LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS rESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO
2020 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 4-49 „ DĖL
informacijos apie pažeidimus lietuvos respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos APRAŠo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 21 d. Nr. 4-594

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-49 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  P a v e d u Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Teisės departamentui užtikrinti šio aprašo nuostatų įgyvendinimą.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                                     Rimantas Sinkevičius


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų ministro

2020 m. liepos 21 d.

įsakymu Nr. 4-594

 

informacijos apie pažeidimus lietuvos respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkoS aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje teikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje (toliau – ministerija) teikimo ir sprendimų priėmimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

2.  Ministerijoje gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Kompetentingas subjektas – ministerijos valstybės tarnautojai, pagal pareigybės aprašymus atliekantys Tvarkos apraše nurodytas kompetentingo subjekto funkcijas.

3.2. Pažeidimas – ministerijoje, tikėtina, rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su ministerija.

3.3. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – ministerijoje šiame Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus ministerijoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

3.4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

4. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

5. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui pateikia elektroninio pašto adresu [email protected].

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Pranešimo apie pažeidimą formą (Aprašo 1 priedas), kuri skelbiama ministerijos interneto svetainėje http://eimin.lrv.lt. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS, PRIĖMIMAS, PERSIUNTIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

7. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateiktą pranešimą kompetentingas subjektas tą pačią darbo dieną užregistruoja ministerijos dokumentų valdymo sistemoje atskirame registre „Pranešimai dėl pažeidimų“, pasirinkęs neviešą registravimo būdą. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka kitą darbo dieną.

8. Jei pranešimas apie pažeidimą ministerijoje, atitinkantis Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, buvo gautas kitu elektroninio pašto adresu, nei nurodyta Aprašo 5 punkte, tiesiogiai ar paštu, jis neregistruojamas ir nedelsiant persiunčiamas Aprašo 5 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu ar perduodamas kompetentingam subjektui. Kitu elektroniniu pašto adresu gauta ir (ar) persiųsta informacija apie pažeidimą turi būti ištrinta nedelsiant.

9. Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, vykdo kompetentingas subjektas (raštai rengiami kompetentingo subjekto blanke). Siunčiamus raštus kompetentingas subjektas registruoja Aprašo 7 punkte nurodytame registre.

10. Asmeniui, pateikusiam informaciją, kuriai taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, atsakymą rengia kompetentingas subjektas (raštai rengiami kompetentingo subjekto blanke). Siunčiamus atsakymus (raštus) kompetentingas subjektas registruoja Aprašo 7 punkte nurodytame registre.

11. Siunčiant elektroniniu paštu Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytus raštus, siuntimui naudojamas Aprašo 5 punkte nurodytas elektroninis paštas.

12. Aprašo 5 punkte nurodytame elektroniniame pašte gauta ir išsiųsta informacija saugoma vieną mėnesį nuo informacijos išsiuntimo ar gavimo. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama iš šio pašto sistemos.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

13. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 6 punkte nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

14. Kompetentingas subjektas, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

14.1. gauti reikalingą informaciją ir duomenis iš jam nepavaldžių ministerijos darbuotojų, padalinių:

14.2. tirdamas vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautą informaciją apie pažeidimą, priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems ministerijos darbuotojams ir padaliniams.

15. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

15.1. užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys;

15.2. informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pageidavimu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu jį informuoti apie tokios informacijos gavimo faktą;

15.3. patikrinęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu pranešti asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti;

15.4. išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, nedelsdamas raštu pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodyti priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui praneša apie pažeidimą padariusiems asmenims pritaikytą ar taikytiną atsakomybę. Ši informacija teikiama tik tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų ir informacijos apsaugą;

15.5. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

16. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad:

16.1. pranešime pateikta informacija priskirtina nagrinėti išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiunčia jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

16.2. iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas nei išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai priskirtas nagrinėti teisės aktų pažeidimas arba, jei asmuo neišreiškė valios, kad jo pateikta informacija apie pažeidimą būtų nagrinėjama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu, ar (ir) neišreiškė valios įgyti pranešėjo statusą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai informuoja pranešimą pateikusį asmenį.

17. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

17.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

17.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

17.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

18. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų:

18.1. persiųsti pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai, nustačius šio Aprašo
16.1–16.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes;

18.2. kreiptis į ekonomikos ir inovacijų ministrą dėl, tikėtina, padaryto tarnybinio nusižengimo tyrimo;

18.3. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šio Aprašo 17 punkte nurodytų pagrindų.

 

V SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

 

19. Siekiant užtikrinti pranešimą pateikusio asmens konfidencialumą, su pranešimą pateikusio asmens duomenimis ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžiančia informacija turi teisę susipažinti tik kompetentingas subjektas, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

20. Ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, yra supažindinami su atsakomybe už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (Aprašo 2 priedas) ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų trečiosioms šalims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui. Konfidencialumo pasižadėjimas yra neterminuotas ir saugomas ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylose.

21. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo pateikęs pranešimą arba kai žinoma, kad jo pateikta informacija yra melaginga.

22. Asmens, pateikusio pranešimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų ministerijos viduje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Aprašas ir informacija apie ministerijoje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą skelbiami ministerijos interneto svetainėje.

24. Kompetentingas subjektas einamųjų metų sausio mėnesį apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimai, gavimo, tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir ministerijos interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis (įskaitant ir praėjusių metų statistinius duomenis) apie pateiktos informacijos apie pažeidimus atvejus, tai yra gautos informacijos apie pažeidimus skaičių, vertinimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija.

25. Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugo kompetentingas subjektas, vadovaudamasis ekonomikos ir inovacijų ministerijos kanclerio tvirtinamu dokumentacijos planu. Šiems dokumentams nustatomas 1 metų saugojimo terminas.

 

______________________

part_03b166d2d4774568b5fd311ba1a27751_end

 


 

Informacijos apie pažeidimus

Lietuvos Respublikos

ekonomikos ir inovacijų

ministerijoje teikimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

20 ___ m. ______________ ___ d.

 

____________________________

(vieta)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

 

2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

 

 

3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas.

 

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

 

5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

6.  Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

 

 

7.  Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

 

8.  Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

 

9.  Papildomos pastabos ir komentarai.

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

 

 

Data

Parašas

 

 

 

______________________________

part_fde55bb4dc3849bd923553dd55674cb6_end

 


 

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos

Respublikos ekonomikos ir inovacijų

ministerijoje teikimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS

___________________________________________________________________________

(administracijos padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

20    m.               d. Nr.

Vilnius

 

1. Aš suprantu, kad, atlikdamas savo pareigas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

__________________                                                                          ____________________

(parašas)                                                                                         (vardas ir pavardė)

 

____________________________

part_74f38912438c4edfbdabc6e35e698cbd_end