duomenų išrašus.

64. Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui, kuriuo buvo patvirtintas VNT pardavimo sąrašas ar jo pakeitimas, Turto banko NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda Vyriausybės nutarimo numerį ir datą. Jeigu VTIPS suformuotas VNT pardavimo sąrašas priėmus Vyriausybės nutarimą pasikeičia, Turto banko NT objektų tvarkytojas VTIPS suformuotą VNT pardavimo sąrašą koreguoja pagal Vyriausybės nutarimu patvirtinto VNT pardavimo sąrašo duomenis. Vyriausybei patvirtinus VNT pardavimo sąrašą, jis skelbiamas viešajame VTIPS puslapyje.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

VNT IŠBRAUKIMO IŠ VNT PARDAVIMO SĄRAŠO PROCESAS

 

65. VNT išbraukimo iš VNT pardavimo sąrašo procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

65.1. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas iš VTIPS suformuoto VNT pardavimo sąrašo pasirenka siūlomus išbraukti VNT objektus ir prideda dokumentus, kuriais pagrindžiamas siūlymas išbraukti iš VNT pardavimo sąrašo (PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu);

65.2. toliau VNT išbraukimo procesą vykdo Turto banko NT objektų tvarkytojas, kuris, įvertinęs pateiktus argumentus ir jų atitiktį Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr.1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams, VTIPS patvirtina sprendimą dėl VNT pardavimo sąrašo koregavimo. Turto banko NT objektų tvarkytojui patvirtinus sprendimą dėl VNT pardavimo sąrašo koregavimo, VNT išbraukimo iš VNT pardavimo sąrašo procesą tvirtina Turto banko institucijos vadovas, kuris turi galimybę patvirtinti arba grąžinti Turto valdytojo NT objektų tvarkytojui tikslinti VNT išbraukimo iš VNT pardavimo sąrašo procesą;

65.3. Turto banko institucijos vadovui nusprendus, kad turto valdytojo pateikti argumentai nepagrindžia jo prašymo, Turto banko institucijos vadovas netvirtina VNT išbraukimo iš VNT pardavimo sąrašo proceso ir procesas yra užbaigiamas;

65.4. Turto banko institucijos vadovui nusprendus, kad turto valdytojo pateikti argumentai yra pagrįsti ir tinkami, Turto banko institucijos vadovas tvirtina išbraukimo iš VNT pardavimo sąrašo procesą ir turto valdytojo pasirinkti VNT objektai yra išbraukiami iš VTIPS VNT pardavimo sąrašo. Sudaromas iš VNT pardavimo sąrašo siūlomų išbraukti VNT objektų sąrašas, kuris kartu su suderinto sprendimo dėl VNT išbraukimo iš VNT pardavimo sąrašo pažyma ir VNT pardavimo sąraše esančių VNT išrašais yra teikiamas turto valdytojo Steigėjo vadovui tvirtinti.


 

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VNT PARDAVIMO PROCESAS

 

66. VNT pardavimo procesą VTIPS gali inicijuoti tik tie turto valdytojai, kuriems Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr.1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ suteikti įgaliojimai atlikti viešame aukcione parduodamo VNT aukciono organizatoriaus funkcijas.  

67. VNT pardavimo procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

67.1 VNT aukciono organizatoriaus funkcijas galinčio atlikti turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs į VNT pardavimo sąrašą įtrauktą VNT ar kelių VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT pardavimo procesą;

67.2. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

67.2.1. sprendimo dėl VNT aukciono sąlygų patvirtinimo numerį ir datą;

67.2.2. VNT aukciono skelbimo duomenis: skelbimo antraštę, pradinę kainą, planuojamą aukciono datą, papildomą informaciją, kontaktinių asmenų duomenis;

67.2.3. informaciją apie VNT aukciono sąlygas: bendrą pradinę pardavimo kainą, aukciono datą ir laiką, atsiskaitymo terminą, aukciono dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos datą, kainos didinimo intervalą, aukciono dalyvio garantinio įnašo dydį, aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydį, duomenis apie žemės sklypą, žemės sklypo kainą, pastato (patalpų) kainą;

67.3. jeigu nurodytomis VNT aukciono sąlygomis VNT nebuvo parduotas, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas VTIPS užbaigia VNT pardavimo procesą. Pakeitus taisyklių 67.2.2 ir 67.2.3 papunkčiuose nurodytų VNT aukciono ir skelbimo sąlygų duomenis, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, keisdamas VNT aukciono ir skelbimo sąlygų duomenis, VTIPS gali inicijuoti naują VNT pardavimo procesą tiek kartų, kol VNT bus parduotas, arba nutraukti vykdomą VNT pardavimo procesą.

68. viešame aukcione pardavus VNT, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

68.1. informaciją apie VNT pirkėją, kainą (be PVM ir su PVM, jei pirkėjas yra PVM mokėtojas), mokėjimo datą;

68.2. pasirašytos VNT pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo datą, sutarties numerį ir prideda VNT pirkimo–pardavimo sutarties dokumentus PDF arba kitu originalus įrodančiu formatu;

68.3. VNT priėmimo–perdavimo akto numerį, datą ir prideda VNT priėmimo–perdavimo akto dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu.

69. Jei parduotas VNT yra registruotas Lietuvos Respublikoje, turto valdytojas turi užtikrinti, kad VNT pardavimo faktas būtų užregistruotas Registre.

70. Jei viešame aukcione buvo parduotas užsienio valstybėse registruotas VNT, turto valdytojo NT tvarkytojas užbaigia VNT pardavimo procesą.

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

VNT NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO PROCESAS

 

71. VNT nurašymo ir likvidavimo procesas VTIPS vykdomas šia tvarka:

71.1. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT nurašymo (nurodant nurašymo priežastį) ir likvidavimo procesą;

71.2. turto valdytojo institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą VNT nurašymo ir likvidavimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

71.3. jei turto valdytojo institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo VNT nurašymo ir likvidavimo proceso,  procesas yra užbaigiamas;

71.4. jei turto valdytojo institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, turto valdytojo institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą VNT nurašymo ir likvidavimo procesą;

71.5. turto valdytojo institucijos vadovui patvirtinus vykdomą VNT nurašymo ir likvidavimo procesą, toliau vykdomas sprendimų derinimo procesas, kaip nurodyta taisyklių 39 punkte;

71.6. suderinus sprendimą dėl VNT nurašymo ir likvidavimo, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda Vyriausybės nutarimo arba turto valdytojo sprendimo dėl VNT nurašymo  numerį, datą ir prideda sprendimo arba nutarimo dokumentus PDF arba kitu originalus įrodančiu formatu.

72. Jei Registre registruotas VNT yra likviduojamas, turto valdytojas VNT nurašymo ir likvidavimo faktą registruoja Registre. Turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą, registravimo paslaugos kainą ir prideda Statybos inspekcijos pažymą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu.

73. Jei VNT yra likviduojamas, tačiau jis nėra registruotas Registre, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda Statybos inspekcijos pažymos numerį, datą ir prideda pažymos dokumentą PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu.


 

 

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO DĖL NT IŠSINUOMOJIMO PROCESAS

 

74. Sprendimą dėl NT išsinuomojimo iš ūkio subjektų inicijuoja turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas. NT išsinuomojimo procesas gali būti vykdomas tik tuo atveju, jei institucija VTIPS yra užregistravusi NT poreikį.

75. NT išsinuomojimas iš ūkio subjektų VTIPS vykdomas šia tvarka:

75.1. jei institucija VTIPS nėra užregistravusi NT poreikio, ji turi atlikti taisyklių                  15.7 papunktyje nustatytus veiksmus VNT poreikiui VTIPS užregistruoti;

75.2. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas, VTIPS pasirinkęs NT, inicijuoja NT išsinuomojimo procesą;

75.3. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą NT išsinuomojimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis;

75.4. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo NT išsinuomojimo proceso, procesas yra užbaigiamas;

75.5. jei turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą NT išsinuomojimo procesą;

75.6. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovui patvirtinus vykdomą NT išsinuomojimo procesą, toliau vykdomas sprendimų derinimas, kaip nurodyta taisyklių 39 punkte.

76. Turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

76.1. išsinuomoto NT plotą, pavadinimą, adresą, paskirtį, unikalų numerį;

76.2. turto valdytojo (turto naudotojo) sprendimo, sutarties, priėmimo–perdavimo akto (jeigu toks pasirašomas) duomenis.

77. NT išsinuomojęs turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas užregistruoja NT išsinuomojimo faktą Registre ir į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

 

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS

KITŲ SPRENDIMŲ DĖL VNT PROCESAI

 

78. Vadovaujantis taisyklėmis vykdomas sprendimų dėl VNT investavimo, VNT įsigijimo ir įgijimo, VNT konservavimo, VNT perėmimo patikėjimo teise, sutarčių, sudarytų dėl VNT nutraukimo, procesai, kuriuos gali inicijuoti turto valdytojo NT objektų tvarkytojas.

79. Jei sprendimas priimamas tik dėl dalies VNT, inicijuojant atitinkamą procesą nurodoma, dėl kurios VNT dalies jis bus vykdomas. 

