LIETUVOS RESPUBLIKOS

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMO NR. I-2044 24 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2658

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Specialieji poreikiai gali būti nustatomi tokiais terminais:

1) 6 mėnesiams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 6 mėnesius;

2) vieniems metams, kai specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 12 mėnesių;

3) 2 metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas, darantis įtaką asmens savarankiškumui, per artimiausius 24 mėnesius;

4) 6 metams, kai vertinamas lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės pasikeitimas per artimiausius 72 mėnesius;

5) neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintančio pobūdžio.“

2. Buvusią 24 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Specialiųjų poreikių ir specialiųjų poreikių lygio terminai, nustatyti iki šio įstatymo įsigaliojimo, galioja iki nustatyto termino pabaigos.

2. Jeigu nustatant specialiuosius poreikius specialiųjų poreikių terminas nenustatytas, jis turi būti nustatytas per 180 dienų įsigaliojus šiam įstatymui, termino pradžią skaičiuojant nuo specialiųjų poreikių nustatymo dienos. Specialiųjų poreikių terminas nustatomas asmeniui nedalyvaujant. Apie nustatytą specialiųjų poreikių terminą per 5 dienas nuo sprendimo dėl specialiųjų poreikių nustatymo termino priėmimo dienos informuojamas asmuo, kuriam nustatyti specialieji poreikiai, ir tikslines kompensacijas mokančios institucijos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė