LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. GEGUŽĖS 9 D. ĮSAKYMO NR. 146 „DĖL PIENO SUPIRKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. 3D-715

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Pieno supirkimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 13.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.2. apmoka visiems privalomiesiems pieno tyrimams paimtų pieno mėginių paruošimo tyrimams ir jų išsiuntimo (pristatymo) į laboratoriją, mėginių taros (indelių), konservantų išlaidas. Šios išlaidos ir išlaidos už plombas negali būti išskaičiuojamos iš gamintojo;“.

1.2.      Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Pieno supirkimo metu nustačius, kad piene yra inhibitorinių medžiagų, pieno siunta neperkama. Tai turi būti įforminama aktu ir iš tos pačios pieno siuntos paimamas tyrimas inhibitorinėms medžiagoms nustatyti laboratorijoje. Laboratorijoje nustačius inhibitorines medžiagas, pienas vertinamas, kaip nurodyta šių taisyklių 49 punkte, ir už šį papildomąjį laboratorinį tyrimą, pieno mėginio paruošimo papildomajam tyrimui ir jo išsiuntimo (pristatymo) į laboratoriją, papildomai tiriamo pieno mėginio taros (indelio) išlaidas šiam tyrimui apmoka gamintojas, o jei inhibitorinių medžiagų nerandama – supirkėjas.“

1.3.      Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Už papildomuosius pieno tyrimus, pieno mėginių paruošimo papildomiesiems tyrimams ir jų išsiuntimo (pristatymo) į laboratoriją, papildomai tiriamų pieno mėginių taros (indelių), konservantų išlaidas apmoka juos inicijavusi pusė, išskyrus šių taisyklių 33 ir 52 punktuose numatytus atvejus“.

1.4. Pakeičiu 2 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Mėginių tara turi atitikti laboratorijos techninius reikalavimus. Vienkartinio naudojimo mėginių indeliai turi būti tinkami mikrobiologinių tyrimų mėginiams paimti ir pagaminti iš sertifikuotos pirminės žaliavos.

Pieno mėginiai imami į laboratorijos vienkartinius pieno mėginių indelius. Už visus indelius laboratorijai moka supirkėjai. Tais atvejais, kai už indelius pagal pieno supirkimo taisyklių 33 ir 53 punktus moka gamintojai, supirkėjai šias lėšas išskaičiuoja iš gamintojų.

Pieno mėginių tara mėginiams vežti (konteineriais, maišeliais) aprūpina ir jų apskaitą tvarko laboratorija.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

L. e. žemės ūkio ministro pareigas                                                                     Virginija Baltraitienė