LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 9 d. Nr. 4-7

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 887 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ veiklos“ 1.1.6 ir 2.2 papunkčius,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai;“.

1.2.2. Pakeičiu 3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.5. Finansų tarpininkas – finansų įstaiga, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme, ir informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, kurie yra pasirašę su INVEGA sutartis dėl bendradarbiavimo, INVEGAI vykdant palūkanų kompensavimo priemones.“

1.2.3. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.6. Investicinė paskola – paskola, kurios ne mažiau kaip 71 proc. sumos numatyta skirti paskolos gavėjo investicijoms į jam nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą, kuris naudojamas paskolos gavėjo veikloje ir yra tinkamas finansuoti pagal Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo 11 punktą, o likusią dalį – apyvartinėms lėšoms papildyti.“

1.2.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Pagal Aprašą kompensuojama iki 40 proc. sumokėtų palūkanų už paskolas, pagal kurias palūkanų kompensavimo su paraiška kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos.

1.2.5. Papildau 61 punktu:

61. Kai už paskolas įsigyjamos transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, palūkanos kompensuojamos už ne didesnę kaip 35 000 (trisdešimt penkių tūkstančių) eurų dydžio paskolos dalį transporto priemonės vienetui įsigyti ir tik už paskolas, paimtas:

61.1. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas), 9 punkte nurodytoms N kategorijos transporto priemonėms, nuo kurių eksploatavimo pradžios pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“ (toliau – Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijai), yra praėję ne daugiau kaip 5 metai, įsigyti;

61.2. Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo 12 punkte nurodytoms O kategorijos transporto priemonių priekaboms ir (ar) puspriekabėms, nuo kurių eksploatavimo pradžios pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus yra praėję ne daugiau kaip 5 metai, įsigyti;

61.3. Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymo 18 punkte (išskyrus 18.23 papunktį) nurodytoms specialiosios paskirties transporto priemonėms įsigyti;

61.4. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punkte nurodytoms transporto priemonėms, nuo kurių eksploatavimo pradžios pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus yra praėję ne daugiau kaip 5 metai, įsigyti.“

1.2.6. Pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. pareiškėjui paskola suteikta pagal paskolos sutartį, sudarytą su finansų tarpininku, turinčiu galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo, įgyvendinant palūkanų kompensavimo priemones, ir dėl kurio INVEGA nėra priėmusi sprendimo apriboti bendradarbiavimą. Bendradarbiavimo sutartis su finansų tarpininku pasirašoma, jei INVEGA, atlikusi finansų tarpininko tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimą, nustato, kad finansų tarpininkas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, nustatytus INVEGOS generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamoje Finansų tarpininkų, su kuriais INVEGA sudaro sutartis dėl palūkanų kompensavimo, vertinimo metodikoje (toliau – Metodika), kuri skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt. Metodikoje įtvirtinami reikalavimai dėl finansų tarpininko patirties teikiant Aprašo 3.11 papunktyje nurodytas paskolas, finansų tarpininko pajamų iš finansinių paslaugų teikimo veiklos dydžio, finansų tarpininko apskaitos ir vidaus kontrolės sistemų, personalo, valdymo ir organizacinės struktūros, finansų tarpininko gebėjimo atlikti bendradarbiavimo sutartyje nustatytus veiksmus bei perduotas funkcijas, susijusias su teisingų duomenų parengimu, teikimu ir saugojimu, finansų tarpininko gebėjimo valdyti su Priemonės įgyvendinimu susijusias rizikas. Šiame papunktyje nurodytas tinkamumo bendradarbiauti kompensuojant palūkanas paskolų gavėjams vertinimas nėra atliekamas kredito įstaigoms, kaip jos apibrėžtos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 su visais pakeitimais,  4  straipsnio 1 dalies 1 punkte. Bendradarbiavimo sutartimi finansų tarpininkas įsipareigoja teikti INVEGAI duomenis ir dokumentus apie paskolos sutarties sąlygas, paskolų gavėjų atliktus mokėjimus pagal paskolų sutartis, sumokėtas palūkanas, grąžintas paskolos lėšas. Finansų tarpininkų, sudariusių su INVEGA bendradarbiavimo sutartis, sąrašas pateiktas interneto svetainėje www.invega.lt. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai pareiškėjui paskolą yra suteikusi INVEGA pagal finansinę priemonę „Startuok“, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“.“

1.2.7. Pakeičiu 10.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.4. nuo paskolos sutarties pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai. Jei pagal paskolos sutartį, nuo kurios pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai, yra suteikiamas naujas finansavimas naujai investicijai (turimos paskolos trukmės ar dydžio keitimas nėra laikomas naujo finansavimo suteikimu), nuo paskolos sutarties pakeitimo dėl naujo finansavimo suteikimo pasirašymo dienos iki paraiškos pateikimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 6 mėnesiai;“.

