LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. V-1079

                               Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymą Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) 5–17 punktuose nurodytas medicinos pagalbos priemones, gydytojui paskyrus, turi teisę išrašyti pagal kompetenciją bendrosios praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas ar slaugytojas diabetologas“.

2.   Buvusį 2 punktą laikau 3 punktu.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė