LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2019 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. SP-431 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS PILIEČIŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. Sp-327

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 3 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 7 dalimi ir atsižvelgdama į 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2020/1042, kuriuo, atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos laikinosios priemonės, susijusios su Reglamente (ES) 2019/788 dėl Europos piliečių iniciatyvos numatytais rinkimo, tikrinimo ir nagrinėjimo etapų terminais, nusprendžia:

Pakeisti Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos organizatorių Vyriausiajai rinkimų komisijai pateiktų pritarimo pareiškimų tikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. Sp-431 „Dėl Europos Sąjungos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo, 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Komisija per tris mėnesius nuo prašymo patvirtinti galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių gavimo dienos atlieka patikrinimus ir išduoda dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. Kai internetu ir popierine forma surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami atskirai, šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią Komisija gauna visus pritarimo pareiškimus. Tais atvejais, kai Komisija mano, kad dėl priemonių, kurių ji ėmėsi kovodama su COVID-19 pandemija, nebus įmanoma užbaigti pritarimo konkrečiai iniciatyvai pareiškimų tikrinimo ir tvirtinimo per nustatytą laikotarpį, ji gali pateikti pagrįstą prašymą tą laikotarpį pratęsti. Toks prašymas pateikiamas Europos Komisijai ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki atitinkamo laikotarpio pabaigos.“

 

Pirmininkė                                                                                                              Laura Matjošaitytė