80.  VNT investavimo  procesas vykdomas tokia tvarka:

80.1. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT investavimo procesą;

80.2. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda VNT investavimo tikslą, akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės arba viešosios įstaigos, į kurios kapitalą investuojamas VNT, pavadinimą, nepriklausomo rinkos vertintojo nustatytą turto rinkos vertę ir vertės nustatymo datą, sprendimo investuoti VNT įsigaliojimą datą;

80.3. turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

80.3.1. Vyriausybės nutarimo ir priėmimo–perdavimo akto duomenis ir prideda reikalingus dokumentus PDF arba kitu originalą įrodančiu formatu;

80.3.2. valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

81. VNT įsigijimo ir įgijimo procesas vykdomas tokia tvarka:

81.1. VNT įsigijimo ir įgijimo procesą inicijuoja turto valdytojo NT objektų tvarkytojas;

81.2. įsigijus ar įgijus VNT, turto valdytojo NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda:

81.2.1. VNT savininko duomenis, VNT įsigijimo datą, VNT pavadinimą, unikalų numerį, VNT paskirtį;

81.2.2. VNT įsigijimą patvirtinančius VTIPS reikalaujamus duomenis;

81.3.    turto valdytojo NT objektų tvarkytojas užregistruoja VNT įsigijimo ar įgijimo faktą Registre ir į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą.

82.          VNT konservavimo procesas vykdomas tokia tvarka:

82.1.    turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT konservavimo procesą;

82.2.    turto valdytojo NT objektų tvarkytojas VTIPS patvirtina, kad VNT yra konservuotas.

83.          VNT perėmimo patikėjimo teise procesas vykdomas tokia tvarka:

83.1.    turto banko NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar VNT krepšelį, VTIPS inicijuoja VNT perėmimo patikėjimo teise procesą;

83.2.    Turto banko NT objektų tvarkytojas į VTIPS suveda sprendimą perimti VNT patikėjimo teise patvirtinančius duomenis, nurodytus taisyklių 44 punkte;

83.3.    Turto banko NT objektų tvarkytojas užregistruoja VNT perėmimo patikėjimo teise faktą Registre ir į VTIPS suveda valstybės įmonės Registrų centro pažymos numerį, datą ir įregistravimo paslaugos kainą;

83.4.    VNT perėmimas patikėjimo teise vykdomas inicijuojant perėmimo patikėjimo teise procesą dėl konkretaus turto valdytojo valdomo VNT objektų krepšelio.

84.          Sutarčių, sudarytų dėl VNT, nutraukimo procesas vykdomas tokia tvarka:

84.1.    turto valdytojo NT objektų tvarkytojas, pasirinkęs VNT ar kelis VNT, VTIPS inicijuoja sutarties, sudarytos dėl VNT, nutraukimo procesą;

84.2.    turto valdytojo NT objektų tvarkytojas VTIPS nurodo sutarties, sudarytos dėl VNT, nutraukimo priežastį ir nurodo, kad nuo sutarties nutraukimo datos VNT įgauna laisvo VNT būseną;

84.3. turto valdytojo institucijos vadovas turi galimybę patvirtinti, nepatvirtinti arba atmesti vykdomą sutarčių, sudarytų dėl VNT, nutraukimo procesą ir paprašyti patikslinti duomenis.;

84.4. jei institucijos vadovas nepatvirtina vykdomo proceso, procesas yra užbaigiamas;

84.5. jei institucijos vadovas prašo patikslinti pateiktus duomenis, turto valdytojo NT objektų tvarkytojui juos patikslinus, institucijos vadovas turi patvirtinti vykdomą sutarčių, sudarytų dėl VNT, nutraukimo procesą;

84.6. institucijos vadovui patvirtinus vykdomą sutarčių, sudarytų dėl VNT, nutraukimo procesą, jis yra užbaigiamas, o sutartis nutraukiama.

 

IV SKYRIUS

VTIPS DUOMENŲ NAUDOJIMAS VNT VALDYMO ANALITINĖMS ATASKAITOMS RENGTI

 

85.          Turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos analitikas iš VTIPS kaupiamų duomenų gali suformuoti VNT valdymo analitines ataskaitas, kurių formos pateiktos VTIPS.

86.          Turto valdytojo institucijos analitikas turi galimybę analizuoti savo ir pavaldžių institucijų valdomo VNT duomenis. Turto banko institucijos analitikas gali analizuoti visų institucijų valdomo VNT duomenis.

87.          Turto banko institucijos analitikas rengia VNT valdymo analitinę metinę ataskaitą, naudodamasis VTIPS duomenimis ir VTIPS analitinio posistemio funkcijomis.

