LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO NR. VIII-2043
271 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 272 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 1 d. Nr. XIII-403

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 271 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 271 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

271 straipsnis. Transporto priemonių registrai, valstybės informacinės sistemos, duomenų bazės

1. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro valdytoja – Vidaus reikalų ministerija.

2. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija.

3. Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro valdytoja – Krašto apsaugos ministerija.

4. Administracinių nusižengimų registro valdytoja Vidaus reikalų ministerija.

5. Ieškomų transporto priemonių registro valdytojas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

6. Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės (toliau – CTADB) duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, o techninę apžiūrą atliekančios įmonės informaciją teikia per CTADB.

7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės duomenis tvarko Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras.

8. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro valdytoja – Vidaus reikalų ministerija.

9. Eismo įvykių informacinės sistemos valdytojas – Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 272 straipsniu

Papildyti Įstatymą 272 straipsniu:

272 straipsnis. Keitimasis duomenimis tarp su eismo saugumo sritimi susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų ir duomenų bazių

1. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija tvarko CTADB duomenis, įskaitant asmens duomenis, be duomenų subjekto sutikimo, siekdama užtikrinti privalomosios techninės apžiūros sistemos funkcionavimą pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus. Techninę apžiūrą atliekančios įmonės teikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis per CTADB. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, tvarkydama techninės apžiūros, techninės ekspertizės ir techninės apžiūros įmonių vidaus kokybės kontrolės duomenis ir atlikdama kitus duomenų tvarkymo veiksmus, užtikrina šio straipsnio 2 dalyje nurodytų duomenų rinkimo koordinavimą ir teikimą asmenims, kurie turi teisę duomenis gauti.

2. CTADB tvarkomi šie duomenys:

1) transporto priemonės duomenys (transporto priemonės valstybinis registracijos numeris ir kiti transporto priemonės identifikavimo duomenys);

2) transporto priemonės valdytojo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, transporto priemonės valdytojo vairuotojo pažymėjimo numeris ir vairuotojo pažymėjimą išdavusios valstybės kodas);

3) techninės apžiūros registravimo duomenys (įmonės ir stoties kodas ir pavadinimas, techninę apžiūrą atlikusio kontrolieriaus kodas, jo vardas ir pavardė, kiti techninės apžiūros registravimo duomenys);

4) techninės apžiūros rezultatų duomenys ir kiti su technine apžiūra susiję duomenys;

5) kiti CTADB nuostatuose numatyti duomenys, kurie renkami techninės apžiūros metu.

3. Siekdami užtikrinti tinkamą su eismo saugumo sritimi susijusių registrų, valstybės informacinių sistemų ir duomenų bazių funkcionavimą ir naudojimą, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro, Administracinių nusižengimų registro, Ieškomų transporto priemonių registro, Eismo įvykių informacinės sistemos, CTADB, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės valdytojai ir tvarkytojai tarpusavyje neatlygintinai keičiasi šiuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esančiais su eismo saugumo sritimi susijusiais duomenimis. Visus reikiamus duomenis apie motorinę transporto priemonę arba jos priekabą, taip pat su jomis susijusius duomenis šioje dalyje nurodytų registrų, valstybės informacinių sistemų ir duomenų bazių valdytojai ir (ar) tvarkytojai neatlygintinai teikia Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui. Šis registras yra pagrindinis informacijos apie registruotą motorinę transporto priemonę arba jos priekabą šaltinis.

4. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija prireikus teikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis kitoms Europos ekonominės erdvės šalių įgaliotoms institucijoms, taip pat prireikus gauna iš šių institucijų su technine apžiūra susijusius duomenis.

5. Su eismo saugumo sritimi susiję registrai ir valstybės informacinės sistemos valdomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu. Su eismo saugumo sritimi susijusiuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ir duomenų bazėse kaupiami asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė