LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 1K- 140

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu II skyriaus „Specialieji rezultato stebėsenos rodikliai“ rodiklio R.S.401 aprašymą ir jį išdėstau taip:

R.S.401

„Aukštesniųjų vadovų, dalyvaujančių pagal veiksmų programą ESF lėšomis finansuotuose aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose, dalis“

Procentai

Aukštesnieji vadovai suprantami kaip valstybės įstaigų vadovai, t. y. Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijų ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, įstaigų prie ministerijų vadovai ir jų pavaduotojai (įskaitant centrinių statutinių įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus), įstaigų, kurios yra pavaldžios įstaigoms prie ministerijų, vadovai ir jų pavaduotojai (išskyrus statutines įstaigas), teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas ir jo pavaduotojai, valstybės kontrolierius.

 

Aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinklas – viešojo valdymo institucijų ir įstaigų neformalaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo forma, kada skirtingų viešojo valdymo institucijų aukštesnieji vadovai dalijasi žiniomis ir gerąja patirtimi, taip stiprindami savo vadybines ir lyderystės kompetencijas (toliau – bendradarbiavimo tinklas).

 

Asmuo pripažįstamas dalyvavusiu bendradarbiavimo tinkle, kai jis bent 3 kartus per vienus kalendorinius metus dalyvauja projekto lėšomis finansuojamose bendradarbiavimo tinklui palaikyti skirtose priemonėse (pvz. renginiuose).

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas pagal formulę:

P / B * 100 proc.

Pirminiai šaltiniai:

1. Projekto vykdytojo parengta pažyma (ataskaita), kurioje pateikiama:

1) informacija apie valstybės įstaigų aukštesniųjų vadovų, dalyvavusių bendradarbiavimo tinkluose, dalies apskaičiavimą;

2) valstybės įstaigų aukštesniųjų vadovų, dalyvavusių bendradarbiavimo tinkluose per paskutinius 12 (dvylika) projekto įgyvendinimo mėnesių, sąrašas;

3) informacija apie bendradarbiavimo priemonių, kuriose dalyvavo visi valstybės įstaigų aukštesnieji vadovai, dalyvavę bendradarbiavimo tinkluose per paskutinius 12 (dvylika) projekto įgyvendinimo mėnesių, skaičių ir pavadinimus.

2. Dokumentai, kuriais pagrindžiamas valstybės įstaigos aukštesniojo vadovo dalyvavimo bendradarbiavimo tinklui palaikyti skirtoje priemonėje, faktas (pvz., renginių dalyvių sąrašai).

 

Antriniai šaltiniai: galutinis mokėjimo prašymas.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai baigus įgyvendinti projekto veiklas nustatoma valstybės įstaigų aukštesniųjų vadovų, kurie įgyvendinant projekto veiklas per paskutinius 12 (dvylika) projekto įgyvendinimo mėnesių dalyvavo bendradarbiavimo tinkluose, dalis (procentais).

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą yra atsakingas projekto vykdytojas.

R.S.401-1

B – bazinis rodiklis (kintamasis): „Bendras aukštesniųjų vadovų skaičius“

Skaičius

Sumuojami Valstybės tarnautojų registre registruoti aukštesnieji vadovai, kurie projekto veiklų įgyvendinimo užbaigimo dieną eina valstybės įstaigos vadovo pareigas ne trumpiau kaip 6 mėnesius (asmenų skaičius).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.401-2

 

P – pokyčio rodiklis (kintamasis):

„Aukštesnieji vadovai, kurie dalyvavo aukštesniųjų vadovų bendradarbiavimo tinkluose“

 

Skaičius

Sumuojami Valstybės tarnautojų registre registruoti valstybės įstaigų vadovai, kurie eina valstybės įstaigos vadovo pareigas ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir kurie įgyvendinant projekto veiklas bent 3 kartus per paskutinius 12 projekto įgyvendinimo mėnesių dalyvavo bendradarbiavimo tinklui palaikyti skirtose priemonėse.

 

2.   Pakeičiu IV skyrių „Specialieji produkto stebėsenos rodikliai“:

2.1. Pakeičiu rodiklio P.S.320 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.320

„Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės, skirstomieji punktai ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“

Skaičius

Transformatorių pastotė – 35 kV ir aukštesnės įtampos elektros tinklo dalis, užimanti tam tikrą teritoriją arba patalpą, apimanti transformatorius, skirstyklą ir kitus įrenginius ir statinius (šaltinis: Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“).

 

Skirstomasis punktas – statinyje įrengti pirminės ir antrinės komutacijos įrenginiai, skirti 6–10 kV įtampos elektrai skirstyti tam tikroje teritorijoje su dviem ar daugiau šynų sekcijomis, dviem ar daugiau įvadinėmis linijomis, relinės apsaugos ir automatikos įtaisais, savųjų reikmių arba 6–10 kV galios transformatoriais. Bent viena iš įvadinių linijų yra iš 35–110 kV transformatorių pastočių ar skirstomųjų punktų. Įvadinėms ir išeinančioms linijoms komutuoti naudojami 6–10 kV jungtuvai (šaltinis: Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“).

 

Skirstykla – elektros įrenginys, skirtas elektrai priimti ir skirstyti, turintis komutavimo aparatus, magistralinius ir jungiamuosius įtvarus, pagalbinius įrenginius (kompresorius, akumuliatorius ir kt.), taip pat apsaugos ir automatikos įtaisus ir matavimo prietaisus (šaltinis: Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“).

 

Elektros įrenginių ir statinių įrengimas suprantamas kaip veikla, kurios tikslas pastatyti, sumontuoti, nutiesti naujus elektros įrenginius ir inžinerinius statinius, įdiegiant pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą technologinę įrangą.

 

Elektros įrenginių ir statinių atnaujinimas suprantamas kaip elektros įrenginių ir statinių atstatymas ir modernizavimas, kuriuo siekiama pagerinti kokybines ir (ar) sukurti naujas funkcines atnaujinamo turto savybes, įdiegiant pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą technologinę įrangą.

 

Pažangusis tinklas – išmanusis elektros tinklas – elektros tinklas, gebantis visų elektros energetikos sistemos dalyvių (gaminančių ir vartojančių) veiklą valdyti taip, kad užtikrintų ekonominį efektyvumą, elektros energetikos sistemos ilgalaikes funkcines galimybes su minimaliais nuostoliais bei aukštą elektros kokybę, jos tiekimo patikimumą ir saugą (šaltinis: Elektros tinklų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“).

 

Projekto vykdytojas turi atitikti Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių patvirtinimo“, 7 punkte nustatytas sąlygas.

 

Naujos techninės-funkcinės savybės yra elektros įrenginių ir statinių savybės, gerinančios ir (ar) sukuriančios naujas turto savybes, įdiegiant pažangias apskaitos, stebėjimo ir valdymo sistemas, kitą techninę įrangą.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant įgyvendinant projekto veiklas naujai įrengtas ir (arba) atnaujintas transformatorių pastotes, skirstomuosius punktus  ir (arba) skirstyklas.

Pirminiai šaltiniai:

statybos užbaigimo aktai, atliktų darbų aktai, ilgalaikio turto perdavimo eksploatuoti aktai (kopijos).

 

Antriniai šaltiniai:

mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu pasirašomas statybos užbaigimo, atliktų darbų ir (arba) ilgalaikio turto perdavimo eksploatuoti aktas.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas“

 

2.2. Pakeičiu rodiklio P.S.421 aprašymą ir jį išdėstau taip:

„P.S.421

„Pagal veiksmų programą ESF lėšomis sukurtos ir įgyvendintos aukštesniųjų vadovų ugdymo programos“

Skaičius

Aukštesnieji vadovai suprantami kaip valstybės įstaigų vadovai, t. y. Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijų ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai, įstaigų prie ministerijų vadovai ir jų pavaduotojai (įskaitant centrinių statutinių įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus), įstaigų, kurios yra pavaldžios įstaigoms prie ministerijų, vadovai ir jų pavaduotojai (išskyrus statutines įstaigas), teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas ir jo pavaduotojai, valstybės kontrolierius.

 

Aukštesniojo vadovo ugdymo programa – atsižvelgiant į individualius valstybės įstaigos vadovo ugdymo poreikius parengtas individualus ugdymo planas, kuriame numatytos priemonės (mokymai ir stažuotės užsienyje), skirtos stiprinti kompetencijoms, reikalingoms valstybės įstaigos vadovo funkcijoms atlikti.

 

Aukštesniojo vadovo ugdymo programa laikoma parengta, kai parengta programa patvirtinama valstybės tarnybą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

Aukštesniojo vadovo ugdymo programa laikoma įgyvendinta, kai aukštesniesiems  vadovams  išduodami  mokymų ir (ar) kitų ugdymo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo patvirtinimo dokumentai, kuriais įrodomas 60 procentų arba daugiau visų jo, kaip aukštesniojo vadovo, ugdymo programoje numatytų priemonių įgyvendinimas.

 

Veiksmų programa – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa.

 

ESF – Europos socialinis fondas.

Automatiškai apskaičiuojamas

Skaičiuojamas sumuojant įgyvendinant projekto veiklas sukurtas ir įgyvendintas aukštesniųjų vadovų ugdymo programas (programų skaičius).

Pirminiai šaltiniai:

patvirtintos aukštesniojo vadovo ugdymo programos kopija, aukštesniojo vadovo ugdymo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo ataskaita (su įgyvendintų priemonių suvestine), mokymų pažymėjimų ir (ar) kitų aukštesniojo vadovo ugdymo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo patvirtinimo dokumentų kopijos.

 

Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendinimo metu patvirtinama parengta aukštesniojo vadovo ugdymo programa ir parengiama aukštesniojo vadovo ugdymo programoje numatytų priemonių įgyvendinimo ataskaita.

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakingas projekto vykdytojas.

 

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                                                                                                                   Vilius Šapoka