HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-782 „DĖL VALSTYBINĖS ATLIEKŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-988

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinę atliekų prevencijos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-782 „Dėl valstybinės atliekų prevencijos programos patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 29.1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.1.9. gamybos, statybos ir kitos ūkinės veiklos sektoriuose susidaręs atliekų kiekis, tenkantis BVP vienetui, iš viso ir pagal aukščiau išvardintas ekonominės veiklos rūšis (tonomis / tūkst. eurų);“;

1.2. pakeičiu priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas

 

 

Valstybinės atliekų prevencijos programos

priedas

 

Valstybinės atliekų prevencijos programos ĮGYVENDINIMO 2014–2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

Preliminarus lėšų poreikis, eurų

Finansavimo šaltinis

Įgyvendinimo terminas

1. Siekti, kad augant pramonei ir ekonomikai, gamybos, statybos ir kitos ūkinės veiklos sektoriuose atliekų susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių atliekų kiekis neviršytų Europos Sąjungos valstybių narių vidurkio

1.1. skatinti atliekų prevenciją gamybos ir kitos ūkinės veiklos sektoriuose

1.1.1. nustatant ar keičiant produktų grupių, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašus, įvertinti galimybes ir numatyti atliekų prevencijos kriterijus (sąrašai peržiūrimi kasmet ir, jeigu reikalinga, rengiami jų pakeitimai)

Aplinkos ministerija

-

-

2014–2020 m.

1.1.2. teikti finansinę paramą mažaatliekių, inovatyvių ir efektyvių technologijų, leidžiančių taupiau naudoti gamtos išteklius ir vengti atliekų susidarymo, švaresnės gamybos ir atliekų prevencijos projektų diegimui

Ūkio ministerija

42 284 523

ES paramos lėšos,

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2015–2020 m.

1.1.3. teikti finansinę paramą pramonės ir statybos sektoriaus įmonėms, diegiančioms aplinkos vadybos sistemas

Ūkio ministerija

173 772

ES paramos lėšos,

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2015–2020 m.

1.1.4. teikti finansinę paramą ekologinio gaminių projektavimo projektams, tarp jų tyrimams, demonstraciniams projektams ir mokymams pramonės įmonėms ekologinio gaminių projektavimo ir būvio ciklo analizės temomis

Ūkio ministerija

984 708

ES paramos lėšos,

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2015–2020 m.

1.1.5. parengti ekologinio gaminių (pakuočių ir elektros ir elektroninės įrangos) projektavimo metodinę medžiagą

Ūkio ministerija

28 962

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2015 m.

1.2. didinti medžiagų ir išteklių naudojimo efektyvumą

1.2.1. inicijuoti susitarimus dėl efektyvaus išteklių bei medžiagų naudojimo ir atliekų prevencijos su pramonės įmonių asociacijomis ir savanoriškų atliekų prevencijos planų parengimo atskiruose pramonės sektoriuose

 

 

Ūkio ministerija

-

-

2014–2020 m.

1.2.2. inicijuoti susitarimus su prekybos sektoriumi, kuris savo veikloje naudoja daug grupinių ir transporto pakuočių, bei gėrimų gamintojų asociacijomis, siekiant saugoti ir plėtoti esamas pakuočių pakartotinio naudojimo sistemas bei sumažinti pakuočių atliekų susidarymą

Aplinkos ministerija

-

-

2014–2020 m.

1.2.3. inicijuoti  reikalavimų atliekų prevencijai įtraukimą į konkursų  „Lietuvos metų gaminys“ ir „Pasiekimai aplinkosaugoje“ vertinimo kriterijus ir prizo ir (ar) nominacijos už pasiekimus atliekų prevencijos srityje įsteigimą konkurse „Pasiekimai aplinkosaugoje“

Ūkio ministerija

-

-

2014 m.

Aplinkos ministerija

-

1.2.4. pateikti rekomendacijas, skirtas išsamiai išnagrinėti prioritetinių atliekų srautų prevencijos priemonių taikymą įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms

Aplinkos ministerija

34 754

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2017–2018 m.

1.2.5. parengti galimybių studiją, skirtą įvertinti atliekų prevencijos priemonių taikymą ir jų efektyvumą Lietuvos pramonės įmonėse, pateikti išvadas dėl tolimesnio atliekų prevencijos priemonių taikymo

Ūkio ministerija

28 962

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2019 m.

1.3. tobulinti įmonių, ūkininkų, žemės ūkio bendrovių  ir kontroliuojančių institucijų darbuotojų kvalifikaciją atliekų prevencijos srityje

1.3.1. organizuoti mokymus pramonės įmonių, žemės ūkio bendrovių, Aplinkos apsaugos agentūros ir regionų aplinkos apsaugos departamentų darbuotojams, ūkininkams apie atliekų prevencijos galimybes ir naudą, taupų gamtos išteklių naudojimą, šių reikalavimų įtraukimą į leidimus

Aplinkos ministerija

28 962

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2014–2020 m.

Žemės ūkio ministerija

-

1.3.2. organizuoti mokymus apie atliekų prevenciją įmonėms ir įstaigoms, kuriose susidaro viešojo maitinimo atliekos, bei šias įmones kontroliuojančių institucijų darbuotojams

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

14 481

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2014–2015 m.

2. Siekti, kad augant vartojimui, komunalinių atliekų, įskaitant pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos bei biologiškai skaidžias atliekas, susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių atliekų kiekis neviršytų Europos Sąjungos valstybių narių vidurkio

2.1. tobulinti atliekų tvarkymo srities teisės aktus, nustatant reikalavimus, susijusius su komunalinių atliekų sraute susidarančių atliekų prevencija ir pakartotiniu naudojimu

2.1.1. parengti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. D1-1004 „Dėl Reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 149-7654)  pakeitimo projektą – numatyti pareigą įtraukti atliekų prevenciją skatinančias priemones (bent  dėl pakuočių ir EEĮ atliekų), įskaitant visuomenės informavimo apie atliekų prevenciją priemones, į regioninius ir (ar) savivaldybių atliekų tvarkymo planus ir rinkti informaciją apie į šiuos planus įtrauktas atliekų prevencijos priemones

Aplinkos ministerija

-

-

2014 m.

2.1.2. parengti Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir jį įgyvendinančių teisės aktų pakeitimo projektus – nustatyti reikalavimus pakartotinio naudojimo ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklai

Aplinkos ministerija

-

-

2015 m.

2.1.3. parengi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-857 „Dėl minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 125-6295) pakeitimo projektą – nustatyti reikalavimą, kad didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse atliekomis tapę, tačiau tinkami pakartotinai naudoti daiktai (elektros ir elektroninė įranga, baldai ir pan.) būtų surenkami taip, kad nebūtų sugadinami, sulaužomi ir išlaikytų gerą būklę bei galėtų būti perduodami pakartotinai naudoti

Aplinkos ministerija

-

-

2015 m.

2.2. skatinti tausojantį vartojimą

2.2.1. sukurti specialius lipdukus, kurie skirti sumažinti reklamos (skrajučių, lankstinukų ir kt.), platinamos per pašto dėžutes, naudojimą, ir skatinti jų naudojimą, bendradarbiaujant su savivaldybėmis

Aplinkos ministerija

8 689

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2014–2020 m.

2.2.2. organizuoti aplinkosauginio ženklinimo populiarinimo kampaniją, informuojant ir šviečiant visuomenę apie poveikį aplinkai, skatinti vartotojų sąmoningumą bei nukreipti rinką ekologiškumo link, įtraukiant prekybos centrus, kurie naudotų savo sukurtus aplinkosauginius ženklus vartotojams šviesti ir informuoti, įskaitant ir atliekų prevencijos sritį

Aplinkos ministerija

43 443

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2015 m.

2.3. skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo naudoti pakartotinai veiklą

2.3.1. parengti galimybių studiją, skirtą išanalizuoti atliekų prevencijos priemonių paruošimo naudoti pakartotinai srityje efektyvumą ir nustatyti, kokiose srityse efektyviausiai ir naudingiausiai taikomos paruošimo naudoti pakartotinai priemonės, įvertinti prioriteto teikimo taisymo / remonto paslaugoms vietoj naujų produktų vartojimo galimybes

Aplinkos ministerija

28 962

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2019 m.

2.3.2. remti atliekų prevencijos ir paruošimo naudoti pakartotinai projektus

Aplinkos ministerija

1 999 826

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (LAAIF, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programa)

2014–2020 m.

2.4. didinti visuomenės sąmoningumą bei tobulinti savivaldybių darbuotojų kvalifikaciją atliekų prevencijos srityje

2.4.1. organizuoti visuomenės informavimo ir švietimo kampanijas, įgyvendinti bent šias informavimo priemones (renginiai, informaciniai ir publicistiniai vaizdo ir garso siužetai, straipsniai, interneto svetainės ir kt.), skirtas buityje susidarančių atliekų prevencijai:

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

2.4.1.1. organizuoti visuomenės informavimo kampaniją, skirtą informuoti gyventojus apie maisto atliekų aplinkosauginę ir ekonominę reikšmę ir kurios metu būtų pateikiami praktiniai patarimai, kaip sumažinti maisto atliekų kiekį; 

Aplinkos ministerija

43 443

 

2014–2020 m.

2.4.1.2. skatinti įkraunamų baterijų (galvaninių elementų) naudojimą, platinant informaciją apie šias baterijas ir jų naudą;

Aplinkos ministerija

21 722

 

2014–2020 m.

2.4.1.3. vykdyti visuomenės informavimo priemones, skirtas informuoti visuomenę apie naikintinų vaistinių preparatų tinkamą tvarkymą (pridavimą vaistinėms), netinkamo tvarkymo neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai;

Sveikatos apsaugos ministerija

14 481

 

2015–2020 m.

2.4.1.4. vykdyti visuomenės informavimo priemones, skirtas informuoti visuomenę apie buitinės chemijos tausojantį vartojimą ir tinkamą buities pavojingų atliekų rūšiavimą;

Aplinkos ministerija

8 689

 

2014–2020 m.

2.4.1.5. vykdyti visuomenės informavimo priemones, skirtas informuoti visuomenę apie pakuočių atliekų prevencijos galimybes, pavyzdžiui, renkantis prekes su mažesniu pakuočių kiekiu, supakuotas į perdirbamas bei ekonomines (didesnės talpos) pakuotes

Aplinkos ministerija

21 722

 

2014–2020 m.

2.4.2. atnaujinti interneto svetainę www.aszalias.info ir joje skelbti informaciją apie atliekų prevenciją, teikti informaciją apie geriausios atliekų prevencijos praktikos namų ūkiuose pavyzdžius, rekomendacijas apie atliekų prevencijos galimybes namų ūkiuose, vartojimo įtaką atliekų susidarymui, apie naudotų daiktų, kurie tinkami pakartotinai naudoti, įsigijimo galimybes

Aplinkos ministerija

5 792

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2014–2020 m.

2.4.3. inicijuoti konkursų „Žalioji mokykla“, „Žalioji ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ organizavimą, skatinant atliekų prevenciją ir propaguojant darnų gyvenimo būdą tarp ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų

Aplinkos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija

14 481

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

2014–2020 m.

 

______________________________________