1.2.8. Pakeičiu 10.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.5. paskola nėra skirta šioms pareiškėjo veikloms vykdyti: „Nekilnojamojo turto operacijos“ (veiklos kodai pagal Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) (toliau – EVRK 2 red.) 68.1–68.3 grupę), „Krovininis kelių transportas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 49.41 klasę) ar „Krovininių automobilių nuoma“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 77.12.10 poklasį), kai paskolos skirtos krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti, „Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 01 skyrių (išskyrus 01.6), „Miškininkystė ir medienos ruoša“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 02.1 grupę, 02.3 grupę, 02.30.10 poklasį, 02.30.20 poklasį), „Žvejyba ir akvakultūra“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 03 skyrių), „Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 47.78.30 poklasį), „Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla“ (visi veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 92 skyrių), „Finansinė ir draudimo veikla“ (veiklos kodai pagal EVRK 2 red. 64–66 skyrius), „Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 11.01 klasę), „Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 46.34.10 poklasį), „Tabako gaminių gamyba ar Tabako gaminių didmeninė prekyba“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 12 skyrių ir 46.35 klasę), „Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas“ (veiklos kodas pagal EVRK 2 red. 35.1 grupę);“.

1.2.9. Pakeičiu 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7. bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Reglamento (ES) 2023/2831 2 straipsnio 2 dalyje, suteiktos de minimis pagalbos suma per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį neviršija Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 2  dalyje nustatytų ribų;“.

1.2.10. Pakeičiu 10.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.8. dėl pareiškėjo, jo savininkų, turinčių ne mažiau kaip 25 proc. akcijų ir (ar) kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių ir (ar) balsų (toliau – dalyviai), ir (ar) vadovų per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl ekonominio finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų (dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, jo organizavimo ar vadovavimo jam; kyšininkavimo, prekybos poveikiu, papirkimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, apgaulingo pareiškimo apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingos apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; nusikalstamo bankroto; teroristinio ir su teroristine veikla susijusio nusikaltimo; nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo; prekybos žmonėmis, vaiko pirkimo arba pardavimo) ar pareiškėjas, dalyviai ir (ar) vadovai neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;“.

1.2.11. Pakeičiu 10.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.10. pareiškėjui, jo vadovui, atstovui, pareiškėjo nuosavybės struktūroje esantiems asmenims, naudos gavėjui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojama paskola, sandorio ir (arba) mokėjimo bei tiekimo grandinėje dalyvaujantiems subjektams nėra taikomos tarptautinės sankcijos ir (ar) ribojamosios priemonės, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme, taip pat sankcijos, kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė.“

1.2.12. Papildau 10.11 papunkčiu:

10.11. pareiškėjas nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri INVEGOS sprendimu buvo pripažinta nepagrįstai išmokėta ir (arba), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 55 straipsnio 2 dalyje, Europos Komisijos buvo pripažinta nesuderinama su Europos Sąjungos vidaus rinka (toliau – nesuderinama pagalba) ir (arba) pagalbos teikėjo, kaip jis apibrėžtas Konkurencijos įstatyme, sprendimu pripažinta neteisėta pagalba (toliau – neteisėta pagalba), arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles;“.

1.2.13. Papildau 10.12 papunkčiu:

10.12. pareiškėjas paraiškos vertinimo metu yra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui paskutinių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinį. Šis reikalavimas netaikomas, kai pareiškėjas yra verslininkas ar veikia trumpiau nei vienus finansinius metus.“

1.2.14. Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos investicijoms į ilgalaikį materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą, siekiant jį parduoti ar kitu būdu perleisti kitiems asmenims, įskaitant turto nuomą ir panaudą, o ne naudoti paskolos gavėjo veikloje. Kai paskolos lėšos yra skirtos nekilnojamam turtui pirkti ir (ar) statyti ir (ar) investicijoms į pastato (statinio) esminį pagerinimą, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, nekilnojamojo turto naudojimu savo veikloje laikomi atvejai, kai ne mažiau kaip 80 proc. turto ketinama panaudoti paskolos gavėjo ekonominei veiklai vykdyti;“.

1.2.15. Papildau 11.11 papunkčiu:

11.11. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto pirkimui arba statybai ir (ar) investicijoms į gyvenamosios paskirties pastato (statinio) esminį pagerinimą;“.

1.2.16. Papildau 11.12 papunkčiu:

11.12. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos viešojo ir privataus sektorių partnerystės, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, sutarčių ir valdžios ir privataus subjektų partnerystės, kaip ji apibrėžta Investicijų įstatyme, sutarčių vykdymui;“.

1.2.17. Pakeičiu 11.2 papunktį:

11.2. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos kitoms, nei Aprašo 61 punkte nurodytoms transporto priemonėms įsigyti.

1.2.18. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma, yra paskolos sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma paskolos sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 5 proc. metinių palūkanų, kompensacija apskaičiuojama taikant 5 proc. metinių palūkanų normą.

1.2.19. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Palūkanų kompensavimas yra de minimis pagalba, teikiama pagal Reglamentą (ES) 2023/2831 laikantis šių nuostatų:

14.1. INVEGA, tikrindama pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą, kiekvieną kartą atlieka pareiškėjo tinkamumo vertinimą: patikrina pareiškėjo teisę gauti de minimis pagalbą ir įsitikina, kad dėl naujos suteikiamos de minimis pagalbos nebus viršyta vienai įmonei galimos skirti de minimis pagalbos riba;

14.2. de minimis pagalbos dydis diskontuojamas vadovaujantis Reglamento (ES) 2023/2831 3 straipsnio 6 dalies nuostatomis;

14.3. de minimis pagalba nėra kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms tinkamoms išlaidoms finansuoti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo būtų viršytas 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/1315, arba Europos Komisijos priimtame sprendime nustatytas didžiausias atitinkamas pagalbos intensyvumas arba kiekvienu atveju atskirai nustatyta pagalbos suma;

14.4. teikiant de minimis pagalbą turi būti laikomasi Reglamento (ES) 2023/2831 1 straipsnio, 3 straipsnio 2, 3, 6–9 dalių, 5 straipsnio ir 6 straipsnio 4 dalies nuostatų.

1.2.20. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pareiškėjui suteikiamos de minimis pagalbos dydis atitinka pareiškėjui apskaičiuotos didžiausios galimos palūkanų kompensacijos sumą. Didžiausia galima palūkanų kompensacijos suma apskaičiuojama remiantis palūkanų (mokėtinų vadovaujantis Aprašo 13 punkto nuostatomis pagal paskolos grąžinimo grafiką už laikotarpį, nurodytą Aprašo 12 punkte) sumos ir palūkanų kompensavimo dydžio, nustatyto Aprašo 6 punkte, sandauga ir galimu suteikti de minimis pagalbos dydžiu. Kai kompensacija skiriama už paskolą, paimtą 61 punkte nurodytoms transporto priemonėms įsigyti, skaičiuojant didžiausią galimą palūkanų kompensacijos sumą, atsižvelgiama į Aprašo 6 ir 61 punktuose nustatytus ribojimus.“

1.2.21. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Paraiška yra vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo tinkamai užpildytos paraiškos ir dokumentų pateikimo INVEGAI dienos. Jei paraiškos vertinimo metu INVEGA, vadovaudamasi Aprašo 27 punktu, prašo pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus ar patikslinti paraiškoje pateiktą informaciją, duomenis ir (ar) dokumentus, 30 darbo dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo trūkstamos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų ar patikslintos paraiškoje pateiktos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų gavimo dienos. Paraiškos vertinimo laikas, esant objektyvioms aplinkybėms (gautas ir vertinamas neįprastai didelis paraiškų kiekis; pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as); pareiškėjo prašymu; atliekant didelės apimties informacinių sistemų programavimo darbus ar sutrikus informacinių sistemų veiklai), INVEGOS vadovo sprendimu gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Apie pratęstą paraiškos vertinimo terminą INVEGA ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo INVEGOS vadovo sprendimo pratęsti paraiškos vertinimo terminą priėmimo dienos informuoja pareiškėją (-us) informacine žinute: elektroninėje paraiškų informacinėje sistemoje nurodo laiką, kuriuo pratęsiamas paraiškos vertinimo terminas, ir priežastis, dėl kurių paraiškos vertinimo terminas pratęstas.

1.2.22. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Paskolos gavėjas neteikia mokėjimo prašymų INVEGAI. INVEGA nustato kompensuotinas paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų sumas pagal finansų tarpininko pateiktą pažymą apie paskolų gavėjų sumokėtas palūkanas, kurios forma skelbiama INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt, taikydama dotacijos sutartyje nustatytas palūkanų kompensavimo sąlygas. Finansų tarpininko pažymos yra paskolų gavėjų palūkanų išlaidas pagrindžiantys ir palūkanų apmokėjimą įrodantys dokumentai.

1.2.23. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Pasikeitus paskolos sutarties sąlygoms, pakeitus finansavimo sumą, finansavimo sumos grąžinimo terminą, grąžinimo grafiką, pasikeitus palūkanų normai, dotacijos sutartyje nustatytos sąlygos nėra keičiamos, palūkanos kompensuojamos dotacijos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

1.2.24. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Pareiškėjai privalo grąžinti visą jiems nepagrįstai išmokėtą kompensaciją ir (ar) išmokėtą neteisėtą pagalbą ir (ar) nesuderinamą pagalbą. Jei kompensacija buvo nepagrįstai išmokėta, nes pareiškėjai pateikė neteisingą informaciją ir (ar) dokumentus, ir (ar) nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės sprendimo dėl palūkanų kompensavimo priėmimui arba didesnės nei, vadovaujantis Aprašo nuostatomis, priklausančios kompensacijos gavimui, ir (arba) pareiškėjui buvo suteikta neteisėta pagalba arba nesuderinama pagalba, pareiškėjai privalo grąžinti visą nepagrįstai gautą kompensaciją, neteisėtą pagalbą ir (arba) nesuderinamą pagalbą su palūkanomis, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589. Paaiškėjus, kad pagal Aprašą buvo suteikta neteisėta ir (arba) nesuderinama pagalba, vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 551 straipsnio nuostatomis, pareiškėjas privalo jam išmokėtą pagalbos sumą sugrąžinti savanoriškai arba ši suma išieškoma ne ginčo tvarka.“

1.2.25. Papildau 441 punktu:

441. Pareiškėjas iki laikotarpio, už kurį kompensuojamos palūkanos, pabaigos privalo išlaikyti savo nuosavybėje nekilnojamąją turtą, į kurį atliktos investicijos paskolos lėšomis, ir naudoti jį pagal Aprašą tinkamoje finansuoti savo veikloje. Tuo atveju, jei šis turtas palūkanų kompensacijos gavimo laikotarpiu pareiškėjo nuosavybės teise perleidžiamas kitiems asmenims (išskyrus Aprašo 39 punkte nurodytą paskolos gavėjo įsipareigojimų perėmimą), pareiškėjo naudojamas ne savo veikloje, pareiškėjo naudojamas pagal Aprašą netinkamoje finansuoti veikloje palūkanų kompensavimas nutraukiamas ir pareiškėjas privalo grąžinti INVEGAI po turto perleidimo kitiems asmenims ir (ar) turto naudojimo ne savo veikloje ir (ar) turto naudojimo pagal Aprašą netinkamoje finansuoti veikloje momento gautas kompensacijos sumas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 2.2 papunktį, įsigalioja 2024 m. vasario 1 d.;

2.2šio įsakymo 1.2.23 ir 1.2.24 papunkčiai taikomi vertinant iki ir po šio įsakymo įsigaliojimo dienos uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“  pareiškėjų pateiktas paraiškas dėl palūkanų kompensavimo ir administruojant iki ir po šio įsakymo įsigaliojimo dienos pasirašytas dotacijos sutartis.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                 Aušrinė Armonaitė