LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO
 2020 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. V-2934 „DĖL
PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 19 d. Nr. V-575

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. V-2934 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.9.2, 2.2.9.21, 2.2.9.22 ir 2.2.9.6 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:“.

1.2. Pakeičiu 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Įpareigoti specialiųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose įsteigtose specialiosiose klasėse mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą) programas, kitų bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą mišriu būdu Nutarime nustatytais atvejais (toliau – švietimo įstaiga), vadovus organizuoti švietimo įstaigų darbą laikantis šių reikalavimų:“.

1.3. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.2. Turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų:

1.2.1. vienos klasės (grupės) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

1.2.2. jeigu yra poreikis, koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Tvarkaraštyje trumpesnės kaip 10 min. pertraukos gali būti numatomos ar pamokos pirmoje pamainoje pradedamos anksčiau kaip 8 val. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.);

1.2.3. jei yra galimybė, skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių;

1.2.4. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai;

1.2.5. mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams. Jei rūbine naudojasi kelių klasių mokiniai, drabužinės gali būti įrengiamos prie mokymo patalpų ar jose (pvz., klasėse);

1.2.6. esant poreikiui, tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (grupės) mokiniams neskirstant jų pagal lytis;

1.2.7. mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (grupių) mokiniai;

1.2.8. pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės) mokiniai;

1.2.9. taikomos kitos organizacinės priemonės.“

1.4. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų užtikrintas klasės (grupės) izoliacijos principo taikymas. Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.“

2. Nustatau, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. kovo 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                  Arūnas Dulkys