88. VNT valdymo analitinių ataskaitų formų peržiūrą ir jų atnaujinimą VTIPS vykdo Turto banko institucijos analitikas, kuris gali papildyti VNT valdymo analitinių ataskaitų sąrašą naujomis formomis ir nustatyti VNT valdymo efektyvumo rodiklius, kurie yra skelbiami VTIPS.


 

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

89. Jeigu turto valdytojas (turto naudotojas) ataskaitiniu laikotarpiu yra reorganizuojamas, jis po reorganizavimo naujai steigiamam arba reorganizuoto turto valdytojo (turto naudotojo) teises ir pareigas perimančiam turto valdytojui (turto naudotojui) privalo pateikti aktualius VTIPS duomenis apie visą jo valdomą (naudojamą) VNT. Tokiu atveju VNT perdavimo procesas vykdomas šia tvarka:

89.1. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas informuoja Turto banką apie vykstančias reorganizavimo procedūras ir jų terminus;

89.2. Turto bankas, atsižvelgęs į pateiktą informaciją, atnaujina VTIPS institucijų sąrašą;

89.3. turto valdytojo (turto naudotojo) NT objektų tvarkytojas VTIPS nurodo, kuriam turto valdytojui (turto naudotojui) yra perduodamas VNT, suveda reorganizavimo pagrindo duomenis, turto valdytojo (turto naudotojo) duomenų teikėjas pateikia informaciją apie VNT valdymo ir  priežiūros sąnaudas už tą ataskaitinio laikotarpio dalį, kai reorganizuojamas turto valdytojas (turto naudotojas) naudojosi VNT;

89.4. turto valdytojo (turto naudotojo) institucijos vadovas VTIPS patvirtina reorganizavimo procedūros duomenis;

89.5. po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto turto valdytojo (turto naudotojo)  teises ir pareigas perėmęs turto valdytojas (turto naudotojas) į VTIPS suveda informaciją apie reorganizuoto turto valdytojo (turto naudotojo) VNT vertes už ataskaitinį laikotarpį;

89.6. pasibaigus visoms reorganizavimo procedūroms ir į VTIPS suvedus visus reikalingus duomenis, galutinius VTIPS tvarkymo veiksmus atlieka Turto bankas.

90. Jei turto valdytojas (turto naudotojas) ataskaitiniu laikotarpiu likviduojamas arba pertvarkomas, jo VNT perdavimo procesas vykdomas taisyklių 89 punkte nustatyta tvarka.

91.     Per ataskaitinį laikotarpį reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas turto valdytojas (turto naudotojas) VNT duomenis į VTIPS suveda iki reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo pabaigos.

92. Turto valdytojas (turto naudotojas) dėl VTIPS naudojimo gali kreiptis į Turto banko suformuotą pagalbos tarnybą, kuri konsultuoja VTIPS institucijų naudotojus ir prireikus gali suteikti pagalbą, reikalingą jų funkcijoms atlikti. Turto banko interneto svetainėje skelbiama informacija apie VTIPS institucijų naudotojų dažniausiai užduodamus klausimus, taip pat kita aktuali informacija ir pranešimai VTIPS naudotojams.

 

_______________________________________


 


 

Valstybės turto informacinės paieškos

sistemos duomenų pateikimo, naudojimo

ir sprendimų derinimo taisyklių

1 priedas

 

(Valstybės turto informacinės paieškos sistemos institucijos naudotojų sąrašo forma)

 

Valstybės turto informacinės paieškos sistemos institucijos naudotojų sąrašas

 

Vaidmuo

Vardas

Pavardė

El. pašto adresas

Institucija

Institucijos vadovas

 

 

 

 

Nekilnojamojo turto objektų tvarkytojas

 

 

 

 

Duomenų teikėjas

 

 

 

 

Institucijos analitikas

 

 

 

 

Institucijos administratorius

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________

  

Valstybės turto informacinės paieškos

sistemos duomenų pateikimo, naudojimo

ir sprendimų derinimo taisyklių

2 priedas

 

(Suderintų sprendimų pažymų formos)

 

Suderinto sprendimo dėl valstybės nekilnojamojo turto (toliau – VNT) perdavimo patikėjimo teise ir panaudos pagrindais pažyma

 

 

Suderinto sprendimo dėl VNT nurašymo ir likvidavimo bei leidimo nuomoti VNT konkurso būdu gavimo pažyma


Suderinto sprendimo dėl Viešame aukcione parduodamo VNT sąrašo sudarymo pažyma


 

Suderinto sprendimo dėl VNT išbraukimo iš Viešame aukcione parduodamo VNT sąrašo pažyma

 

 

__________________________________________________